Besluit Van De Vlaamse Regering van 29 juni 2012
gepubliceerd op 18 juli 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten wat betreft de registratie van aannemers

bron
vlaamse overheid
numac
2012035782
pub.
18/07/2012
prom.
29/06/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 19/01/2002 numac 2001036510 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten sluiten houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten wat betreft de registratie van aannemers


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, artikel 11, § 8, eerste lid, vervangen bij het decreet van 18 december 1992;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 19/01/2002 numac 2001036510 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten sluiten houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 mei 2012;

Gelet op advies nr. 51.441/3 van de Raad van State, gegeven op 12 juni 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de wet van 7 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/11/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011003370 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen type wet prom. 07/11/2011 pub. 07/02/2012 numac 2012000058 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten houdende fiscale en diverse bepalingen, artikel 18 en 19;

Overwegende dat de federale overheid eind 2011 de registratie als aannemer en de provinciale registratiecommissies afschafte. Dat de federale overheid hiermee tegemoet kwam aan opmerkingen van de Europese Commissie die oordeelde dat de registratie als aannemer in strijd was met enkele bepalingen uit het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en uit de Dienstenrichtlijn. Dat de inwerkingtreding van de wijzigingen met de wet van 7 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/11/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011003370 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen type wet prom. 07/11/2011 pub. 07/02/2012 numac 2012000058 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten houdende fiscale en diverse bepalingen slechts in werking kunnen treden op de datum die door de Koning wordt vastgelegd bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dat bij koninklijk besluit de inwerkingtreding vastgelegd zal worden op 1 juli 2012;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 10, § 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 19/01/2002 numac 2001036510 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten sluiten houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, worden de woorden « de registratie en » opgeheven.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de datum dat hoofdstuk 5 van de wet van 7 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/11/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011003370 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen type wet prom. 07/11/2011 pub. 07/02/2012 numac 2012000058 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten houdende fiscale en diverse bepalingen in werking treedt.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onroerend erfgoed, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 juni 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^