Besluit Van De Vlaamse Regering van 30 maart 2012
gepubliceerd op 03 mei 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2003 tot regeling van het beheer en de werking van het Vlaams-Brussel Fonds

bron
vlaamse overheid
numac
2012035467
pub.
03/05/2012
prom.
30/03/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 MAART 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2003 tot regeling van het beheer en de werking van het Vlaams-Brussel Fonds


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof;

Gelet op het decreet van 21 december 2001 houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, hoofdstuk XV, afdeling II, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2002;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2003 tot regeling van het beheer en de werking van het Vlaams-Brussel Fonds;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 januari 2012;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat een verduidelijking en aanpassing van de delegatieregeling van het Vlaams-Brussel Fonds nodig is in het kader van de uitvoering van de algemene uitgavenbegroting 2012 die van start is gegaan op 1 januari 2012, en teneinde de delegatieregeling ten aanzien van het Vlaams-Brussel Fonds zo veel mogelijk in overeenstemming te brengen met de generieke delegatieregeling die van toepassing is op de agentschappen van de Vlaamse overheid;

Overwegende dat de werkzaamheden zonder uitstel moeten worden geregeld;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2003 tot regeling van het beheer en de werking van het Vlaams-Brussel Fonds wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 4.De leidend ambtenaar van het Vlaams-Brussel Fonds heeft delegatie van beslissingsbevoegdheid voor de aangelegenheden, vermeld in artikel 8, 9, 13, 14, 14bis, 15 en 16, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid.

Naast de delegaties voor de aangelegenheden, vermeld in het eerste lid, worden aan de leidend ambtenaar van het Vlaams-Brussel Fonds de volgende specifieke delegaties verleend : 1° bij financiële instellingen rekeningen openen en beheren;2° het vrij- en overmaken van de middelen van het Vlaams-Brussel Fonds plannen en organiseren, naar de bestemming en volgens het ritme, bepaald door de Vlaamse Regering.».

Art. 2.In artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2003 tot regeling van het beheer en de werking van het Vlaams-Brussel Fonds worden de woorden « leidend ambtenaar » vervangen door « secretaris-generaal van het departement van de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 maart 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^