Besluit Van De Vlaamse Regering van 29 juni 2012
gepubliceerd op 20 juli 2012

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van de provisionele kredieten ingeschreven onder begrotingsartikel FB0/1FB-I-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bron
vlaamse overheid
numac
2012203967
pub.
20/07/2012
prom.
29/06/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van de provisionele kredieten ingeschreven onder begrotingsartikel FB0/1FB-I-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012, artikel 77;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 27 juni 2012;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De provisionele kredieten ingeschreven onder begrotingsartikel FB0/1FB-I-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012, worden herverdeeld overeenkomstig onderstaande tabel : (bedragen in euro)

Begrotingsartikel

Basisallocatie

Kredietsoort

Van

Naar

VAK

VEK

VAK

VEK

FB0/1FB-I-2-Z/PR

FB0 FB003 0100

VAK/VEK

817.000

781.000


FB0/1FC-I-2-Z/IS

FB0 FC054 4141

VAK/VEK

51.000

51.000

FB0/1FN-I-2-D/WT

FB0 FN002 4336

VAK/VEK

8.000

FB0/1FN-I-2-D/WT

FB0 FN003 4430

VAK/VEK

22.000

FB0/1FO-I-2-Z/WT

FB0 FO063 3300

VAK/VEK

96.000

96.000

FB0/1FO-I-2-C/WT

FB0 FO065 3300*

VAK/VEK

334.000

268.000

FC0/1FC-I-2-Z/WT

FC0 FC111 1211

VAK/VEK

140.000

140.000

FC0/1FO-I-2-Z/WT

FC0 FO119 4150

VAK/VEK

65.000

65.000

FD0/1FC-I-2-Z/WT

FD0 FC202 1211

VAK/VEK

36.000

36.000

FD0/1FM-I-2-G/WT

FD0 FM204 4150

VAK/VEK

95.000

95.000

Totaal

817.000

781.000

817.000

781.000

* nieuwe basisallocatie : FB0 FO065 3300 pilootprojecten DKO


Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan het Vlaams Parlement, het Rekenhof en het departement Financiën en Begroting.

Art. 3.De Vlaamse minister bevoegd voor Begroting wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 juni 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^