Besluit Van De Waalse Regering van 02 oktober 2003
gepubliceerd op 27 oktober 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure die gevolgd dient te worden bij het voorvallen van gebeurtenissen die schade kunnen toebrengen aan het voor menselijke consumptie bestemde water

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003201554
pub.
27/10/2003
prom.
02/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2003. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure die gevolgd dient te worden bij het voorvallen van gebeurtenissen die schade kunnen toebrengen aan het voor menselijke consumptie bestemde water


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 12 december 2002 betreffende de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemde water, inzonderheid op artikel 4;

Overwegende dat de menselijke gezondheid beschermd dient te worden tegen de kwalijke gevolgen van de verontreiniging van voor menselijke consumptie bestemd water door er het gezonde karakter en de schoonheid van te waarborgen overeenkomstig richtlijn 98/83/EG van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water;

Gelet op het advies van de "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement" (Openbare maatschappij voor hulpverlening inzake de verbetering van het leefmilieu), uitgebracht op 11 juni 2003;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" (Hoge Raad van Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest), uitgebracht op 4 juli 2003;

Gelet op het advies van de Raad van State van 27 augustus 2003;

Op de voordracht van de Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In de zin van dit besluit wordt verstaan onder : 1o "gebeurtenis" : elk feit waardoor de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water aangetast wordt of kan worden; 2o "leverancier" : a. de exploitant van een openbaar netwerk voor waterdistributie via leidingen;b. de exploitant van een private waterwinning die de bevoorrading van verbruikers via leidingen mogelijk maakt zonder gebruik te maken van een openbaar waterdistributienetwerk;c. de operateur die water vanaf een tankauto of -schip levert; 3o "beheerder van een gebeurtenis" : de persoon die daar binnen zijn diensten toe aangewezen is door de leverancier, die verantwoordelijk is voor het beheer van de gebeurtenis; 4o "Minister" : de Minister van de Waalse Regering die bevoegd is voor waterbeleid; 5o "Bestuur" : het Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu; 6o "distributiegebied" : geografisch gebied waarin het voor menselijke consumptie bestemd water afkomstig is van één of meerdere bronnen waarin de kwaliteit als eenvormig wordt beschouwd; 7o "decreet" : het decreet van 12 december 2002 betreffende de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemde water.

Art. 2.Elke leverancier dient een procedure vast te stellen, die intern nood- en interventieplan wordt genoemd en die gevolgd dient te worden bij het voorvallen van een gebeurtenis, minstens overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.

In die procedure worden minstens omschreven : - de nadere karakterisering van de gebeurtenis, meer bepaald de omschrijving van de maatregelen die getroffen dienen te worden op de plaats van het incident om de met betrekking tot bedoelde gebeurtenis verstrekte inlichtingen na te kijken; - de wijze van beheer van de gebeurtenis, meer bepaald de omschrijving van de wijze die tot de verklaring van ondrinkbaarheid leidt; - de wijze waarop inlichtingen worden verstrekt aan de betrokken verbruikers en overheden indien het water ondrinkbaar is; - de wijze van traceerbaarheid van de gebeurtenis, meer bepaald wat betreft de registratie van de daarop betrekking hebbende documenten.

Het aldus opgestelde document dient daarnaast bijkomend te vermelden : - de verdeling van de distributiegebieden op het grondgebied dat door de leverancier gedekt wordt, evenals de samenvattende schema's voor watertoevoer naar die gebieden; - de alimentatiebron(nen) van elk distributiegebied; - de adresgegevens van de beheerder van de gebeurtenis; - de adresgegevens van de persoon of de overheid die tot de ondrinkbaarheid besluit.

Die procedure dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het bestuur, dat over een termijn van zestig dagen beschikt om ermee in te stemmen of zijn opmerkingen over te maken.

Art. 3.Elke gebeurtenis dient onverwijld aan de leverancier te worden medegedeeld. Elke informatieverstrekking aan de leverancier met betrekking tot het voorvallen van een gebeurtenis die gefundeerd is of die niet afkomstig is van een derde dient vanwege de beheerder van de gebeurtenis te worden opgevolgd.

Art. 4.§ 1. De leverancier wijst uit zijn midden aan : a) de beheerder(s) van een gebeurtenis;die aanwijzingen waarborgen dat het nood- en interventieplan dagelijks 24 uur op 24 in werking kan treden; b) de overheid die gemachtigd is om het water niet-conform te verklaren met de gezondheids- en schoonheidsvereisten. § 2. Elke medegedeelde gebeurtenis dient vormelijk geregistreerd te worden op een document zoals bepaald in artikel 5. § 3. De leverancier stelt een in geval van nood door het Bestuur raadpleegbaar samenvattend schema voor watertoevoer op en houdt het bij. De Minister kan de standaardkenmerken van die schema's vastleggen.

Art. 5.Zodra de gebeurtenis hem ter kennis wordt gesteld, stelt de beheerder van de gebeurtenis een document op dat minstens volgende gegevens vermeldt : - de identiteit van de personen die zijn aangewezen ter uitvoering van artikel 4, § 1; - indien mogelijk, identiteit en adres van de persoon die de gebeurtenis gemeld heeft; - plaats van de gebeurtenis; - vermoede aard van de gebeurtenis; - diagnose; - acties die ondernomen zijn of dienen te worden; - eventuele niet-conformverklaring met de gezondheids- en schoonheidsvereisten; - eventuele informatieverstrekking aan de bevolking en aan de betrokken overheden.

Zij vult het aan naargelang de gebeurtenis behandeld wordt en ondertekent het op het ogenblik dat de gebeurtenis afgehandeld is.

Als er een niet-conformverklaring met de gezondheids- en schoonheidsvereisten wordt opgesteld, wordt er onverwijld een afschrift van het document overgemaakt aan het Bestuur en aan de gemeente.

Art. 6.§ 1. De beheerder van de gebeurtenis stelt onmiddellijk een eerste diagnose op en neemt notitie van alle ingezamelde gegevens in het document waarvan sprake in artikel 5. § 2. Als er niet onmiddellijk een diagnose opgesteld kan worden, begeeft zich een beambte van de leverancier onmiddellijk ter plaatse om een eventuele aantasting van het water te evalueren terwijl hij onmiddellijk maatregelen treft en/of waterstalen neemt om minstens de troebelheid, de kleur, de geur en de doeltreffendheid van de ontsmetting te controleren.

In voorkomend geval worden de staalnemingen en analyses zo spoedig modelijk door een geaccrediteerd laboratorium doorgevoerd.

Art. 7.§ 1. Na de diagnose bedoeld in artikel 6 opgesteld te hebben, bepaalt de beheerder van de gebeurtenis het geografische gebied dat bij de gebeurtenis betrokken is of erbij betrokken kan worden.

Zij kan daartoe de inzet eisen van elke beambte van de leverancier waarvan zij meent de hulp nodig te hebben.

De beheerder van de gebeurtenis verifieert het distributienet en de stroomopwaarts gelegen kunstwerken onder gebruik van de netschema's die door de leverancier zijn opgesteld om de site waar de gebeurtenis zijn oorsprong heeft te identificeren (waterwinningspunten, bekken, watertoren, privé-installatie, enz.) en het daarbij betrokken gebied nauwkeurig te bepalen. Hij bepaalt de gemeente(n), evenals het aantal aansluitingen die bij de gebeurtenis betrokken zijn. § 2. Alle ingezamelde gegevens, meer bepaald de aanwijzing van de gemeenten, van de delen van hun grondgebied die bij de gebeurtenis betrokken zijn en de referenties van de netschema's zijn vermeld in het document bedoeld in artikel 5.

Art. 8.§ 1. Als de persoon aangewezen ter uitvoering van artikel 4, § 1, besluit dat het water conform is aan de gezondheids- en schoonheidsvereisten bedoeld in artikel 5 van het decreet, neemt zij notitie van de beslissing in het document bedoeld in artikel 5 van dit besluit en sluit te procedure af die gevolgd dient te worden bij het voorvallen van een gebeurtenis. § 2. Wanneer de persoon aangewezen ter uitvoering van artikel 4, § 1, b), meent dat het niet conform is aan de gezondheids- en schoonheidsvereisten bedoeld in artikel 5 van het decreet, controleert zij of onmiddellijke maatregelen het water opnieuw conform kunnen maken aan de gezondheids- en schoonheidsvereisten binnen een termijn die korter is dan de termijn nodig voor de vormelijke niet-conformverklaring. Die termijn mag in geen enkel geval de zes uur overschrijden. § 3. Als de uitvoering van de onmiddellijke maatregelen die het water opnieuw conform kunnen maken aan de gezondheids- en schoonheidsvereisten minder tijd in beslag neemt dan de termijnen vermeld in § 2, is er geen aanleiding tot het opstellen van een niet-conformverklaring. § 4. Als de uitvoering van de onmiddellijke maatregelen die het water opnieuw conform kunnen maken aan de gezondheids- en schoonheidsvereisten het niet mogelijk maakt binnen de termijnen bedoeld in § 2, stelt de persoon aangewezen ter uitvoering van artikel 4, § 1, b), een vormelijke niet-conformverklaring op. Zij treft dan alle nodige maatregelen om onmiddellijk te bevolking en de betrokken overheden op de hoogte te brengen waarbij rekening gehouden wordt met eventuele beperkingen in het gebruik van het water. Die beslissing wordt in het document bedoeld in artikel 5 van dit besluit opgenomen.

De betrokken overheden zijn het Bestuur, de burgemeesters van de betrokken gemeenten en, in voorkomend geval, elke andere bevoegde overheid.

Art. 9.De leverancier treft alle maatregelen om de continuïteit van het beheer van de gebeurtenis tijdens en buiten de normale diensturen te garanderen.

Art. 10.De leverancier maakt zijn interne nood- en interventieplan voor het eerste uiterlijk op 1 januari 2004 aan het Bestuur over. Het interne nood- en interventieplan wordt minstens één keer elke drie jaar door Bestuur en leverancier onderling geëvalueerd. Die evaluatie kan aanleiding even tot een verzoek van het Bestuur om een revisie van het plan door te voeren. In dat geval wordt het nieuwe interne nood- en interventieplan ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur overeenkosmtig de procedure vermeld in artikel 2.

Art. 11.Dit besluit treedt in werking de dag van diens bekendmaking in het Belgisch Staatsblad , uitgezonderd artikel 8, dat in werking treedt de dag van de inwerkingtreding van het Regeringsbesluit dat ter uitvoering van artikel 6 van het decreet genomen wordt.

Art. 12.De Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 2 oktober 2003.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^