Besluit Van De Vlaamse Regering van 30 september 2011
gepubliceerd op 05 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

bron
vlaamse overheid
numac
2011205981
pub.
05/12/2011
prom.
30/09/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Toerisme Vlaanderen", artikel 5, § 1, 2°, a) en i), § 2, eerste en tweede lid, en artikel 6, § 1 en § 2, eerste lid;

Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies, artikel 25;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 houdende de vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend voor het bouwen en moderniseren van hotels, in het bijzonder wat betreft de toegankelijkheid voor personen met een handicap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2006 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend aan openluchtrecreatieve terreinen;

Gelet op het advies van het adviescomité van het toeristische logies, gegeven op 13 januari 2011;

Gelet op het advies 2011/12 van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen, gegeven op 25 mei 2011;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 april 2011;

Gelet op advies 50.033/1/V van de Raad van State, gegeven op 9 augustus 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Toepassingsgebied, oproepprocedure en omvang van de investeringssubsidies

Artikel 1.§ 1. Binnen de perken van de daartoe bestemde kredieten, ingeschreven op zijn begroting, kan Toerisme Vlaanderen na een oproep tot indiening van aanvragen een investeringssubsidie toekennen aan vergunde toeristische logiezen om gebouwen, installaties, inrichtingen en voorzieningen op te richten of te moderniseren, alsook voor het ereloon met betrekking tot die werken. § 2. Er wordt geen investeringssubsidie toegekend of uitbetaald : 1° voor private gedeelten van het toeristische logies die niet toegankelijk zijn voor de logerende toeristen;2° voor restaurants, cafés en andere vergelijkbare eet- en drankgelegenheden die toegankelijk zijn voor een ruimer publiek dan de logerende toeristen;3° voor aankopen en werken waarvoor ook een subsidie, premie of tegemoetkoming wordt aangevraagd bij of werd toegekend door een andere overheidsinstantie dan Toerisme Vlaanderen, met uitzondering van de belastingvermindering overeenkomstig het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;4° voor aankopen die zijn gedaan en werken die zijn uitgevoerd voor de datum van de aanvraag. § 3. De subsidiabele uitgaven hebben betrekking op : 1° aankopen of werken die de veiligheid van het toeristische logies verhogen;2° aankopen of werken die het comfort van het toeristische logies voor de logerende toeristen verhogen;3° aankopen of werken die het kind- of gezinsvriendelijke karakter van het toeristische logies verhogen;4° aankopen of werken die de toegankelijkheid van het toeristische logies voor personen met een handicap verhogen;5° aankopen of werken om een of meer beleidsdoelstellingen te bereiken die zijn opgenomen in de beleidsnota of beleidsbrief Toerisme. De Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, bepaalt, na advies van het adviescomité van het toeristische logies, de subsidiabele uitgaven nader en kan die per oproep wijzigen.

De subsidiabele uitgaven kunnen verschillen naargelang de categorie of subcategorie van toeristisch logies.

Art. 2.De oproep, vermeld in artikel 1, § 1, vermeldt minstens : 1° de subsidiabele uitgaven, vermeld in artikel 1, § 3;2° het bedrag van de voorziene subsidie-enveloppe;3° de termijn waarin de aanvraag op straffe van onontvankelijkheid moet worden ingediend. De toe te kennen subsidie-enveloppe kan opgedeeld worden per subsidiabele uitgave en per categorie en subcategorie van toeristisch logies.

Toerisme Vlaanderen kan verschillende oproepen per jaar organiseren.

Art. 3.De investeringssubsidie bedraagt 25 % van de kostprijs van de aankopen en de werken waarvoor de subsidie wordt toegekend, en kan nooit hoger zijn dan 50.000 euro (vijftigduizend euro).

De belasting over de toegevoegde waarde is niet inbegrepen in het bedrag van de aankopen en werken waarvoor een subsidie wordt toegekend, als de begunstigde btw-plichtig is.

Er wordt geen subsidie toegekend als de kostprijs van de aankopen en de werken lager is dan 5.000 euro (vijfduizend euro), belasting over de toegevoegde waarde niet inbegrepen. HOOFDSTUK 2. - Aanvraagprocedure

Art. 4.De subsidieaanvraag wordt ingediend bij Toerisme Vlaanderen met een aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs. Als bewijs van het tijdstip waarop de aanvraag is ingediend geldt : 1° in geval van een aangetekende brief : de datum van de poststempel;2° in geval van afgifte tegen ontvangstbewijs : de datum van het ontvangstbewijs. Toerisme Vlaanderen stelt het formulier ter beschikking waarmee de aanvraag moet worden ingediend.

Op straffe van onontvankelijkheid kan de aanvraag alleen worden ingediend door : 1° de eigenaar van het toeristische logies of zijn gemachtigde;2° de exploitant van het toeristische logies of zijn gemachtigde. Op straffe van onontvankelijkheid wordt de investeringssubsidie aangevraagd voor de exploitatie van een toeristisch logies dat beschikt over een vergunning op grond van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies.

Op straffe van onontvankelijkheid moeten de volgende documenten, verklaringen en informatie bij de aanvraag worden gevoegd of in het aanvraagformulier worden gegeven of verstrekt : 1° een duidelijke omschrijving van de overwogen aankopen en de uit te voeren werken;2° een kostenraming met beschrijvende opmeting en eenheidsprijzen, of een opgave van de overwogen aankopen met offertes en eenheidsprijzen;3° wanneer de indiener niet de eigenaar is, een schriftelijk bewijs dat de eigenaar akkoord gaat met de uit te voeren werken of het bewijs dat de huurder met toepassing van artikel 7 van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2bis van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de handelshuur in het bijzonder, het recht heeft de werken uit te voeren;4° een verklaring dat voor de aankopen en werken waarvoor een investeringssubsidie wordt aangevraagd, geen premie, subsidie of tegemoetkoming wordt aangevraagd bij of werd toegekend door een andere overheidsinstantie dan Toerisme Vlaanderen, met uitzondering van de belastingsvermindering overeenkomstig het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;5° informatie over verkregen subsidies, premies en andere tegemoetkomingen van andere overheidsinstanties dan Toerisme Vlaanderen tijdens een periode van drie jaar voor de huidige aanvraag voor zover zij vallen binnen het toepassingsgebied van de voorschriften van de Europese Commissie over de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag inzake de werking van de Europese Unie op de-minimissteun. HOOFDSTUK 3. - Toekenning van de investeringssubsidie

Art. 5.§ 1. De eigenaar of de exploitant van het toeristische logies, naargelang wie de aanvraag heeft ingediend, of, in voorkomend geval, zijn gemachtigde wordt uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de termijn waarin de aanvraag moest worden ingediend, door Toerisme Vlaanderen met een aangetekende brief op de hoogte gebracht van de beslissing over de toekenning van een subsidie.

In voorkomend geval vermeldt de beslissing de maximaal toe te kennen investeringssubsidie en de aankopen en werken die niet voor de subsidie in aanmerking komen. § 2. De maximaal toe te kennen investeringssubsidie wordt berekend op basis van de ingediende kostenraming en offertes, vermeld in artikel 4, vijfde lid, 2°, van de aankopen en werken die voor een subsidie in aanmerking komen.

Indien wordt vastgesteld dat tijdens een oproep het geheel van de maximaal toe te kennen investeringssubsidies het bedrag van de voorziene subsidie-enveloppe overstijgt, dan wordt de maximaal toe te kennen investeringssubsidie herberekend volgens de volgende formule : Maximaal toe te kennen investeringssubsidie = (initiële maximaal toe te kennen investeringssubsidie x voorziene subsidie-enveloppe)/geheel van de maximaal toe te kennen investeringssubsidies Toerisme Vlaanderen ziet erop toe dat de voorschriften van de Europese Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag inzake de werking van de Europese Unie op de-minimissteun worden nageleefd. § 3. De beslissing tot toekenning van een investeringssubsidie vervalt van rechtswege als in de loop van de twee kalenderjaren die volgen op het jaar van de beslissing : 1° de volgende documenten niet aan Toerisme Vlaanderen worden bezorgd : a) de kopieën van de facturen en betalingsbewijzen van de aankopen en werken die voor de subsidie in aanmerking komen; b) een kopie van de stedenbouwkundige vergunning als vermeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het bijbehorende plan, als het gaat om werken of aankopen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, of een kopie van de akteneming door het college van burgemeester en schepenen van de melding en het bijbehorende plan, in geval van meldingsplichtige handelingen als vermeld in artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009; 2° de exploitatie van het toeristische logies waarvoor de subsidie werd aangevraagd, niet of niet meer vergund is op grond van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies. Toerisme Vlaanderen kan na gemotiveerde aanvraag een verlenging van de termijn, vermeld in het eerste lid, toestaan.

Art. 6.Het maximaal toe te kennen subsidiebedrag, vermeld in artikel 5, wordt vastgelegd op de begroting. HOOFDSTUK 4. - Uitbetaling van de investeringssubsidie

Art. 7.Binnen zestig kalenderdagen na de ontvangst van de kopieën van de facturen en betalingsbewijzen, vermeld in artikel 5, § 3, eerste lid, 1°, a), en, in voorkomend geval van de documenten, vermeld in artikel 5, § 3, eerste lid, 1°, b), wordt, naargelang wie de aanvraag heeft ingediend, de eigenaar of de exploitant van het toeristische logies of, in voorkomend geval, zijn gemachtigde door Toerisme Vlaanderen met een aangetekende brief op de hoogte gebracht van het bedrag van de investeringssubsidie dat zal worden uitbetaald, en van de aankopen en werken waarvoor een subsidie wordt toegekend.

Het bedrag van de subsidie dat wordt uitbetaald, wordt berekend op basis van de ingediende facturen en betalingsbewijzen van de aankopen en werken waarvoor een subsidie wordt toegekend. Het bedrag van de subsidie dat wordt uitbetaald, kan nooit hoger zijn dan het bedrag van de maximaal toe te kennen subsidie in de beslissing, vermeld in artikel 5.

Om in aanmerking genomen te worden bij de berekening van de subsidie die wordt uitbetaald, moeten de facturen voldoen aan de volgende voorwaarden : 1° ze vermelden een bedrag van minstens 125 euro (honderd vijfentwintig euro), belasting over de toegevoegde waarde niet inbegrepen;2° ze zijn opgesteld op naam van de eigenaar of de exploitant van het toeristische logies, naargelang wie de aanvraag heeft ingediend.

Art. 8.De investeringssubsidie wordt uitbetaald op voorwaarde dat de aankopen en uitgevoerde werken voldoen aan de desbetreffende reglementeringen. Toerisme Vlaanderen kan bij de eigenaar of de exploitant van het toeristische logies, naargelang wie de aanvraag heeft ingediend, of, in voorkomend geval, zijn gemachtigde de nodige attesten en keuringsbewijzen opvragen.

Art. 9.De investeringssubsidie wordt uitbetaald aan de eigenaar of de exploitant van het toeristische logies, naargelang wie de aanvraag heeft ingediend, op voorwaarde dat hij op het moment van de uitbetaling nog de eigenaar of exploitant van het toeristische logies is.

Art. 10.De eigenaar of de exploitant van het toeristische logies, naargelang aan wie de investeringssubsidie wordt uitbetaald, dient het bedrag van de subsidie terug te betalen als in de loop van een termijn van vijf jaar die ingaat op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de subsidie werd uitbetaald, zonder de toestemming van Toerisme Vlaanderen : a) de bestemming van de aankopen of de uitgevoerde werken verandert;b) de exploitatie van het toeristische logies op grond van een vergunning bedoeld in het decreet van 10 juli 2008 wordt stopgezet. Het bedrag van de terugbetaling van de investeringssubsidie wordt in dat geval berekend naar rato van x aantal vijfde van de uitbetaalde subsidie, waarbij x gelijk is aan het aantal jaren dat volgt op het jaar waarin de hoedanigheid van de betrokkene of de bestemming van de aankopen of de werken veranderd is. HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

Art. 11.De volgende regelingen worden opgeheven : 1° het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 houdende de vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend voor het bouwen en moderniseren van hotels, in het bijzonder wat betreft de toegankelijkheid voor personen met een handicap, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2009;2° het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2006 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend aan openluchtrecreatieve terreinen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2009.

Art. 12.Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 houdende de vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend voor het bouwen en moderniseren van hotels, in het bijzonder wat betreft de toegankelijkheid voor personen met een handicap, blijft van toepassing op aanvragers die, met toepassing van artikel 6, § 1, van dat besluit, door Toerisme Vlaanderen in kennis zijn gesteld van de toekenning van een premie.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2006 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend aan openluchtrecreatieve terreinen, blijft van toepassing op aanvragers die, met toepassing van artikel 3, tweede lid, van dat besluit, door Toerisme Vlaanderen in kennis zijn gesteld dat zij in aanmerking komen voor de toekenning van een premie.

Toerisme Vlaanderen verzendt ambtshalve de eerste oproep tot indiening van subsidieaanvragen na de inwerkingtreding van dit besluit aan elke persoon die uiterlijk op 31 december 2011 een premieaanvraag indiende op grond van de besluiten van de Vlaamse Regering, vermeld in het eerste en tweede lid, maar over wiens aanvraag geen kennisgeving als vermeld in het eerste en tweede lid gebeurde voor 1 januari 2012.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

Art. 14.De Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 september 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^