Besluit Van De Vlaamse Regering van 30 januari 2009
gepubliceerd op 05 maart 2009
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring

bron
vlaamse overheid
numac
2009200810
pub.
05/03/2009
prom.
30/01/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

30 JANUARI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 17 maart 1998 houdende diverse beleidsbepalingen, artikel 11, § 5, vervangen bij het decreet van 8 december 2000;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 29 januari 2009;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat, gelet op de nakende inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring, de loonpremie, de aanvullende omkaderingspremie, de inschakelingsvergoeding en de nazorgvergoeding aan de gezondheidsindex onderhevig moeten zijn;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° wordt het bedrag "8.600" vervangen door het bedrag "8.950"; 2° in punt 2° wordt het bedrag "13.760" vervangen door het bedrag "14.320"; 3° in punt 3° wordt het bedrag "17.200" vervangen door het bedrag "17.900"; 4° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "Het bedrag van de loonpremie evolueert op dezelfde wijze en in dezelfde mate als de gezondheidsindex."

Art. 2.Aan artikel 12, § 2, van hetzelfde besluit wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "Het bedrag van de aanvullende omkaderingspremie evolueert op dezelfde wijze en in dezelfde mate als de gezondheidsindex."

Art. 3.Aan artikel 13, § 2, van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "Het bedrag van de vergoeding voor de inschakelingsmodule evolueert op dezelfde wijze en in dezelfde mate als de gezondheidsindex." Art.4. Aan artikel 14, § 3, van hetzelfde besluit wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "Het bedrag van de nazorgvergoeding evolueert op dezelfde wijze en in dezelfde mate als de gezondheidsindex."

Art. 5.Artikel 17 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009.

Art.7. De Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 januari 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^