Besluit Van De Waalse Regering van 02 oktober 2003
gepubliceerd op 29 oktober 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat zal toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoernetwerk geëxploiteerd door de Openbare Vervoermaatschappij van Namen-Luxemburg

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2003201552
pub.
29/10/2003
prom.
02/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2003. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat zal toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoernetwerk geëxploiteerd door de Openbare Vervoermaatschappij van Namen-Luxemburg


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest, inzonderheid op artikel 36bis (ingevoegd bij het decreet van 4 februari 1999);

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, inzonderheid op artikel 62;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op artikel 3, 12o;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar, inzonderheid op titel II;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 september 1998 betreffende de personeelsleden van de exploitatiemaatschappij die door de Regering aangewezen worden;

Overwegende dat een nieuw personeelslid aangewezen moet worden als gevolg van wijzigingen binnen de personeelsformatie van de Openbare Vervoermaatschappij van Namen-Luxemburg;

Op de voordracht van de Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, Besluit :

Artikel 1.Het hierna vermelde personeelslid is belast met het opsporen en het vaststellen van overtredingen van het reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar en van artikel 25.1., 2o en 6o, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer : - De heer Maudoux, Pascal, exploitatiecontroleur.

Bovenvermeld personeelslid heeft de hoedanigheid van agent van de Gerechtelijke Politie.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 2 oktober 2003.

Art. 3.De Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 2 oktober 2003.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^