Besluit Van De Vlaamse Regering van 29 juni 2001
gepubliceerd op 03 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2001036434
pub.
03/01/2002
prom.
29/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2001. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren;

Gelet op de gecoördineerde decreten van 25 januari 1995 betreffende de radio-omroep en de televisie, inzonderheid op artikel 116 sekties, § 1, 4°;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Gelet op het advies van de inspectie van Financiën;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren dient te worden vervangen als volgt : « De onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen inzake salarissen, toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap alsook de administratieve geldboeten, vervat in artikel 116septies, § 1, 4°, van de gecoördineerde decreten van 25 januari 1995 betreffende de radio-omroep en de televisie worden ingevorderd door ambtenaren van de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 juni 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering, de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^