Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 november 2003
gepubliceerd op 23 december 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de premie ten behoeve van producenten van schapenvlees

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2003036220
pub.
23/12/2003
prom.
28/11/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 NOVEMBER 2003. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de premie ten behoeve van producenten van schapenvlees


De Vlaamse regering, Gelet op de wet van 23 december 1970 houdende goedkeuring van het besluit van 21 april 1970 van de Raad van Ministers van de Europese Gemeenschappen betreffende de vervanging van de financiële bijdragen van de lid Staten door eigen middelen van de Gemeenschappen;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 3, § 1, 1°, vervangen bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 34, 35, § 1, 45, § 2;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad van 27 november 1992 tot instelling van een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 495/2001 van 13 maart 2001;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1258/1999 van 17 mei 1999 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1259/1999 van de Raad van 17 mei 1999 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Gelet op Verordening (EG) nr. 2419/2001 van de Commissie van 11 december 2001 houdende uitvoeringsbepalingen inzake het bij Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad ingestelde geïntegreerde beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2550/2001 van 21 december 2001;

Gelet op Verordening (EG) nr. 2529/2001 van de Raad van 19 december 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schapen- en geitenvlees;

Gelet op Verordening (EG) nr. 2550/2001 van de Commissie van 21 december 2001 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 2529/2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schapen- en geitenvlees en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2419/2001, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 623/2002 van 11 april 2002;

Gelet op Verordening (EG) nr. 264/2002 van de Commissie van 13 februari 2002 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de toepassing van de premieregelingen in de sector schapen- en geitenvlees;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de premie ten behoeve van producenten van schapenvlees;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 augustus 2003;

Gelet op het akkoord van 15 juli 2002 in de Interministeriële Conferentie Landbouw inzake de overdracht aan de gewesten van de bevoegdheden van het landbouwbeleid en specifiek inzake de toepassingsbepalingen voor de ooienpremie in de schapenvleessector;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid op 19 mei 2003, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie Landbouw van 29 september 2003;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse Regering, op 12 september 2003, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen 30 dagen;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 7 oktober 2003, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de premie ten behoeve van producenten van schapenvlees wordt een artikel 6bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 6bis.Om zich te schikken naar de bepalingen van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1259/1999, kan de minister aanvullende toekenningsvoorwaarden bepalen die door de premieaanvragers gerespecteerd moeten worden. »

Art. 2.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : « Art.7. Overtredingen van dit besluit, van zijn uitvoeringsbesluiten, van Verordening (EEG) nr. 3508/92 en van Verordening (EG) nr. 2419/2001, nr. 2529/2001, nr. 2550/2001 en nr. 264/2002 worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw - en zeevisserijproducten. »

Art. 3.Dit besluit is van toepassing op de premieaanvragen, ingediend met betrekking tot de campagne 2002 en de daaropvolgende campagnes.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 november 2003.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, L. SANNEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^