Besluit Van De Vlaamse Regering van 30 januari 2015
gepubliceerd op 05 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de sectorale regelgeving naar aanleiding van de overdracht van taken van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie aan het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

bron
vlaamse overheid
numac
2015035158
pub.
05/03/2015
prom.
30/01/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 JANUARI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de sectorale regelgeving naar aanleiding van de overdracht van taken van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie aan het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20 en 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 26 juni 1991 betreffende de erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk, artikel 3, § 4, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 1997, en artikel 4;

Gelet op het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, artikel 7ter, ingevoegd bij het decreet van 2 juni 2006 en vervangen bij het decreet van 12 februari 2010;

Gelet op het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast, artikel 3, eerste lid, vervangen bij het decreet van 10 juli 2008, artikel 10, 10bis, ingevoegd bij het decreet van 10 juli 2008 en vervangen bij het decreet van 21 juni 2013, en artikel 10ter, § 2, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 10 juli 2008;

Gelet op het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen, artikel 4;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001, artikel 7, § 1, laatste lid;

Gelet op het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding, artikel 8, derde lid, artikel 13, 14, eerste lid, artikel 15 en 17, eerste lid;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 4, § 2, artikel 6, § 2, en artikel 7;

Gelet op het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, artikel 7, § 1, eerste lid;

Gelet op het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 36, tweede lid, en artikel 75bis, § 1, tweede lid, en § 2, ingevoegd bij het decreet van 20 maart 2009 ;

Gelet op het decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders, artikel 18, § 1, tweede lid, en § 3;

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 13, § 4;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 23, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van het "Vlaams Zorgfonds" tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, artikel 8 en 9;

Gelet op het decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers, artikel 14, eerste lid;

Gelet op het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, artikel 52/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013;

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 127;

Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening, artikel 8, eerste lid;

Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011, artikel 60, 67, 70 en 72, eerste lid;

Gelet op het decreet van 20 maart 2009 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, artikel 30, § 2, derde lid;

Gelet op het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, artikel 9, 10, tweede lid, en artikel 14, eerste lid;

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk, artikel artikel 17, § 2, zesde lid, en § 3, derde lid, en artikel 20, § 1, eerste lid;

Gelet op het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, artikel 26, § 4;

Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, artikel 4, zesde lid;

Gelet op het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg, artikel 23, eerste lid;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, artikel 78;

Gelet op het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, artikel 20, eerste en tweede lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1995 betreffende de Centra voor menselijke erfelijkheid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 mei 1997 betreffende de centra voor opsporing van de aangeboren metabolische afwijkingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van het decreet van 26 juni 1991 houdende erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 november 2001 houdende de toekenning van een subsidie aan Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn en verenigingen zonder winstoogmerk als tegemoetkoming in de vergoeding voor de verwerving van de eigendom van de serviceflatgebouwen die op hun grond zijn opgericht in het kader van een onroerende leasingovereenkomst met de BEVAK;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2001 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren voor het uitoefenen van het toezicht op de toepassing van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en van de krachtens die gecoördineerde wet genomen uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 april 2002 betreffende adoptiediensten die bemiddelen voor binnenlandse kinderen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 26 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Zorg en Gezondheid";

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 houdende uitvoering van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de algemene, categorale en universitaire ziekenhuizen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2006 houdende regeling van het beheer en de werking van het Vlaams Zorgfonds;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 tot regeling van de investeringswaarborg voor woonzorgcentra, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve investeringswaarborg verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot regeling van de werking van het Intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 betreffende de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo's;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2009 houdende de toekenning van een subsidie ter ondersteuning van de zelfstandige kinderopvangvoorzieningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de subsidiëring en erkenning van partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking via een beheersovereenkomst;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de erkenning van afdelingen Medisch Toezicht of departementen Medisch Toezicht;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012 betreffende aspecten van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012 betreffende de voorbereiding en de nazorg bij interlandelijke adoptie;

Gelet op besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 inzake erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende het algemeen welzijnswerk;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 houdende de organisatie van pleegzorg;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 3 van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014 met betrekking tot de erkenning en de subsidiëring van ondersteuningsteams;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 tot uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 2 december 2011 voor de private sociaal- en non-profitsectoren voor de periode 2011 tot 2015, door middel van de toekenning van een subsidie aan voorzieningen binnen de preventieve gezinsondersteuning, erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin in 2014;

Gelet op het Procedurebesluit van 9 mei 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 tot vastlegging van de regels voor de erkenning en de subsidiëring van partnerorganisaties ter uitvoering van artikel 68, § 1, van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009;

Gelet op het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014;

Gelet op het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001016255 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 november 2014;

Gelet op advies 56.944/3 van de Raad van State, gegeven op 21 januari 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingsbepalingen

Artikel 1.In artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1995 betreffende de Centra voor menselijke erfelijkheid, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 en 24 september 2010, worden de woorden "het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie" vervangen door de zinsnede "Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein".

Art. 2.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, 24 november 2006, 24 september 2010, 7 oktober 2011 en 31 januari 2014, wordt punt 4° vervangen door wat volgt: "4° administratie: de functioneel bevoegde afdeling van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, of Zorginspectie van het voormelde departement, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein;".

Art. 3.In artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse regering van 6 mei 1997 betreffende de centra voor opsporing van de aangeboren metabolische afwijkingen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 en 24 september 2010, worden de woorden "het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie" vervangen door de zinsnede "Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein".

Art. 4.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van het decreet van 26 juni 1991 houdende erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 februari 2004, 31 maart 2006, 24 november 2006, 24 september 2010, 12 juli 2013 en 24 januari 2014, wordt punt 4° vervangen door wat volgt: "4° administratie: de functioneel bevoegde afdeling van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, of Zorginspectie van het voormelde departement, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein;".

Art. 5.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse regering van 30 november 2001 houdende de toekenning van een subsidie aan Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn en verenigingen zonder winstoogmerk als tegemoetkoming in de vergoeding voor de verwerving van de eigendom van de serviceflatgebouwen die op hun grond zijn opgericht in het kader van een onroerende leasingovereenkomst met de BEVAK, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 en 24 september 2010, worden de woorden "het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie" vervangen door de zinsnede "Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein".

Art. 6.In artikel 1, derde lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2001 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren voor het uitoefenen van het toezicht op de toepassing van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en van de krachtens die gecoördineerde wet genomen uitvoeringsbesluiten, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2010, worden de woorden "het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie" vervangen door de zinsnede "Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein".

Art. 7.In artikel 32, § 3, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 19 april 2002 betreffende adoptiediensten die bemiddelen voor binnenlandse kinderen, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2010, wordt de zinsnede "het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004" vervangen door de zinsnede "Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein".

Art. 8.In het besluit van de Vlaamse regering van 26 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie worden de volgende artikelen opgeheven: 1° artikel 2 en 3, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005;2° artikel 4 en 5;3° artikel 6, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 en 31 maart 2006;4° artikel 7;5° artikel 8, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005.

Art. 9.In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede ", onverminderd de mogelijkheid tot delegatie en subdelegatie van die bevoegdheid" opgeheven.

Art. 10.Artikel 12 en 13 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 11.In artikel 9, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Zorg en Gezondheid", gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2010, worden de woorden "het Intern Verzelfstandigd Agentschap Zorginspectie" vervangen door de zinsnede "Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein".

Art. 12.In artikel 13, derde lid, 2°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2010, worden de woorden "het Intern Verzelfstandigd Agentschap Zorginspectie" vervangen door de zinsnede "Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein".

Art. 13.In artikel 1, 8°, van het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 houdende uitvoering van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de algemene, categorale en universitaire ziekenhuizen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 en 24 september 2010, worden de woorden "het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie" vervangen door de zinsnede "Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein".

Art. 14.Aan artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt een paragraaf 2 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 2. Het departement heeft naast de missie, vermeld in paragraaf 1, de missie om, ten aanzien van de doelgroep, vermeld in het tweede lid, toezicht te houden op de toepassing van de voor de doelgroep geldende regelgeving met betrekking tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Daardoor wil het departement een bijdrage leveren tot het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van de voorzieningen, de rechtmatige besteding van overheidsmiddelen en een optimale beleidsvoorbereiding en -evaluatie.

De doelgroep waarop de activiteiten, vermeld in het eerste lid, betrekking hebben, wordt gevormd door: 1° de voorzieningen die door het departement of een agentschap van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kunnen worden erkend, geattesteerd, vergund of gesubsidieerd of anderszins ondersteund of die zich bij het departement of een agentschap van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin moeten melden;2° de begunstigden van individuele tegemoetkomingen die door het departement of een agentschap van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin rechtstreeks worden uitgekeerd. Bij het opnemen van zijn missie, vermeld in het eerste lid, streeft het departement ernaar om zich te ontwikkelen tot een competente, professionele, flexibele en klantgerichte organisatie. Het inzetten van de meest adequate inspectietechniek vormt daarbij een permanente opdracht.".

Art. 15.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 4° wordt de zinsnede ", het intern verzelfstandigd agentschap Jongerenwelzijn en het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie" vervangen door de woorden "en het intern verzelfstandigd agentschap Jongerenwelzijn"; 2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De taken, vermeld in het eerste lid, 2°, hebben ook betrekking op de organisatie, de werking en de opdrachten van de justitiehuizen en van de dienst die de uitwerking en de opvolging van het elektronisch toezicht verzekert."; 3° aan de bestaande tekst, waarvan het eerste en het tweede lid paragraaf 1 zullen vormen, wordt een paragraaf 2 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 2.Het departement heeft naast de taken, vermeld in paragraaf 1, ook de volgende taken: 1° het controleren, toetsen, checken, vaststellen van het concrete functioneren van de doelgroep, vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, met het oog op het evalueren van de conformiteit ten overstaan van de normen, zoals vervat in formele referentieteksten, in het kader van een vergunnings-, attesterings- of erkenningsprocedure, in het kader van zijn autonome voortgangscontroleopdracht of op verzoek van een afdeling van het departement of van een agentschap van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin of in het kader van klachten over de dienstverlening van de door het departement geïnspecteerde voorzieningen;2° de rapportering en de adviesverlening aan afdelingen van het departement en aan de agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het kader van de taak, vermeld in punt 1° ;3° de adviesverlening aan de door het departement geïnspecteerde voorzieningen of begunstigden met betrekking tot de conformiteit, vermeld in punt 1° ;4° het signaleren van beleidsrelevante informatie aan afdelingen van het departement en aan de agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De taken, vermeld in het eerste lid, omvatten in elk geval alle activiteiten inzake toezicht met betrekking tot: 1° de vergunnings-, attesterings- of erkenningsnormen en andere geformaliseerde afspraken met betrekking tot het functioneren van de voorzieningen, vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, 1° ;2° de voortgangscontrole en evaluatie van het kwaliteitsbeleid van die voorzieningen;3° de aanwending van de overheidsmiddelen, ter beschikking gesteld aan die voorzieningen of aan de begunstigden, vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, 2°. De personeelsleden van het departement die de taken, vermeld in het eerste lid, uitvoeren of die de uitvoering van die taken ondersteunen, vormen samen Zorginspectie.

Voor de uitoefening van de taken, vermeld in het eerste lid, wordt gewaakt over de naleving van het beginsel van de functiescheiding tussen enerzijds de agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de afdelingen van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, die belast zijn met de aansturing van voorzieningen, en anderzijds Zorginspectie, vermeld in het derde lid.".

Art. 16.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 2 juni 2006, 19 januari 2007, 19 juli 2007, 18 juli 2008 en 24 september 2010, wordt een artikel 6/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 6/1.Het departement ontwikkelt terreinexpertise met betrekking tot de taken, vermeld in artikel 3, § 2. Het stelt kennis en expertise die het verworven heeft, ter beschikking van de beleidsondersteuning.

Het departement zorgt voor de permanente optimalisering en vernieuwing van zijn dienstverlening in het kader van de taken, vermeld in artikel 3, § 2, op basis van actuele ontwikkelingen over kennis en expertise.".

Art. 17.Aan artikel 7, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt: "3° beleidsgerichte input te leveren in het kader van de uitvoering van de taken, vermeld in artikel 3, § 2.".

Art. 18.In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2010, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "In het kader van de uitvoering van de taken, vermeld in artikel 3, § 2, is het departement verplicht alle noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen van de agentschappen binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin die door de Vlaamse Regering zijn aangewezen voor de aansturing van de voorzieningen, vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid. Tussen het departement en die entiteiten wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten.".

Art. 19.In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede ", met behoud van de toepassing van de mogelijkheid tot delegatie en subdelegatie van die bevoegdheid" toegevoegd.

Art. 20.In artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "krijgt het hoofd van het departement de volgende delegaties met betrekking tot de taken, vermeld in artikel 3, 2° " wordt vervangen door de zinsnede "heeft het hoofd van het departement delegatie om met betrekking tot de taken, vermeld in artikel 3, § 1, eerste lid, 2°, en § 2, beslissingen te nemen betreffende"; 2° er wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt: "10° toezichts-, controle- en inspectietaken."; 3° er worden een tweede, derde en vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt: "Wat de onroerende goederen en infrastructuren betreft die behoren tot het domein van de Vlaamse Gemeenschap, is de delegatie tot vervreemding, vermeld in het eerste lid, 1°, beperkt tot de beslissing tot wijziging van de bestemming, of tot het onttrekken van een onroerend goed aan zijn bestemming, voor zover die beslissing onverwijld ter kennis wordt gebracht van het lid van de Vlaamse Regering dat bevoegd is voor het algemeen beleid inzake vastgoedbeheer. De delegatie, vermeld in het eerste lid, 2°, 4° en 5°, kan alleen aangewend worden voor de taken die niet zijn toegekend aan een agentschap van het beleidsdomein.

Bij het gebruik van de delegatie, vermeld in het eerste lid, 10°, heeft het hoofd van het departement een algemene bevoegdheid om alle nodig geachte handelingen te stellen om een kwaliteitsvolle inspectie, binnen de grenzen van de taken, vermeld in artikel 3, § 2, eerste lid, uit te voeren. Het hoofd van het departement kan daarbij dossiers, registers of andere documenten die persoonsgegevens bevatten, opvragen en inzien.".

Art. 21.In artikel 14, tweede lid, van hetzelfde besluit, wordt de zinsnede "artikel 13, 8° " vervangen door de zinsnede "artikel 13, eerste lid, 8° ".

Art. 22.Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2006 houdende regeling van het beheer en de werking van het Vlaams Zorgfonds, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2009 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2010, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 3.§ 1. De personeelsleden van Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein, kunnen ter plaatse en op stukken toezicht uitoefenen op het beheer, de werking en de financiële toestand van de zorgkassen.

De personeelsleden, vermeld in het eerste lid, brengen aan het Fonds verslag uit over het door hen uitgeoefende toezicht. § 2. Het Fonds stelt alle gevraagde gegevens ter beschikking van Zorginspectie, vermeld in paragraaf 1.

De personeelsleden, vermeld in paragraaf 1, oefenen de inspectieopdrachten onder de volgende voorwaarden uit: 1° Zorginspectie, vermeld in paragraaf 1, voert de inspectieopdrachten uit, die jaarlijks door het Fonds gegeven zijn;2° Zorginspectie, vermeld in paragraaf 1, stelt ten behoeve daarvan een inspectieconcept op, op basis van de risicoanalyse die in samenwerking met het Fonds wordt uitgevoerd;3° Zorginspectie, vermeld in paragraaf 1, voert ook door het Fonds gegeven opdrachten tot gerichte inspecties uit;4° Zorginspectie, vermeld in paragraaf 1, kan, na het Fonds hierover geïnformeerd te hebben, autonoom beslissen tot inspectie;5° Zorginspectie, vermeld in paragraaf 1, maakt een inspectieverslag op. Tussen het Fonds en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt met betrekking tot het toezicht, vermeld in paragraaf 1 en deze paragraaf, een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin de verdere modaliteiten bepaald worden.".

Art. 23.In artikel 12, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 tot regeling van de investeringswaarborg voor woonzorgcentra, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve investeringswaarborg verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008, 24 juli 2009 en 24 september 2010, wordt het derde lid vervangen door wat volgt: "De interne leden behoren tot Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein, of tot het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid.".

Art. 24.In artikel 28, § 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot regeling van de werking van het Intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2010, wordt de zinsnede "met het agentschap Zorginspectie, volgens de voorwaarden die hiervoor tussen beide agentschappen zijn afgesproken" vervangen door de zinsnede "met Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein, volgens de voorwaarden die daarvoor tussen het agentschap en het voormelde departement zijn afgesproken".

Art. 25.Artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2010, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 11.Het agentschap is verplicht alle noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen van Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein. Tussen het agentschap en het voormelde departement wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De minister bepaalt de nadere regels met betrekking tot die samenwerkingsovereenkomst.".

Art. 26.In artikel 15, derde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2010, worden de woorden "het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie" vervangen door de zinsnede "Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 11 van dit besluit".

Art. 27.In artikel 30, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 betreffende de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2010, wordt de zinsnede "het Agentschap Zorginspectie, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie" vervangen door de zinsnede "Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein".

Art. 28.In artikel 35, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo's, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2010, wordt de zinsnede "het agentschap Zorginspectie, opgericht bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie" vervangen door de zinsnede "Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein".

Art. 29.In artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2009 houdende de toekenning van een subsidie ter ondersteuning van de zelfstandige kinderopvangvoorzieningen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2010, wordt de zinsnede "de personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004" vervangen door de zinsnede "Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein" en worden de woorden "het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie" vervangen door de woorden "die voormelde Zorginspectie".

Art. 30.In artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2010, worden de woorden "het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie" vervangen door de zinsnede "Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein,".

Art. 31.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010, 24 september 2010, 10 februari 2012 en 7 februari 2014, wordt punt 3° vervangen door wat volgt: "3° administratie: de functioneel bevoegde afdeling van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin of Zorginspectie van het voormelde departement;".

Art. 32.In artikel 21, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de subsidiëring en erkenning van partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking via een beheersovereenkomst, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2010, wordt de zinsnede "het agentschap Zorginspectie, opgericht bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie" vervangen door de zinsnede "Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein".

Art. 33.In artikel 13, eerste lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de erkenning van afdelingen Medisch Toezicht of departementen Medisch Toezicht, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2010, worden de woorden "het agentschap Zorginspectie" vervangen door de zinsnede "Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein".

Art. 34.In artikel 26, 3° van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2010, wordt de zinsnede "het agentschap Zorginspectie, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie," vervangen door de zinsnede "Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein,".

Art. 35.In artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2010, wordt de zinsnede "het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004" vervangen door de zinsnede "Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein".

Art. 36.In artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2010, wordt de zinsnede "de entiteit van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin die het autonome vrijwilligerswerk onder haar bevoegdheid heeft, of het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie" vervangen door de zinsnede "de entiteit van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin die het autonome vrijwilligerswerk onder haar bevoegdheid heeft, of Zorginspectie van het voormelde departement, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein".

Art. 37.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 2° wordt opgeheven; 2° er wordt een punt 14° toegevoegd, dat luidt als volgt: "14° Zorginspectie: Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein.".

Art. 38.In artikel 53, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "het Agentschap Zorginspectie" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 39.In artikel 54, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "het Agentschap Zorginspectie" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 40.In artikel 55, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011, worden de woorden "het Agentschap Zorginspectie" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 41.In artikel 56, § 1, eerste en tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "het Agentschap Zorginspectie" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 42.In artikel 57, § 1, eerste en tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "het Agentschap Zorginspectie" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 43.In artikel 58 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "Het agentschap Zorginspectie " vervangen door het woord "Zorginspectie" en worden de woorden "het agentschap Zorginspectie" vervangen door het woord "Zorginspectie";2° in paragraaf 2 worden de woorden "het agentschap Zorginspectie" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 44.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012 betreffende aspecten van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013, wordt punt 19° vervangen door wat volgt: "19° Zorginspectie: Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein.".

Art. 45.Artikel 44 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012 betreffende de voorbereiding en de nazorg bij interlandelijke adoptie wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 44.De controle ter plaatse wordt uitgevoerd door de personeelsleden van Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein. De voormelde personeelsleden hebben daarvoor toegang tot de boekhouding en tot alle relevante documenten.".

Art. 46.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 inzake erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning wordt punt 3° vervangen door wat volgt: "3° Zorginspectie: Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein;".

Art. 47.Artikel 49 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 49.De controle ter plaatse wordt, overeenkomstig artikel 26 van het decreet van 20 januari 2012, uitgevoerd door de personeelsleden van Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein. De voormelde personeelsleden hebben daarvoor toegang tot de boekhouding en tot alle relevante documenten.".

Art. 48.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende het algemeen welzijnswerk wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° administratie: de functioneel bevoegde afdeling van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin of Zorginspectie van het voormelde departement, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein;".

Art. 49.In artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "het agentschap Zorginspectie" vervangen door de zinsnede "Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein,";2° in het tweede lid worden de woorden "aan het agentschap Zorginspectie als dat agentschap moet worden gehoord" vervangen door de zinsnede "aan Zorginspectie, vermeld in het eerste lid, als Zorginspectie moet worden gehoord".

Art. 50.In artikel 47 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 houdende de organisatie van pleegzorg worden de woorden "het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie" vervangen door de zinsnede "Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein,".

Art. 51.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 3 van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt punt 7° vervangen door wat volgt: "7° Zorginspectie: Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein.".

Art. 52.In artikel 20, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014 met betrekking tot de erkenning en de subsidiëring van ondersteuningsteams worden de woorden "het agentschap Zorginspectie" vervangen door de zinsnede "Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein,".

Art. 53.In artikel 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning wordt punt 8° vervangen door wat volgt: "8° Zorginspectie: Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein.".

Art. 54.In artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 tot uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 2 december 2011 voor de private sociaal- en non-profitsectoren voor de periode 2011 tot 2015, door middel van de toekenning van een subsidie aan voorzieningen binnen de preventieve gezinsondersteuning, erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin in 2014 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie" vervangen door de zinsnede "Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein,";2° in het tweede lid worden de woorden "het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie" vervangen door de zinsnede "Zorginspectie, vermeld in het eerste lid".

Art. 55.In artikel 1 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014 wordt punt 11° vervangen door wat volgt: "11° Zorginspectie: Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein.".

Art. 56.Artikel 25 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 tot vastlegging van de regels voor de erkenning en de subsidiëring van partnerorganisaties ter uitvoering van artikel 68, § 1, van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 25.Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein, is belast met het toezicht op de werking van de partnerorganisaties conform artikel 72 van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009.".

Art. 57.In artikel 95 van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: "Het toezicht ter plaatse wordt uitgevoerd door de personeelsleden van Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein."; 2° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 58.In artikel 58 van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: "Het toezicht ter plaatse wordt uitgevoerd door de personeelsleden van Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein."; 2° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 59.In hoofdstuk I van bijlage II van het ministerieel besluit van 26 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001016255 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014, worden de woorden "het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie" vervangen door de zinsnede "Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein". HOOFDSTUK 2. - Slotbepalingen

Art. 60.Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari 2015.

Art. 61.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, de Vlaamse minister, bevoegd voor de justitiehuizen, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het elektronisch toezicht, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 januari 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^