Besluit Van De Vlaamse Regering van 30 oktober 2020
gepubliceerd op 23 december 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot afbakening van de gecontroleerde overstromingsgebieden Alken-Wellen opwaarts en afwaarts Bodemstraat en het gecontroleerd overstromingsgebied Herten op de grens van Wellen en Borgloon

bron
vlaamse overheid
numac
2020044169
pub.
23/12/2020
prom.
30/10/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020044169

VLAAMSE OVERHEID


30 OKTOBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot afbakening van de gecontroleerde overstromingsgebieden Alken-Wellen opwaarts en afwaarts Bodemstraat en het gecontroleerd overstromingsgebied Herten op de grens van Wellen en Borgloon


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003, gecoördineerd op 15 juni 2018, artikelen 1.3.3.3.1, 1.3.3.3.2 en artikel 1.6.3.1; - het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 22/01/2010 numac 2010035060 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht en de vergoedingsplicht van titel I van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 sluiten tot uitvoering van de onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht en de vergoedingsplicht van titel l van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003, gecoördineerd op 15 juni 2018, artikelen 28 tot 33, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2012.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - het voorontwerp van afbakeningsbesluit, de motiveringsnota, het afbakeningsplan en de lijst met betrokken kadastrale percelen zoals vermeld in artikel 29 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 22/01/2010 numac 2010035060 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht en de vergoedingsplicht van titel I van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 sluiten werd bezorgd aan de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid op 20 april 2018; - de gemeente Alken organiseerde het openbaar onderzoek van 1 juni 2018 tot en met 30 juli 2018, waarbij geen bezwaren werden ingediend; - de gemeente Wellen organiseerde het openbaar onderzoek van 1 juni 2018 tot en met 31 juli 2018, waarbij geen bezwaren werden ingediend; - de gemeente Borgloon organiseerde het openbaar onderzoek van 1 juni 2018 tot en met 31 juli 2018, waarbij geen bezwaren werden ingediend; - het bekkenbestuur van het Demerbekken verleende geen advies, waardoor het advies wordt geacht gunstig te zijn; - het begrotingsakkoord werd gegeven op 12 oktober 2020.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: - omwille van het beperken van wateroverlast is het noodzakelijk dat gecontroleerde overstromingsgebieden worden aangelegd; wanneer de Vlaamse Milieumaatschappij deze overstromingsgebieden inricht om bebouwing in overstromingsgevoelige gebieden te beschermen, streeft zij ernaar de eventueel nadelige gevolgen in het algemeen en het effect op het grondgebruik in het bijzonder, tot een minimum te beperken en daarom de percelen niet in zijn geheel te verwerven; - indien de eigenaar van het perceel hierdoor toch ernstige waardevermindering van het onroerend goed ondervindt of de leefbaarheid van de bedrijfsvoering ernstig in het gedrang komt, moet hij de mogelijkheid worden geboden zijn perceel te laten aankopen door de Vlaamse Milieumaatschappij; - tevens is het billijk dat de Vlaamse Milieumaatschappij de gebruikers van de landbouwgronden in de door haar ingerichte overstromingsgebieden correct vergoedt voor de opbrengstderving die het gevolg is van het frequenter overstromen van hun percelen na de inrichtingswerken; - de aankoopplicht en de vergoedingsplicht zijn, zoals gedefinieerd in het decreet integraal waterbeleid en uitgewerkt in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 22/01/2010 numac 2010035060 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht en de vergoedingsplicht van titel I van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 sluiten hiertoe de aangewezen instrumenten; - om het instrument van de aankoopplicht en de vergoedingsplicht te kunnen toepassen, is het noodzakelijk de overstromingsgebieden af te bakenen; - in het bekkenbeheerplan Demerbekken 2008-2013 werden de overstromingsgebieden op de Herk afgebakend onder de naam Grote Beemd en Herten; - bij de technische voorbereiding van de concrete uitvoeringsplannen en de gedetailleerde modelleringsstudies werd vastgesteld dat een aanpassing van de afbakening van de overstromingsgebieden noodzakelijk is in functie van een correcte toepassing van de financiële instrumenten van het Decreet Integraal Waterbeleid; - in het kader van de aankoopplicht en vergoedingsplicht zoals gedefinieerd in het decreet integraal waterbeleid en uitgewerkt in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 22/01/2010 numac 2010035060 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht en de vergoedingsplicht van titel I van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 sluiten is het noodzakelijk over een correcte lijst van betrokken percelen geheel of gedeeltelijk gelegen binnen het afgebakend overstromingsgebied te beschikken; - de motiveringsnota, opgesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij als initiatiefnemer, stelt dat uit de modelleringsstudie en overleg met lokale besturen blijkt dat de meest aangewezen oplossing voor de beperking van wateroverlast veroorzaakt door overstromingen vanuit de Herk en de Kleine Herk, beiden waterlopen van eerste categorie, de stroomopwaartse tijdelijke berging van water in de vallei van de Herk en de Kleine Herk is, conform de principes van het integraal waterbeheer en de natuurlijke valleiwerking van waterlopen; de gecontroleerde overstromingsgebieden Alken-Wellen opwaarts en afwaarts en Herten hebben de vrijwaring van de dorpskernen van Alken en Wellen als doelstelling; - de werken voor de realisatie van de overstromingsgebieden zijn afgerond en de GOG's kunnen ingeschakeld worden in de waterbeheersing;

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.Het gecontroleerd overstromingsgebied Alken-Wellen opwaarts Bodemstraat te Wellen, aangeduid in blauw op het detailplan dat als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd, wordt afgebakend. De lijst van de kadastrale percelen die geheel of gedeeltelijk in het overstromingsgebied liggen, wordt als bijlage 2 bij dit besluit opgenomen.

Art. 2.Het gecontroleerd overstromingsgebied Alken-Wellen afwaarts Bodemstraat te Wellen en Alken, aangeduid in blauw op het detailplan dat als bijlage 3 bij dit besluit is gevoegd, wordt afgebakend. De lijst van de kadastrale percelen die geheel of gedeeltelijk in het overstromingsgebied liggen, wordt als bijlage 4 bij dit besluit opgenomen.

Art. 3.Het gecontroleerd overstromingsgebied Herten op de grens van Wellen en Borgloon, aangeduid in blauw op het detailplan dat als bijlage 5 bij dit besluit is gevoegd, wordt afgebakend. De lijst van de kadastrale percelen die geheel of gedeeltelijk in het overstromingsgebied liggen, wordt als bijlage 6 bij dit besluit opgenomen.

Art. 4.De eerdere afbakening van deze overstromingsgebieden in het bekkenbeheerplan Demerbekken 2008-2013, onder de naam Grote Beemd en Herten, vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009201140 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Logo's type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009200810 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009200812 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de bekkenbeheerplannen overeenkomstig artikel 48 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 maart 2009, wordt opgeheven.

Art. 5.Iedere belanghebbende kan, binnen 60 dagen na kennisneming of bekendmaking, tegen dit besluit een beroep tot nietigverklaring indienen bij de Raad van State.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor omgeving, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 oktober 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2020-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^