Besluit Van De Vlaamse Regering van 29 september 2017
gepubliceerd op 31 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende wijk-werken

bron
vlaamse overheid
numac
2017031373
pub.
31/10/2017
prom.
29/09/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031373

VLAAMSE OVERHEID


29 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende wijk-werken


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", artikel 5, § 1, 8°, ingevoegd bij het decreet van 24 april 2015;

Gelet op artikelen 6, 8, 9, 11, 14 tot 18, 20, 25, 27, 29, 30 tot 32, 34 tot 36, 38, 40 en 42 van het Wijk-werken decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020491 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming sluiten;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, gegeven op 3 juli 2017;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 5 juli 2017;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 19 juli 2017;

Gelet op advies 61.970/1/V van de Raad van State, gegeven op 21 september 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding sluiten houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° activiteitenlijst: de lijst die wordt vastgesteld door de raad van bestuur van de VDAB met toepassing van artikel 27 van het Wijk-werken decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020491 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming sluiten, met inbegrip van de gemeentelijke afwijkingen van de lijst;2° platform: het platform wijk-werken, vermeld in hoofdstuk 2, afdeling 9, van het Wijk-werken decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020491 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming sluiten;3° uitgiftemaatschappij: de maatschappij die is aangewezen voor de uitgifte van wijk-werkcheques overeenkomstig de wetgeving over de overheidsopdrachten;4° vzw: een vereniging zonder winstoogmerk als vermeld in titel I van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen. HOOFDSTUK 2. - Wijk-werker Afdeling 1. - Toeleiding

Art. 2.De volgende organisaties kunnen werkzoekenden toeleiden naar wijk-werken: 1° voor de leefloongerechtigden: de OCMW's;2° voor de niet-leefloongerechtigde werkzoekenden: de VDAB. De werkzoekende die reeds in het verleden activiteiten heeft verricht in wijk-werken, kan niet opnieuw toegeleid worden, tenzij in een van de volgende situaties: 1° de werkzoekende kan aantonen dat hij in de laatste twaalf maanden geen activiteiten in wijk-werken heeft verricht;2° de werkzoekende kan aantonen dat zijn wijk-werkovereenkomst werd geschorst of is stopgezet om redenen buiten zijn wil om, voor meer dan de helft van de toegekende duurtijd;3° de werkzoekende kan aantonen dat hij in het verleden aanspraak kon maken op de overgangsmaatregel vermeld in artikel 9, tweede lid, van het Wijk-werken decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020491 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming sluiten, en dat hij zijn prestaties in wijk-werken niet heeft onderbroken voor een periode langer dan twaalf maanden.

Art. 3.De raad van bestuur van de VDAB kan de toeleiding naar wijk-werken tijdelijk beperken of stopzetten als hij van oordeel is dat het contingent, vermeld in artikel 6, § 1, IX, 11°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, bijna is bereikt. Afdeling 2. - Begeleiding

Art. 4.De organisatie die toeleidt, begeleidt de wijk-werker met toepassing van artikel 8 van het Wijk-werken decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020491 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming sluiten, en stelt bij het begin van het wijk-werken het traject naar werk vast.

Bij het opstellen van het traject naar werk wordt rekening gehouden met: 1° de competenties van de wijk-werker;2° de competenties die de wijk-werker dient te verwerven of de competenties waar hij aan moet werken om ze te blijven beheersen;3° de activiteiten die de wijk-werker zal uitvoeren;4° mogelijke verdere stappen in het traject naar werk, na afloop van het wijk-werken.

Art. 5.Het traject naar werk en de afspraken met de wijk-werker tijdens de duurtijd van het wijk-werken worden vastgelegd in: 1° een afsprakenblad als vermeld in titel III/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding sluiten houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, als de VDAB de wijk-werker begeleidt;2° een gelijkwaardig instrument als vermeld in punt 1°, als het OCMW de wijk-werker begeleidt. In het afsprakenblad of het gelijkwaardige instrument kunnen alle afspraken en acties worden opgenomen die kaderen in de begeleiding tijdens het wijk-werken.

Art. 6.Na de ondertekening van het afsprakenblad wordt de wijk-werker toegeleid naar de organisator van zijn domicilie met toepassing van artikel 15 van het Wijk-werken decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020491 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming sluiten.

Art. 7.De begeleiding, vermeld in artikel 8 van het Wijk-werken decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020491 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming sluiten, omvat ten minste één evaluatie van het traject naar werk elke zes maanden. Afdeling 3. - Beschikbaarheid

Art. 8.De wijk-werker die niet is vrijgesteld van beschikbaarheid, blijft beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

Titel III/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding sluiten houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding is van overeenkomstige toepassing. Afdeling 4. - Prestaties

Art. 9.De organisatie die naar wijk-werken toeleidt, bepaalt de duurtijd van het wijk-werken voor de wijk-werker. Die periode kan niet langer zijn dan twaalf maanden.

De duurtijd begint te lopen vanaf de toeleiding naar het wijk-werken.

Dit artikel is niet van toepassing op werkzoekenden die gebruikmaken van de overgangsmaatregel van artikel 9, tweede lid, van het Wijk-werken decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020491 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming sluiten.

Art. 10.In geval van ziekte, moederschapsverlof, ongeval of overmacht wordt de uitvoering van de wijk-werkovereenkomst geschorst. De werkzoekende is ertoe gehouden zijn ongeschiktheid te rechtvaardigen met een geneeskundig getuigschrift in geval van ziekte of ongeval.

De schorsing van de wijk-werkovereenkomst verlengt de duurtijd niet.

Art. 11.De wijk-werker verricht maximaal zestig uur wijk-werkprestaties per maand en maximaal 630 uur wijk-werkprestaties per jaar. Prestaties die worden verricht boven dat maximum, worden niet vergoed.

Art. 12.De wijk-werker die activiteiten verricht, vult voor de aanvang van de activiteit het prestatieformulier in. De wijk-werker noteert op dat prestatieformulier de dag en het uur van de activiteit waarvoor hij een cheque ontvangt.

Het model van prestatieformulier wordt bepaald door de raad van bestuur van de VDAB, in gemeen overleg met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, met toepassing van artikel 152sexies, § 2, van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheidsreglementering. Afdeling 5. - Voordelen voor de wijk-werker

Art. 13.De wijk-werker dient de wijk-werkcheques die hij ontvangt, in bij de organisator. Per geldige cheque ontvangt hij 4,10 euro.

Een cheque wordt als geldig beschouwd als aan alle voorwaarden, vermeld in artikel 36, is voldaan, en als de cheque tijdig is ingediend.

Art. 14.Als de afstand tussen de plaats van de activiteit en de woonplaats van de wijk-werker meer bedraagt dan vijf kilometer, heeft de wijk-werker per prestatie recht op een forfaitaire verplaatsingsvergoeding van 0,15 euro per kilometer, ten laste van de VDAB. HOOFDSTUK 3. - Regie en werkingsprincipes

Art. 15.De gemeente bepaalt voor haar grondgebied de afwijkingen van de activiteitenlijst door een beslissing van de gemeenteraad, of door een beslissing van het intergemeentelijk samenwerkingsverband of de OCMW-vereniging, vermeld in artikel 13, § 2, van het Wijk-werken decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020491 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming sluiten. De VDAB wordt van die beslissing met een gewone brief of op elektronische wijze op de hoogte gebracht.

De afwijking van de activiteitenlijst heeft op zijn vroegst uitwerking vanaf de datum van publicatie op het platform door de VDAB.

Art. 16.De gemeente bepaalt voor haar grondgebied de afwijkingen van de aanschafprijs van de cheque conform artikel 38, § 1, tweede lid. HOOFDSTUK 4. - Organisatoren Afdeling 1. - Oprichting

Art. 17.De organisatoren die opgericht zijn met toepassing van artikel 14, § 1, eerste lid, 1°, van het Wijk-werken decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020491 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming sluiten, zijn gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen als vermeld in titel VII, hoofdstuk II, afdeling III, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. Ze hebben de vorm van een vzw.

Art. 18.De organisatoren die opgericht zijn met toepassing van artikel 14, § 1, eerste lid, 2°, van het Wijk-werken decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020491 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming sluiten, hebben een van de volgende vormen: 1° een projectvereniging als vermeld in hoofdstuk III, afdeling 2, van het decreet van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001035984 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking sluiten houdende de intergemeentelijke samenwerking;2° een dienstverlenende vereniging als vermeld in hoofdstuk III, afdeling 3, van het voormelde decreet van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001035984 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking sluiten;3° een opdrachthoudende vereniging als vermeld in hoofdstuk III, afdeling 3, van het voormelde decreet van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001035984 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking sluiten;4° een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid als vermeld in hoofdstuk II van het voormelde decreet van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001035984 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking sluiten, als de overeenkomst bepaalt dat een van de deelnemende gemeenten aangesteld wordt als beherende gemeente;5° een OCMW-vereniging als vermeld in titel VIII, hoofdstuk I, van het decreet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008036450 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Art. 19.De gemeente richt een organisator op door een beslissing van de gemeenteraad, of door een beslissing van het intergemeentelijk samenwerkingsverband of de OCMW-vereniging, vermeld in artikel 14 van het Wijk-werken decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020491 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming sluiten. De VDAB wordt van die beslissing met een aangetekende brief op hoogte gebracht.

Art. 20.De gemeente die met toepassing van artikel 14, § 3, van het Wijk-werken decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020491 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming sluiten wil afwijken van de vereiste van minimale schaalgrootte van zestigduizend inwoners, dient daarvoor met een aangetekende brief een gemotiveerde aanvraag in bij de VDAB. De VDAB geeft advies over de aanvraag en stuurt deze naar de minister bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid. De voormelde minister beslist binnen dertig kalenderdagen over de aanvraag.

Een afwijking kan door de voormelde minister worden toegestaan als de gemeente aan al de volgende voorwaarden voldoet: 1° de gemeente toont aan dat het wijk-werken in het afwijkende gebied efficiënt en effectief georganiseerd kan worden;2° de gemeente toont aan dat ze zelf het wijk-werken kan organiseren en dat ze daarvoor de financiële en organisatorische gevolgen van de afwijking zelf kan dragen;3° de gemeente toont aan dat de gevraagde afwijking een meerwaarde biedt op het vlak van: a) efficiëntie;b) afstemming tussen de vraag van gebruikers en het aanbod van wijk-werkers;c) de uitwerking van een organisatie van wijk-werken die is afgestemd op de regie van het wijk-werken in het afwijkende gebied. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder gemeente: de gemeente of groep van gemeenten die wil afwijken van de schaalgrootte met toepassing van artikel 14, § 3, van het Wijk-werken decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020491 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming sluiten.

Art. 21.In geval van een vrijwillige samenvoeging van gemeenten blijven de keuzes en de oprichtingen van de oorspronkelijke gemeenten voor de regie en organisatie van het wijk-werken behouden tot het moment dat de nieuwe gemeente een beslissing neemt met toepassing van artikel 13, § 1, 2°, of artikel 14 van het Wijk-werken decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020491 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming sluiten. Afdeling 2. - Werking

Art. 22.Alle geldige gebruikte cheques worden binnen twee maanden na de prestatie ingediend bij de organisator van het domicilie van de wijk-werker. De organisator controleert of de prestatie geleverd is tijdens de geldigheidsduur van de cheque en of de cheque binnen twee maanden na de prestatie is ingediend.

Art. 23.De organisator ontvangt de gebruikte wijk-werkcheques van de wijk-werker. Voor elektronische cheques wordt de elektronische registratie van de cheque op het platform als ontvangst beschouwd.

Art. 24.De wijk-werker geeft maandelijks het ingevulde prestatieformulier af bij de organisator van zijn domicilie. De organisator controleert de prestatie van de wijk-werker aan de hand van het ingevulde prestatieformulier.

De organisator registreert de prestatie op het platform. De registratie van de prestatie en de ingediende cheque geven aanleiding tot de uitbetaling van de vergoedingen, vermeld in artikel 13, 14 en 40. Afdeling 3. - Financiering

Art. 25.De organisator van de plaats waar de wijk-werker is gedomicilieerd, ontvangt de financiering, vermeld in artikel 40, eerste lid, 5°.

Art. 26.Het inschrijvingsrecht, vermeld in artikel 33, komt toe aan de organisator van het gebied waar de activiteit zal plaatsvinden. Afdeling 4. - Personeel

Art. 27.De VDAB stelt personeel ter beschikking van de organisatoren.

Elke organisator heeft recht op 0,2 voltijds equivalent per begonnen schijf van 12000 inwoners boven de 12000 inwoners.

Onverminderd het eerste lid kan de VDAB, rekening houdend met uitzonderlijke omstandigheden, tijdelijk een hoger of lager aantal personeelsleden ter beschikking stellen.

Voor de toepassing van dit artikel wordt het aantal inwoners vastgesteld op 1 januari 2017. HOOFDSTUK 5. - Activiteiten

Art. 28.De wijk-werker voert alleen de activiteiten uit die zijn opgenomen op de activiteitenlijst.

De organisator en de VDAB controleren altijd of de verrichte prestaties overeenkomen met de toegelaten activiteiten.

Art. 29.Als de gebruiker een activiteit wil laten verrichten die niet op de activiteitenlijst staat vermeld, maar waarvan hij meent dat die past in het wijk-werken, kan hij een afwijking van de activiteitenlijst vragen aan de gemeente conform artikel 27, tweede lid, van het Wijk-werken decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020491 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming sluiten. HOOFDSTUK 6. - Gebruikers

Art. 30.De volgende categorieën kunnen als gebruiker gebruikmaken van het wijk-werken: 1° natuurlijke personen;2° gemeenten;3° OCMW's;4° vzw's en andere niet-commerciële verenigingen, met inbegrip van feitelijke verenigingen;5° onderwijsinstellingen;6° land- of tuinbouwbedrijven.

Art. 31.De kandidaat-gebruiker die activiteiten wil laten verrichten in wijk-werken, dient zijn aanvraag in bij de organisator van het gebied waar de activiteiten zullen plaatsvinden. Als de aangevraagde activiteiten conform de activiteitenlijst zijn, en de kandidaat-gebruiker onder een van de categorieën, vermeld in artikel 30, valt, wordt hij ingeschreven als gebruiker en tekent hij de gebruikersovereenkomst.

Art. 32.De gebruiker tekent de gebruikersovereenkomst met de organisator van het gebied waar de activiteiten zullen plaatsvinden.

De gebruikersovereenkomst omvat ten minste de volgende elementen: 1° de naam en het identificatienummer van de gebruiker;2° de identificatie van de organisator;3° het adres waar de activiteiten zullen plaatsvinden;4° de aard van de activiteit of activiteiten;5° de rechten en verbintenissen van de gebruiker en de organisator. De gebruikersovereenkomst is pas definitief als de gebruiker het inschrijvingsrecht, vermeld in artikel 33, heeft betaald.

Art. 33.De gebruiker betaalt jaarlijks een inschrijvingsrecht van 7,5 euro, dat toekomt aan de organisator van het gebied waar de activiteit zal plaatsvinden.

Art. 34.De gebruiker mag de activiteit pas laten verrichten als hij in het bezit is van een gebruikersovereenkomst.

Art. 35.De gebruiker die in het bezit is van een gebruikersovereenkomst, kan wijk-werkcheques aankopen bij de uitgiftemaatschappij. HOOFDSTUK 7. - Wijk-werkcheque Afdeling 1. - Vorm

Art. 36.De vorm van de wijk-werkcheque wordt bepaald door het model dat de raad van bestuur van de VDAB heeft vastgelegd. Een ingevulde cheque bevat ten minste de volgende gegevens: 1° de naam van de gebruiker;2° de naam en het identificatienummer van de wijk-werker;3° de datum van de prestatie;4° de geldigheidsduur van de cheque;5° de uiterste indieningstermijn na de prestatie;6° het unieke chequenummer. De wijk-werkcheque wordt als geldig beschouwd als hij al de gegevens, vermeld in het eerste lid, bevat op het moment dat de wijk-werker de cheque indient bij de organisator.

Art. 37.De wijk-werkcheque heeft een geldigheidsduur van twaalf maanden. De cheque moet gebruikt worden tijdens de geldigheidsduur. Afdeling 2. - Aankoop

Art. 38.§ 1. De gebruiker koopt wijk-werkcheques aan bij de uitgiftemaatschappij. De aanschafprijs bedraagt minimaal 5,95 euro.

Elke gemeente of samenwerkingsverband kan beslissen om een hogere aanschafprijs te vragen aan de gebruiker, op voorwaarde dat de aanschafprijs wordt verhoogd met een veelvoud van 0,50 euro en dat de aanschafprijs ten hoogste 7,45 euro bedraagt. De afwijking treedt in werking op 1 januari van het jaar nadat de gemeente de beslissing heeft genomen.

Als de organisator wordt aangewezen door een samenwerkingsverband of groep van gemeenten, wordt de aanschafprijs in consensus bepaald.

Indien zij geen consensus bereiken bedraagt de aanschafprijs in dat gebied de laagste prijs die geldt in een van de deelnemende gemeenten.

Bij het bepalen van de aanschafprijs kan de gemeente of de groep van gemeenten geen onderscheid maken per type gebruiker of per type activiteit. § 2. Vanaf 1 juli 2018 kunnen gebruikers die geen natuurlijke personen zijn, alleen elektronische cheques aankopen.

Art. 39.Wijk-werkcheques worden aangekocht per veelvoud van tien cheques en ze worden op voorhand betaald. De cheques worden opgesteld op naam van de gebruiker.

In afwijking van het eerste lid kunnen elektronische wijk-werkcheques aangekocht worden in hoeveelheden die geen veelvoud van tien zijn. Afdeling 3. - Verwerking

Art. 40.De aanschafprijs wordt als volgt verdeeld: 1° de uitgiftemaatschappij ontvangt het bedrag dat haar toekomt ter dekking van de administratiekosten;2° de VDAB ontvangt het bedrag dat hem toekomt ter dekking van de kosten voor de verzekeringen, vermeld in artikel 21 en 22 van het Wijk-werken decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020491 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming sluiten;3° de VDAB houdt een bedrag in van 0,10 euro per cheque ter dekking van de verplaatsingsvergoeding, vermeld in artikel 14 van dit besluit;4° de wijk-werker ontvangt 4,10 euro;5° de organisator ontvangt het saldo na aftrek van de bedragen, vermeld in punt 1° tot en met 4°. De VDAB voert de betalingen, vermeld in het eerste lid, uit.

Art. 41.De VDAB betaalt de vergoedingen voor de wijk-werker, vermeld in hoofdstuk 2, afdeling 5.

Art. 42.De gebruiker brengt de ongebruikte cheques waarvan de geldigheid niet is verstreken, terug naar de uitgiftemaatschappij. De uitgiftemaatschappij betaalt de aanschafprijs terug aan de gebruiker, na aftrek van administratiekosten, die 30 % van de aanschafprijs bedragen.

De uitgiftemaatschappij maakt jaarlijks aan de gebruikers een fiscaal attest over, met de vermelding van de aanschafprijs van de cheques die aangekocht werden tijdens het voorafgaande kalenderjaar. HOOFDSTUK 8. - Platform en gegevensuitwisseling Afdeling 1. - Toegang

Art. 43.In dit hoofdstuk wordt verstaan onder gegevens: alle gegevens die worden geregistreerd of verwerkt op het platform.

Art. 44.De VDAB heeft toegang tot alle gegevens die op het platform worden geregistreerd. De VDAB kan toegang geven aan de partnerorganisaties die taken vervullen in het kader van wijk-werken.

Het OCMW heeft toegang tot alle gegevens betreffende de wijk-werkers die door het OCMW zijn toegeleid en worden begeleid.

Art. 45.De uitgiftemaatschappij ontvangt identificatiegegevens van de wijk-werkers en de gebruikers en controleert of de gebruiker cheques mag aankopen.

Art. 46.De organisator heeft toegang tot de volgende gegevens: 1° alle gegevens van de wijk-werkers die zijn gedomicilieerd op zijn grondgebied, als die gegevens relevant zijn om het wijk-werken te organiseren;2° alle gegevens over de gebruikers, als die betrekking hebben op mogelijke werkplekken;3° alle gegevens over de activiteiten en de activiteitenlijst.

Art. 47.De gebruiker en de wijk-werker hebben toegang tot alle gegevens over de activiteiten en de activiteitenlijst.

De gebruiker en de wijk-werker ontvangen ook de contactgegevens die noodzakelijk zijn om de prestatie uit te voeren bij de gebruiker.

Art. 48.De gemeente heeft toegang tot de volgende gegevens: 1° alle gegevens over de activiteiten en de activiteitenlijst;2° alle gegevens die nuttig zijn in het kader van de regietaken, vermeld in artikel 13 van het Wijk-werken decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020491 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming sluiten. Afdeling 2. - Registraties

Art. 49.De VDAB en het OCMW die toegang hebben tot het platform, kunnen alle gegevens registreren die nodig zijn voor de werking van het Wijk-werken.

Art. 50.De uitgiftemaatschappij registreert alle gegevens over de aangekochte cheques op het platform.

Art. 51.De organisator registreert de volgende gegevens over de gebruiker op het platform: 1° de identificatiegegevens, met inbegrip van de gebruikersovereenkomst;2° het rekeningnummer;3° de mogelijke activiteiten.

Art. 52.De organisator registreert de volgende gegevens over de wijk-werker op het platform: 1° de identificatiegegevens, met inbegrip van de wijk-werkovereenkomst;2° het rekeningnummer;3° de mogelijke activiteiten;4° de competenties. HOOFDSTUK 9. - Controle Afdeling 1. - Controle

Art. 53.Voor de controle op de bepalingen van dit besluit kan de VDAB alle noodzakelijke gegevensbronnen raadplegen.

Art. 54.Als de VDAB bij de uitoefening van de controle onregelmatigheden vaststelt die buiten het toepassingsgebied van dit besluit vallen, maar waarvan de VDAB vermoedt dat ze een inbreuk kunnen vormen op het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30 april 2004, kan de VDAB het dossier bezorgen aan de instelling die belast is met de toepassing van het voormelde decreet. Afdeling 2. - Boekhouding

Art. 55.De VDAB controleert de inkomsten en de uitgaven van de organisator die betrekking hebben op wijk-werken.

De VDAB kan boekhoudkundige stukken opvragen bij de organisator.

Art. 56.De VDAB kan aanvullende informatie of toelichting vragen aan de organisator. Afdeling 3. - Sancties

Art. 57.Als de VDAB bij de uitoefening van de controle vaststelt dat er te veel of ten onrechte bedragen zijn toegekend aan de wijk-werker, de gebruiker, de organisator of de uitgiftemaatschappij, kan hij die bedragen terugvorderen.

Art. 58.Als de VDAB vaststelt dat een gebruiker of een wijk-werker zijn verplichtingen niet nakomt, kan de VDAB de gebruiker of de wijk-werker uitsluiten van het wijk-werken.

Art. 59.In afwijking van artikel 13, 14 en 40, eerste lid, 5°, worden prestaties die worden verricht boven het maximumaantal uren, vermeld in artikel 11, niet vergoed, noch aan de wijk-werker, noch aan de organisator. HOOFDSTUK 1 0. - Slotbepalingen

Art. 60.Dit besluit en artikel 1 tot en met 49, 51, 52, artikel 54, 55, 2°, 56 tot en met 62 en artikel 63, 2° van het Wijk-werken decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020491 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming sluiten treden in werking op 1 januari 2018.

Art. 61.De Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 september 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^