Besluit Van De Vlaamse Regering van 29 mei 2020
gepubliceerd op 09 juni 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft loopbaanonderbreking

bron
vlaamse overheid
numac
2020010394
pub.
09/06/2020
prom.
29/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020010394

VLAAMSE OVERHEID


29 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016036222 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet sluiten tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft loopbaanonderbreking


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op : -de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014; - de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen, artikel 105, § 1, het laatst gewijzigd bij de wet van 2 september 2018; - het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld : - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft advies gegeven op 8 mei 2020; - De gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs, heeft protocol nr. 153 gesloten op 13 mei 2020; - Het Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie, vermeld in het decreet van 23 januari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/01/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009201243 bron vlaamse overheid Decreet houdende oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs sluiten tot oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs, heeft protocol nr. 102 gesloten op 13 mei 2020; - Het Vlaams Onderhandelingscomité voor het Hoger Onderwijs en het Universitair Ziekenhuis Gent, vermeld in de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, heeft protocol nr. 103 gesloten op 13 mei 2020; - De eerste afdeling van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap heeft protocol nr. 2020/2 gesloten op 13 mei 2020; - Het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest heeft protocol nr. 390.1242 gesloten op 13 mei 2020; - Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat er dringend aanvullende maatregelen genomen moeten worden voor personeelsleden, die om een tekort aan werkkrachten ingevolge de coronacrisis op te vangen, het onderbrekingspercentage van een lopende loopbaanonderbreking wijzigen en na afloop de loopbaanonderbreking hervatten.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief : - De Vlaamse Regering wil naar aanleiding van de coronacrisis voorzien in de mogelijkheid om het onderbrekingspercentage van een lopende loopbaanonderbreking te wijzigen om weer aan de slag te kunnen gaan of meer te gaan werken tijdens de crisisperiode en deze na afloop de loopbaanonderbreking te hervatten.

Initiatiefnemers Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw en de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006

Artikel 1.Aan artikel X 92, § 2, van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/08/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016036427 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de invoering van het zorgkrediet type besluit van de vlaamse regering prom. 30/08/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016036387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding sluiten, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "Een personeelslid wiens deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan het pensioen voor 2 september 2016 aanvatte en die het onderbrekingspercentage van de loopbaanonderbreking wijzigt om zijn tewerkstelling te hervatten of meer te gaan werken ingevolge de coronacrisis en nadien de loopbaanonderbreking hervat, binnen de periode van 16 maart 2020 tot en met 1 juli 2020, kan zijn deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan het pensioen na afloop van deze periode terug opnemen.". HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016036222 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet sluiten tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet

Art. 2.In artikel 37 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016036222 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet sluiten tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet wordt de zinsnede "om palliatieve zorgen te verlenen als vermeld in artikel 100bis of 102bis van de Herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen" telkens vervangen door de zinsnede "om palliatieve zorgen te verlenen als vermeld in artikel 100bis of 102bis van de Herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen of het onderbrekingspercentage van de loopbaanonderbreking wijzigen om hun tewerkstelling te hervatten of meer te gaan werken ingevolge de coronacrisis en nadien de loopbaanonderbreking hervatten, binnen de periode van 16 maart 2020 tot en met 1 juli 2020".

Art. 3.In artikel 37/1 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "stopzetten na datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2017 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016036222 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet sluiten tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet om palliatieve zorgen te verlenen als vermeld in artikel 100bis of 102bis van de Herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen" telkens vervangen door de zinsnede "na datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2017 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016036222 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet sluiten tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet stopzetten om palliatieve zorgen te verlenen als vermeld in artikel 100bis of 102bis van de Herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen of het onderbrekingspercentage van de loopbaanonderbreking wijzigen om hun tewerkstelling te hervatten of meer te gaan werken ingevolge de coronacrisis en nadien de loopbaanonderbreking hervatten, binnen de periode van 16 maart 2020 tot en met 1 juli 2020".

Art. 4.In artikel 38 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "om palliatieve zorgen te verlenen als vermeld in artikel 100bis of 102bis van de Herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen" vervangen door de zinsnede "om palliatieve zorgen te verlenen als vermeld in artikel 100bis of 102bis van de Herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen of het onderbrekingspercentage van de loopbaanonderbreking wijzigen om hun tewerkstelling te hervatten of meer te gaan werken ingevolge de coronacrisis en nadien de loopbaanonderbreking hervatten, binnen de periode van 16 maart 2020 tot en met 1 juli 2020". HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 maart 2020.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor werk en de Vlaamse minister, bevoegd voor de human resources, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 mei 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, B. SOMERS


begin


Publicatie : 2020-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^