Besluit Van De Vlaamse Regering van 29 juni 2001
gepubliceerd op 28 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de inwerkingtreding van sommige artikelen van het decreet van 18 mei 1999 houdende wijziging van het decreet van 20 maart 1984 houdende het statuut van de logiesverstrekkende bedrijven

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2001035828
pub.
28/07/2001
prom.
29/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2001. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de inwerkingtreding van sommige artikelen van het decreet van 18 mei 1999 houdende wijziging van het decreet van 20 maart 1984 houdende het statuut van de logiesverstrekkende bedrijven


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende wijziging van het decreet van 20 maart 1984 houdende het statuut van de logiesverstrekkende bedrijven, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de bepaling waarvoor dit besluit de inwerkingtreding voorziet tot bedoeling heeft de burgemeester te informeren over processenverbaal opgemaakt door de gemachtigde ambtenaren van Toerisme Vlaanderen inzake de illegale uibating van de logiesverstrekkende bedrijven; dat deze illegale uibating in het overgrote deel het gevolg is van het niet beschikken over het vereiste brandveiligheidsattest conform het besluit van de Vlaamse regering van 27 januari 1988 tot vastelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan de logiesverstrekkende bedrijven moeten voldoen; dat deze informatie dringend noodzakelijk is om de burgemeester, als hoofd van de administratieve politie met de hoedanigheid van verantwoordelijke voor het bewaken ven de openbare veiligheid in de gemeente, toe te laten die maatregelen te nemen die zich opdringen; dat bijgevolg de onmiddellijke inwerkingtreding van deze bepaling verantwoord is;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De artikelen 1 en 6 van het decreet van 18 mei 1999 tot wijziging van het decreet van 20 maart 1984 houdende het statuut van de logiesverstrekkende bedrijven, treden in werking op de datum van heden.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 juni 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, R. LANDUYT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^