Besluit Van De Vlaamse Regering
gepubliceerd op 27 augustus 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Htitdd13 AUGUSTUS 2010edd. - dtMinisterieel besluitedt tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 22 juli 2009 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de subsidiëring en ond De

bron
vlaamse overheid
numac
2010035623
pub.
27/08/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


Htitdd13 AUGUSTUS 2010edd. - dtMinisterieel besluitedt tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 22 juli 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009014204 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2003 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het vervoer van zaken over de weg type ministerieel besluit prom. 22/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009022377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van inlichtingenformulier voor het verkrijgen van de tijdelijke uitbreiding van de toepassing van een sociale verzekering in geval van faillissement voor de zelfstandigen in moeilijkheden, geconfronteerd sluiten houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de subsidiëring en ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingeneHtit De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid en de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op Verordening (EG) nr. 13/2009 van de Raad van 18 december 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening), met het oog op het opzetten van een schoolfruitregeling;

Gelet op Verordening (EG) nr. 288/2009 van de Commissie van 7 april 2009 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ten aanzien van de toekenning in het kader van een schoolfruitregeling, van communautaire steun voor de verstrekking van groente- en fruitproducten, verwerkte groente- en fruitproducten en banaanproducten aan kinderen in onderwijsinstellingen;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, artikel 3, § 1, 1°, vervangen bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 6, 58 en 74;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen, artikel 3, derde lid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010, artikel 7, derde lid, en artikel 13;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010 en 7 juli 2010;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 juli 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009014204 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2003 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het vervoer van zaken over de weg type ministerieel besluit prom. 22/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009022377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van inlichtingenformulier voor het verkrijgen van de tijdelijke uitbreiding van de toepassing van een sociale verzekering in geval van faillissement voor de zelfstandigen in moeilijkheden, geconfronteerd sluiten houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de subsidiëring en ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 juni 2010;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de schoolfruitregeling loopt per schooljaar en dat de aanpassingen van toepassing moeten zijn vanaf het schooljaar 2010-2011;

Overwegende dat de gewijzigde regeling van toepassing moet zijn bij het begin van het schooljaar om de onderwijsinstellingen toe te laten in te spelen op de gewijzigde regeling, en dat de onderwijsinstellingen de nodige tijd moeten krijgen om zich op de toepassing van de gewijzigde regelgeving voor te bereiden, Besluiten :

Artikel 1.Aan artikel 2 van het ministerieel besluit van 22 juli 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009014204 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2003 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het vervoer van zaken over de weg type ministerieel besluit prom. 22/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009022377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van inlichtingenformulier voor het verkrijgen van de tijdelijke uitbreiding van de toepassing van een sociale verzekering in geval van faillissement voor de zelfstandigen in moeilijkheden, geconfronteerd sluiten houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de subsidiëring en ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De bijkomende erkenningsaanvraag, vermeld in artikel 3, tweede lid, van het besluit van 29 mei 2009, wordt elektronisch ingediend via het e-loket. »

Art. 2.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 3.§ 1. De steunaanvraag, vermeld in artikel 7 van het besluit van 29 mei 2009, wordt elektronisch via het e-loket ingediend bij de bevoegde entiteit. De datum waarop de correct ingevulde elektronische aanvraag bij het e-loket als ingediend wordt geregistreerd, geldt als aanvraagdatum.

De steunaanvraag, vermeld in het eerste lid, wordt aan de bevoegde entiteit bezorgd op zijn vroegst op de eerste dag die volgt op de periode in kwestie en uiterlijk op de laatste dag van de derde maand die volgt op de periode in kwestie, overeenkomstig artikel 10, derde lid, van Verordening (EG) nr. 288/2009.

In afwijking van het tweede lid mogen steunaanvragen die trimestrieel worden ingediend, bij de bevoegde entiteit ingediend worden vanaf : 1° de eerste dag van de kerstvakantie voor steunaanvragen met betrekking tot het eerste trimester;2° de eerste dag van de paasvakantie voor steunaanvragen met betrekking tot het tweede trimester;3° 30 juni of vanaf 15 juni als het project vroeger beëindigd werd, voor steunaanvragen die betrekking hebben op het derde trimester. § 2. Voor steunaanvragen die na de uiterste indieningsdatum worden ingediend, wordt de steun verminderd overeenkomstig artikel 11, derde lid, van de verordening. Bij een termijnoverschrijding van meer dan twee maanden en negentig dagen, wordt de steunaanvraag ongeldig verklaard. ».

Art. 3.In hetzelfde besluit worden een artikel 3/1 tot en met 3/3 ingevoegd, die luiden als volgt : «

Art. 3/1.Om geldig te zijn moet een steunaanvraag de volgende gegevens bevatten : 1° het aantal leerlingen die in de periode in kwestie hebben deelgenomen aan de schoolfruitactie.Dat aantal kan hoogstens gelijk zijn aan het aantal deelnemers dat werd opgegeven bij de erkenningsaanvraag, vermeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit van 29 mei 2009; 2° het aantal weken waarin er gedurende de periode fruit en groenten werden geleverd in het kader van de schoolfruitactie;3° de soorten en de hoeveelheden fruit en groenten die verdeeld werden in het kader van de schoolfruitactie;4° de correcte factuurgegevens van de aangekochte groenten en fruit. Die gegevens omvatten minstens het factuurnummer, de datum van de factuur en het gefactureerde bedrag.

Art. 3/2.Het bedrag van de onterecht ontvangen steun, vermeld in artikel 10, § 1, van het besluit van 29 mei 2009, wordt vastgelegd op 20 % van de voor het schooljaar in kwestie berekende steunbedrag, voor elk van volgende onregelmatigheden : 1° de onderwijsinstelling organiseert geen afzonderlijk fruitmoment;2° de onderwijsinstelling verstrekt minder dan één portie fruit per leerling per week.

Art. 3/3.§ 1. Als voor leerlingen die ingeschreven zijn met de erkenningsaanvraag, vermeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit van 29 mei 2009, het totale bedrag dat per leerling in het schooljaar in kwestie werd besteed aan de aankoop van groenten en fruit in het kader van de schoolfruitregeling, meer dan 15 % lager is dan het bedrag van zes euro, vermeld in artikel 5, § 1, van het besluit van 29 mei 2009, wordt die onregelmatigheid als ernstige nalatigheid beschouwd en wordt de sanctie, vermeld in artikel 10, § 2, van het besluit van 29 mei 2009, toegepast.

Als voor leerlingen die ingeschreven zijn met de erkenningsaanvraag, vermeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit van 29 mei 2009, het aantal fruitweken dat door de onderwijsinstelling tijdens een schooljaar werd georganiseerd, meer dan 15 % lager is dan het aantal fruitweken, vermeld in artikel 4, § 1, 1°, a), van het besluit van 29 mei 2009, wordt die onregelmatigheid als ernstige nalatigheid beschouwd en wordt de sanctie, vermeld in artikel 10, § 2, van het besluit van 29 mei 2009, toegepast. § 2. Als de onregelmatigheid, vermeld in paragraaf 1, eerste en tweede lid, het gevolg is van opzet van de onderwijsinstelling, wordt de erkenning, vermeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit van 29 mei 2009, overeenkomstig artikel 9 van het besluit van 29 mei 2009, ingetrokken. Als gevolg van de intrekking worden de steunaanvragen die betrekking hebben op het schooljaar in kwestie, geweigerd en wordt de steun die voor dat schooljaar werd uitbetaald, teruggevorderd overeenkomstig artikel 10, § 1, van het besluit van 29 mei 2009. »

Art. 4.In het hetzelfde besluit worden een artikel 3/4 en 3/5 ingevoegd, die luiden als volgt : «

Art. 3/4.In afwijking van artikel 3/1, 1°, kan bij steunaanvragen van onderwijsinstellingen die een bijkomende erkenningsaanvraag ingediend hebben overeenkomstig artikel 3, tweede lid, van het besluit van 29 mei 2009, het aantal leerlingen die hebben deelgenomen aan de schoolfruitactie tijdens de periode in kwestie, hoogstens gelijk zijn aan het aantal deelnemers dat werd opgegeven bij de erkenningsaanvraag, vermeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit van 29 mei 2009, vermeerderd met het aantal leerlingen die met de bijkomende erkenningsaanvraag ingeschreven zijn voor de steunaanvragen van het tweede en derde trimester.

Art. 3/5.§ 1. Als een steunaanvraag volgt uit een bijkomende erkenningsaanvraag als vermeld in artikel 3, tweede lid, van het besluit van 29 mei 2009, en als het totale bedrag, dat per leerling die ingeschreven is met de bijkomende erkenningsaanvraag, in de periode in kwestie werd besteed aan de aankoop van groenten en fruit in het kader van de schoolfruitregeling, meer dan 15 % lager is dan het bedrag van drie euro, vermeld in artikel 5, § 2, van het besluit van 29 mei 2009, wordt die onregelmatigheid als ernstige nalatigheid beschouwd en wordt de sanctie, vermeld in artikel 10, § 2, van het besluit van 29 mei 2009, toegepast.

Als een steunaanvraag volgt uit een bijkomende erkenningsaanvraag als vermeld in artikel 3, tweede lid, van het besluit van 29 mei 2009, en als in de periode in kwestie het aantal fruitweken dat door de onderwijsinstelling werd georganiseerd voor de leerlingen, opgenomen in de bijkomende erkenningsaanvraag, meer dan 15 % lager is dan het aantal fruitweken, vermeld in artikel 4, § 1, 1°, k), van het besluit van 29 mei 2009, wordt die onregelmatigheid als ernstige nalatigheid beschouwd en wordt de sanctie, vermeld in artikel 10, § 2, van het besluit van 29 mei 2009, toegepast. § 2. De sanctie, vermeld in artikel 3/3, § 2, is van overeenkomstige toepassing op steunaanvragen die betrekking hebben op leerlingen die zijn ingeschreven met een bijkomende erkenningsaanvraag als vermeld in artikel 3, tweede lid, van het besluit van 29 mei 2009. »

Art. 5.Op de steunaanvragen die ingediend worden na de inwerkingtreding van dit besluit, maar die betrekking hebben op het schooljaar 2009-2010, blijft de reglementering van toepassing zoals ze van kracht was voor de inwerkingtreding van dit besluit.

De wijzingen aangebracht bij artikel 2 en 3 van dit besluit zijn evenwel van toepassing op de steunaanvragen, vermeld in het eerste lid.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2010.

Artikel 2 en 3 hebben uitwerking met ingang van 1 juli 2009.

Brussel, 13 augustus 2010.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^