Besluit Van De Waalse Regering van 01 december 2020
gepubliceerd op 08 december 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 59 betreffende verschillende bepalingen die in het kader van het "plan rebond COVID-19" zijn genomen inzake beroepsopleiding, krachtens artikel 138 van de Grondwet

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020016294
pub.
08/12/2020
prom.
01/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020016294

WAALSE OVERHEIDSDIENST


1 DECEMBER 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 59 betreffende verschillende bepalingen die in het kader van het "plan rebond COVID-19" zijn genomen inzake beroepsopleiding, krachtens artikel 138 van de Grondwet


Verslag aan de Regering Ontwerp van besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 59 betreffende verschillende bepalingen die in het kader van het "plan rebond COVID-19" zijn genomen inzake beroepsopleiding, krachtens artikel 138 van de Grondwet De buitengewone gezondheidscrisis in verband met COVID-19 die heden België treft en de huidige en komende regels, genomen om de verspreiding van het virus onder de bevolking te beperken, zijn van dien aard dat ze iedere vorm van activiteit op het grondgebied van het Waalse Gewest vertragen.

Naast de impact op de gezondheid heeft deze gezondheidscrisis nog steeds een belangrijke economische en sociale impact in Wallonië, die vooral onze meest kwetsbare burgers treft. Het is dan ook noodzakelijk om maatregelen te nemen die ertoe strekken, de impact ervan op de begunstigden en actoren van de beroepsopleiding in te perken, de rechten te vrijwaren van de werkgevers, de werknemers en de sociale steungerechtigden en ervoor te zorgen dat het beleid inzake beroepsopleiding uitwerking kan hebben. Er dient ook rekening te worden gehouden met de dimensie van gelijke kansen en rechten van vrouwen, die reeds ondervertegenwoordigd zijn onder de begunstigden van de opleidingssteun.

De bij het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten beoogde regelingen en diensten beantwoorden aan essentiële sociale en maatschappelijke behoeften en/of bieden werkgelegenheid, met name met het oog op de ontwikkeling van vaardigheden die de kansen op socio-professionele inschakeling van kwetsbare werknemers, die reeds zwaar door de crisis zijn getroffen, vergroten.

Het besluit houdende bijzondere machten heeft betrekking op meerdere specifieke maatregelen op het vlak van beroepsopleiding om de impact van de gezondheidscrisis COVID-19 te beperken en de gevolgen van af te zwakken. De aangenomen maatregelen worden genomen om te zorgen voor een vlottere inschakeling van werkzoekenden, die nog harder door de crisis worden getroffen, de initiatieven te ondersteunen die de voortzetting van het dienstverleningsaanbod aan onze medeburgers mogelijk te maken en het behoud van de rechten van de werkgevers, de werknemers en de sociale steungerechtigden te vrijwaren.

Krachtens het decreet van 29 oktober 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019202675 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 april 2019 betreffende de individuele beroepsopleiding sluiten0 tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering om te reageren op de tweede golf van de gezondheidscrisis COVID-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet is de Regering bevoegd om alle nuttige maatregelen te nemen om iedere dringende, problematische toestand te voorkomen en aan te pakken in het strikte kader van de COVID-19-pandemie en haar gevolgen, en die op straffe van ernstig gevaar behandeld moet worden.

Het dringend karakter van de genomen bepalingen wordt verantwoord door het feit dat genoemde bepalingen ertoe strekken, in te gaan op de noden waarmee de burgers, de ondernemingen, de werknemers, de werkzoekende en de steungerechtigden heen geconfronteerd worden wegens de gezondheidscrisis en de, met name door het overlegcomité, genomen maatregelen met het oog op het indijken van de verspreiding van COVID-19. Zij zijn onontbeerlijk om de inachtneming te vrijwaren van hun rechten en ervoor te zorgen dat de doelstellingen nagestreefd door de regelingen van de overheid in verband met beroepsopleiding niet in gevaar worden gebracht.

Dat besluit van bijzondere machten moet dus zo spoedig mogelijk aangenomen worden zodat de daarin vervatte maatregelen volkomen gevolg hebben en de tijdsgebonden doelstellingen in acht worden genomen.

Het ontwerp- besluit bestaat uit 14 artikelen en is structureel opgedeeld in 7 afdelingen: Afdeling 1. - Algemene Bepalingen (art. 1 en 2)

Artikel 1 behoeft geen commentaar.

In artikel 2 wordt een algemene bepaling overgenomen waarin wordt vastgesteld dat elke in dit besluit bedoelde subsidie niet hoger mag zijn dan de werkelijk door de begunstigde gedragen kosten. Afdeling 2. - Maatregelen betreffende de beroepsopleidingsovereenkomst

In artikel 3 wordt bepaald dat de face-tot-face opleidingen die zijn stopgezet als gevolg van maatregelen om de verspreiding van de COVID-19-epidemie in te dammen, worden vervangen door opleidingen op afstand wanneer de opleiding dat toelaat.

Wanneer de opleiding niet op afstand kan worden gegeven, voorziet artikel 3 in de opschorting van beroepsopleidingsovereenkomsten met betrekking tot opleidingen die zijn onderbroken vanwege de COVID-19-crisis en verbiedt het de beëindiging ervan in de periode van 19 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Deze bepaling is noodzakelijk omdat het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding ons enerzijds niet toelaat de situatie waarmee we geconfronteerd worden te beschouwen als een reden om de beroepsopleidingsovereenkomst op te schorten en anderzijds omdat de overeenkomst in principe automatisch wordt opgezegd na 28 dagen opschorting.

Artikel 4 verwijst dan weer naar het geval waarin een face-tot-face opleiding kan worden gegeven, maar niet volgens de gebruikelijke toepasselijke opleidingsregelingen. In dit geval worden de uren die niet worden verstrekt wegens de aanpassingen van de opleiding als gevolg van de sanitaire maatregelen zoveel mogelijk vervangen door opleidingsuren op afstand. Bij gebreke daarvan wordt de uitvoering van de beroepsopleidingsovereenkomst opgeschort voor de uren die niet face-tot-face konden worden gegeven of vervangen door opleidingsuren op afstand.

Ten slotte past artikel 5 de regelingen voor het sluiten van beroepsopleidingsovereenkomsten aan, waarbij het sluiten van de overeenkomst voor opleiding op afstand mogelijk wordt gemaakt, teneinde rekening te houden met de verstoringen die door de gezondheidscrisis zijn ontstaan bij het beheer van beroepsopleidingsovereenkomsten. Afdeling 3. - Maatregelen betreffende de individuele beroepsopleiding

In artikel 6 wordt de regeling voor het sluiten van de overeenkomsten opleiding-inschakeling (PFI) in het kader van een individuele beroepsopleiding binnen een onderneming aangepast, waarbij het sluiten van deze overeenkomsten op afstand mogelijk wordt gemaakt om bij het beheer van overeenkomsten opleiding-inschakeling rekening te houden met de verstoringen die door de gezondheidscrisis zijn ontstaan.

Artikel 7 regelt de opschorting van de uitvoering van individuele beroepsopleidingen en voorziet in de automatische en informele verlenging van overeenkomsten opleiding-inschakeling.

Artikel 8 maakt het mogelijk om tussen 1 november en 31 december 2020 via FOREm een maandelijkse premie toe te kennen aan een stagiair wiens overeenkomst opleiding-inschakeling is opgeschort.

Het bepaalt de manier waarop de maandelijkse premie wordt berekend.

Deze premie komt overeen met 70% van het bedrag van de premie die verschuldigd is in het kader van de door de stagiair gesloten overeenkomst opleiding-inschakeling. De premie wordt door FOREm betaald zonder enige financiële tussenkomst van de werkgever. Afdeling 4. - Maatregel betreffende de centra voor socioprofessionele

inschakeling De subsidies voor de centra voor socioprofessionele inschakeling zijn afhankelijk van het aantal goedgekeurde en daadwerkelijk uitgevoerde opleidingsuren. De maatregelen die zijn genomen om de epidemie te bestrijden hebben onvermijdelijk geleid tot een vermindering van het aantal uren opleiding dat kan worden uitgevoerd.

Artikel 9 bepaalt dat de centra voor socioprofessionele inschakeling geacht worden 100% van de goedgekeurde opleidingsuren te hebben verstrekt tegen het jaar 2020. Het voorkomt een verlaging van de subsidie voor de centra voor socioprofessionele inschakeling, terwijl hun lasten en kosten grotendeels niet samendrukbaar zijn gebleven. Afdeling 5. - Maatregelen betreffende het sensibiliseringsplan inzake

de informatie- en communicatietechnologieën De subsidies voor operatoren P.M.T.I.C. zijn afhankelijk van het aantal opleidingsuren waarvoor financiering is toegekend en van hun feitelijke prestaties. De maatregelen die zijn genomen om de epidemie te bestrijden hebben onvermijdelijk geleid tot een vermindering van het aantal uren opleiding dat kan worden uitgevoerd.

Artikel 10 bepaalt dat operatoren P.M.T.C.I een subsidie ontvangen die overeenkomt met het aantal verstrekte opleidingsuren, ongeacht of deze daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Hierdoor wordt vermeden dat de subsidie van de operatoren P.M.T.C.I wordt verlaagd, terwijl hun lasten en kosten grotendeels niet samendrukbaar zijn gebleven.

Artikel 11 definieert het bedrag per uur opleiding dat door operatoren P.M.T.C.I wordt betaald, maar niet wordt verstrekt. Afdeling 6. - Maatregelen betreffende de opleidingscheques

Artikel 12 bepaalt dat opleidingen die in het kader van de regeling van opleidingscheques zijn erkend, op afstand kunnen worden gegeven om rekening te houden met het feit dat de opleidingen moesten worden aangepast in verband met de COVID-19-crisis.

Artikel 13 bepaalt dat de geldigheidsduur van de opleidingscheques, die de periode tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021 bestrijkt, automatisch met drie maanden wordt verlengd. Afdeling 7. - Slotbepalingen

Artikel 14 behoeft geen bijzondere commentaar.

Raad van State nr. 68.299/2 Afdeling Wetgeving

Tweede kamer De adviesaanvraag ingediend op 16 november 2020 door de Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten over een ontwerp van besluit van de Waalse Regering van bijzonder machten nr... betreffende verschillende bepalingen die in het kader van het "plan rebond COVID-19" zijn genomen inzake beroepsopleiding, krachtens artikel 138 van de Grondwet, werd op 23 november 2020 van de rol afgevoerd overeenkomstig artikel 84, § 4, tweede lid van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973.

1 DECEMBER 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 59 betreffende verschillende bepalingen die in het kader van het "plan rebond COVID-19" zijn genomen inzake beroepsopleiding, krachtens artikel 138 van de Grondwet De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 29 oktober 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019202675 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 april 2019 betreffende de individuele beroepsopleiding sluiten0 tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering om te reageren op de tweede golf van de gezondheidscrisis COVID-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, artikel 2;

Gelet op het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003027273 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn sluiten betreffende de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn;

Gelet op het decreet van 3 februari 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/02/2005 pub. 25/02/2005 numac 2005027068 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën sluiten betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën;

Gelet op het decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013204704 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling sluiten betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling;

Gelet op het decreet van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019201844 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de individuele beroepsopleiding sluiten betreffende de individuele beroepsopleiding;

Gelet op het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003027273 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn sluiten betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2005 pub. 25/07/2005 numac 2005201971 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 februari 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/02/2005 pub. 25/02/2005 numac 2005027068 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën sluiten betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200405 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling sluiten tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013204704 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling sluiten betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019202675 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 april 2019 betreffende de individuele beroepsopleiding sluiten houdende uitvoering van het decreet van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019201844 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de individuele beroepsopleiding sluiten betreffende de individuele beroepsopleiding;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 november 2020;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 13 november 2020;

Gelet op het rapport van 13 november 2020, opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het verzoek om adviesverlening binnen een termijn van 5 dagen, gericht aan de Raad van State op 16 november 2020, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de ontwikkeling van de gezondheidscrisis COVID-19 en de maatregelen die door de verschillende bestuursniveaus zijn genomen en met name die welke aan het einde van het overlegcomité van 30 oktober 2020 zijn aangenomen om de verspreiding ervan te beperken;

Gelet op de diepgaande impact van deze crisis en de maatregelen die nodig zijn om de COVID-19-epidemie te bestrijden, met name voor de Waalse beleidsvormen inzake beroepsopleiding;

Overwegende dat de crisis de openbare sectoren en regelingen op het gebied van de beroepsopleiding en de doelstellingen die zij beogen te bereiken, in gevaar kan brengen;

Overwegende dat de voorziene maatregelen onontbeerlijk zijn om de werkgelegenheid in deze sector en de handhaving van de sociale prestaties voortvloeiend uit deze regelingen te garanderen;

Overwegende dat het, om het beginsel van de continuïteit van de openbare diensten te waarborgen, noodzakelijk is de organisatie van de openbare diensten belast met de regelingen betreffende de beleidsmaatregelen inzake beroepsopleiding aan te passen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de rechten van de begunstigden worden geëerbiedigd;

Overwegende dat het passend is de toegekende subsidies vrij te stellen en de eerbiediging van de rechten van de begunstigden te waarborgen in het kader van de regelingen betreffende de beleidsvormen inzake beroepsopleiding, teneinde de onvermijdelijke gevolgen van de COVID-19-epidemie te vernietigen, met uitsluiting van elk buitenkanseffect dat daaruit kan voortvloeien;

Gelet op de stopzetting van de beroepsopleidingen na de evolutie van de COVID-19-epidemie;

Overwegende dat het passend is, gezien de maatregelen die momenteel als gevolg van de gezondheidscrisis worden opgelegd, de opleidingen op afstand te verstrekken wanneer het mogelijk is en de uitvoering van de beroepsopleidingsovereenkomst op te schorten wanneer dat niet mogelijk is;

Overwegende dat de rechten van de begunstigden die een beroepsopleiding volgen, bijgevolg moeten worden beschermd en dat de regels die van toepassing zijn op de opschorting van beroepsopleidingsovereenkomsten moeten worden aangepast;

Overwegende dat wanneer de face-to-face beroepsopleidingsactiviteiten opnieuw kunnen worden opgestart, de organisatie ervan verstoord zal blijven en zal moeten worden aangepast om rekening te houden met de hygiënemaatregelen die noodzakelijkerwijs van toepassing zullen zijn;

Overwegende dat het ook dienstig is de modaliteiten voor het sluiten van de nog toegestane beroepsopleidingsovereenkomsten te versoepelen, met name om tegemoet te komen aan de behoeften aan arbeidskrachten in essentiële sectoren;

Dat het ook voor de "PFI-contracten" geldt;

Gelet op de onderbreking van talrijke "PFI-contracten" als gevolg van de gezondheidscrisis en de noodzaak om de uitvoering ervan op te schorten, terwijl de duur van het "PFI-contract" wordt verlengd met een periode die gelijk is aan de duur van de opschorting;

Gelet op de financiële gevolgen van de opschorting voor stagiairs en met name voor kwetsbare groepen die al zwaar getroffen zijn door de gezondheidscrisis;

Gelet op de gevolgen van de crisis op de activiteiten van de centra voor socioprofessionele inschakeling en de operatoren P.M.T.I.C. en de noodzaak om hun subsidies vrij te stellen, aangezien zij kosten dragen die meestal niet samendrukbaar zijn;

Gelet de effecten van de gezondheidscrisis op de organisatie en het verloop van de opleidingen en dus op het systeem van de opleidingscheques;

Gelet op de dringendheid van de uitvoering van deze maatregelen om het ermee beoogde doel te bereiken en overwegende dat elke vertraging bij de aanneming van deze maatregelen het effect ervan waarschijnlijk zal verminderen;

Op de voordracht van de Minister van Tewerkstelling, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten;

Na beraadslaging, Besluit : Afdeling 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 127 van de Grondwet.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit en voor elke van de bepalingen die met betrekking tot de subsidiëring zijn vastgesteld, mag het bedrag van de subsidie niet hoger zijn dan de kosten die daadwerkelijk door de begunstigde worden gedragen, voor wat gesubsidieerd wordt. Afdeling 2. - Maatregelen betreffende de overeenkomst voor

beroepsopleiding

Art. 3.Wanneer de opleidingen die vallen onder een beroepsopleidingsovereenkomst in de zin van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding, wegens de gezondheidscrisis COVID-19 niet face-tot-face kunnen worden gegeven, moeten zij op afstand worden verstrekt wanneer de betrokken opleiding dit toelaat.

Wanneer de opleiding wegens de gezondheidscrisis COVID-19 niet face-tot-face noch op afstand kan worden gegeven, wordt de uitvoering van de beroepsopleidingsovereenkomst voor de gehele duur van de opschorting van de opleiding tussen 19 oktober en 31 maart 2021 opgeschort.

In afwijking van artikel 19, derde lid, van hetzelfde besluit kan de beroepsopleidingsovereenkomst, waarvan de uitvoering krachtens lid 2 is opgeschort, niet worden beëindigd.

Art. 4.Wanneer een beroepsopleiding die onder een beroepsopleidingsovereenkomst valt, ten gevolge van de aanpassingen die voortvloeien uit de toepassing van de gezondheidsvoorschriften die in het kader van de COVID-19-crisis zijn vastgesteld, face-t-face kan worden gegeven zonder te kunnen worden verstrekt volgens de wekelijkse regeling die gewoonlijk op de betrokken beroepsopleiding van toepassing is, worden de niet-verstrekte opleidingsuren binnen de perken van de beschikbare middelen vervangen door uren opleiding op afstand die beantwoorden aan de behoeften van de stagiair op het gebied van de verwerving van vaardigheden.

Wanneer de in het eerste lid bedoelde niet-verstrekte opleidingsuren niet door een opleiding op afstand kunnen worden vervangen, wordt de uitvoering van de beroepsopleidingsovereenkomst tijdens de betrokken uren opgeschort.

De leden 1 en 2 zijn van toepassing op elke opleiding die valt onder een beroepsopleidingsovereenkomst in de zin van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding en die tussen 19 oktober 2020 en 31 maart 2021 verstrekt wordt.

Art. 5.In afwijking van artikel 15 van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding kan de beroepsopleidingsovereenkomst tot en met 31 maart 2021 geheel of gedeeltelijk op afstand worden aangegaan aan de hand van een elektronische identiteitskaart.

Indien de overeenkomst tot en met 31 maart 2021 niet op afstand kan worden gesloten volgens de in lid 1 vastgestelde modaliteiten, deelt elk van de partijen haar instemming per e-mail mee. Alle per e-mail meegedeelde instemmingen gelden als ondertekening.

In afwijking van artikel 13 van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding kan de overeenkomst, voor de opleiding die tussen 19 oktober 2020 en 31 maart 2021 wordt gevolgd, met terugwerkende kracht worden gesloten indien de overeenkomst niet op afstand kan worden aangegaan vanwege de maatregelen die in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 zijn genomen.

Wanneer de overeenkomst met terugwerkende kracht wordt gesloten, worden de voordelen die krachtens het besluit van de Waalse regering van 8 februari 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002027223 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het toekennen van bepaalde voordelen aan de stagiairs die een beroepsopleiding krijgen sluiten betreffende het toekennen van bepaalde voordelen aan de stagiairs die een beroepsopleiding krijgen, voor de in lid 2 bedoelde opleidingsperiode worden toegekend, met het oog op de vereffening ervan, berekend vanaf de datum van het begin van de opleiding. Afdeling 3. - Maatregelen betreffende de individuele beroepsopleiding

Art. 6.Voor de toepassing van artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 25 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019202675 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 april 2019 betreffende de individuele beroepsopleiding sluiten houdende uitvoering van het decreet van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019201844 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de individuele beroepsopleiding sluiten betreffende de individuele beroepsopleiding kan de opleidingsovereenkomst tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021 geheel of gedeeltelijk op afstand worden gesloten door middel van een elektronische identiteitskaart.

Indien de overeenkomst tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021 niet op afstand kan worden gesloten volgens de in lid 1 vastgestelde modaliteiten, deelt elk van de partijen haar instemming per e-mail mee. Alle per e-mail meegedeelde instemmingen gelden als ondertekening.

Art. 7.In afwijking van artikel 6, § 2, lid 1, van hetzelfde besluit leidt elke opschorting, als gevolg van de COVID-19-crisis, van de uitvoering van de overeenkomst opleiding-inschakeling die tussen 19 oktober 2020 en 31 maart 2021 lopend is, tot een automatische verlenging van de oorspronkelijke duur van de opleiding-inschakeling met een duur die gelijk is aan de opschortingsperiodes.

In geval van opschorting van de uitvoering van de in lid 1 bedoelde overeenkomst opleiding-inschakeling stelt de werkgever de FOREM zo spoedig mogelijk in kennis van de datum van begin en einde van de opschorting.

De opschorting van de uitvoering van de in lid 1 bedoelde overeenkomst opleiding-inschakeling eindigt uiterlijk op 31 maart 2021.

De in lid 1 bedoelde verlenging is automatisch en houdt het sluiten van een aanhangsel bij de overeenkomst opleiding-inschakeling, waarvan de uitvoering is opgeschort, niet in.

Art. 8.§ 1. In afwijking van artikel 6 van het decreet van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019201844 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de individuele beroepsopleiding sluiten betreffende de individuele beroepsopleiding ontvangt een stagiair wiens uitvoering van de overeenkomst opleiding-inschakeling overeenkomstig artikel 7 is opgeschort, een maandelijkse premie. § 2. De in § 1 bedoelde premie wordt toegekend voor de periode tussen 1 november 2020 en 31 december 2020, en binnen de grenzen van de duur van de opschorting van de overeenkomst opleiding-inschakeling. § 3. Het bedrag van de in § 1 bedoelde maandelijkse premie wordt berekend als volgt : a x (b/c) x 70% ; waar: - "a" is gelijk aan het maandelijkse bedrag van de in artikel 13, § 1, eerste en tweede lid, van hetzelfde besluit bedoelde premie, berekend op de dag vóór de opschorting of de beëindiging van de overeenkomst opleiding-inschakeling; - b" is gelijk aan het aantal dagen van de betrokken maand, waarin de overeenkomst opleiding-inschakeling niet is uitgevoerd als gevolg van de opschorting ervan; - c" is gelijk aan het aantal maandelijks gepresteerde dagen, zoals bepaald in de overeenkomst opleiding-inschakeling die van kracht is op de dag voorafgaand aan de opschorting ervan.

Voor de berekening van "a" houdt de "FOREm" rekening met het dagelijkse bedrag van de toelagen, inkomsten of vergoedingen bedoeld in artikel 6, tweede lid, 1°, van hetzelfde decreet en in artikel 13, § 1, eerste tot en met derde lid, van hetzelfde besluit, bekend op de dag vóór de in § 1 bedoelde gebeurtenis. § 4. De "FOREm" betaalt de in § 1 bedoelde maandelijkse premie zonder enige financiële tussenkomst van de werkgever. Afdeling 4. - Maatregel betreffende de centra voor socioprofessionele

inschakeling

Art. 9.In afwijking van artikel 17, § 5, van het decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013204704 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling sluiten betreffende de centra voor socio-professionele integratie en van artikel 33 van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200405 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling sluiten tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013204704 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling sluiten betreffende de centra voor socio-professionele integratie wordt het centrum voor socio-professionele inschakeling voor het jaar 2020 onweerlegbaar geacht 100% van de erkende opleidingsuren te hebben verstrekt. Afdeling 5. - Maatregelen betreffende het sensibiliseringsplan inzake

de informatie- en communicatietechnologieën

Art. 10.Voor de toepassing van artikel 10, § 1, van het decreet van 3 februari 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/02/2005 pub. 25/02/2005 numac 2005027068 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën sluiten betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën wordt de opleidingsoperator voor het jaar 2020 onweerlegbaar geacht een aantal opleidingsuren te hebben verstrekt dat gelijk is aan het aantal opleidingsuren dat voor het jaar 2020 is toegekend, inclusief de toegekende overuren.

Art. 11.Voor de toepassing van artikel 10 is het bedrag van de subsidie voor het toegekende, maar niet gepresteerde opleidingsuur gelijk aan 7,50 EUR. Afdeling 6. - Maatregelen betreffende de opleidingscheques

Art. 12.In afwijking van artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003027273 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn sluiten betreffende de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn, kunnen de eerder door de Regering erkende opleidingen tot en met 30 juni 2021 op afstand worden gegeven.

Art. 13.De geldigheidsduur van de opleidingscheques waarvan de geldigheidsdatum de periode tussen 1 oktober 2020 en 31 maart 2021 bestrijkt, wordt automatisch verlengd met een periode van drie maanden. Afdeling 7. - Slotbepalingen

Art. 14.De Minister bevoegd voor beroepsopleiding is belast met de uitvoering van dit besluit Namen, 1 december 2020.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE


begin


Publicatie : 2020-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^