Besluit Van De Vlaamse Regering van 29 juni 2001
gepubliceerd op 25 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de financiële tegemoetkoming aan sommige gemeenten van het Vlaamse Gewest in de kosten voor de aanschaf van het softwarepakket verkiezingsuitslagen 2000 van het Centrum voor Informa

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2001036048
pub.
25/09/2001
prom.
29/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2001. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de financiële tegemoetkoming aan sommige gemeenten van het Vlaamse Gewest in de kosten voor de aanschaf van het softwarepakket verkiezingsuitslagen 2000 van het Centrum voor Informatica N.V., CEVI, en het Centrum voor Informatica van de provincies Antwerpen en Limburg, CIPAL


De Vlaamse regering, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 55 tot en met 58;

Gelet op het decreet van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000036310 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 type decreet prom. 22/12/2000 pub. 04/07/2001 numac 2001035407 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 sluiten houdende de Algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001, inzonderheid op basisallocatie 43.09 het programma 53.1;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 22 juni 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat op de begroting 2001 onder programma 53.1, basisallocatie 43.09 een bedrag van 4 300 000 Belgische frank (106 594 euro) werd ingeschreven voor tegemoetkomingen aan de gemeenten in de aankoopprijs van een softwarepakket ten behoeve van de elektronische verwerking van verkiezingsresultaten;

Overwegende dat de administratie Binnenlandse Aangelegenheden net als bij de verkiezingen van 13 juni 1999 een website heeft ontwikkeld, waarop internetgebruikers de uitslagen vanaf de verkiezingsnacht on line kunnen raadplegen;

Overwegende dat de gegevens van de website ook werden doorgestuurd naar de Vlaamse Infolijn die tijdens de verkiezingen optrad als callcenter;

Overwegende dat het succes van beide initiatieven afhankelijk was van de medewerking van de gemeenten; dat de gemeenten daarom werden aangespoord om op de dag van de verkiezingen zelf de verkiezingsuitslag zo snel mogelijk via digitale weg door te sturen;

Overwegende dat van de gemeenten aldus werd gevraagd om op de dag van de verkiezingen het hoofdtelbureau in te richten op een plaats waar een netwerkverbinding voorhanden is en voor het doorsturen van de uitslagen het softwarepakket verkiezingsuitslagen 2000 van het Centrum voor Informatica N.V., CEVI, en het Centrum voor Informatica van de provincies Antwerpen en Limburg, CIPAL, te gebruiken;

Overwegende dat dit softwarepakket aanzienlijke voordelen bood voor de gemeenten; dat de gemeenten immers automatisch over tal van gegevens beschikten, zoals een samenvatting van de stemcijfers per partij met stempercentages, een prognose en een definitieve zetelverdeling, een vergelijking van de zetelverdeling met de vorige verkiezingen en een top tien van de voorkeurstemmen;

Overwegende dat de Vlaamse Gemeenschap de kostprijs van het softwarepakket, zijnde 23 000 Belgische frank, volledig ten laste neemt voor de gemeenten van het Vlaamse Gewest waar manueel wordt gestemd, op voorwaarde dat de gemeente het pakket effectief heeft gebruikt op de nacht van de verkiezingen en de tussentijdse verkiezingsresultaten en de voorkeurstemmen regelmatig digitaal heeft doorgestuurd;

Overwegende dat het softwarepakket door de gemeenten reeds werd aangekocht in de periode voor de lokale verkiezingen van 8 oktober 2000; dat aan de gemeenten dringend de gemaakte kosten moeten worden terugbetaald; dat het Rekenhof met het oog op een doelmatige controle voor de uitbetaling van subsidies een duidelijk regelgevend kader vraagt; dat het besluit derhalve onderworpen is aan de procedure bij dringende noodzakelijkheid;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Vlaamse regering verleent aan de gemeenten van het Vlaamse Gewest die geen deel uitmaken van een kieskanton, opgesomd in het koninklijk besluit van 30 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/1998 pub. 25/04/1998 numac 1998000267 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vervanging van het koninklijk besluit van 18 april 1994 houdende aanwijzing van de kieskantons voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem sluiten, tot vervanging van het koninklijk besluit van 18 april 1994 houdende aanwijzing van de kieskantons voor het gebruik van geautomatiseerde stemsystemen, een financiële tegemoetkoming in de kostprijs voor de aankoop van het softwarepakket verkiezingsuitslagen 2000 van het Centrum voor Informatica N.V., CEVI, en het Centrum voor Informatica van de provincies Antwerpen en Limburg, CIPAL, op voorwaarde dat de gemeenten het softwarepakket effectief hebben gebruikt op de dag van de verkiezingen, 8 oktober 2000, om de tussentijdse verkiezingsresultaten en de voorkeurstemmen regelmatig digitaal door te sturen.

Art. 2.De financiële tegemoetkoming bestaat uit een bedrag van 23 000 Belgische frank, te vermeerderen met 21 % BTW, per gemeente voor de aankoop van het softwarepakket en zal worden aangerekend op de kredieten vermeld op de basisallocatie 43.09 van de begroting 2001.

Art. 3.§ 1. De gemeenten richten hun aanvraag tot subsidie aan de administratie Binnenlandse Aangelegenheden van het Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Markiesstraat 1, 1000 Brussel. § 2. De aanvraag tot subsidie omvat de factuur en het betaalbewijs van het softwarepakket. § 3. De subsidie wordt bij ministerieel besluit toegekend door de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlandse Aangelegenheden.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor de Binnenlandse Aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 juni 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken, P. VAN GREMBERGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^