Besluit Van De Vlaamse Regering van 30 maart 2018
gepubliceerd op 19 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de aanvragen tot kwijtschelding van de leningsschuld van de energiehuizen, voor het begrotingsjaar 2018

bron
vlaamse overheid
numac
2018040116
pub.
19/04/2018
prom.
30/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040116

VLAAMSE OVERHEID


30 MAART 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de aanvragen tot kwijtschelding van de leningsschuld van de energiehuizen, voor het begrotingsjaar 2018


DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCI"N EN ENERGIE, Gelet op het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 sluiten, artikel 8.2.2, § 3, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/07/2015 numac 2015035711 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014036945 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 7.9.4, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/05/2017 pub. 06/06/2017 numac 2017012334 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energiehuizen en de energieleningen sluiten;

Gelet op het advies van het Vlaams Energieagentschap, gegeven op 23 februari 2018.

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 maart 2018, Besluit :

Artikel 1.De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de aanvragen tot kwijtscheldingen met betrekking tot de leningsschulden van de energiehuizen, voor het begrotingsjaar 2018. De lijst met de kwijtscheldingen, vermeld in artikel 7.9.4 van het Energiebesluit van 19 november 2010, is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 maart 2018.

De Minister-President van Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, B. TOMMELEIN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^