Besluit Van De Vlaamse Regering van 30 september 2011
gepubliceerd op 26 oktober 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 2, 3 en 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende personeelsleden in het secundair onderwijs die op bedrijfsstage gaan

bron
vlaamse overheid
numac
2011205401
pub.
26/10/2011
prom.
30/09/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 2, 3 en 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende personeelsleden in het secundair onderwijs die op bedrijfsstage gaan


De Vlaamse Regering, Gelet op de Codex Secundair Onderwijs, artikel 34, § 3, 1°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende personeelsleden in het secundair onderwijs die op bedrijfsstage gaan;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 28 juni 2011;

Gelet op protocol nr. 755 van 15 juli 2011 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 522 van 15 juli 2011 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 50.060/1/V van de Raad van State, gegeven op 13 september 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende personeelsleden in het secundair onderwijs die op bedrijfsstage gaan, worden de volgende wijzigen aangebracht : 1° in punt 2°, a), worden de getallen "65" en "35" vervangen door respectievelijk "63" en "37";2° in punt 2°, c), worden de getallen "16,68" en "1,087" vervangen door respectievelijk "16,82" en "1,52";3° in punt 3°, c), worden de getallen "16,68" en "1,087" vervangen door respectievelijk "16,82" en "1,52".

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 1°, a), 4), wordt de zinsnede '584.756 euro' vervangen door '779.935'; 2° aan paragraaf 1, 1°, a), wordt een punt 5) toegevoegd, dat luidt als volgt : "5) voor het begrotingsjaar 2012 : 584.951 euro."; 3° in paragraaf 2, 1°, a), 4), wordt de zinsnede '48.767 euro' vervangen door '65.065 euro'; 4° aan paragraaf 2, 1°, a), wordt een punt 5) toegevoegd, dat luidt als volgt : "5) voor het begrotingsjaar 2012 : 48.799 euro.";

Art. 3.In artikel 6 van hetzelfde besluit wordt de datum "31 augustus 2011" vervangen door de datum "1 september 2012".

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 september 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^