Besluit Van De Vlaamse Regering van 29 juni 2001
gepubliceerd op 31 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 2000 houdende de organisatie van Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2001035811
pub.
31/07/2001
prom.
29/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2001. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 2000 houdende de organisatie van Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van Export Vlaanderen, inzonderheid op artikel 20, § 1, gewijzigd bij het decreet van 24 juli 1996;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 2000 houdende de organisatie van Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Export Vlaanderen, gegeven op 20 oktober 2000;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 20 november 2000 en op 20 april 2001;

Gelet op het protocol nr. 160.460 van 12 januari 2001 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op 8 december 2000, betreffende de aanvraag tot advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 22 mei 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 2000 houdende de organisatie van Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel wordt een artikel VIII, 8bis ingevoegd, dat luidt als volgt : Art. VIII, 8bis. § 1. De ambtenaren die voor 1 juni 1998 titularis waren van de graad van adjunct-adviseur, hoofd van dienst, en die belast waren met de leiding van een afdeling, worden ingeschakeld in de salarisschaal A 199. § 2. Deze bepaling heeft uitwerking met ingang van 1 juni 1998.

Art. 2.In de bijlage inschakeling in de nieuwe loopbaan- en salarisstructuur gevoegd, bij hetzelfde besluit, worden de volgende vermeldingen ingevoegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.§ 1. De bijlage 1 bij dit besluit waarin de salarisschaal wordt opgenomen, wordt opgenomen als bijlage 3 van het besluit van 22 september 2000 van de Vlaamse regering, houdende de organisatie van Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel. § 2. De in § 1 vermelde bijlage 3 wordt vanaf 1 januari 2002 vervangen door de bijlage 2 bij dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor de Buitenlandse Handel, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 juni 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken, P. VAN GREMBERGEN

BIJLAGE 1 Tabel van de salarisschalen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 2001 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 2000 houdende de organisatie van Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel.

De minister-president van de Vlaamse regering en de Vlaamse minister voor Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken, P. VAN GREMBERGEN BIJLAGE 2 Tabel van de salarisschalen in euro ( euro ) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 2001 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 2000 houdende de organisatie van Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel.

De minister-president van de Vlaamse regering en de Vlaamse minister voor Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken, P. VAN GREMBERGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^