Besluit Van De Vlaamse Regering van 29 juni 2012
gepubliceerd op 20 juli 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring

bron
vlaamse overheid
numac
2012203963
pub.
20/07/2012
prom.
29/06/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap wat betreft het subsidiebedrag voor de provinciebesturen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 7, 8, 2°, en artikel 11, vierde lid;

Gelet op het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 2, 3°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 28 juni 2012;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 34 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het bedrag « 94.312 » vervangen door het bedrag « 128.232 »; 2° in paragraaf 2 worden het jaartal « 2005 » en het jaartal « 2006 » vervangen door het jaartal « 2012 ».

Art. 2.In afwijking van artikel 35, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap wordt 75 % van het subsidiebedrag dat het agentschap voor het jaar 2012 verleent aan de provinciebesturen betaald voor 1 oktober 2012.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 juni 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^