Besluit Van De Waalse Regering van 01 oktober 2015
gepubliceerd op 12 oktober 2015

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 maart 2012 tot vernieuwing van de leden van de Afvalcommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015204578
pub.
12/10/2015
prom.
01/10/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015204578

WAALSE OVERHEIDSDIENST


1 OKTOBER 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012202101 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vernieuwing van de leden van de Afvalcommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen sluiten tot vernieuwing van de leden van de Afvalcommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, artikel 33, gewijzigd bij de decreten van 22 maart 2007 en 5 december 2008;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202350 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014202432 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt wat betreft de bevordering van hernieuwbare energiebronnen en kwaliteitswarmtekrachtkoppeling en tot wijziging van het decreet van 2 sluiten tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 1996 betreffende de samenstelling en de werking van de Afvalcommissie, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij het besluit van 13 december 2012 en op artikel 3;

Gelet op het besluit van de Regering van 19 juni 2014 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202350 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014202432 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt wat betreft de bevordering van hernieuwbare energiebronnen en kwaliteitswarmtekrachtkoppeling en tot wijziging van het decreet van 2 sluiten tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012202101 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vernieuwing van de leden van de Afvalcommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen sluiten tot vernieuwing van de leden van de Afvalcommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen;

Gelet op de brieven van de organisaties, verenigingen of administraties waarin de kandidaturen voor de te wijzigen of in te vullen mandaten worden voorgedragen;

Overwegende dat verschillende organisaties een verzoek hebben ingediend om de aanpassing van hun vertegenwoordigers binnen de Afvalcommissie te verrichten;

Overwegende dat de directeur-generaal van het Operationeel directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen of zijn afgevaardigde en een vertegenwoordiger van de vakorganisaties van de gezondheidszorgsector bij het besluit van de Waalse Regering van 13 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012207577 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 1996 betreffende de samenstelling en de werking van de Afvalstoffencommissie sluiten houdende wijziging van bedoeld besluit van 17 oktober 1996 binnen de samenstelling van de Afvalcommissie zijn geïntegreerd;

Overwegende dat de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de Afvalcommissie, zoals bedoeld in het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202350 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014202432 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt wat betreft de bevordering van hernieuwbare energiebronnen en kwaliteitswarmtekrachtkoppeling en tot wijziging van het decreet van 2 sluiten, behoorlijk in acht werd genomen; dat de regel van de twee derde quota nageleefd wordt, wat gewone alsook plaatsvervangende mandaten betreft: Overwegende dat de bevoegdheid van de heer Bernard Evers inzake leefmilieu en afvalbeheer erkend is;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 29 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007201049 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 februari 1996 tot uitvoering van artikelen 186bis , 188, 193, 194, 196 en 197 van Titel XIV van de wet van 19 december 1854 houdende het Boswetboek type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007201330 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 december 2004 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "La Maison liégeoise SC" type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007201052 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité voor de "Commission wallonne pour l'Energie" type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007201326 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 september 2006 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "B.H. Logements, SC", te Boussu type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007201327 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 september 2005 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "La Carolorégienne, SC", te Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007201051 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité voor de "Commission wallonne pour l'Energie" sluiten tot vernieuwing van de leden van de Afvalcommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. voor de chemiesector, in de kolom "plaatsvervangend lid" van de tabel, worden de woorden "Patrick Degand" vervangen door de woorden "Dimitri Eggermont";2. voor de sector van de metaalfabricage, in de kolom "Gewoon lid", worden de woorden "Bruno Vandezande" vervangen door de woorden "Dominique Defrise";3. voor de afvalverwerkingsindustrie, in de kolom "Gewoon lid", worden de woorden "Frédéricq Peigneux" vervangen door de woorden "Marie Van Breusegem";4. voor de verpakkingsindustrie, in de kolom "Plaatsvervangend lid", worden de woorden "Claire Collin" vervangen door de woorden "Géraldine Verwilghen";5. voor de verenigingen van landbouwers, tuinbouwers en fokkers, in de kolom "Gewoon lid", worden de woorden "Séverine Van Waeyenberge" vervangen door de woorden "Anne-Sophie Stenuit";6. voor de verenigingen voor consumentenbescherming : - in de kolom "Gewoon lid", worden de woorden "Anaïs Deville" vervangen door de woorden "Thomas Moureau" en de woorden "Marc Vandercammen" worden vervangen door de woorden "Caroline Sauveur"; - in de kolom "Plaatsvervangend lid", worden de woorden "Morgane Caminiti" vervangen door de woorden "Eve Hanson" en de woorden "Christian Boikete" worden vervangen door de woorden "Steve Braem"; 7. voor de milieubeschermingsverenigingen : - in de kolom "Gewoon lid", worden de woorden "Baudouin Germeau" vervangen door de woorden "Delphes Dubray";de woorden "Véronique Paternostre" worden vervangen door de woorden "Gaëlle Warnant"; de woorden "Karine Thollier" worden vervangen door de woorden "Bernard Evers" en de woorden "Alain Damay" vervallen; - in de kolom "Plaatsvervangend lid", vervallen de woorden "Delphe Dubray" en "Bernard Evers"; 8. voor de verenigingen die de belangen van de gemeenten verdedigen : - in de kolom "Gewoon lid", worden de woorden "Anne Wiliquet" vervangen door de woorden "Gwenaël Delaite"; - in de kolom "Plaatsvervangend lid", worden de woorden "Salvador Alonso Merino" vervangen door de woorden "Arnaud Ransy"; 9. voor de openbare maatschappij bedoeld in artikel 39 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, in de kolom "Gewoon lid", worden de woorden "Nathalie Labarnois" vervangen door de woorden "Fabienne Neuville";10. voor de "Institut scientifique de Service public" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut), in de kolom "Gewoon lid", worden de woorden "Gaston Charlier" vervangen door de woorden "Xavier Veithen";11. voor het "Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments" (Operationeel Directoraat-generaal Wegen en Gebouwen), in de kolom "Plaatsvervangend lid", worden de woorden "Alain Gillet" vervangen door de woorden "José Raskin";12. voor het "Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie" (Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie), in de kolom "Plaatsvervangend lid", worden de woorden "Ghislain Géron" vervangen door de woorden "Annick Fourmeaux";13. er wordt een 28e lijn toegevoegd in de tabel : - in de kolom "Sector/instelling/vereniging", worden de volgende woorden toegevoegd : "Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen"; - in de kolom "Gewoon lid", worden de woorden "Yves Libert" ingevoegd; - in de kolom "Plaatsvervangend lid", worden de volgende woorden ingevoegd : "Christelle Dere"; 14. er wordt een 29e lijn toegevoegd in de tabel : - in de kolom "Sector/instelling/vereniging", worden de volgende woorden toegevoegd : "Gezondheidszorgsector".

Art. 2.In artikel 2, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "Mevr. Karine Thollier en" vervangen door de woorden : "de heer Bernard Evers en mevr." en in de Franse versie wordt het woord "vice-présidente" vervangen door het woord "vice-président".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 4.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 1 oktober 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^