Besluit Van De Vlaamse Regering van 29 mei 2009
gepubliceerd op 09 juli 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo's

bron
vlaamse overheid
numac
2009035639
pub.
09/07/2009
prom.
29/05/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 MEI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo's


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 28, § 1 en 3 en artikel 30, § 2 en 3;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo's, artikel 17, 13°;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 21 april 2009;

Gelet op advies 46.514/3 van de Raad van State, gegeven op 26 mei 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnenmilieu;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen

Artikel 1.Aan artikel 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo's worden een punt 12° tot en met 14° toegevoegd, die luiden als volgt : « 12° medisch milieukundige : een medewerker van een Logo die wordt belast met taken rond milieugerelateerde gezondheid;13° onafhankelijkheid : het kunnen innemen van een ongebonden standpunt, op basis van objectieve vaststellingen, dat louter vanuit natuur- en sociaalwetenschappelijke kennis wordt gemotiveerd;14° Vlaams medisch milieukundig netwerk : het samenwerkingsmodel dat bestaat uit drie actieniveaus, op de eerste lijn staan de medisch milieukundigen van de Logo's, op de tweede lijn staan de afdeling Toezicht Volksgezondheid van het agentschap en de dienst Milieu & Gezondheid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, op de derde lijn staan de organisaties die zorgen voor de wetenschappelijke onderbouwing van het milieugerelateerde gezondheidsbeleid.»

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt punt 5° vervangen door wat volgt : « 5° het Logo waarvoor een erkenning wordt aangevraagd is een vereniging zonder winstoogmerk of wordt opgericht door een vereniging zonder winstoogmerk. In het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad kan het Logo opgericht worden door de Vlaamse Gemeenschapscommissie, bevoegd voor het gezondheidsbeleid; »

Art. 3.Aan artikel 13 van hetzelfde besluit worden een derde en een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt : « De deskundigheid, vermeld in artikel 2, 7°, van de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, is in voldoende mate aanwezig, als minimaal het volgende aantal voltijdsequivalenten, afgekort VTE, wordt tewerkgesteld bij een Logo voor specifiek milieugerelateerde gezondheidstaken :

Gebied van een regionale stad

VTE medisch milieukundige

Antwerpen

2

Mechelen

1

Turnhout

1

Genk

0,5

Hasselt

1,5

Aalst

0,5

Gent

2

Sint-Niklaas

0,5

Leuven

1

Brussel (behalve het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad)

1

Brugge

0,5

Oostende

0,5

Kortrijk

0,5

Roeselare

0,5


De medisch milieukundige moet zijn taken in volle onafhankelijkheid kunnen uitvoeren. »

Art. 4.In artikel 17, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt punt 13° opgeheven.

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt een artikel 17/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 17/1.Behalve voor het werkgebied van het Logo in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad nemen de Logo's de eerstelijnsfunctie op binnen het Vlaams medisch milieukundig netwerk.

Om die eerstelijnsfunctie van het Vlaams medisch milieukundig netwerk te vervullen, voeren de Logo's binnen hun werkgebied voor milieugerelateerde gezondheidsproblemen de opdrachten, vermeld in artikel 17, 1° tot en met 12°, uit, en voeren ze in het bijzonder de volgende taken uit : 1° de taken, vermeld in artikel 4 en in artikel 5, § 1, § 2 en § 4, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnenmilieu;2° het verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie die gerelateerd is aan milieufactoren, en op verzoek van het agentschap of de minister een actueel beeld van die milieugerelateerde gezondheidssituatie geven;3° het detecteren van potentiële milieugerelateerde gezondheidsproblemen en die signaleren aan het agentschap;4° interne en externe communicatie voeren rond gezondheid en milieu bij alle betrokkenen;5° op verzoek van het agentschap meewerken aan acties rond lokale milieugerelateerde gezondheid die gericht zijn op risicocommunicatie;6° op locoregionaal vlak een eerstelijnsaanspreekpunt zijn voor de professionelen uit de gezondheidszorg, voor de preventieorganisaties en voor de individuele burger op het gebied van gezondheid en milieu;7° een gemeentebestuur en het agentschap op de hoogte brengen als dreigende gezondheidsrisico's als gevolg van het milieu in die gemeente worden gesignaleerd;8° de eigen werking bekendmaken bij professionelen uit de gezondheidszorg en bij preventieorganisaties om informatie over milieugerelateerde gezondheid door te geven en een netwerk te vormen;9° professionelen uit de gezondheidszorg en preventieorganisaties wegwijs maken in de bestaande methodieken en materialen over gezondheid en milieu;10° het uitvoeren van preventieve taken die gericht zijn op de beïnvloedbare factoren van milieugerelateerde gezondheid, zoals informeren, voorlichten en sensibiliseren;11° het lokaal initiëren en conceptualiseren van, alsook het bijdragen aan, het opzetten, het uitvoeren en het afstemmen van preventieprogramma's binnen de milieugerelateerde gezondheidszorg;12° het ondersteunen en adviseren van onder meer professionelen uit de gezondheidszorg, de preventieorganisaties en de gemeentebesturen bij potentiële milieugerelateerde gezondheidsproblemen;13° het detecteren en ter harte nemen van ongerustheid over milieu en gezondheid;14° het uitwerken van een voorstel van plan van aanpak voor milieugerelateerde gezondheidsvraagstukken;15° medewerking verlenen aan de coördinator van de eerstelijnsfunctie van het Vlaams medisch milieukundig netwerk. De minister kan de taken, vermeld in het tweede lid, 1° tot en met 15°, nader bepalen. »

Art. 6.Artikel 24 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 24.§ 1. De subsidie voor een Logo, vermeld in artikel 23, bedraagt 0,53 euro (drieënvijftig cent) per inwoner in het werkgebied van een Logo, en een bedrag per Logo als vermeld in de onderstaande tabel.

Gebied van een regionale stad

Bedrag in euro

Antwerpen

210.008

Mechelen

135.004

Turnhout

135.004

Genk

97.502

Hasselt

172.506

Aalst

97.502

Gent

210.008

Sint-Niklaas

97.502

Leuven

135.004

Brussel - behalve het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

135.004

Brugge

97.502

Oostende

97.502

Kortrijk

97.502

Roeselare

97.502

Brussel - tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

60.000


§ 2. Elk locoregionaal project van een Logo over milieugerelateerde gezondheid wordt opgezet na overleg met het agentschap. § 3. Elk project over milieugerelateerde gezondheid dat het werkgebied van een Logo overschrijdt, wordt opgezet in overleg tussen de betrokken Logo's en het agentschap.

Art. 7.In artikel 44 van hetzelfde besluit wordt punt 2° opgeheven.

Art. 8.Aan artikel 2 van de bijlage bij hetzelfde besluit wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 7° milieugerelateerde gezondheid, behalve voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. » HOOFDSTUK II. - Slotbepalingen

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 2 januari 2010.

Art. 10.De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 mei 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, V. HEEREN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^