Besluit Van De Waalse Regering van 02 mei 2019
gepubliceerd op 23 oktober 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverpl

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019204754
pub.
23/10/2019
prom.
02/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019204754

WAALSE OVERHEIDSDIENST


2 MEI 2019. - Besluit van de Waalse tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, de artikelen 33 tot 34 bis, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008 en bij het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten en de artikelen 43 en 43bis;

Gelet op het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003200080 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, de artikelen 31bis tot 33bis, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008 en bij het decreet van 21 mei 2015;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt, Gelet op het advies CD-19a17-CWaPE-1839 van de "Commission wallonne pour l'Energie" (Waalse energiecommissie), uitgebracht op 18 januari 2019;

Gelet op het rapport van 16 april 2019 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op de adviesaanvraag binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op 1 maart 2019, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de beleidsgroep "Energie", gegeven op 20 december 2012;

Op de voordracht van de Minister van Energie;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt

Artikel 1.Artikel 7 van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018205218 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplic sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 7.§ 1. De facturen die betrekking hebben op periodieke voorschotten vermelden minstens de volgende gegevens: 1° het EAN-nummer van het toegangspunt;2° de periode waarop de afrekening slaat;3° de betalingstermijn en de vervaldatum ervan;4° het globale factuurbedrag, excl.BTW en incl. BTW; 5° behalve voor de afnemers die door een sociale leverancier worden aangeleverd, de kosten van de administratieve procedure bij laattijdige betaling, alsook de contactgegevens van de dienst geschillen;6° het telefoonnummer van de dienst waarmee doorlopend contact kan worden opgenomen in geval van storing te wijten aan een technisch probleem op het netwerk; 7° de contactmiddelen (telefoon, elektronisch adres, fax,...) van de dienst klantenbeheer alsook de termijn waarbinnen een antwoord wordt gegeven op elke vraag die door de afnemer wordt geformuleerd; 8° het telefoonnummer, het postadres en het elektronisch adres van de dienst van de leverancier die speciaal belast is met de verhuisprocedures, via dewelke de afnemer de informatie kan verkrijgen betreffende de verhuisprocedure, alsook een kopie van een verhuisformulier opgesteld door de CWaPE na raadpleging van de regionale regulatoren;9° de contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mail en website) van de bemiddelingsdienst van de CWaPE belast met het verstrekken van de lijst van verenigingen voor de bescherming van eindconsumenten, van energie-agentschappen of van gelijkaardige instellingen waar informatie kan worden verkregen over de rechten van de consumenten, over de bestaande maatregelen ter verbetering van energie-efficiëntie, over vergelijkende eindgebruikersprofielen en over objectieve technische specificaties voor energieverbruikende apparatuur;10° in voorkomend geval, de vermelding dat de facturering gebaseerd is op het sociaal tarief. De in het eerste lid, 7°, bedoelde termijn mag niet langer zijn dan vijftien dagen. In het met redenen omklede antwoord wordt vermeld of het verzoek al dan niet gegrond is of dat het verder wordt onderzocht, met vermelding van de termijn waarbinnen een antwoord wordt gegeven. § 2. De leverancier stelt minstens één keer per jaar een regularisatiefactuur op voor elke residentiële eindafnemer. Deze factuur wordt opgesteld uiterlijk binnen zestig dagen na de uiterste datum voor de overdracht aan de leverancier van de gegevens m.b.t. de opmeting van de meters verricht door de netbeheerder en voorzien in het technisch reglement inzake het distributienetbeheer.

Voor de afnemers met een actieve budgetmeter is de distributienetbeheerder gehouden, in geval van geraamde indexen, om die aan te passen op basis van de laatste index die bekend is bij het opladen van de kaart van de budgetmeter.

In geval van een regularisatie ten voordele van de afnemer zal de terugbetaling van het teveel geïnde bedrag geschieden binnen dertig dagen volgend op de datum van de regularisatiefactuur. Voor de afnemers met een budgetmeter, wordt de terugbetaling van het saldo op verzoek van de afnemer binnen dertig dagen na het verzoek uitgevoerd.

Wanneer er een positief saldo bestaat boven een door de CWaPE ten gunste van de afnemer met een budgetmeter vastgesteld bedrag, is de leverancier verplicht zijn afnemer minstens één keer per jaar te informeren. § 3. Wanneer een eind wordt gemaakt aan het leveringscontract door één van de partijen, moet een eindfactuur worden opgemaakt door de leverancier binnen de zes weken nadat deze verandering plaatsgevonden heeft. In geval van een regularisatie ten voordele van de afnemer zal de terugbetaling van het te veel geïnde bedrag geschieden binnen dertig dagen volgend op de datum van de eindfactuur.

Indien bij het begin van het contract een bankgarantie of een andere zekerheid in de zin van artikel 6, derde lid, is gesteld door de afnemer en indien het geheel van de verbruiken door de afnemer is betaald bij het afsluiten van zijn contract, wordt bedoelde garantie vrijgemaakt binnen dertig dagen, te rekenen van de datum van de afsluitingsfactuur. § 4. De regularisatie- en eindfacturen voor residentiële afnemers zijn beperkt tot één recto/verso pagina en de informatie die ze bevatten is geordend per rubriek.

De voorzijde van de pagina moet ten minste de volgende gegevens bevatten: 1° de identificatie van de leverancier met vermelding van zijn adres en bedrijfsnummer;2° de identificatie van de afnemer en zijn facturatieadres;3° het nummer van de factuur en de datum ervan;4° de identificatie van het contract en de duur ervan (voor de contracten voor onbepaalde duur aangevuld met de datum) en, in voorkomend geval, de vermelding dat de facturatie op basis van het sociaal tarief wordt vastgesteld;5° de vermelding van de volgende gegevens: a) het type factuur: regularisatie of einde van iedere energiedrager waarop de factuur betrekking heeft;b) het leveringsadres;c) de begin- en einddatum van de meetperiode, de indexen voor die meetperiode en of deze al dan niet worden geschat wanneer deze informatie over de geraamde aard van de index door de distributienetbeheerder is verstrekt, het verbruik, uitgesplitst, in voorkomend geval, naar meettype (dag/nacht, exclusief nacht), het aantal dagen dat door de meteropmeting wordt bestreken en het totale verbruik per energiedrager;6° het totale bedrag verschuldigd voor de meetperiode, het totale bedrag van de gefactureerde voorschotten en het nog te betalen of terug te betalen saldo;7° het bedrag van het nieuwe voorschot dat in rekening wordt gebracht en de volgende vervaldatum van dit voorschot, tenzij de afnemer een actieve budgetmeter heeft;8° de contactgegevens van de klantendienst van de leverancier, met inbegrip van zijn telefoonnummer en e-mailadres;9° de naam en het telefoonnummer van de distributienetbeheerder waarmee de verbruiker in geval van een gasstoring of -geur contact kan opnemen;10° indien van toepassing, het internetadres van de digitale afnemerszone waar de verbruiker meer informatie over zijn contract en factuur kan vinden en de vermelding dat de afnemers bij zijn leverancier gratis een papieren versie van deze informatie kan aanvragen. Met betrekking tot lid 2, 4°, wordt, indien het sociaal tarief niet geldig is voor de volledige periode waarop de factuur betrekking heeft, op de factuur de exacte periode vermeld waarvoor dit tarief geldt. De verwijzing naar de identificatie van het contract en de duur ervan is niet van toepassing in het geval van een sociale leverancier.

Met betrekking tot lid 2, 6°, vermeldt de factuur voor elk bedrag: 1° het bedrag exclusief btw, het bedrag van de btw en het bedrag inclusief btw;2° de uiterste datum voor de betaling of terugbetaling;3° het rekeningnummer waarop de betaling of terugbetaling is verricht;4° de gestructureerde mededeling die ter betaling moet worden aangegeven;5° de betalingsmodaliteiten: overschrijving of domiciliëring. De voorzijde van de pagina moet ten minste de volgende gegevens bevatten: 1° het EAN-nummer en het nummer van de meter van het toegangspunt;2° de exacte naam van het leveringscontract met een verwijzing naar de digitale afnemerszone of naar een bijlage bij de factuur voor meer informatie;3° de contactgegevens van de energiebemiddelingsdienst, met inbegrip van adres, telefoonnummer, website en e-mailadres;4° de bedragen van de volgende elementen van de factuur: a) de energiecomponent;b) de distributiecomponent;c) de vervoerscomponent;d) het belasting- en toeslagcomponent;5° de vermelding dat het mogelijk is dat bepaalde reeds gefactureerde voorschotten nog niet betaald zijn, behalve voor afnemers met een budgetmeter;6° de primaire energiebronnen die jaarlijks voor de productie van de geleverde elektriciteit worden gebruikt, in de vorm van een grafiek of een percentage per product waarop het leveringscontract betrekking heeft en voor de volledige levering van de leverancier;7° een vergelijkend overzicht van het verbruik van de afnemer;8° de verwijzing naar de website van de Administratie waarbij openbare informatiebronnen over de milieugevolgen van energie kunnen worden verkregen;9° behalve voor afnemers die tegen het sociale tarief worden gefactureerd, het internetadres van de pagina van de CREG-website waarop de consument zijn contract kan vergelijken met de aanbiedingen van de verschillende energieleveranciers, alsook het internetadres van de CWaPE-tariefsimulator;10° de mogelijkheid om in geval van betalingsmoeilijkheden een beroep te doen op het OCMW of op sociale verenigingen. Met betrekking tot punt 5, 4°, wordt voor elk bestanddeel het bedrag exclusief btw, het bedrag van de btw en het bedrag inclusief btw gespecificeerd.

Met betrekking tot lid 5, 7°, bevat het vergelijkend overzicht ten minste de gegevens voor de afgetrokken periode en de twee voorgaande periodes, voor zover de eindafnemer daadwerkelijk door die leverancier is geleverd, samengevoegd op jaarbasis. Dit overzicht kan in grafische vorm worden gepresenteerd".

Art. 2.Artikel 7bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015, wordt vervangen als volgt: "

Art. 7bis.§ 1. Op eenvoudig verzoek kan elke residentiële afnemer bij zijn leverancier meer informatie krijgen op zijn factuur. De afnemer kan deze informatie opvragen voor de huidige en toekomstige facturen. Zijn leverancier zendt hem kosteloos en binnen vijf dagen een brief met een bijlage met ten minste alle volgende informatie: 1° het aantal kWh dat is verbruikt gedurende de periode waarop de afrekening betrekking heeft, met vermelding of er al dan niet een raming is gemaakt wanneer deze informatie met betrekking tot de geraamde aard van de index is verstrekt door de distributiesysteembeheerder, per product dat onder het leveringscontract valt, gedurende de periode waarop het leveringscontract betrekking heeft, indien van toepassing, per uurschijf;2° de prijs, exclusief BTW, per geleverde kW/kWh, per product dat onder het leveringscontract valt, in voorkomend geval per uurschijf;3° de waarde van de eventuele indexeringsparameters;4° de kosten per kWh en het totale tarief voor toegang tot het vervoersnet, exclusief BTW;5° de kosten per kWh en het totale tarief voor toegang tot het distributienet, exclusief BTW;6° de kosten per kWh en, in voorkomend geval, de gefactureerde totale kosten voor de groene certificaten, exclusief BTW;7° het bedrag per kWh en het totale bedrag van elke van de federale en gewestelijke heffingen, toeslagen en bijdragen op de prijs van de levering, exclusief BTW;8° de totaalprijs per kWh die de elementen bedoeld in 2°, 4°, 5°, 6° en 7° omvat, exclusief BTW;9° het globale factuurbedrag, excl.BTW en incl. BTW; 10° de contactgegevens van de dienst "geschillen";11° voor de afnemers met een actieve budgetmeter, de datum van de ladingen en de in de loop van de periode opgeladen bedragen; 12° de contactmiddelen (telefoon, elektronisch adres, fax,...) van de dienst klantenbeheer alsook de termijn waarbinnen een antwoord wordt gegeven op elke vraag die door de afnemer wordt geformuleerd; 13° het telefoonnummer, het postadres en het elektronisch adres van de dienst van de leverancier die speciaal belast is met de verhuisprocedures, via dewelke de afnemer de informatie kan verkrijgen betreffende de verhuisprocedure, alsook een kopie van een verhuisformulier opgesteld door de CWaPE na raadpleging van de regionale regulatoren, of bij gebreke daarvan, dat opgemaakt door de CWaPE;14° de contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mail en website) van de bemiddelingsdienst van de CWaPE belast met het verstrekken van de lijst van verenigingen voor de bescherming van eindconsumenten, van energie-agentschappen of van gelijkaardige instellingen waar informatie kan worden verkregen over de rechten van de consumenten, over de bestaande maatregelen ter verbetering van energie-efficiëntie, over vergelijkende eindgebruikersprofielen en over objectieve technische specificaties voor energieverbruikende apparatuur;15° in voorkomend geval, de vermelding dat de facturering gebaseerd is op het sociaal tarief alsook de periodes waarvoor het sociaal tarief van toepassing is;16° de in artikel 11 bedoelde samenvattende balans. Met betrekking tot het eerste lid, 6°, wordt de prijs specifiek geïdentificeerd en mag in geen geval in de post taksen en heffingen ingeschreven worden.

Met betrekking tot het eerste lid, 12°, mag de termijn niet langer zijn dan tien dagen. In het met redenen omklede antwoord wordt vermeld of het verzoek al dan niet gegrond is of dat het verder wordt onderzocht, met vermelding van de termijn waarbinnen een antwoord wordt gegeven. § 2. De door de sociale leverancier opgestelde facturen gaan systematisch vergezeld van de in § 1 bedoelde bijlage.".

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt een artikel 7ter ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 7ter.Na overleg met de leveranciers en beheerders van het distributienet kan de CWaPE aan de Minister voorstellen om de in artikel 7, § 4, vijfde lid, 4°, bedoelde vermelding aan te passen.".

Art. 4.In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt § 1 vervangen door wat volgt: " § 1. De leverancier stelt minstens één keer per jaar een samenvattende balans op voor elke residentiële eindafnemer. Deze balans dient om de afnemer een middel te verschaffen voor de analyse van het energieverbruik en vermeldt het verbruik van de twaalf maanden vóór de opmeting.".

Art. 5.In artikel 27, § 2bis, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018205218 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplic sluiten, worden de woorden "en § 2" telkens ingevoegd tussen de woorden "artikel 33, § 1, 2°" en de woorden "van het decreet".

Art. 6.In artikel 29, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018205218 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplic sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 2° wordt vervangen als volgt: "2° de mogelijkheid om een beroep te doen op het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of op een erkende schuldbemiddelaar, de mogelijkheid om hen te vragen gratis een budgetmeter te plaatsen alsook het adres en verdere gegevens betreffende deze instellingen;"; 2° punt 3° wordt geschrapt.

Art. 7.In artikel 31, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018205218 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplic sluiten wordt de eerste zin vervangen als volgt : "Voor een schuld van minstens 100 euro en hetzij als een afnemer tot wanbetaler verklaard wordt, hetzij als hij een redelijk betalingsplan of de betaling van een nieuwe vervaldatum niet in acht heeft genomen, richt de leverancier aan de netbeheerder een verzoek tot plaatsing van een budgetmeter bij bedoelde afnemer, overeenkomstig de bepalingen van het technisch reglement voor het distributienetbeheer betreffende informatie-uitwisseling."

Art. 8.In artikel 37ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018205218 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplic sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Binnen tien dagen na" vervangen door de woorden "Ten gevolge van"; 2° het derde lid wordt vervangen als volgt: "Binnen tien dagen na de in artikel 30 bedoelde ingebrekestelling kan de Gewestelijke Bemiddelingsdienst inzake energie de procedure voor de plaatsing van de budgetmeter opschorten om, desgevallend, in overleg met de distributienetbeheerder en het OCMW een analyse mogelijk te maken."

Art. 9.Artikel 43 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 28 februari 2008 en 19 juli 2018, wordt vervangen als volgt: "

Art. 43.De leveranciers en de netbeheerders bezorgen de "CWaPE" jaarlijks vóór 31 maart een verslag met de volgende geaggregeerde gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten van de CWaPE. De lijst en definitie van deze gegevens, alsmede het te gebruiken verslagmodel, worden door de CWaPE vastgesteld na overleg met de leveranciers en netbeheerders en worden ten minste zes maanden voor de uiterste datum voor de indiening van het verslag door hen aan de leveranciers en netbeheerders meegedeeld, tenzij anders overeengekomen tussen de CWaPE en de leveranciers en netbeheerders met betrekking tot de termijn. Met betrekking tot gegevensbescherming is de CWaPE verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die zij bij de uitvoering van haar taken verwerkt en mag zij deze maximaal 10 jaar bewaren.". HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt

Art. 10.Artikel 7 van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018205218 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplic sluiten, wordt vervangen als volgt: " § 1. De facturen die betrekking hebben op periodieke voorschotten vermelden minstens de volgende gegevens: 1° het EAN-nummer van het toegangspunt;2° de periode waarop de afrekening slaat;3° de betalingstermijn en de vervaldatum ervan;4° het globale factuurbedrag, excl.BTW en incl. BTW; 5° behalve voor de klanten die door een sociale leverancier worden aangeleverd, de kosten van de administratieve procedure bij laattijdige betaling, alsook de contactgegevens van de dienst geschillen;6° het telefoonnummer van de dienst waarmee doorlopend contact kan worden opgenomen in geval van storing te wijten aan een technisch probleem op het netwerk; 7° de contactmiddelen (telefoon, elektronisch adres, fax,...) van de dienst klantenbeheer alsook de termijn waarbinnen een antwoord wordt gegeven op elke vraag die door de afnemer wordt geformuleerd; 8° het telefoonnummer, het postadres en het elektronisch adres van de dienst van de leverancier die speciaal belast is met de verhuisprocedures, via dewelke de afnemer de informatie kan verkrijgen betreffende de verhuisprocedure, alsook een kopie van een verhuisformulier opgesteld door de CWaPE na raadpleging van de regionale regulatoren;9° de contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mail en website) van de bemiddelingsdienst van de CWaPE belast met het verstrekken van de lijst van verenigingen voor de bescherming van eindconsumenten, van energie-agentschappen of van gelijkaardige instellingen waar informatie kan worden verkregen over de rechten van de consumenten, over de bestaande maatregelen ter verbetering van energie-efficiëntie, over vergelijkende eindgebruikersprofielen en over objectieve technische specificaties voor energieverbruikende apparatuur;10° in voorkomend geval, de vermelding dat de facturering gebaseerd is op het sociaal tarief. De in het eerste lid, 7°, bedoelde termijn mag niet langer zijn dan vijftien dagen. In het met redenen omklede antwoord wordt vermeld of het verzoek al dan niet gegrond is of dat het verder wordt onderzocht, met vermelding van de termijn waarbinnen een antwoord wordt gegeven. § 2. De leverancier stelt minstens één keer per jaar een regularisatiefactuur op voor elke residentiële eindafnemer. Deze factuur wordt opgesteld uiterlijk binnen zestig dagen na de uiterste datum voor de overdracht aan de leverancier van de gegevens m.b.t. de opmeting van de meters verricht door de netbeheerder en voorzien in het technisch reglement inzake het distributienetbeheer.

Voor de afnemers met een actieve budgetmeter is de netbeheerder gehouden, in geval van geraamde indexen, om die aan te passen op basis van de laatste index die bekend is bij het opladen van de kaart van de budgetmeter.

In geval van een regularisatie ten voordele van de afnemer zal de terugbetaling van het te veel geïnde bedrag geschieden binnen de dertig dagen volgend op de datum van de regularisatiefactuur. Voor de afnemers met een budgetmeter, wordt de terugbetaling van het saldo op verzoek van de afnemer binnen dertig dagen na het verzoek uitgevoerd.

Wanneer er een positief saldo bestaat boven een door de CWaPE ten gunste van de afnemer met een budgetmeter vastgesteld bedrag, is de leverancier verplicht zijn afnemer minstens één keer per jaar te informeren. § 3. Wanneer een eind wordt gemaakt aan het leveringscontract door één van de partijen, moet een eindfactuur worden opgemaakt door de leverancier binnen de zes weken nadat deze verandering plaatsgevonden heeft. In geval van een regularisatie ten voordele van de afnemer zal de terugbetaling van het te veel geïnde bedrag geschieden binnen dertig dagen volgend op de datum van de eindfactuur.

Indien bij het begin van het contract een bankgarantie of een andere zekerheid in de zin van artikel 6, derde lid, is gesteld door de afnemer en indien het geheel van de verbruiken door de afnemer is betaald bij het afsluiten van zijn contract, wordt bedoelde garantie vrijgemaakt binnen dertig dagen, te rekenen van de datum van de afsluitingsfactuur. § 4. De regularisatie- en eindfacturen voor residentiële afnemers zijn beperkt tot één recto/verso pagina en de informatie die ze bevatten is geordend per rubriek.

De voorzijde van de pagina moet ten minste de volgende gegevens bevatten: 1° de identificatie van de leverancier met vermelding van zijn adres en bedrijfsnummer;2° de identificatie van de afnemer en zijn facturatieadres;3° het nummer van de factuur en de datum ervan;4° de identificatie van het contract en de duur ervan (voor de contracten voor onbepaalde duur aangevuld met de datum) en, in voorkomend geval, de vermelding dat de facturatie op basis van het sociaal tarief wordt vastgesteld;5° de vermelding van de volgende gegevens: a) het type factuur: regularisatie of einde van iedere energiedrager waarop de factuur betrekking heeft;b) het leveringsadres;c) de begin- en einddatum van de meetperiode, de indexen voor die opmetingsperiode en of deze al dan niet worden geschat wanneer deze informatie over de geraamde aard van de index door de distributienetbeheerder is verstrekt, het verbruik, uitgesplitst, in voorkomend geval, naar meettype (dag/nacht, exclusief nacht), het aantal dagen dat door de opmeting wordt bestreken en het totale verbruik per energiedrager;6° het totale bedrag verschuldigd voor de meetperiode, het totale bedrag van de gefactureerde voorschotten en het nog te betalen of terug te betalen saldo;7° het bedrag van het nieuwe voorschot dat in rekening wordt gebracht en de volgende vervaldatum van dit voorschot, tenzij de afnemer een actieve budgetmeter heeft;8° de contactgegevens van de klantendienst van de leverancier, met inbegrip van zijn telefoonnummer en e-mailadres;9° de naam en het telefoonnummer van de distributienetbeheerder waarmee de verbruiker in geval van een gasstoring of -geur contact kan opnemen;10° indien van toepassing, het internetadres van de digitale afnemerszone waar de verbruiker meer informatie over zijn contract en factuur kan vinden en de vermelding dat de afnemers bij zijn leverancier gratis een papieren versie van deze informatie kan aanvragen. Met betrekking tot lid 2, 4°, wordt, indien het sociaal tarief niet geldig is voor de volledige periode waarop de factuur betrekking heeft, op de factuur de exacte periode vermeld waarvoor dit tarief geldt. De verwijzing naar de identificatie van het contract en de duur ervan is niet van toepassing in het geval van een sociale leverancier.

Met betrekking tot lid 2, 6°, vermeldt de factuur voor elk bedrag: 1° het bedrag exclusief btw, het bedrag van de btw en het bedrag inclusief btw;2° de uiterste datum voor de betaling of terugbetaling;3° het rekeningnummer waarop de betaling of terugbetaling is verricht;4° de gestructureerde mededeling die ter betaling moet worden aangegeven;5° de betalingsmodaliteiten: overschrijving of domiciliëring. De voorzijde van de pagina moet ten minste de volgende gegevens bevatten: 1° het EAN-nummer en het nummer van de meter van het toegangspunt;2° de exacte naam van het leveringscontract met een verwijzing naar de digitale afnemerszone of naar een bijlage bij de factuur voor meer informatie;3° de contactgegevens van de energiebemiddelingsdienst, met inbegrip van adres, telefoonnummer, website en e-mailadres;4° de bedragen van de volgende elementen van de factuur: a) de energiecomponent;b) de distributiecomponent;c) de vervoerscomponent;d) het belasting- en toeslagcomponent;5° de vermelding dat het mogelijk is dat bepaalde reeds gefactureerde voorschotten nog niet betaald zijn, behalve voor afnemers met een budgetmeter;6° een vergelijkend overzicht van het verbruik van de afnemer;7° de verwijzing naar de website van de Administratie waarbij openbare informatiebronnen over de milieugevolgen van energie kunnen worden verkregen;8° behalve voor afnemers die tegen het sociale tarief worden gefactureerd, het internetadres van de pagina van de CREG-website waarop de consument zijn contract kan vergelijken met de aanbiedingen van de verschillende energieleveranciers, alsook het internetadres van de CWaPE-tariefsimulator;9° de mogelijkheid om in geval van betalingsmoeilijkheden een beroep te doen op het OCMW of op sociale verenigingen. Met betrekking tot punt 5, 4°, wordt voor elk bestanddeel het bedrag exclusief btw, het bedrag van de btw en het bedrag inclusief btw gespecificeerd.

Met betrekking tot lid 5, 6°, bevat het vergelijkend overzicht ten minste de gegevens voor de afgetrokken periode en de twee voorgaande periodes, voor zover de eindafnemer daadwerkelijk door die leverancier is geleverd, samengevoegd op jaarbasis. Dit overzicht kan in grafische vorm worden gepresenteerd".

Art. 11.Artikel 7bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015, wordt vervangen als volgt: "

Art. 7bis.§ 1. Op eenvoudig verzoek kan elke residentiële afnemer bij zijn leverancier meer informatie krijgen op zijn factuur. De afnemer kan deze informatie opvragen voor de huidige en toekomstige facturen. Zijn leverancier zendt hem kosteloos en binnen vijf dagen een brief met een bijlage met ten minste alle volgende informatie: 1° het aantal kWh dat is verbruikt gedurende de periode waarop de afrekening betrekking heeft, met vermelding of er al dan niet een raming is gemaakt wanneer deze informatie met betrekking tot de geraamde aard van de index is verstrekt door de distributiesysteembeheerder, per product dat onder het leveringscontract valt, gedurende de periode waarop het leveringscontract betrekking heeft, indien van toepassing, per uurschijf;2° de prijs, exclusief BTW, per geleverde kW/kWh, per product dat onder het leveringscontract valt, in voorkomend geval per uurschijf;3° de waarde van de eventuele indexeringsparameters;4° de kosten per kWh en het totale tarief voor toegang tot het vervoersnet, exclusief BTW.5° de kosten per kWh en het totale tarief voor toegang tot het distributienet, exclusief BTW;6° het bedrag per kWh en het totale bedrag van elk van de federale en gewestelijke rechten, toeslagen en bijdragen op de prijs van de levering, exclusief BTW;7° de totaalprijs per kWh die de elementen bedoeld in 2°, 4°, 5°, 6° en 7° omvat, exclusief BTW;8° het globale factuurbedrag, excl.BTW en incl. BTW; 9° de contactgegevens van de dienst "geschillen";10° voor de afnemers met een actieve budgetmeter, de datum van de ladingen en de in de loop van de periode opgeladen bedragen; 11° de contactmiddelen (telefoon, elektronisch adres, fax,...) van de dienst klantenbeheer alsook de termijn waarbinnen een antwoord wordt gegeven op elke vraag die door de afnemer wordt geformuleerd; 12° het telefoonnummer, het postadres en het elektronisch adres van de dienst van de leverancier die speciaal belast is met de verhuisprocedures, via dewelke de afnemer de informatie kan verkrijgen betreffende de verhuisprocedure, alsook een kopie van een verhuisformulier opgesteld door de CWaPE na raadpleging van de regionale regulatoren, of bij gebreke daarvan, dat opgemaakt door de CWaPE;13° de contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mail en website) van de bemiddelingsdienst van de CWaPE belast met het verstrekken van de lijst van verenigingen voor de bescherming van eindconsumenten, van energie-agentschappen of van gelijkaardige instellingen waar informatie kan worden verkregen over de rechten van de consumenten, over de bestaande maatregelen ter verbetering van energie-efficiëntie, over vergelijkende eindgebruikersprofielen en over objectieve technische specificaties voor energieverbruikende apparatuur;14° in voorkomend geval, de vermelding dat de facturering gebaseerd is op het sociaal tarief alsook de periodes waarvoor het sociaal tarief van toepassing is;15° de in artikel 11 bedoelde samenvattende balans. Met betrekking tot het eerste lid, 12°, mag de termijn niet langer zijn dan tien dagen. In het met redenen omklede antwoord wordt vermeld of het verzoek al dan niet gegrond is of dat het verder wordt onderzocht, met vermelding van de termijn waarbinnen een antwoord wordt gegeven. § 2. De door de sociale leverancier opgestelde facturen gaan systematisch vergezeld van de in § 1 bedoelde bijlage.".

Art. 12.Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een artikel 7ter, luidend als volgt: "

Art. 7ter.Na overleg met de leveranciers en beheerders van het distributienet kan de CWaPE aan de Minister voorstellen om de in artikel 7, § 4, vijfde lid, 4°, bedoelde vermelding aan te passen.".

Art. 13.In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt § 1 vervangen door wat volgt: " § 1. De leverancier stelt minstens één keer per jaar een samenvattende balans op voor elke residentiële eindafnemer. Deze balans dient om de afnemer een middel te verschaffen voor de analyse van het energieverbruik en vermeldt het verbruik van de twaalf maanden vóór de opmeting.".

Art. 14.In artikel 31, § 1bis, van hetzelfde besluit, worden de woorden "en § 2" telkens ingevoegd tussen de woorden "artikel 31, § 1, 2°" en de woorden "van het decreet".

Art. 15.In artikel 32, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018205218 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplic sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 2° wordt vervangen als volgt: "2° de mogelijkheid om een beroep te doen op het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of op een erkende schuldbemiddelaar, de mogelijkheid om hen te vragen gratis een budgetmeter te plaatsen alsook het adres en verdere gegevens betreffende deze instellingen;"; 2° punt 3° wordt geschrapt.

Art. 16.In artikel 34, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018205218 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplic sluiten wordt de eerste zin vervangen als volgt : "Voor een schuld van minstens 100 euro en hetzij als een afnemer tot wanbetaler verklaard wordt, hetzij als hij een redelijk betalingsplan of de betaling van een nieuwe vervaldatum niet in acht heeft genomen, richt de leverancier aan de netbeheerder een verzoek tot plaatsing van een budgetmeter bij bedoelde afnemer, overeenkomstig de bepalingen van het technisch reglement voor het distributienetbeheer betreffende informatie-uitwisseling."

Art. 17.In artikel 40 van hetzelfde besluit wordt een nieuw lid ingevoegd, luidend als volgt: "De levering van de beschermde afnemer met een budgetmeter wordt gewaarborgd door de distributienetbeheerder van de afnemer.".

Art. 18.In artikel 40bis/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2008 en vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018205218 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplic sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Binnen tien dagen na" vervangen door de woorden "Ten gevolge van"; 2° het derde lid wordt vervangen als volgt: "Binnen tien dagen na de in artikel 30 bedoelde ingebrekestelling kan de Gewestelijke Bemiddelingsdienst inzake energie de procedure voor de plaatsing van de budgetmeter opschorten om, desgevallend, in overleg met de distributienetbeheerder en het OCMW een analyse mogelijk te maken."

Art. 19.In artikel 40quinquies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 25 januari 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2018200608 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt met het oog op de omschakeling van gasnetten met een hoge verbrandingswaarde sluiten, worden de woorden "tien maanden" vervangen door de woorden "dertien maanden".

Art. 20.Artikel 42 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008, wordt vervangen als volgt : "

Art. 42.De leveranciers en de netbeheerders bezorgen de "CWaPE" jaarlijks vóór 31 maart een verslag met de volgende geaggregeerde gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten van de CWaPE. De lijst en definitie van deze gegevens, alsmede het te gebruiken verslagmodel, worden door de CWaPE vastgesteld na overleg met de leveranciers en netbeheerders en worden ten minste zes maanden voor de uiterste datum voor de indiening van het verslag door hen aan de leveranciers en netbeheerders meegedeeld, tenzij anders overeengekomen tussen de CWaPE en de leveranciers en netbeheerders met betrekking tot de termijn. Met betrekking tot gegevensbescherming is de CWaPE verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die zij bij de uitvoering van haar taken verwerkt en mag zij deze maximaal 10 jaar bewaren.". HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 21.Dit besluit treedt in werking 10 dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 en 13 die op 1 januari 2021 in werking treden.

Art. 22.De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen 2 mei 2019.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^