Besluit Van De Vlaamse Regering van 29 mei 2009
gepubliceerd op 03 september 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdere aanpassing van de sectorale regelgeving leefmilieu, natuur en energie aan het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003

bron
vlaamse overheid
numac
2009035825
pub.
03/09/2009
prom.
29/05/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 MEI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdere aanpassing van de sectorale regelgeving leefmilieu, natuur en energie aan het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993, 87, § 1, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, artikel 38, gewijzigd bij de wet van 10 juli 1957 en het decreet van 7 december 2007;

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, artikel 32septies, ingevoegd bij het decreet van 12 december 1990 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 mei 2006;

Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, artikel 54, § 6, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1993 en gewijzigd bij het decreet van 21 december 1994;

Gelet op de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder, artikel 8;

Gelet op de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, het laatst gewijzigd bij de wet van 20 maart 2007;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, de artikelen 12, 14 en 20, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, artikel 13, gewijzigd bij de decreten van 22 november 1995, 8 december 2000, 19 juli 2002 en 7 mei 2004;

Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikelen 22, 27, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999, en de artikelen 54, 57 en 79, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, artikel 5, 12, vervangen bij het decreet van 12 december 2008, en artikel 13;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake het milieubeleid, artikel 16.3.16, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikelen 15, 21, § 2, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002, 37, § 1, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999 en 19 juli 2002, 47, § 3 en 51, § 3, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002, en artikel 54, § 2 en § 6;

Gelet op het decreet van 24 mei 2002 betreffende water voor menselijke aanwending, artikel 6bis, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, artikel 29, § 1;

Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004, 15 juli 2005, 23 juni 2006, 22 december 2006, 27 april 2007, 12 december 2008 en 19 december 2008;

Gelet op het decreet van 7 december 2007 houdende de wettelijke en decretale aanpassingen inzake leefmilieu, natuurbehoud en energie als gevolg van het bestuurlijk beleid;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 december 1954 betreffende de provinciale visserijcommissies en het centraal comité van het visserijfonds;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 1974 houdende de voorwaarden en modaliteiten voor de erkenning van de laboratoria en lichamen die, in het kader van de bestrijding van de geluidshinder, belast zijn met het beproeven van en de controle op apparaten en inrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energieverbruik;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 1984 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van laboratoria in uitvoering van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, artikel 12 en 14, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29 september 2000 en 7 maart 2008, en artikelen 20 en 21, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 1993 tot vaststelling van regelen betreffende de aanwijzing of erkenning en het beheer van de bosreservaten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 1993 betreffende de introductie van niet-inheemse diersoorten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 tot invoering van een afschotplan voor reewild;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 oktober 1996 tot uitvoering van artikel 54 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2004, 19 juli 2007 en 7 maart 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 1998 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria waaronder beheereenheden kunnen worden erkend;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot vaststelling van de regelen voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2002 houdende de werkwijze en de voorwaarden inzake de openbare verkopingen van hout en andere bosproducten afkomstig uit openbare bossen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van de watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 houdende vaststelling van de regels inzake contractuele sanering van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 waarbij de sectorale regelgeving leefmilieu, natuur en energie in overeenstemming wordt gebracht met het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 maart 2009;

Gelet op advies 46/369/3 van de Raad van State, gegeven op 7 mei 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 13 december 1954 betreffende de provinciale visserijcommissies en het Centraal Comité van het Visserijfonds

Artikel 1.In artikel 9 van het koninklijk besluit van 13 december 1954 betreffende de provinciale visserijcommissies en het Centraal Comité van het Visserijfonds, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de woudmeesters van de provincie » worden vervangen door de woorden « de daartoe aangewezen ambtenaren van het Agentschap voor Natuur en Bos »;2° de zin « Bij voorkomend geval, kan de woudmeester de aangewezen ambtenaar opdracht geven hem te vervangen.» wordt geschrapt. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 2 april 1974 houdende de voorwaarden en modaliteiten voor de erkenning van de laboratoria en lichamen die, in het kader van de bestrijding van de geluidshinder, belast zijn met het beproeven van en de controle op apparaten en inrichtingen

Art. 2.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 2 april 1974 houdende de voorwaarden en modaliteiten voor de erkenning van de laboratoria en lichamen die, in het kader van de bestrijding van de geluidshinder, belast zijn met het beproeven van en de controle op apparaten en inrichtingen worden de woorden "minister van Volksgezondheid, Leefmilieu en Gezin" vervangen door de woorden "Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid".

Art. 3.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "minister van Volksgezondheid, Leefmilieu en Gezin" vervangen door de woorden "Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid".

Art. 4.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 2°, b), worden de woorden "Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie" vervangen door de woorden "de afdeling, bevoegd voor erkenningen, zijnde de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries";2° in punt 4°, a), wordt het woord "koning" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering".

Art. 5.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 5.De afdeling, bevoegd voor erkenningen, zijnde de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries, onderzoekt de aanvraag tot erkenning en maakt deze samen met haar advies over aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid. »

Art. 6.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° wordt het woord "koning" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering";2° in punt 2° worden de woorden "minister van Volksgezondheid, Leefmilieu en Gezin" vervangen door de woorden "Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid".

Art. 7.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "koning" wordt vervangen door de woorden "Vlaamse Regering";2° de woorden "minister van Volksgezondheid, Leefmilieu en Gezin" wordt telkens vervangen door de woorden "Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid". HOOFDSTUK III. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 10 februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energieverbruik

Art. 8.In artikel 19 van het koninklijk besluit van 10 februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energieverbruik, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 1992, worden de woorden « Bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap » vervangen door de woorden « Binnen de Vlaamse overheid ».

Art. 9.In artikel 21 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2005, worden de woorden "Vlaams ministerie van" telkens vervangen door het woord "beleidsdomein". HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 1984 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van laboratoria in uitvoering van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer

Art. 10.In artikel 5 en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 1984 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van laboratoria in uitvoering van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer worden de woorden « het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap » telkens vervangen door de woorden « de afdeling, bevoegd voor erkenningen, zijnde de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries ». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regeirng van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning

Art. 11.In artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2008 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de woorden « de de afdeling, bevoegd voor veiliheidsrapportering vervangen door de woorden « de afdeling, bevoegd voor veiligheidsrapportering ».

Art. 12.In artikel 14 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de woorden « de de afdeling bevoegd voor veiliheidsrapportering vervangen door de woorden « de afdeling, bevoegd voor veiligheidsrapportering ».

Art. 13.In artikel 20, § 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt punt 4° vervangen door wat volgt : « 4° wanneer het gaat om een inrichting die in de vierde kolom "bemerkingen" van de indelingslijst is aangeduid met de letter E : het agentschap, vermeld in § 1, 10°; ».

Art. 14.In artikel 21, § 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de woorden « van de administratie gezondheidszorg » geschrapt. HOOFDSTUK VI. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 1993 tot vaststelling van regelen betreffende de aanwijzing of erkenning en het beheer van de bosreservaten

Art. 15.In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 1993 tot vaststelling van regelen betreffende de aanwijzing of erkenning en het beheer van de bosreservaten worden de woorden « de woudmeester » vervangen door de woorden « het Agentschap voor Natuur en Bos ».

Art. 16.In artikel 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : « Als lid van de adviescommissie worden aangewezen : 1° twee ambtenaren van het Agentschap voor Natuur en Bos;2° twee vertegenwoordigers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.» HOOFDSTUK VII. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 1993 betreffende de introductie van niet-inheemse diersoorten

Art. 17.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 1993 betreffende de introductie van niet-inheemse diersoorten wordt punt 4° vervangen door wat volgt : « 4° Agentschap : het Agentschap voor Natuur en Bos ».

Art. 18.In artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het woord « bestuur » vervangen door het woord « Agentschap ». HOOFDSTUK VIII. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 tot invoering van een afschotplan voor reewild

Art. 19.In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 tot invoering van een afschotplan voor reewild, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt het woord « woudmeester » telkens vervangen door de woorden « daartoe aangewezen ambtenaar van het Agentschap ».

Art. 20.In artikel 5 en 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 en 7 maart 2008, wordt het woord « woudmeester » telkens vervangen door de woorden « daartoe aangewezen ambtenaar van het Agentschap ».

Art. 21.In artikel 6 van hetzelfde besluit wordt het woord « woudmeester » telkens vervangen door de woorden « daartoe aangewezen ambtenaar van het Agentschap ».

Art. 22.In artikel 8 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000, wordt het woord « woudmeester » vervangen door de woorden « daartoe aangewezen ambtenaar van het Agentschap ».

Art. 23.In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 november 1996, 14 april 2000 en 7 maart 2008, wordt het woord « woudmeester » telkens vervangen door de woorden « daartoe aangewezen ambtenaar van het Agentschap ».

Art. 24.In artikel 9bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt het woord « woudmeester » vervangen door de woorden « daartoe aangewezen ambtenaar van het Agentschap ». HOOFDSTUK IX. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen

Art. 25.In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2008 wordt het woord « bestuur » vervangen door het woord « Agentschap ».

Art. 26.In bijlage 5 van hetzelfde besluit wordt het woord « bestuur » telkens vervangen door het woord « Agentschap ». HOOFDSTUK X. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 8 oktober 1996 tot uitvoering van artikel 54 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud

Art. 27.In artikel 4, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 oktober 1996 tot uitvoering van artikel 54 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de woorden « De in artikel 3, § 1 vermelde afdeling » vervangen door de woorden « Het Agentschap voor Natuur en Bos » en worden de woorden « Dezelfde afdeling » vervangen door de woorden « Het Agentschap voor Natuur en Bos ». HOOFDSTUK XI. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

Art. 28.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007, 19 juli 2007 en 7 maart 2008, wordt punt 12° opnieuw opgenomen in de volgende lezing : « 12° het Instituut : het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; ».

Art. 29.In artikel 3, § 2, tweede lid, 7°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt punt h) vervangen door wat volgt : « h) de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij »;

Art. 30.In artikel 6, derde lid, van hetzelfde besluit wordt de afkorting « AWZ » vervangen door de woorden « het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken ».

Art. 31.In artikel 6, derde en vijfde lid, 13 § 4, tweede lid, en 14 § 4, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « de afdeling » vervangen door de woorden « het Agentschap ».

Art. 32.In artikel 22, § 2, eerste lid, 5°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007, worden de woorden « Vlaamse Land- en Tuinbouwraad » vervangen door de woorden « Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ». HOOFDSTUK XII. - Wijziging in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 1998 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria waaronder beheereenheden kunnen worden erkend

Art. 33.In artikel 3, § 5, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 1998 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria waaronder beheereenheden kunnen worden erkend, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de woorden « de afdeling » vervangen door de woorden « het Agentschap ». HOOFDSTUK XIII. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot vaststelling van de regelen voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen

Art. 34.In artikel 1, § 2, van besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot vaststelling van de regelen voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 wordt punt 1° opgeheven.

Art. 35.In artikel 3, § 1, § 2, tweede lid, § 3, artikel 7, tweede lid, artikel 9, § 4, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 1999 en artikel 10, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het woord « bestuur » telkens vervangen door de woorden « het Agentschap voor Natuur en Bos »;

Art. 36.In artikel 6, § 1, tweede lid en derde lid, van hetzelfde besluit, worden respectievelijk de woorden « de administratie bevoegd voor natuur » en het woord « bestuur » vervangen door de woorden « het Agentschap voor Natuur en Bos ». HOOFDSTUK XIV. - Wijziging in het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken

Art. 37.In artikel 3, § 2, eerste lid, 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken worden de woorden « Vlaamse Land- en Tuinbouwraad » vervangen door de woorden « Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ». HOOFDSTUK XV. - Wijziging in het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van de watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

Art. 38.In artikel 19, § 2, eerste lid, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van de watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid worden de woorden « Vlaamse Land- en Tuinbouwraad » vervangen door de woorden « Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ». HOOFDSTUK XVI. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 houdende vaststelling van de regels inzake contractuele sanering van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie

Art. 39.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 houdende vaststelling van de regels inzake contractuele sanering van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt : « 2° de ambtenaar : « het hoofd van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie;»; 2° punt 5° wordt vervangen door wat volgt : « 5° de VMM : de Vlaamse Milieumaatschappij.»; 3° punt 6° wordt opgeheven.

Art. 40.In artikel 9, eerste lid, artikel 11, 13, § 3, tweede lid, artikel 14 en 16, van hetzelfde besluit worden de woorden « de VMM, respectievelijk het IVA VMM » telkens vervangen door de woorden « de VMM ». HOOFDSTUK XVII. - Wijziging aan het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2002 houdende de werkwijze en de voorwaarden inzake de openbare verkopingen van hout en andere bosproducten afkomstig uit openbare bossen;

Art. 41.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2002 houdende de werkwijze en de voorwaarden inzake de openbare verkopingen van hout en andere bosproducten afkomstig uit openbare bossen, wordt punt 3° vervangen door wat volgt : « 3° de ontvanger : de daartoe door de verkoper van het hout aangewezen persoon; » HOOFDSTUK XVIII. - Slotbepalingen

Art. 42.Artikel 293 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 waarbij de sectorale regelgeving leefmilieu, natuur en energie in overeenstemming wordt gebracht met het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 treedt in werking op dag van bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 43.Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 44.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, de Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 mei 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Mevr. H. CREVITS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^