Besluit Van De Waalse Regering van 02 december 2004
gepubliceerd op 24 december 2004

Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een subsidie voor de ontwikkeling van container-lijndiensten over de bevaarbare waterwegen in Wallonië

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004203817
pub.
24/12/2004
prom.
02/12/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

2 DECEMBER 2004. - Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een subsidie voor de ontwikkeling van container-lijndiensten over de bevaarbare waterwegen in Wallonië


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen, inzonderheid op artikel 5, § 1, 2°, a) ;

Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, inzonderheid op artikel 5, § 1, 2°, a) ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 september 2003 en 28 juni 2004;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 2 september 2003 en 26 augustus 2004;

Gelet op de goedkeuring van de staatssteunregeling N4/2004 door de Europese Commissie op 16 juni 2004;

Gelet op het advies nr. 37.692/4 van de Raad van State, uitgebracht op 21 oktober 2004, overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Tewerkstelling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Elke natuurlijke of rechtspersoon opgericht in de vorm van een bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen ingeschreven handelsvennootschap, die één of meer geregelde diensten voor gecombineerd containervervoer uitbaat via bevaarbare waterwegen vanaf een met de waterweg verbonden en in het Waalse Gewest gelegen terminal, hierna « de onderneming » genoemd, kan in aanmerking komen voor een subsidie berekend op basis van de tarieven bedoeld in § 2, tweede lid. In het geval van een kleine of middelgrote onderneming mag de subsidie niet hoger zijn dan 21 % van de exploitatiekosten van de diensten. In het geval van een grote onderneming mag de subsidie niet hoger zijn dan het tarief bedoeld in artikel 6, vierde lid, van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen, dat op de exploitatiekosten van bedoelde diensten toegepast moet worden. § 2. De subsidie wordt berekend op basis van het aantal al dan niet lege of gevulde containers verscheept op een binnenschip, uitsluitend in het kader van de in § 1 omschreven geregelde diensten voor intermodaal binnenvaartvervoer.

De subsidie wordt vastgelegd als volgt : 1° 12 euro per container van 20 voet;2° 19 euro per container van 30 voet;3° 24 euro per container van 40 voet;4° 27 euro per container van 50 voet.

Art. 2.De exploitatiekosten bedoeld in artikel 1, § 1, worden beperkt tot de contractuele kosten betaald door de onderneming voor de huur van één of meer lichters of tot de kosten i.v.m. de exploitatie van één of meer lichters voor eigen rekening door de onderneming in het kader van het (de) scheepvaartschema('s) voorzien door de geregelde dienst(en) voor intermodaal binnenvaartvervoer. De scheepvaart- en havenrechten die de onderneming in dat opzicht betaalt worden eveneens als exploitatiekosten in aanmerking genomen.

Art. 3.De onderneming die een subsidie aanvraagt, voldoet aan de wetsbepalingen betreffende de uitoefening van haar activiteit, alsook aan de fiscale, sociale en milieuwetgevingen en -regelgevingen.

De onderneming voldoet aan het geheel van de bepalingen betreffende de boekhouding en de jaarrekeningen bedoeld in de wet van 17 juli 1975 betreffende de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen.

De onderneming legt bovendien één of meer nauwkeurige scheepvaartschema's over die het hele jaar in beide scheepvaartrichtingen operationeel zijn, garandeert het aanbod, verleent de toegang aan alle potentiële gebruikers zonder discriminatie, houdt zich aan de vastgelegde uurregelingen en frequenties en dient een financieel plan in waarin de kosten i.v.m. de uitoefening van de activiteit en de verwachte rendabiliteit nader bepaald worden.

Art. 4.De onderneming dient een dossier in bij het Directoraat-generaal Economie en Tewerkstelling van het Ministerie van het Waalse Gewest, hierna « de administratie » genoemd.

De administratie maakt het dossier voor advies over aan de « Office de Promotion des Voies navigables » (Dienst bevordering bevaarbare waterwegen) van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer.

De subsidie wordt per geregelde dienst voor intermodaal watervervoer verleend gedurende een periode van twee jaar, te rekenen van de eerste dag van de maand na de datum waarop het dossier voor de subsidieaanvraag bij de administratie wordt ingediend.

Als na afloop van die periode van twee jaar blijkt dat een door de gesubsidieerde geregelde dienst voor intermodaal scheepvaartvervoer in dienst genomen schip tijdens de zes laatste maanden waarin subsidies zijn toegekend een gemiddeld laadpercentage onder 80 % vertoont, kunnen de subsidies voor een derde en laatste periode van één jaar toegekend worden.

Art. 5.De Minister van Economie en K.M.O.'s neemt zijn beslissing en deelt ze mee aan de administratie, die de onderneming informeert.

Art. 6.De subsidie wordt om de zes maanden gestort en is afhankelijk van de aanvraag van de onderneming. Ze wordt slechts gestort als de onderneming voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 3.

Art. 7.Elke zesmaandelijkse storting van de subsidie wordt onderworpen aan de controle van een nauwkeurige lijst van de containers geladen op of gelost van een pendelschip ter hoogte van een containerterminal in Wallonië.

Die lijst bevat alle bewijsstukken die de juistheid van de vooropgestelde cijfers bevestigen, o.a. de cognossementen.

Die controle kan uitgevoerd worden in samenwerking met de « Office de Promotion des Voies navigables », met het Directoraat-generaal Waterwegen van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer, of met elke andere beheersinstelling, zoals de autonome havens.

Art. 8.Als de subsidie eventueel gecumuleerd wordt met andere subsidies voorzien door Europese steunprogramma's voor intermodaal vervoer of verleend door buurlanden of -gewesten, wordt de globale steun in ieder geval beperkt tot 30 % van de totale vervoerskosten.

Art. 9.De Regering verzoekt de « Office de Promotion des Voies navigables » om de overlegging van een evaluatie van de toepassing van dit besluit op 31 december 2007.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2004 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2007.

Art. 11.De Minister van Economie en Tewerkstelling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 2 december 2004.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie en Tewerkstelling, J.-C. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^