Besluit Van De Vlaamse Regering van 30 september 2011
gepubliceerd op 17 oktober 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontslag en benoeming van een effectief lid van het Raadgevend Comité bij het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

bron
vlaamse overheid
numac
2011205137
pub.
17/10/2011
prom.
30/09/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot ontslag en benoeming van een effectief lid van het Raadgevend Comité bij het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 26;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 houdende samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 tot benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité bij het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;

Overwegende dat Mevr. Sarah Willockx haar ontslag heeft aangeboden als onafhankelijk deskundige bij het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, en dat in haar vervanging moet worden voorzien;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 5, 3° van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 tot benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité bij het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap worden de woorden "Sarah Willockx" vervangen door de woorden "Maaike Geryl".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 26 september 2011.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 september 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^