Besluit Van De Waalse Regering van 02 juni 2016
gepubliceerd op 13 juni 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering houdende wijziging van bijlage IX van het regelgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016203062
pub.
13/06/2016
prom.
02/06/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016203062

WAALSE OVERHEIDSDIENST


2 JUNI 2016. - Besluit van de Waalse Regering houdende wijziging van bijlage IX van het regelgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt


De Waalse Regering, Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, inzonderheid op artikel D.156, gewijzigd bij het decreet van 13 oktober 2011, en artikel D.157;

Gelet op het regelgevend gedeelte van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt;

Gelet op het advies van de "Commission consultative de l'eau" (Wateradviescommissie), gegeven op 10 maart 2016;

Gelet op het rapport van 4 februari 2016 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies nr. 59.271/4 van de Raad van State, gegeven op 10 mei 2016 overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat bijlage IX van het regelgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, waarbij de zwemzones en de stroomopwaartszones in het Waalse Gewest worden opgesomd, dient te worden gewijzigd ten gevolge het ministerieel besluit van 7 juli 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/07/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015204674 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende permanent zwemverbod in de zwemzones van Nonceveux, Belvaux, Ouren en Royompré sluiten houdende permanent zwemverbod in de zwemzones van Nonceveux, Belvaux, Ouren en Royompré;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In punt a), van bijlage IX van het regelgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, worden de punten 5, 7, 11 en 31 opgeheven.

Art. 2.In punt b), van bijlage IX van het regelgevend deel van hetzelfde Boek, worden de punten 5, 6, 10 en 26 opgeheven.

Art. 3.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 2 juni 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO


begin


Publicatie : 2016-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^