Besluit Van De Vlaamse Regering van 29 september 2006
gepubliceerd op 12 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende de organisatie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het p

bron
vlaamse overheid
numac
2006036781
pub.
12/12/2006
prom.
29/09/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende de organisatie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen, inzonderheid op artikel 48, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998, en op artikel 62 en 63;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2000 houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende de organisatie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen, gegeven op 18 november 2005;

Gelet op het advies van de praktijkcommissie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen, gegeven op 11 oktober 2005;

Gelet op het advies van de directieraad van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen, gegeven op 4 oktober 2005;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse Minister bevoegd voor het Algemeen Beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, gegeven op 1 december 2005;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister,bevoegd voor de begroting, gegeven op 13 juli 2006;

Gelet op het akkoord van de federale minister van Pensioenen, gegeven op 8 maart 2004;

Gelet op het protocol nr. 237.762 van 1 september 2006 van het sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap-Vlaams Gewest;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 20 september 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 24 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende de organisatie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, worden een § 2, § 3 en § 4 toegevoegd, die luiden als volgt : « § 2. De praktijkcommissie aanvaardt als nuttige praktijkervaring voor de leertrajectbegeleider : 1° de voltijdse of deeltijdse praktijkervaring als lesgever van bepaalde of onbepaalde duur in de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in artikelen 57 tot 61 van het decreet;2° de voltijdse of deeltijdse praktijkervaring als leertijdverantwoordelijke in een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in artikelen 57 tot 61 van het decreet;3° de voltijdse of deeltijdse praktijkervaring als bediende op een leersecretariaat;4° de voltijdse of deeltijdse praktijkervaring in jongerenwerking;5° de combinatie van de bovenstaande categorieën als ze samen een voltijdse ervaring vormen;6° de combinatie van de bovenstaande categorieën en de ervaring als bediende op een sociaal secretariaat (kennis van sociale wetgeving en ondernemerspraktijk)als ze samen een voltijdse ervaring vormen. § 3. Als voltijds wordt beschouwd : 1° 720 uur per jaar voor een lesgever bepaalde duur;2° 1 080 uur per jaar voor een lesgever onbepaalde duur;3° 38 uur per week voor een leertijdverantwoordelijke;4° 38 uur per week voor een bediende op een leersecretariaat;5° 38 uur per week voor jongerenwerking. § 4. Voor de toekenning van de salarisverhogingen voor de leertrajectbegeleider kunnen de voorgaande deeltijdse prestaties die verricht worden als lesgever in verschillende centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in artikelen 57 tot 61 van het decreet, worden samengeteld. »

Art. 2.In artikel 29 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen het eerste en het tweede lid wordt een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « Voor de bepaling van de nuttige praktijkervaring van de speciaal leertrajectbegeleider gelden dezelfde beginselen als de beginselen, vermeld in artikel 24, § 2, § 3 en § 4, met dien verstande dat : a) als nuttige prakijkervaring ook wordt aanvaard de nuttige praktijkervaring als zelfstandig leersecretaris;b) ook als voltijds wordt beschouwd 200 leerovereenkomsten of stageovereenkomsten per jaar voor een zelfstandig leersecretaris.»; 2° in het vierde lid worden de woorden « het tweede lid » vervangen door de woorden « het derde lid »;3° in het vijfde lid worden de woorden « het derde lid » vervangen door de woorden « het vierde lid ».

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt bijlage I vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor de Beroepsomscholing en -Bijscholing, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 september 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

Bijlage I. TABEL VAN DE SALARISSCHALEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende de organisatie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel.

Brussel, 29 september 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^