Besluit Van De Vlaamse Regering van 29 juni 1999
gepubliceerd op 10 september 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering houdende de erkenning en subsidiëring van het forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1999036148
pub.
10/09/1999
prom.
29/06/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JUNI 1999. - Besluit van de Vlaamse regering houdende de erkenning en subsidiëring van het forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden, inzonderheid op de artikelen 6, § 2, 9 en 14;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 14 december 1998;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op 8 december 1998, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van state binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op 15 juni 1999, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit belsuit wordt verstaan onder : 1° decreet : het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaams beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden;2° minderhedenbeleid : het Vlaams beleid ten aanzien van etnische-culturele minderheden;3° doelgroepen : de doelgroepen van het emancipatiebeleid, met name de allochtonen, de vluchtelingen en de woonwagenbewoners;4° administratie : de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;5° minister : de Vlaamse minister, belast met de coördinatie van het minderhedenbeleid;6° forum : het forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden, bedoeld in artikel 9 van het decreet;7° organisaties : organisaties van etnisch-culturele minderheden, op vrijwillige basis georganiseerd, die personen behorende tot de doelgroepen van het minderhedenbeleid verenigen, die samenwerken onder leiding van een zelf gekozen bestuur, en die onder meer functies van ontmoeting en wederzijdse uitwisseling vervullen;8° landelijke organisaties : organisaties die instaan voor de samenwerking en ondersteuning van organisaties, zoals bedoeld onder 7°, die in verschillende lokaliteiten gevestigd zijn;9° coördinerende commissie : de commissie opgericht binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, bedoeld in artikel 6, § 1 van het decreet;10° Intercultureel Centrum voor Migranten : de vereniging zonder winstgevend doel, gesticht op 31 maart 1993, waarvan de statuten verschenen zijn in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 2 september 1993, p.6729 onder identificatienummer 14967/93 en die tot doel heeft op een deskundige wijze begeleiding, ondersteuning en bemiddeling te geven ter bevordering van het sociaal-cultureel werk voor en met migranten in zijn kunstzinnige, educatieve en sociale aspecten; 11° Vlaams Overlegcentrum : het Vlaams Overlegcentrum voor etnisch-culturele minderheden, bedoeld in artikel 2, 8° van het decreet. HOOFDSTUK II. - Opdrachten

Art. 2.Het forum heeft, in uitvoering van artikel 9 van het decreet, volgende opdrachten : 1° Bijdragen tot : a) het ontwikkelen van een communicatienetwerk tussen organisaties, georganiseerd zowel op lokaal als op landelijk vlak;b) het organiseren van overleg tussen de organisaties, zowel binnen elke doelgroep als tussen de doelgroepen.2° Op basis van de bijdrage bepaald in 1°, visies ontwikkelen en standpunten bepalen met betrekking tot aangelegenheden die de doelgroepen aanbelangen en de integratie in de samenleving bevorderen;3° minstens éénmaal om de twee jaar een open-forumbijeenkomst organiseren, waarop alle organisaties en individuele leden die tot de doelgroepen behoren en wegens hun deskundigheid op positie kunnen bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen van het forum, worden uitgenodigd.Op die bijeenkomst worden de resultaten van de werking besproken en worden belangrijke standpunten of visies voorgelegd. HOOFDSTUK III. - De werking

Art. 3.Het forum waarborgt in zijn samenstelling een maximale betrokkenheid van de doelgroepen.

Naast organisaties actief in het volksontwikkelingswerk kunnen ook organisaties actief in andere domeinen, evenals individuele leden van de doelgroepen, aan de werking van het forum deelnemen. De organisaties actief in het volksontwikkelingswerk zijn evenwel de eerst betrokken partners bij de realisatie van de doelstellingen van het forum.

Art. 4.§ 1. De werking van het forum wordt geleid door een uitvoerend comité. Het uitvoerend comité bestaat uit leden van de doelgroepen, die door de landelijke organisaties aangewezen zijn op basis van hun ervaring en activiteiten in organisaties van etnisch-culturele minderheden.

De landelijke organisaties zorgen ervoor, eventueel in overleg met de ondersteuningscentra voor vluchtelingenwerk en voor woonwagenwerk, dat leden uit iedere doelgroep bij het uitvoerend comité betrokken worden.

Ten hoogste twee derde van de leden van het uitvoerend comité zijn leden van hetzelfde geslacht. § 2. Het uitvoerend comité staat in voor : 1° de concrete planning van de werkzaamheden van het forum;2° het toezicht op het personeel, genoemd in artikel 10, § 2, en op de dagelijkse werking van het forum;3° de opvolging van de afspraken, genoemd in artikel 5, § 1, 4°.

Art. 5.§ 1. Het uitvoerend comité van het forum maakt een voorstel van huishoudelijk reglement op, waarin minimaal bepaald is : 1° op welke wijze de besluitvorming binnen het forum georganiseerd zal worden;2° wat de samenstelling en de werking is van het uitvoerend comité, genoemd in artikel 4;3° welke taken de landelijke organisaties zullen opnemen om bij te dragen tot de uitvoering van de opdrachten van het forum;4° welke afspraken met het oog op een vlotte werking en een goede ondersteuning gemaakt worden met het Intercultureel Centrum voor Migranten en met het Vlaams Overlegcentrum. § 2. Het voorstel van huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de minister. Deze maakt eventueel zijn opmerkingen binnen een termijn van twee maanden na het overmaken van het huishoudelijk reglement aan het forum over en keurt, eventueel na overleg, het huishoudelijk reglement goed.

Art. 6.§ 1. elk jaar maakt het forum een verslag op over de werking van het voorbije jaar alsook een plan voor de werking van het volgende jaar. Daarin wordt aangegeven welke activiteiten zullen worden georganiseerd om de opdrachten, bepaald in artikel 2, uit te voeren. § 2. Het forum maakt het verslag en het plan, bepaald in § 1, voor het einde van het jaar over aan de administratie en aan de coördineerde commissie.

Art. 7.§ 1. De standpunten, bepaald in artikel 2, 2°, worden overgemaakt aan de minister en ter informatie bezorgd aan de coördinerende commissie, aan het Intercultureel Centrum voor Migranten en aan het Vlaams Overlegcentrum. § 2. De minister kan over de uitgebrachte standpunten het advies inwinnen van de coördinerende commissie. In voorkomend geval rekening houdend met het advies van de coördinerende commissie, en eventueel na overleg in de Vlaamse regering, bezorgt de minister een gemotiveerd antwoord aan het forum binnen een termijn van drie maanden. HOOFDSTUK IV. - Ondersteuning

Art. 8.§ 1. Het forum wordt ondersteund door een secretariaat, zoals bedoeld in artikel 10. § 2. Verder ontvangt het forum inhoudelijke ondersteuning van het Intercultureel Centrum voor Migranten en van het Vlaams Overlegcentrum, voor wat betreft de domeinen die tot hun respectieve opdracht behoren en in zoverre hierover afspraken gemaakt zijn met het uitvoerend comité van het forum. § 3. Om het forum te kunnen informeren over de werkzaamheden van de coördinerende commissie en over de voortgang van het Vlaamse minderhedenbeleid, organiseert de coördinerende commissie minstens tweemaal per jaar een uitwisseling met het forum.

Het forum kan op eigen initiatief een ontmoeting met de coördinerende commissie aanvragen. HOOFDSTUK V. - Erkenning

Art. 9.§ 1. Om erkend te kunnen worden en blijven, vervult het forum de opdrachten, bepaald in artikel 2. Dit wordt aangetoond in het verslag, bedoeld in artikel 6, § 1. § 2. Het forum wordt erkend vanaf het ogenblik dat het huishoudelijk reglement, bedoeld in artikel 5, door de minister is goedgekeurd. HOOFDSTUK VI. - Subsidiëring en verantwoording

Art. 10.§ 1. Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet het forum erkend zijn en een plan indienen, zoals bepaald in artikel 6, § 1 alsook een overeenkomst, zoals bepaald in § 3. § 2. De minister bepaalt de personeelsformatie van het secretariaat dat voor de werking van het erkende forum wordt toegekend en verleent een subsidie voor personeel en werking van dit secretariaat. § 3. Het personeel, genoemd in § 2, wordt toegevoegd aan de personeelsformatie van het Intercultureel Centrum voor Migranten, dat over aanwerving, toezicht, functioneren en eventueel ontslag van het personeel en over het gebruik en de verantwoording van de werkingstoelage met het uitvoerend comité van het forum afspraken maakt die in een overeenkomst worden vastgelegd. § 4. In de overeenkomst, bedoeld in § 3, wordt bepaald dat het uitvoerend comité alle nodige stukken en andere informatie aan het Intercultureel Centrum voor Migranten bezorgt, om dit centrum in staat te kunnen stellen de verantwoording van de uitgaven voor personeel en werking aan de administratie over te maken. HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen

Art. 11.dit besluit treedt in werking op 1 juli 1999.

Art. 12.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 juni 1999.

De minister-president van de Vlaamse regering, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, L. MARTENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^