Besluit Van De Waalse Regering van 02 juni 2016
gepubliceerd op 15 juni 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 1997 tot opstelling van een afvalcatalogus en van het besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2004 tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in e

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016203121
pub.
15/06/2016
prom.
02/06/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016203121

WAALSE OVERHEIDSDIENST


2 JUNI 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 10/07/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997027374 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van een afvalcatalogus sluiten tot opstelling van een afvalcatalogus en van het besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004201082 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving sluiten tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving en tot vaststelling van de criteria voor de aanvaarding van afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, artikel 2, § 5°, gewijzigd bij artikel 3, 2°, van het decreet van 10 mei 2012 tot omzetting van richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen, artikel 5 en artikel 19, § 3, gewijzigd bij artikel 2, 1°, van het decreet van 19 september 2002 tot wijziging van de decreten van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen en van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en bij artikel 17, 1°, van het decreet van 10 mei 2012 tot omzetting van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 10/07/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997027374 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van een afvalcatalogus sluiten tot opstelling van een afvalcatalogus;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004201082 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving sluiten tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving en tot vaststelling van de criteria voor de aanvaarding van afvalstoffen in centra voor technische ingraving;

Gelet op het advies van de Afvalcommissie, gegeven op 11 december 2015;

Gelet op het advies nr. 59.100/4 van de Raad van State, gegeven op 20 april 2016, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het rapport van 10 maart 2016 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op besluit nr. 2014/955/EU van 18 december 2014 tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG betreffende de lijst van afvalstoffen overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1357/2014 van de Commissie van 18 december 2014 ter vervanging van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Bij dit besluit worden Verordening (EU) nr. 1357/2014 van de Commissie van 18 december 2014 ter vervanging van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen en besluit nr. 2014/955/EU van de Commissie van 18 december 2014 tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG betreffende de lijst van afvalstoffen overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad uitgevoerd.

Art. 2.In artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 10/07/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997027374 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van een afvalcatalogus sluiten tot opstelling van een afvalcatalogus, gewijzigd bij de besluiten van 24 januari 2002 en 10 mei 2012 wordt 2° vervangen als volgt : "2° hetzij als het één of meer van de in bijlage III opgesomde eigenschappen vertoont.".

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 10 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 10/05/2012 pub. 04/06/2012 numac 2012202884 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verscheidene besluiten van de Waalse Regering inzake de afvalstoffen sluiten, worden de woorden "of, wat de punten 3 tot 8 van deze bijlage betreft, als ze geen van de in artikel 3, 2, bedoelde eigenschappen toont." opgeheven.

Art. 4.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een vijfde lid, luidend als volgt : "De erkenning van de inerte aard van een afvalstof geldt als erkenning van zijn met de biologisch afbreekbare organische afvalstoffen verenigbare niet biologisch afbreekbare aard.".

Art. 5.Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een artikel 11/5/1, luidend als volgt : "Art. 11/5/1. De Dienst kan bij een individuele beslissing de met de biologisch afbreekbare organische afvalstoffen verenigbare niet-biologisch afbreekbare aard van afvalstoffen erkennen, zelfs als ze voorkomen in kolom 6 van bijlage I als biologisch afbreekbare organische afvalstoffen of als niet biologisch afbreekbare organische afvalstoffen.

De erkenning van de met biologisch afbreekbare organische afvalstoffen verenigbare niet-biologisch afbreekbare aard van in het vorige lid bedoelde afvalstoffen maakt het voorwerp uit van een aanvraag ingediend overeenkomstig de bepalingen bedoeld in artikel 5, eerste lid en tweede lid, 1° tot 3.

Daarenboven bevat de aanvraag : 1° een fysisch-chemische analyse van de afvalstoffen i.v.m. de voornaamste bestanddelen en eigenschappen, die door een overeenkomstig artikel 40 van het decreet erkend laboratorium gemaakt wordt; 2° een toelichting van de redenen waarom de aanvrager meent dat de bedoelde afvalstoffen niet biologisch afbreekbaar en verenigbaar met biologisch afbreekbare organische afvalstoffen zijn. De in de artikelen 6 tot 8 bedoelde procedure is van toepassing.".

Art. 6.In bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 oktober 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de punten 2 tot 5 worden vervangen als volgt : "2.Begripsomschrijvingen In de zin van deze bijlage wordt verstaan onder : 1) gevaarlijke stof : een stof die is ingedeeld als gevaarlijk omdat ze voldoet aan de criteria van de delen 2 tot en met 5 van bijlage I bij Verordening (EG) nr.1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006; 2) zwaar metaal : elke verbinding van antimoon, arseen, cadmium, chroom (VI), koper, lood, kwik, nikkel, seleen, telluur, thallium of tin, alsook deze metalen in metallische vorm, voor zover deze als gevaarlijke stof zijn ingedeeld;3) polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (pcb's) : pcb's zoals omschreven in artikel 2, punt a) van Richtlijn 96/59/EG van de Raad van 16 september 1996 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB's/PCT's);4) overgangsmetalen : elk van de volgende metalen : elke verbinding van scandium, vanadium, mangaan, kobalt, koper, yttrium, niobium, hafnium, wolfraam, titaan, chroom, ijzer, nikkel, zink, zirkonium, molybdeen of tantaal, alsook deze metalen in metallische vorm, voor zover deze als gevaarlijke stof zijn ingedeeld;5) stabilisatie : processen waardoor de gevaarskenmerken van de bestanddelen van het afval veranderen en gevaarlijk afval in ongevaarlijk afval wordt omgezet;6) verharding : processen waardoor onder invloed van additieven alleen de fysische toestand van het afval verandert, zonder dat de chemische eigenschappen van het afval veranderen;7) gedeeltelijk gestabiliseerd afval : afval dat na het stabilisatieproces gevaarlijke bestanddelen bevat die niet volledig in ongevaarlijke bestanddelen zijn omgezet en op korte, middellange of lange termijn in het milieu terecht kunnen komen. 3. Beoordeling en classificatie 3.1. Beoordeling van gevaarlijke eigenschappen van afval Voor de beoordeling van de gevaarlijke eigenschappen van afval zijn de criteria van bijlage III van toepassing. Voor de gevaarlijke eigenschappen HP 4, HP 6 en HP 8 zijn bij de beoordeling de ondergrenzen van bijlage III van toepassing. Wanneer afval van een stof minder bevat dan de ondergrens, wordt die niet opgenomen in de berekening van een drempelwaarde. Wanneer een gevaarlijke eigenschap van afval is beoordeeld door middel van een test en aan de hand van de concentraties van gevaarlijke stoffen van bijlage III, hebben de testresultaten voorrang. 3.2. Indeling als gevaarlijk afval Voor afval waaraan gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalcodes kunnen worden toegekend geldt het volgende : - afval wordt enkel vermeld in de geharmoniseerde lijst van als gevaarlijk ingedeelde afvalstoffen met een specifieke of algemene verwijzing naar "gevaarlijke stoffen" indien het gevaarlijke stoffen bevat waardoor het afval een of meer van de gevaarlijke eigenschappen HP 1 tot en met HP 8 en/of HP 10 tot en met HP 15 van bijlage III bezit. De gevaarlijke eigenschap HP 9 "Infectueus" wordt beoordeeld overeenkomstig de relevante wetgeving of naslagwerken van de lidstaten; - een gevaarlijke eigenschap kan worden beoordeeld aan de hand van de concentratie van stoffen in het afval, zoals bedoeld in bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG of, tenzij in Verordening (EG) nr. 1272/2008 anders is bepaald, door overeenkomstig Verordening (EG) nr. 440/2008 of andere internationaal erkende testmethoden en richtsnoeren een test uit te voeren, rekening houdend met artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 met betrekking tot proeven op dieren en mensen; - afval dat polychloordibenzo-p-dioxinen en polychloordibenzofuranen (pcdd's en pcdf's), DDT (1,1,1-trichloor-2,2-bis(4-chloorfenyl)ethaan), chloordaan, hexachloorcyclohexanen (inclusief lindaan), dieldrin, endrin, heptachloor, hexachloorbenzeen, chloordecon, aldrin, pentachloorbenzeen, mirex, toxafeen hexabroombifenyl en/of pcb bevat in concentraties die hoger zijn dan de concentratiegrenswaarden van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad(2), wordt ingedeeld als gevaarlijk afval; - de concentratiegrenswaarden van bijlage III gelden niet voor zuivere (niet met schadelijke stoffen verontreinigde) metaallegeringen in massieve vorm. Afval van legeringen dat als gevaarlijk afval wordt beschouwd, is specifiek in deze lijst opgenomen en is met een kruis in kolom 3 van hierna vermelde tabel aangeduid; - de volgende noten van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 kunnen, indien van toepassing, in aanmerking worden genomen bij het vaststellen van de gevaarlijke eigenschappen van afvalstoffen : * 1.1.3.1. Noten betreffende de identificatie, indeling en etikettering van stoffen : Noten B, D, F, J, L, M, P, Q, R en U; * 1.1.3.2. Noten betreffende de indeling en etikettering van mengsels : Noten 1, 2, 3 en 5.

Nadat de gevaarlijke eigenschappen van het afval volgens deze methode zijn beoordeeld, wordt een passend codenummer uit de lijst van gevaarlijke of niet-gevaarlijke afvalstoffen toegekend.

Alle andere codes in de geharmoniseerde lijst van afvalstoffen worden als niet-gevaarlijk beschouwd; - de volgende afvastoffen zijn geen gevaarlijke afvalstoffen : * huishoudelijk verpakkingsafval dat selectief ingezameld, gerenigd, uitgedropen of geslijmd is, dat gevaarlijke afvalstoffen bestemd voor het onderhoud of de reiniging uitsluitend in de waterfase heeft bevat en dat door de vogende pictogrammen word bedoeld : GHS07 (irriterend,schadelijk), GHS05 (corrosief), met vermelding van de zin H318, zoals bedoeld in Verordening (EG) n°1272/2008 of door de pictogrammen pictogrammes Xi-irriterend en C-Corrosief zoals bedoeld in de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG; * huishoudelijk, kosmetische of voedselverpakkingsafval dat selectief ingezameld of geslijmd is, dat gevaarlijke afvalstoffen heeft bevat en dat door pictogram GHS02 (ontvlambaar) wordt bedoeld, zoals voorzien in Verordening (EG) nr. 1272/2008 of door pictogram F-ontvlambaar van richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG. 4. Lijst van afvalstoffen De verschillende soorten afvalstoffen in de lijst worden volledig gedefinieerd door de code van zes cijfers voor de afvalstoffen en de code van twee en vier cijfers voor de hoofdstukken en afdelingen.Dit houdt in dat een afvalstof als volgt in de lijst kan worden opgezocht : - de herkomst opzoeken van de afvalstof in de hoofdstukken 01 tot en met 12 of 17 tot en met 20 en de bijbehorende code van zes cijfers bepalen voor de afvalstof (exclusief de codes in deze hoofdstukken die op 99 eindigen). Hierbij zij opgemerkt dat de activiteiten in een specifieke installatie onder verschillende hoofdstukken kunnen vallen : zo zijn de afvalstoffen van een autofabriek afhankelijk van de processtap te vinden in hoofdstuk 12 (afval van de machinale bewerking en oppervlaktebehandeling van metalen), hoofdstuk 11 (anorganisch metaalhoudend afval van de behandeling en coating van metalen) en hoofdstuk 08 (afval van het gebruik van coatings). - als er in de hoofdstukken 01 tot en met 12 of 17 tot en met 20 geen geschikte afvalcode kan worden gevonden, moet er in de hoofdstukken 13, 14 en 15 worden gezocht om de code van de afvalstof te bepalen; - als geen van deze afvalcodes van toepassing is, moet de bepaling van de afvalcode aan de hand van hoofdstuk 16 gebeuren; - als de afvalstof ook niet in hoofdstuk 16 onder te brengen is, moet de code "99" (niet elders genoemd afval) worden gebruikt in dat deel van de lijst dat overeenkomt met de bij de eerste stap bepaalde activiteit; 2° de punten 6 tot 7 van de indiening worden de punten 5 en 6;2° de inleiding wordt aangevuld met een punt 7°, luidend als volgt : "7.De indeling van de grond bedoeld onder 17 05 04 als inert afval sluit de turf uit en wordt verkregen voor zover de grond voldoet aan de referentiekenmerken van de niet-vervuilde grond vermeld in bijlage II, punt 1, bij het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2001 pub. 10/07/2001 numac 2001027388 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de nuttige toepassing van sommige afvalstoffen bevorderd wordt sluiten waarbij de nuttige toepassing van sommige afvalstoffen bevorderd wordt of, indien de grond in een centrum voor technische ingraving gestort moet worden, aan de criteria voor de aanvaarding van de afvalstoffen bepaald voor de centra voor technische ingraving van klasse 3 of 5.3. in het besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004201082 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving sluiten tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving."; 4° in de inhoudsopgave, punt 10, van de Franse versie wordt het woord "inorganiques" opgeheven;5° in de benaming van code 01 03 09 worden de cijfers "01 03 07" vervangen door de cijfers "01 03 10";6° er wordt een lijn die overeenstemt met code 01 03 10 ingevoegd :

01 03 10

niet onder 01 03 07 vallend rood slib van de aluminiumproductie dat gevaarlijke stoffen bevat. X

NB


7° de benaming van code 05 01 08 wordt, in de Franse versie, vervangen door de woorden "Autres goudrons";8° de benaming van afdeling 08 05 wordt aangevuld met de woorden "in hoofdstuk 08";9° in de benaming van de codes 10 03 08 en 10 03 09 worden de woorden "secundaire productie" vervangen door de woorden "tweede fusie";10° de benaming van code 10 11 03 wordt vervangen door de woorden "Glasvezelmateriaal";11° de lijn die overeenstemt met code 10 11 04 wordt opgeheven;12° in de benaming van code 10 13 06 worden de woorden "10 13 02 en 10 03 03" vervangen door de woorden "10 13 12 en 10 13 13";13° in code 13 01 01 wordt de verwijzing "(1)" naar het einde van de tabel opgeheven;14° in code 16 02 13 wordt de verwijzing "(2)" naar het einde van de tabel vervangen door de verwijzing "(1)" naar het einde van de tabel;15° er wordt een lijn die overeenstemt met code 16 03 07 ingevoegd :

16 03 07

Metallisch kwik

X

NB


16° de benaming van code 16 06 06 wordt vervangen als volgt : "gescheiden ingezamelde elektrolyt uit batterijen en accu's";17° in code 16 08 02 wordt de verwijzing "(3)" naar het einde van de tabel opgeheven;18° de benaming van code 17 03 02 wordt vervangen als volgt : " Niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels"; 19° de vermelding "B" in kolom 6 t.o.v. code 17 03 02 wordt vervangen door de vermelding "C"; 20° in de benaming van de codes 18 01 03 en 18 02 02 worden, in de Franse versie, de woorden "nécessitent des" telkens vervangen door de woorden "font l'objet de";21° in de benaming van de codes 18 01 04 en 18 02 03 worden, in de Franse versie, de woorden "ne nécessitent pas" telkens vervangen door de woorden "ne font pas l'objet";5° in de benaming van code 19 01 07 wordt, in de Franse versie, het woord "secs" vervangen door het woord "solides";23° in de benaming van de afdeling 19 03 de verwijzing "(4)" naar het einde van de tabel opgeheven;24° de benaming van code 19 03 04 wordt vervangen door de woorden "Niet onder 19 03 08 vallend als gevaarlijk ingedeeld, gedeeltelijk gestabiliseerd afval";25° er wordt een lijn die overeenstemt met code 19 03 08 ingevoegd :

19 03 08

Gedeeltelijk gestabiliseerd kwik

X

NB


26° de benaming van code 19 10 03 wordt vervangen door de woorden "Lichte fractie van shredderafval en stof dat gevaarlijke stoffen bevat";27° de benaming van code 19 10 04 wordt vervangen door de woorden "Niet onder 19 10 03 vallende lichte fractie van shredderafval en stof";28° de benaming van code 20 01 33 word vervangen door de woorden : "onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en accu's alsmede ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die dergelijke batterijen bevatten";29° in code 20 01 35 wordt de verwijzing "(2)" naar het einde van de tabel vervangen door de verwijzing "(1)" naar het einde van de tabel; 30° de voetnoot aan het einde van de tabel (1) wordt vervangen als volgt : "(1) "Gevaarlijke onderdelen van elektrische en elektronische apparatuur" kunnen omvatten : onder 16 06 genoemde accu's en andere batterijen die als gevaarlijk zijn ingedeeld, kwikschakelaars, glas van kathodestraalbuizen en ander geactiveerd glas, enz."; 31° de voetnoten (2) tot (5) worden opgeheven; 32° de vermelding "NB" vermeld in kolom 6 t.o.v. codes 010102, 010408, 010409, 010413, 100201, 100202, 100903, 101112, 101208, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170202, 170504, 170795, 191205, 200102, 200202 wordt vervangen door de vermelding "C".

Art. 7.In hetzelfde besluit wordt bijlage III, vervangen door het besluit van de Waalse Regering van 10 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 10/05/2012 pub. 04/06/2012 numac 2012202884 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verscheidene besluiten van de Waalse Regering inzake de afvalstoffen sluiten, vervangen door de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Art. 8.In artikel 2, § 1, b) van het besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004201082 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving sluiten tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving en tot vaststelling van de criteria voor de aanvaarding van afvalstoffen in centra voor technische ingraving worden de woorden "H1, H2, H3A, H3B, H6, H8, H12 of H13" vervangen door de woorden "HP1, HP2, HP3, HP6, HP8, HP12 of HP13".

Art. 9.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 2 juni 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

BIJLAGE BIJLAGE III bij het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 10/07/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997027374 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van een afvalcatalogus sluiten tot opstelling van een afvalcatalogus GEVAARLIJKE EIGENSCHAPPEN VAN AFVALSTOFFEN HP 1 "Ontplofbaar" : afvalstoffen die door een chemische reactie gassen kunnen ontwikkelen met een zodanige temperatuur en druk, en met zodanige snelheid dat schade aan de omgeving wordt toegebracht.

Hieronder vallen pyrotechnische afvalstoffen, explosieve organische afvalstoffen in de vorm van organische peroxiden en explosieve zelfontledende afvalstoffen.

Afvalstoffen die een of meer stoffen bevatten die zijn ingedeeld bij een van de in tabel 1 vermelde gevarenklassen en categoriecodes en codes voor gevarenaanduidingen worden, voor zover zulks passend en evenredig is, volgens testmethoden op HP 1 beoordeeld. Indien de aanwezigheid van een stof, mengsel of voorwerp aangeeft dat de afvalstof explosief is, wordt zij ingedeeld als gevaarlijk wegens HP 1.

Tabel 1 : Gevarenklasse en categoriecode(s) en code(s) voor gevarenaanduidingen voor afvalbestanddelen voor de indeling van afvalstoffen als gevaarlijk wegens HP 1 :

Gevarenklasse en categoriecode

Code(s) voor gevarenaanduidingen

Inst. Ontpl.

H 200

Ontpl. 1.1

H 201

Ontpl. 1.2

H 202

Ontpl. 1.3

H 203

Ontpl. 1.4

H 204

Zelfontl. A

H 240

Org. Perox. A


Zelfontl. B

H 241

Org. Perox. B


HP 2 "Oxiderend" : afvalstoffen die, in het algemeen door het afstaan van zuurstof, de verbranding van ander materiaal veroorzaken of daartoe bijdragen.

Afvalstoffen die een of meer stoffen bevatten die zijn ingedeeld bij een van de in tabel 2 vermelde gevarenklassen en categoriecodes en codes voor gevarenaanduidingen worden, voor zover zulks passend en evenredig is, volgens testmethoden op HP 2 beoordeeld. Indien de aanwezigheid van een stof angeeft dat de afvalstof oxiderend is, wordt zij ingedeeld als gevaarlijk wegens HP 2.

Tabel 2 : Gevarenklasse en categoriecode(s) en code(s) voor gevarenaanduidingen voor de indeling van afvalstoffen als gevaarlijk wegens HP 2 :

Gevarenklasse en categoriecode

Code(s) voor gevarenaanduidingen

Ox. Gas 1

H 270

Ox. vlst. 1

H 271

Ox. vs. 1


Ox. vlst. 2, Ox. vlst. 3

H 272

Ox. vs. 2, Ox. Vs. 3


HP 3 "Ontvlambaar" : - ontvlambare vloeibare afvalstoffen : vloeibare afvalstoffen met een vlampunt beneden 60 °C of afvalstoffen van gasolie, diesel en lichte stookolie met een vlampunt van > 55 °C en ? 75 °C; - ontvlambare pyrofore vloeibare en vaste afvalstoffen : vaste of vloeibare stoffen die bij blootstelling aan lucht zelfs in kleine hoeveelheden binnen vijf minuten ontbranden; - ontvlambare vaste afvalstoffen : vaste afvalstoffen die gemakkelijk brandbaar zijn of die door wrijving brand kunnen veroorzaken of bevorderen; - ontvlambare gasvormige afvalstoffen : gasvormige afvalstoffen die met lucht bij 20 °C en een standaarddruk van 101,3 kPa ontvlambaar zijn; - met water reagerende afvalstoffen : afvalstoffen die bij aanraking met water gevaarlijke hoeveelheden ontvlambare gassen ontwikkelen; - overige ontvlambare afvalstoffen : ontvlambare aërosolen, ontvlambare voor zelfverhitting vatbare afvalstoffen, ontvlambare organische peroxiden en ontvlambare zelfontledende afvalstoffen.

Afvalstoffen die een of meer stoffen bevatten die zijn ingedeeld in een van de in tabel 3 vermelde gevarenklassen en categoriecodes en codes voor gevarenaanduidingen worden, voor zover zulks passend en evenredig is, volgens testmethoden beoordeeld. Indien de aanwezigheid van een stof aangeeft dat de afvalstof ontvlambaar is, wordt zij ingedeeld als gevaarlijk wegens HP 3.

Tabel 3 : Gevarenklasse en categoriecode(s) en code(s) voor gevarenaanduidingen voor afvalbestanddelen voor de indeling van afvalstoffen als gevaarlijk wegens HP 3 :

Gevarenklasse en categoriecode

Code(s) voor gevarenaanduidingen

Ontvl. gas 1

H220

Ontvl. gas 2

H221

Aerosol 1

H222

Aerosol 2

H223

Ontvl.vlst. 1

H224

Ontvl.vlst..2

H225

Ontvl.vlst.. 3

H226

Ontvl.vs. 1

H228

Ontvl.vs. 2


Zelfontl. CD

H242

Zelfontl. EF

Org. Perox. CD

Org. Perox. EF


Pyr. vlst. 1

H250

Pyr. vs. 1


Zelfverh.1

H251

Zelfverh. 2

H252

Water ontvl. 1

H260

Water ontvl. 2 Water ontvl. 3

H261


HP 4 "Irriterend ù huidirritatie en oogletsel" : afvalstoffen die bij aanbrenging huidirritatie of letsel aan het oog kunnen toebrengen.

Afvalstoffen die een of meer van de stoffen bevatten die zijn ingedeeld bij een van de onderstaande gevarenklasse en categoriecodes en codes voor gevarenaanduidingen in een concentratie die de ondergrens overschrijden en die een of meer van de onderstaande concentratiegrenzen bereiken of overschrijden, worden ingedeeld als gevaarlijk wegens HP 4.

De bij een beoordeling voor Huidcorr. 1A (H314), Huidirrit. 2 (H315), Ooglet. 1 (H318) en Oogirrit. 2 (H319) geldende ondergrens bedraagt 1 %.

Als de som van de concentraties van alle als Huidcorr. 1A (H314) ingedeelde stoffen 1 % of meer bedraagt, wordt de afvalstof ingedeeld als gevaarlijk wegens HP 4.

Als de som van de concentraties van alle als H318 ingedeelde bestanddelen 10 % of meer bedraagt, wordt de afvalstof ingedeeld als gevaarlijk wegens HP 4.

Als de som van de concentraties van alle als H315 en H319 ingedeelde bestanddelen 20 % of meer bedraagt, wordt de afvalstof ingedeeld als gevaarlijk wegens HP 4.

Hierbij moet worden opgemerkt dat afvalstoffen die stoffen bevatten die in hoeveelheden van 5 % of meer als H314 (Huidcorr. 1A, 1B en 1C) zijn ingedeeld, als gevaarlijk worden ingedeeld wegens HP 8. HP 4 is niet van toepassing wanneer de afvalstof wordt ingedeeld als HP 8.

HP 5 "Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)/Aspiratietoxiciteit" : afvalstoffen die specifieke doelorgaantoxiciteit kunnen veroorzaken, hetzij door eenmalige of door herhaalde blootstelling, of die acute toxische effecten veroorzaken bij aspiratie.

Afvalstoffen die een of meer stoffen bevatten die zijn ingedeeld bij een van de in tabel 4 vermelde gevarenklassen en categoriecodes en codes voor gevarenaanduidingen, en die een of meer van de in tabel 4 vermelde concentratiegrenzen bereiken of overschrijden, worden ingedeeld als gevaarlijk wegens HP 5. Afvalstoffen die als STOT ingedeelde stoffen bevatten worden uitsluitend ingedeeld als gevaarlijk wegens HP 5 als een van die stoffen de concentratiegrens bereikt of overschrijdt.

Afvalstoffen die een of meer stoffen bevatten die als Asp. Tox. 1 zijn ingedeeld en de som van deze stoffen bereikt of overschrijdt de concentratiegrens worden enkel ingedeeld als gevaarlijk wegens HP 5 als de totale kinematische viscositeit (bij 40 °C) niet meer dan 20,5 mm2/s bedraagt. De kinematische viscositeit wordt uitsluitend voor de vloeistoffen bepaald.

Tabel 4 : Gevarenklasse en categoriecode(s) en code(s) voor gevarenaanduidingen voor afvalbestanddelen en de overeenkomstige concentratiegrenzen voor de indeling van afvalstoffen als gevaarlijk wegens HP 5 :

Gevarenklasse en categoriecode

Code(s) voor gevarenaanduidingen

Concentratiegrenswaarde

STOT SE 1

H370

1 %

STOT SE 2

H371

10 %

STOT SE 3

H335

20 %

STOT RE 1

H372

1 %

STOT RE 2

H373

10 %

Asp. Tox. 1

H304

10 %


HP 6 "Acute toxiciteit" : afvalstoffen die acute toxische effecten kunnen veroorzaken na orale of dermale toediening of na blootstelling bij inademing.

Is de som van de concentraties van alle stoffen in een afvalstof die is ingedeeld in de gevarenklasse en code voor gevarenaanduidingen "acute toxiciteit" in tabel 5 hoger dan of gelijk aan de in de tabel weergegeven drempelwaarde, dan wordt die afvalstof ingedeeld als gevaarlijk wegens HP 6. Wanneer in een afvalstof meer dan een stof aanwezig is die is ingedeeld als acuut toxisch, is de som van de concentraties alleen voor stoffen binnen dezelfde gevarencategorie vereist.

Bij beoordelingen gelden de onderstaande ondergrenzen : - voor Acute tox. 1, 2 of 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331) : 0,1 % ; - voor Acute tox. 4 (H302, H312, H332) : 1 % Tabel 5 : Gevarenklasse en categoriecode(s) en code(s) voor gevarenaanduidingen voor afvalbestanddelen en de overeenkomstige concentratiegrenzen voor de indeling van afvalstoffen als gevaarlijk wegens HP 6 :

Gevarenklasse en categoriecode

Code(s) voor gevarenaanduidingen

Concentratiegrenswaarde

Acute Tox.1 (Oraal) Acute Tox. 2 (Oraal) Acute Tox. 3 (Oraal) Acute Tox 4 (Oraal) Acute Tox.1 (Dermaal) Acute Tox.2 (Dermaal) Acute Tox. 3 (Dermaal) Acute Tox 4 (Dermaal) Acute Tox 1 (bij inademing) Acute Tox.2 (bij inademing) Acute Tox. 3 (bij inademing) Acute Tox. 4 (bij inademing)

H300 H300 H301 H302 H310 H310 H311 H312 H330 H330 H331 H332

0,1 % 0,25 % 5 % 25 % 0,25 % 2,5 % 15 % 55 % 0,1 % 0,5 % 3,5 % 22,5 %


HP 7 "Kankerverwekkend" : afvalstoffen die kanker veroorzaken of de frequentie van kanker doen toenemen.

Bevat een afvalstof een stof die bij een van de onderstaande gevarenklassen en categoriecodes en codes voor gevarenaanduidingen is ingedeeld en een van de hieronder in tabel 6 opgenomen concentratiegrenzen bereikt of overschrijdt, dan wordt die afvalstof ingedeeld als gevaarlijk wegens HP 7. Wanneer in een afvalstof meer dan een als kankerverwekkend ingedeelde stof aanwezig is, wordt deze uitsluitend ingedeeld als gevaarlijk wegens HP 7 als een afzonderlijke stof de concentratiegrens bereikt of overschrijdt.

Tabel 6 : Gevarenklasse en categoriecode(s) en code(s) voor gevarenaanduidingen voor afvalbestanddelen en de overeenkomstige concentratiegrenzen voor de indeling van afvalstoffen als gevaarlijk wegens HP 7 :

Gevarenklasse en categoriecode

Code(s) voor gevarenaanduidingen

Concentratiegrenswaarde

kank. 1A

H350

0,1 %

kank. 1B


kank. 2

H351

1,0 %


HP 8 "Corrosief" : afvalstoffen die bij toediening huidcorrosie kunnen veroorzaken.

Wanneer een afvalstof een of meer stoffen bevat die als Huidcorr. 1A, 1B of 1C (H314) zijn ingedeeld, en de som van de concentraties daarvan is hoger dan of gelijk aan 5 %, wordt de betrokken afvalstof ingedeeld als gevaarlijk wegens HP 8.

De bij een beoordeling van Huidcorr. 1A, 1B, 1C (H314) geldende ondergrens bedraagt 1,0 % .

Hp 9 "Infectueus" : afvalstoffen die levensvatbare micro-organismen of hun toxinen bevatten waarvan bekend is of waarvan sterk wordt vermoed dat zij ziekten bij de mens of bij andere levende organismen veroorzaken.

Voor de toewijzing van HP 9 vindt een beoordeling plaats op basis van de bepalingen die in referentiedocumenten of wetgeving in de lidstaten zijn vastgesteld.

HP 10 "Giftig voor de voortplanting" : afvalstoffen die schadelijke effecten hebben op de seksuele functie en de vruchtbaarheid van volwassen mannen en vrouwen, alsmede ontwikkelingstoxiciteit bij het nageslacht.

Afvalstoffen die stoffen bevatten die zijn ingedeeld bij een van de onderstaande gevarenklassen en categoriecodes en codes voor gevarenaanduidingen en die een van de onderstaande in tabel 7 opgenomen concentratiegrenzen overschrijden of bereiken, worden ingedeeld als gevaarlijk wegens HP 10. Afvalstoffen die meer dan een stof bevatten die als giftig voor de voortplanting is ingedeeld, worden uitsluitend ingedeeld als gevaarlijk wegens HP 10 als een van die stoffen de concentratiegrens bereikt of overschrijdt.

Tabel 7 : Gevarenklasse en categoriecode(s) en code(s) voor gevarenaanduidingen voor afvalbestanddelen en de overeenkomstige concentratiegrenzen voor de indeling van afvalstoffen als gevaarlijk wegens HP 10 :

Gevarenklasse en categoriecode

Code(s) voor gevarenaanduidingen

Concentratiegrenswaarde

Voortpl. 1A

H360

0,3 %

Voortpl. 1B


Voortpl. 2

H361

3,0 %


HP 11 "Mutageen" : afvalstoffen die een mutatie, d.w.z. een permanente verandering in de hoeveelheid of de structuur van het genetisch materiaal in een cel kunnen veroorzaken Afvalstoffen die stoffen bevatten die zijn ingedeeld bij een van de onderstaande gevarenklassen en categoriecodes en codes voor gevarenaanduidingen en die een van de hieronder in tabel 8 opgenomen concentratiegrenzen overschrijden of bereiken, worden ingedeeld als gevaarlijk wegens HP 11. Wanneer in een afvalstof meer dan een als mutageen ingedeelde stof aanwezig is, wordt deze uitsluitend ingedeeld als gevaarlijk wegens HP 11 als een van die stoffen de concentratiegrens bereikt of overschrijdt.

Tabel 8 : Gevarenklasse en categoriecode(s) en code(s) voor gevarenaanduidingen voor afvalbestanddelen en de overeenkomstige concentratiegrenzen voor de indeling van afvalstoffen als gevaarlijk wegens HP 11 :

Gevarenklasse en categoriecode

Code(s) voor gevarenaanduidingen

Concentratiegrenswaarde

Muta. 1A

H340

0,1 %

Muta. 1B


Muta. 2

H341

1,0 %


HP 12 "Afgifte van een acuut toxisch gas" : afvalstoffen die bij contact met water of zuur acuut toxische gassen (Acute tox. 1, 2 of 3) afgeven.

Afvalstoffen die een stof bevatten die is ingedeeld bij een van de volgende aanvullende gevaren EUH029, EUH031 en EUH032, worden volgens testmethoden of richtsnoeren ingedeeld als gevaarlijk wegens HP 12.

HP 13 "Sensibiliserend" : afvalstoffen die een of meer stoffen bevatten waarvan bekend is dat zij sensibilisatie-effecten op de huid of de luchtwegen veroorzaken.

Afvalstoffen die een stof bevatten die is ingedeeld als sensibiliserend en waaraan een van de codes voor gevarenaanduidingen H317 of H334 is toegewezen, en die de concentratiegrens van 10 %, bereikt of overschrijdt, worden ingedeeld als gevaarlijk wegens HP 13.

HP 14 "Ecotoxisch" : afvalstoffen waarvan het gebruik onmiddellijk of na verloop van tijd gevaar voor één of meer sectoren van het milieu oplevert of kan opleveren.

HP 15 "Afvalstoffen die een van de hierboven genoemde gevaarlijke eigenschappen doen ontstaan die de oorspronkelijke afvalstof niet bezat" Afvalstoffen die een of meer stoffen bevatten die zijn ingedeeld bij een van de in tabel 9 aangegeven gevarenaanduidingen of aanvullende gevarenaanduidingen, worden ingedeeld als gevaarlijk wegens HP 15, tenzij de afvalstof een zodanige vorm heeft dat zij in geen enkele omstandigheid explosieve of potentieel explosieve eigenschappen vertoont.

Tabel 9 : Gevarenaanduidingen en aanvullende gevarenaanduidingen voor afvalbestanddelen voor de indeling van afvalstoffen als gevaarlijk wegens HP 15 :

Gevarenaanduiding(en)/Aanvullend(e) geva(a)r(en)

Gevaar voor massa-explosie bij brand

H205

In droge toestand ontplofbaar

EUH001

Kan ontplofbare peroxiden vormen

EUH019

Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand

EUH044


Bovendien kan de Dienst een afvalstof als gevaarlijk wegens HP 15 aanmerken op basis van andere toepasselijke criteria, bijvoorbeeld de beoordeling van het uitlogingsproduct.

Opmerking Toewijzing van de gevaarlijke eigenschap HP 14 gebeurt op basis van de in bijlage VI bij Richtlijn 67/548/EEG van de Raad vastgestelde criteria betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen.

Testmethoden De te gebruiken methoden zijn omschreven in Verordening (EG) nr. 440/2008 van de Commissie van 30 mei 2008 houdende vaststelling van testmethoden uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) en in andere relevante CEN-nota's of andere internationaal erkende testmethoden en richtsnoeren." Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 juni 2016 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 10/07/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997027374 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van een afvalcatalogus sluiten tot opstelling van een afvalcatalogushet en van het besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004201082 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving sluiten tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving en tot vaststelling van de criteria voor de aanvaarding van afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving.

Namen, 2 juni 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO


begin


Publicatie : 2016-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^