Besluit Van De Vlaamse Regering van 30 april 2020
gepubliceerd op 05 mei 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in het beleidsveld energie omwille van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge COVID-19

bron
vlaamse overheid
numac
2020041098
pub.
05/05/2020
prom.
30/04/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020041098

VLAAMSE OVERHEID


30 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in het beleidsveld energie omwille van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge COVID-19


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft type decreet prom. 08/05/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009035594 bron vlaamse overheid Decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten, artikel 8.2.1, 8.3.1 en 8.4.1; - het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, artikel 5.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 15 april 2020; - Er is een verzoek om spoedbehandeling ingediend, gemotiveerd door de omstandigheid dat de economische gevolgen veroorzaakt door de coronacrisis en de federale coronavirusmaatregelen zo snel mogelijk moeten worden aangepakt.

De Raad van State heeft advies 67.274/3 gegeven op 24 april 2020 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: - Eind 2019 ontstond er in en rond de Chinese stad Wuhan een uitbraak van een nieuw coronavirus (SARS-CoV-2) dat leidt tot de ziekte COVID-19. Ondertussen heeft het virus zich op grote schaal ook verspreid in andere landen en continenten, waaronder ook in België, en werd het door de WHO als pandemie bestempeld. - Het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid verleent in artikel 5 de Vlaamse Regering de bevoegdheid om in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid nadere regels uit te werken voor de opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele of administratieve verplichtingen in diverse decreten en de uitvoeringsbesluiten erbij om een maximale rechtszekerheid te verzekeren; - Dit besluit is dan ook hoogdringend omwille van de lopende COVID-19 gezondheidscrisis: • In artikel 7.8.1, § 4 van het Energiebesluit van 19 november 2010 is bepaald dat voor zero-emissievoertuigen die nog uiterlijk op 31 december 2019 werden besteld de ZEV-premie tegen uiterlijk 31 oktober 2020 moet worden aangevraagd. De levering van dergelijke zero-emissievoertuigen wordt nu echter vertraagd omwille van de COVID-19 pandemie. De opgelegde beperkingen zijn een hinderpaal voor de constructieperiode en de leveringstermijn van onderdelen, zowel in de landen die onderdelen produceren en assembleren als in België. Wat betreft het respecteren van de levertermijnen van modellen van een aantal autoconstructeurs, dreigen de reeds in 2019 bestelde voertuigen niet tijdig te kunnen worden geleverd en bij de dienst DIV worden ingeschreven, waardoor de ZEV-premie mogelijks niet tijdig tegen de in artikel 7.8.1, § 4 van het Energiebesluit van 19 november 2010 vervatte deadline van 31 oktober 2020 kan worden aangevraagd en waardoor rechtmatig gewekte verwachtingen in het gedrang dreigen te komen. Daarom wordt voorgesteld om - rekening houdende met de zware socio-economische gevolgen van deze gezondheidscrisis - uitzonderlijk de aanvraagtermijn te verlengen tot 1 maart 2021. • In titel VII, hoofdstukken IV, V en VI van het Energiebesluit van 19 november 2010 is bepaald dat voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, restwarmte en de productie en injectie van biomethaan de in aanmerking komende projecten na het toekennen van de principebeslissing hun recht op steun verliezen als ze niet aan de voorwaarden uit respectievelijk artikel 7.4.3, § 4, artikel 7.5.3, § 4 en artikel 7.6.3, § 4 van het Energiebesluit van 19 november 2010 voldoen. Het betreffen voorwaarden m.b.t. het feit dat ze: 1° uiterlijk binnen een jaar na de datum van de principebeslissing een bewijs van de start van de procedure tot het bekomen van een milieueffectrapport, als vermeld in titel IV van het DABM, of een aanvraag tot het bekomen van een milieuvergunning, een stedenbouwkundige vergunning of een omgevingsvergunning kunnen voorleggen; 2° uiterlijk binnen twee jaar na de datum van de principebeslissingen gedurende 10 jaar na de datum van ingebruikname beschikken over de vereiste milieuvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen of omgevingsvergunningen; en 3° uiterlijk binnen de vier jaar na de datum van de principebeslissing in gebruik genomen zijn.

De voortgang van deze projecten kan nu echter worden vertraagd omwille van de COVID-19 pandemie. De opgelegde beperkingen kunnen een hinderpaal zijn voor overleg, bouwwerken, constructieperiode en leveringstermijn van onderdelen. Daarom wordt voorgesteld om - rekening houdende met de zware socio-economische gevolgen van deze gezondheidscrisis - uitzonderlijk die termijnen te verlengen voor de projecten die in gebruik genomen gingen worden in 2020 en 2021. Voor projecten die in gebruik genomen worden vanaf 2022 wordt in een ad hoc overmachtregeling voorzien. • In titel VII, hoofdstuk XI van het Energiebesluit van 19 november 2010 is bepaald dat voor de ondersteuning van kleine en middelgrote windturbines in aanmerking komende projecten die na het toekennen van de beslissing hun recht op steun verliezen als ze niet aan de voorwaarden uit artikel 7.11.3, § 5 van het Energiebesluit van 19 november 2010 voldoen. Het betreffen voorwaarden m.b.t. het feit dat ze: 1° uiterlijk achttien maanden na de datum van de beslissing beschikken over de vereiste omgevingsvergunning; 2° uiterlijk één jaar na de datum van de vereiste omgevingsvergunning in gebruik genomen zijn, in het geval dat de aanvrager nog niet over de vereiste omgevingsvergunning beschikt op het moment van de steunaanvraag; en 3° uiterlijk één jaar na datum van de beslissing in gebruik genomen zijn, in het geval dat de aanvrager wel al over de vereiste omgevingsvergunning beschikt op het moment van de steunaanvraag.

De voortgang van deze projecten kan nu worden vertraagd omwille van de COVID-19 pandemie. De opgelegde beperkingen kunnen een hinderpaal zijn voor overleg, bouwwerken, constructieperiode en leveringstermijn van onderdelen. Daarom wordt voorgesteld om - rekening houdende met de zware socio-economische gevolgen van deze gezondheidscrisis - uitzonderlijk die termijnen te verlengen voor de projecten die in gebruik genomen gingen worden in 2020 en 2021. Voor projecten die in gebruik genomen worden vanaf 2022 wordt in een ad hoc overmachtregeling voorzien. • Tot slot is in artikel 13.4.4 en 13.4.8 van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft type decreet prom. 08/05/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009035594 bron vlaamse overheid Decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten bepaald dat het georganiseerd administratief beroep tegen door het Vlaams Energieagentschap opgelegde administratieve geldboetes moet worden ingediend bij wege van een aangetekend schrijven. Omwille van veiligheids- en gezondheidsredenen, alsook omwille van administratief-organisatorische redenen is het dan ook noodzakelijk om van dit decretale principe af te wijken en om tijdelijk het instellen van administratief beroep via een gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende zendingen toe te laten.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft type decreet prom. 08/05/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009035594 bron vlaamse overheid Decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten, artikel 13.4.1 tot en met 13.4.11; - het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid; - het Energiebesluit van 19 november 2010, titel VI, hoofdstuk I, II en II/1, artikel 7.4.3, § 4, artikel 7.5.3, § 4, artikel 7.6.3, § 4, artikel 7.8.1, § 4, en artikel 7.11.3; - het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020030348 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezo sluiten houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.

Initiatiefnemers Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.Aan artikel 7.8.1, § 4 van het Energiebesluit van 19 november 2010, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020010076 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over tot de toekenning van een subsidie aan VLHORA type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020010026 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 27/01/2020 numac 2020010135 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de tijdelijke onderwijsbevoegdheid om dringende redenen van een centrum voor volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2019-2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 31/01/2020 numac 2020010250 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie van maximaal 585.000 euro voor de organisatie van gezamenlijke digitale aanmeldingsprocedures voor inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 in het basis- en secundair onderwijs sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de datum "31 oktober 2020" vervangen door de datum "1 maart 2021"; 2° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De minister kan de uiterste indieningsdatum van 1 maart 2021, vermeld in het eerste lid, echter driemaal met een maand verlengen.".

Art. 2.Aan titel XII, hoofdstuk III van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020010076 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over tot de toekenning van een subsidie aan VLHORA type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020010026 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 27/01/2020 numac 2020010135 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de tijdelijke onderwijsbevoegdheid om dringende redenen van een centrum voor volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2019-2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 31/01/2020 numac 2020010250 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie van maximaal 585.000 euro voor de organisatie van gezamenlijke digitale aanmeldingsprocedures voor inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 in het basis- en secundair onderwijs sluiten, wordt een artikel 12.3.19 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 12.3.19. § 1. Voor projecten met betrekking tot de ondersteuning van nuttige groene warmte waarvoor op 20 maart 2020 de termijnen, vermeld in artikel 7.4.3, § 4, nog niet verstreken zijn en waarvan de ingebruikname conform artikel 7.4.3, § 4, eerste lid, 3° in het jaar 2020 of 2021 moet plaatsvinden, worden die termijnen geschorst voor de periode van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020. De minister kan die schorsing echter driemaal met een maand verlengen.

In afwijking van het eerste lid kan de minister, op aanvraag van de subsidiegerechtigde, voor projecten waarvoor op 20 maart 2020 de termijnen, vermeld in artikel 7.4.3, § 4, nog niet verstreken zijn en waarvan de ingebruikname conform artikel 7.4.3, § 4, eerste lid, 3° na het jaar 2021 moet plaatsvinden, die termijnen schorsen voor de periode van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020, mits de subsidiegerechtigde kan aantonen dat omwille van een door COVID-19 veroorzaakte overmachtsituatie de termijnen, vermeld in artikel 7.4.3, § 4, niet kunnen worden gehaald.

Indien de minister beslist om de termijnen bijkomend te schorsen, als vermeld in het eerste lid, in fine, dan worden de schorsingen, vermeld in het tweede lid, eveneens bijkomend met dezelfde termijn verlengd. § 2. Voor projecten met betrekking tot de ondersteuning van restwarmte waarvoor op 20 maart 2020 de termijnen, vermeld in artikel 7.5.3, § 4, nog niet verstreken zijn en waarvan de ingebruikname conform artikel 7.5.3, § 4, eerste lid, 3° in het jaar 2020 of 2021 moet plaatsvinden, worden die termijnen geschorst voor de periode van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020. De minister kan die schorsing echter driemaal met een maand verlengen.

In afwijking van het eerste lid kan de minister, op aanvraag van de subsidiegerechtigde, voor projecten waarvoor op 20 maart 2020 de termijnen, vermeld in artikel 7.5.3, § 4, nog niet verstreken zijn en waarvan de ingebruikname conform artikel 7.5.3, § 4, eerste lid, 3° na het jaar 2021 moet plaatsvinden, die termijnen schorsen voor de periode van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020, mits de subsidiegerechtigde kan aantonen dat omwille van een door COVID-19 veroorzaakte overmachtsituatie de termijnen, vermeld in artikel 7.5.3, § 4, niet kunnen worden gehaald.

Indien de minister beslist om de termijnen bijkomend te schorsen, als vermeld in het eerste lid, in fine, dan worden de schorsingen, vermeld in het tweede lid, eveneens bijkomend met dezelfde termijn verlengd. § 3. Voor projecten met betrekking tot de ondersteuning van de productie en injectie van biomethaan waarvoor op 20 maart 2020 de termijnen, vermeld in artikel 7.6.3, § 4, nog niet verstreken zijn en waarvan de ingebruikname conform artikel 7.6.3, § 4, eerste lid, 3° in het jaar 2020 of 2021 moet plaatsvinden, worden die termijnen geschorst voor de periode van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020.

De minister kan die schorsing echter driemaal met een maand verlengen.

In afwijking van het eerste lid kan de minister, op aanvraag van de subsidiegerechtigde, voor projecten waarvoor op 20 maart 2020 de termijnen, vermeld in artikel 7.6.3, § 4, nog niet verstreken zijn en waarvan de ingebruikname conform artikel 7.6.3, § 4, eerste lid, 3° na het jaar 2021 moet plaatsvinden, die termijnen schorsen voor de periode van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020, mits de subsidiegerechtigde kan aantonen dat omwille van een door COVID-19 veroorzaakte overmachtsituatie de termijnen, vermeld in artikel 7.6.3, § 4, niet kunnen worden gehaald.

Indien de minister beslist om de termijnen bijkomend te schorsen, als vermeld in het eerste lid, in fine, dan worden de schorsingen, vermeld in het tweede lid, eveneens bijkomend met dezelfde termijn verlengd. § 4. Voor projecten met betrekking tot de ondersteuning van kleine en middelgrote windturbines waarvoor op 20 maart 2020 de termijnen, vermeld in artikel 7.11.3, § 5, nog niet verstreken zijn en waarvan de ingebruikname conform artikel 7.11.3, § 5, eerste lid, 2° of 3° in het jaar 2020 of 2021 moet plaatsvinden, worden die termijnen geschorst voor de periode van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020. De minister kan die schorsing echter driemaal met een maand verlengen.

In afwijking van het eerste lid kan de minister, op aanvraag van de subsidiegerechtigde, voor projecten waarvoor op 20 maart 2020 de termijnen, vermeld in artikel 7.11.3, § 5, nog niet verstreken zijn en waarvan de ingebruikname conform artikel 7.11.3, § 5, eerste lid, 2° of 3° na het jaar 2021 moet plaatsvinden, die termijnen schorsen voor de periode van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020, mits de subsidiegerechtigde kan aantonen dat omwille van een door COVID-19 veroorzaakte overmachtsituatie de termijnen, vermeld in artikel 7.11.3, § 5, niet kunnen worden gehaald.

Indien de minister beslist om de termijnen bijkomend te schorsen, als vermeld in het eerste lid, in fine, dan worden de schorsingen, vermeld in het tweede lid, eveneens bijkomend met dezelfde termijn verlengd. § 5. De minister schorst, op aanvraag van de subsidiegerechtigde, voor projecten in het beleidsveld energie waarvoor door de Vlaamse Regering een facultatieve subsidie werd toegekend, voor de periode van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020 de in het besluit van de Vlaamse Regering dat de subsidie toekent opgenomen uitvoeringstermijnen. De minister kan die schorsing echter driemaal met een maand verlengen.".

Art. 3.Aan titel XII, hoofdstuk III van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020010076 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over tot de toekenning van een subsidie aan VLHORA type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020010026 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 27/01/2020 numac 2020010135 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de tijdelijke onderwijsbevoegdheid om dringende redenen van een centrum voor volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2019-2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 31/01/2020 numac 2020010250 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie van maximaal 585.000 euro voor de organisatie van gezamenlijke digitale aanmeldingsprocedures voor inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 in het basis- en secundair onderwijs sluiten, wordt een artikel 12.3.20 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 12.3.20. In afwijking van artikel 13.4.4 en artikel 13.4.8 van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft type decreet prom. 08/05/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009035594 bron vlaamse overheid Decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten kan tot en met 17 juli 2020, het georganiseerd administratief beroep tegen een beslissing van het Vlaams Energieagentschap met betrekking tot het opleggen van een administratieve geldboete, vermeld in titel XIII, hoofdstuk IV van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft type decreet prom. 08/05/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009035594 bron vlaamse overheid Decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten, worden ingediend via een e-mail in plaats van via aangetekende brief. De minister kan die periode echter driemaal met een maand verlengen.

De e-mail, vermeld in het eerste lid, wordt gericht aan energie@vlaanderen.be. De indiener van het administratief beroep ontvangt in dat geval per e-mail een ontvangstbewijs met dossiernummer.".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor de energie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 april 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR


begin


Publicatie : 2020-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^