Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 mei 2010
gepubliceerd op 08 juli 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en

bron
vlaamse overheid
numac
2010035454
pub.
08/07/2010
prom.
28/05/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 MEI 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, artikel 82, gewijzigd bij de decreten van 15 juli 1997, 14 februari 2003 en 22 juni 2007, en artikel 84, gewijzigd bij het decreet van 28 april 1993;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, artikel 56, gewijzigd bij de decreten van 15 juli 1997, 14 februari 2003 en 22 juni 2007, en artikel 58, gewijzigd bij het decreet van 28 april 1993;

Gelet op het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs-III, titel II, hoofdstuk II, gewijzigd bij de decreten van 28 april 1993, 21 december 1994, 14 juli 1998, 1 december 1998, 8 juni 2000, 20 oktober 2000, 14 februari 2003, 13 juli 2007 en 8 mei 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 juni 2009 en op 24 februari 2010;

Gelet op protocol nr. 705 van 9 juli 2009 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 471 van 9 juli 2009 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 47.117/1/V van de Raad van State, gegeven op 2 september 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs, en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 1998, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 1.Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden, de instellingen, de centra en de inrichtende machten op wie de bepalingen van het decreet van 27 maart 1991 rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs en het decreet van 27 maart 1991 rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd personeel van toepassing zijn, met uitzondering van de personeelsleden van de pedagogische begeleidingsdiensten en de inrichtende machten die deze personeelsleden tewerkstellen en de leden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel. »

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 december 1994, 31 augustus 1999, 4 februari 2000, 5 december 2003, 23 september 2005, 8 september 2006, 21 september 2007 en 17 oktober 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 4°, worden de woorden « 3.de specifieke lerarenopleiding » toegevoegd; 2° aan paragraaf 2 wordt een punt 11° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 11° « globale puntenenveloppe » : de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs, vermeld in artikel 94 tot en met 99ter van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs.»; 3° paragraaf 9 wordt vervangen door wat volgt : « § 9.Voor de toepassing van dit besluit beslist de inrichtende macht in het secundair onderwijs bij een vermindering van het aantal punten van de globale puntenenveloppe op basis van criteria waarover wordt onderhandeld in het lokaal comité, in welke personeelscategorie of personeelscategorieën en in welke ambten binnen die personeelscategorie of -categorieën ze die vermindering zal toepassen. »; 4° in paragraaf 10 worden tussen de woorden « van het aantal punten » en de woorden « voor het ondersteunend personeel » de woorden « van de globale puntenenveloppe » ingevoegd.

Art. 3.In artikel 5, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 31 augustus 1999, 5 december 2003, 23 september 2005 en 17 oktober 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° wordt de zin « Voor het ambt van directeur moet een onderscheid gemaakt worden tussen het ambt van directeur van een instelling met een derde of een vierde graad en het ambt van directeur van een instelling zonder een derde of een vierde graad.» vervangen door de zin « Voor het ambt van directeur moet een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds het ambt van directeur van een instelling met een derde graad of met enkel hoger beroepsonderwijs, opleiding verpleegkunde en anderzijds het ambt van directeur van een instelling met alleen een eerste graad of alleen een eerste en tweede graad. »; 2° in punt 5° worden de woorden « het beroepssecundair onderwijs » telkens vervangen door de woorden « het beroepssecundair onderwijs of het hoger beroepsonderwijs, opleiding verpleegkunde ».

Art. 4.In artikel 11, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 31 augustus 1999, 5 december 2003, 8 september 2006 en 17 oktober 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In de eerste tabel worden de woorden « directeur secundair onderwijs met derde of vierde graad » vervangen door de woorden « directeur secundair onderwijs met een derde graad of met hoger beroepsonderwijs, opleiding verpleegkunde » en worden de woorden « directeur secundair onderwijs zonder derde of vierde graad » vervangen door de woorden « directeur secundair onderwijs met alleen een eerste graad of met alleen een eerste en tweede graad »;2° voor de laatste tabel worden twee tabellen ingevoegd, die luiden als volgt :

TERBESCHIKKINGSTELLING

WEDERTEWERKSTELLING

de personeelsleden, ter beschikking gesteld in de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel in het kader van taak- en functiedifferentiatie

- wervingsambten van het ondersteunend personeel - wervingsambten in het kader van taak- en functiedifferentiatie van het : - bestuurs- en onderwijzend personeel - psychologisch personeel - paramedisch personeel - sociaal personeel - orthopedagogisch personeel - medisch personeel


TERBESCHIKKINGSTELLING

WEDERTEWERKSTELLING

de personeelsleden, ter beschikking gesteld in de categorieën van het paramedisch/medisch/psychologisch/sociaal/orthopedagogisch personeel in het kader van taak- en functiedifferentiatie

- wervingsambten van het ondersteunend personeel - wervingsambten in het kader van taak- en functiedifferentiatie van het : - bestuurs- en onderwijzend personeel - psychologisch personeel - paramedisch personeel - sociaal personeel - orthopedagogisch personeel - medisch personeel


3° in de laatste tabel worden in de rechterkolom tussen de woorden « - opvoedend hulppersoneel » en de woorden « - administratief personeel » de woorden « - ondersteunend personeel » en de woorden « - beleids- en ondersteunend personeel » ingevoegd;4° aan de laatste tabel wordt een rij toegevoegd, die luidt als volgt :

de personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn in het kader van een procedure tot re-integratie en door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer geschikt geacht zijn om een andere functie uit te oefenen

wervingsambten, rekening houdend met de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, van het : - bestuurs- en onderwijzend personeel - ondersteunend personeel - beleids- en ondersteunend personeel - opvoedend hulppersoneel - administratief personeel - psychologisch personeel - paramedisch personeel - sociaal personeel - orthopedagogisch personeel - medisch personeel - technisch personeel


Art.5. In artikel 12, § 2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 1999, wordt de zin « Bij gelijke ambtsanciënniteit wordt de leeftijd in aanmerking genomen en heeft het oudste personeelslid voorrang bij het behouden of het verwerven van een betrekking. » geschrapt.

Art. 6.In artikel 12bis, § 5, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 1999 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 september 2005, 5 december 2003 en 17 oktober 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 5° wordt opgeheven;2° punt 7° wordt vervangen door wat volgt : « 7° Personeelsleden die in toepassing van artikel 5, § 1bis van het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs - III ter beschikking worden gesteld wegens ontstentenis van betrekking, bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling een andere functie toewijzen.Bij deze toewijzing houdt de reaffectatiecommissie rekening met de beslissing van Medex. De gegevens over deze personeelsleden en de uitvoering die de reaffectatiecommissie aan de desbetreffende dossiers heeft gegeven, worden doorgezonden naar de Vlaamse reaffectatiecommissie. »; 3° er wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 8° Personeelsleden die met toepassing van artikel 5, § 1quater, van het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs - III ter beschikking worden gesteld wegens ontstentenis van betrekking, bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling een andere functie toewijzen.Bij die toewijzing houdt de reaffectatiecommissie rekening met de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. De gegevens betreffende deze personeelsleden en de uitvoering die de reaffectatiecommissie aan de desbetreffende dossiers heeft gegeven, worden doorgezonden naar de Vlaamse reaffectatiecommissie. »

Art. 7.In artikel 12ter, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 1999 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 december 2003, 23 september 2005 en 17 oktober 2008, wordt punt 6° vervangen door wat volgt : « 6° Nadat de bepalingen van 1° tot en met 5° zijn gerealiseerd, wijst de reaffectatiecommissie van de scholengroep personeelsleden die met toepassing van artikel 5, § 1bis of § 1quater, van het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs - III ter beschikking worden gesteld wegens ontstentenis van betrekking, een andere functie toe bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling. Bij die toewijzing houdt de reaffectatiecommissie rekening met de beslissing van Medex, respectievelijk de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. De gegevens betreffende deze personeelsleden en de uitvoering die de reaffectatiecommissie aan de desbetreffende dossiers heeft gegeven, worden doorgezonden naar de Vlaamse reaffectatiecommissie. »

Art. 8.In artikel 15, derde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 31 augustus 1999, 5 december 2003 en 17 oktober 2008, wordt het woord « inspecteurs-generaal » vervangen door de woorden « inspecteur-generaal of zijn afgevaardigde ».

Art. 9.In artikel 18 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 31 augustus 1999, 5 december 2003, 23 september 2005 en 17 oktober 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt na de eerste zin een zin ingevoegd, die luidt als volgt : « Als het om een personeelslid gaat dat titularis is van een betrekking die is opgericht met punten van de globale puntenenveloppe, moet de inrichtende macht rekening houden met artikel 2, § 9.»; 2° in paragraaf 1 worden de woorden « met artikel 2, § 9 en § 10 » vervangen door de woorden « met artikel 2, § 10 ».

Art. 10.In artikel 20, § 1, tweede lid, 3°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008, wordt de zin « In het secundair onderwijs moet hierbij rekening worden gehouden met artikel 2, § 9 en § 10. » vervangen door de zin « In het secundair onderwijs moet daarbij voor de ambten, ingericht met punten van de globale puntenenveloppe, rekening gehouden worden met artikel 2, § 9 en voor het ondersteunend personeel daarenboven ook met artikel 2, § 10. »

Art. 11.In artikel 22, § 2, 2°, b), van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2006, wordt de zin « Bij de terbeschikkingstelling in een ambt van het ondersteunend personeel moet de inrichtende macht steeds rekening houden met artikel 2, § 9 en § 10. » vervangen door de zin « Bij de terbeschikkingstelling in een ambt dat wordt ingericht met punten van de globale puntenenveloppe, moet de inrichtende macht rekening houden met artikel 2, § 9 en voor het ondersteunend personeel daarenboven ook met artikel 2, § 10. »

Art. 12.In artikel 23, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 en 5 december 2003, worden de woorden « artikel 5, § 1, 3e, 5e en 7e gedachtestreep » vervangen door de woorden « artikel 5, § 1, derde, vierde, zevende, achtste en negende gedachtestreep, § 1bis, § 1ter en § 1quater ».

Art. 13.In artikel 25bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 1999 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 december 2003, 3 september 2005 en 17 oktober 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2 worden de woorden « in het deeltijds secundair zeevisserijonderwijs, » geschrapt;2° in paragraaf 6 wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° de nog niet volledig gereaffecteerde of wedertewerkgestelde personeelsleden van de scholengemeenschap;».

Art. 14.In artikel 36 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht, : 1° paragraaf 1 wordt opgeheven;2° aan paragraaf 2, A, punt 3° wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt : « Als het gaat om terbeschikkinggestelde personeelsleden van het ondersteunend personeel moet de toewijzing bij voorrang plaatsvinden in een vacante betrekking met dezelfde puntenwaarde als die van het ter beschikking gestelde personeelslid;als dat niet mogelijk is gebeurt de toewijzing in een betrekking met een andere puntenwaarde. »; 3° in paragraaf 2, C, punt 3°, wordt de laatste zin vervangen door wat volgt : « Als het gaat om terbeschikkinggestelde personeelsleden van het ondersteunend personeel moet de toewijzing bij voorrang plaatsvinden in een vacante betrekking met dezelfde puntenwaarde als die van het ter beschikking gestelde personeelslid;als dat niet mogelijk is gebeurt de toewijzing in een betrekking met een andere puntenwaarde.

Als de instelling waar het terbeschikkinggestelde personeelslid geaffecteerd is, behoort tot een ander net dan de instelling waarnaar het personeelslid wordt gereaffecteerd of wedertewerkgesteld, is het personeelslid niet verplicht de reaffectatie of wedertewerkstelling te aanvaarden. De gegevens van dit personeelslid worden dan gemeld aan de eerstvolgende bevoegde reaffectatiecommissie. »; 4° aan paragraaf 5 wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt : « Een reaffectatie of wedertewerkstelling in een ambt van het ondersteunend personeel gebeurt bij voorrang in een vacante betrekking met dezelfde puntenwaarde als deze van het terbeschikkinggestelde personeelslid en daarna in een vacante betrekking met een andere puntenwaarde.»

Art. 15.Artikel 36bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 1991 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 en 17 oktober 2008, wordt opgeheven.

Art. 16.In titel IV van hetzelfde besluit wordt het opschrift « afdeling III. - Het deeltijds kunstonderwijs » vervangen door het opschrift « Hoofdstuk IIIbis. - Het deeltijds kunstonderwijs ».

Art. 17.In artikel 41, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 31 augustus 1999, 5 december 2003 en 17 oktober 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het zesde liggend streepje worden de woorden « de zonale, » geschrapt;2° in het laatste liggend streepje wordt het woord « ontslagen » vervangen door de woorden « ontslagen of afgezet ».

Art. 18.Aan artikel 45 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 december 1994, 22 september 1998, 31 augustus 1999, 5 december 2003, 23 september 2005 en 17 oktober 2008, worden een punt 12 en 13 toegevoegd, die luiden als volgt : « 12. als aan een personeelslid dat ter beschikking is gesteld met toepassing van artikel 5, § 1bis, van het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs - III een betrekking wordt aangeboden die niet beantwoordt aan de beslissing van Medex; 13. als aan een personeelslid dat ter beschikking is gesteld in het kader van een procedure tot re-integratie volgens artikel 5, § 1quater, van het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs - III een betrekking wordt aangeboden die niet beantwoordt aan de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.»

Art. 19.In artikel 46 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 1999, wordt de datum « 28 juli 1995 » vervangen door de datum « 11 mei 1999 ».

Art. 20.Aan artikel 47bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008, wordt een paragraaf 7 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 7. De bepalingen van dit artikel gelden ook voor een personeelslid dat volgens artikel 5, § 1quater, van het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs - III ter beschikking wordt gesteld in het kader van een procedure tot re-integratie en door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer geschikt geacht is om een andere functie uit te oefenen, voor zover het dan gaat om een administratieve functie. »

Art. 21.In artikel 52 van hetzelfde besluit, hersteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 3 worden aan de laatste zin de volgende woorden toegevoegd « , alsook voor een personeelslid dat volgens artikel 5, § 1quater, van het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs - III ter beschikking wordt gesteld in het kader van een procedure tot re-integratie en door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer geschikt geacht is om een andere functie uit te oefenen, voor zover het dan gaat om een administratieve functie.»; 2° in paragraaf 7 worden de woorden « artikel 36bis, § 2, B, 8° » geschrapt.

Art. 22.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2009, met uitzondering van artikel 4, 4°, artikel 6, 2° en 3°, artikel 7, artikel 18, artikel 20 en artikel 21, 1° die in werking treden op 1 september 2010.

Art. 23.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 mei 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^