Besluit Van De Vlaamse Regering van 30 maart 1999
gepubliceerd op 18 juni 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1999035684
pub.
18/06/1999
prom.
30/03/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 MAART 1999. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 29 april 1997 inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen;

Gelet op het decreet van 14 juli 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 29 maart 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat er onverwijld maatregelen moeten worden genomen om de persoonlijke bijdragen van sommige gebruikerscategorieën van gezinszorg te verlagen en dat hiervoor een aanpassing van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 noodzakelijk is;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3 van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van verenigingen en voorzieningen in de thuiszorg wordt C vervangen door wat volgt : « C. Voorwaarden betreffende de werking 1. Ter uitvoering van artikel 2, § 1, 2°, van dit besluit maakt de dienst voor gezinszorg een kwaliteitshandboek op. Het kwaliteitshandboek is een schriftelijk document dat het kwaliteitsbeleid vastlegt, de minimale kwaliteitseisen bepaalt en het kwaliteitssysteem beschrijft.

De minister bepaalt de minimale kwaliteitseisen en de minimale vereisten waaraan het kwaliteitshandboek en het kwaliteitssysteem moeten voldoen.

De dienst voor gezinszorg bezorgt het kwaliteitshandboek aan de administratie vóór 1 januari 2002.

Vanaf het jaar dat volgt op het jaar waarin het kwaliteitshandboek werd ingeleverd, en voor een eerste keer in het jaar 2003, bezorgt de dienst voor gezinszorg jaarlijks vóór 1 april de volgende documenten aan de administratie : - de kwaliteitsplanning voor het lopende jaar; - het kwaliteitsverslag van het afgelopen jaar; - de eventuele wijzigingen aan het kwaliteitshandboek.

De minister bepaalt de minimale vereisten waaraan de kwaliteitsplanning en het kwaliteitsverslag moeten voldoen. 2. De dienst voor gezinszorg registreert zijn acviteiten, zowel naar onderwerp, doel, vorm, frequentie en bereikte doelgroep, als naar resultaten. De minister kan nadere regels bepalen voor die registratie. »

Art. 2.In artikel 5 van dezelfde bijlage wordt 4° opgeheven.

Art. 3.In artikel 8 van dezelfde bijlage wordt 1° vervangen door wat volgt : « 1°. Een forfaitair bedrag van 590,11 frank per gepresteerd uur en per uur bijscholing, als subsidiëring van het verzorgend personeel en van het bevorderen van de deskundigheid van het verzorgend personeel; »

Art. 4.In artikel 18 van dezelfde bijlage worden de woorden ", onverminderd § 2" geschrapt.

Art. 5.Artikel 20 van dezelfde bijlage wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999, met uitzondering van artikel 3, dat in werking treedt op 1 juli 1999.

Brussel, 30 maart 1999.

De minister-president van de Vlaamse regering, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, L. MARTENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^