Besluit Van De Waalse Regering van 03 juni 2004
gepubliceerd op 06 september 2004
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004202721
pub.
06/09/2004
prom.
03/06/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

3 JUNI 2004. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector, gewijzigd bij het decreet van 15 mei 2003, inzonderheid op artikel 15, § 5;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken, gewijzigd bij de besluiten van 11 juli 2000, 3 mei 2001, 13 december 2001, 24 januari 2002 en 19 december 2002;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 april 2004;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 22 april 2004;

Gelet op het advies van de 'Commission régionale des déchets' (Gewestelijke Afvalcommissie), gegeven op 28 april 2004;

Gelet op het advies van de 'Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne' (Hoge Raad van de Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest), gegeven op 7 mei 2004;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 25 mei 2004, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996, bij de wet van 8 september 1997 en bij de wet van 2 april 2003;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, speciaal gemotiveerd door het feit dat het decreet van 18 december 2003 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 ter financiering van de afvalbeheersinstallaties en -ophaalsystemen voorziet in een nieuw kader dat zo spoedig mogelijk opgenomen moet worden in het besluit van 30 april 1998 betreffende de verlening van toelagen voor afvalpreventie en -beheer aan de ondergeschikte besturen;

Dat dit besluit dient om bovenbedoeld besluit in die zin te aan te passen en dat het bijgevolg onontbeerlijk is voor de subsidiëring van de door de intercommunales ingediende projecten en de door de gemeenten gewenste maatregelen inzake afvalpreventie en -beheer;

Dat dit besluit bovendien noodzakelijk is voor de inwerkingtreding van de bepalingen van het programmadecreet van 18 december 2003 die de alternatieve financiering van de afvalbeheerinfrastructuren door de 'CRAC' mogelijk moeten maken en dat bedoelde gemeenten en intercommunales zo spoedig mogelijk kennis moeten hebben van het kader en de regels van de financiering opdat ze hun opdrachten zouden kunnen blijven vervullen;

Dat dit besluit derhalve zo spoedig mogelijk aangenomen moet worden;

Overwegende dat de artikelen 4, §§ 1 en 3, 6 en 8 van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen opgeheven zijn sinds 31 december 2003;

Overwegende dat de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken van kracht waren tot 31 december 2003;

Overwegende dat alle in dienst genomen gesubsidieerde contractuele personeelsleden sinds 1 januari 2004 onder bovenbedoeld decreet van 25 april 2002 vallen;

Overwegende dat artikel 15, § 5, van bovenbedoeld decreet voorziet in de vastlegging van het aantal bijkomende punten dat toegekend moet worden aan de gemeenten en verenigingen van gemeenten die één of meer containerparken beheren;

Overwegende dat de rechtszekerheid van de in dienst genomen gesubsidieerde contractuele personeelsleden gewaarborgd moet worden;

Op de voordracht van de Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu en van de Minister van Tewerkstelling en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken wordt aangevuld als volgt : « 5° Behandeling : de handelingen voor de vernietiging van de afvalstoffen, de verwerkingshandelingen die nodig zijn voor hun hergebruik, terugwinning, recycling of valorisatie. »

Art. 2.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 3.Als een plaatselijk bestuur dat een gemeente of een vereniging van gemeenten een gesubsidieerde contractueel aanstelt voor de exploitatie van een containerpark, zijn de bepalingen van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector van toepassing. »

Art. 3.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 4.§ 1. Overeenkomstig artikel 15, § 5, van bovenbedoeld decreet worden jaarlijks zeven punten toegekend per arbeidsplaats. § 2. De jaarlijkse steun bedoeld in paragraaf 1 wordt voor de helft door de Minister van Tewerkstelling toegekend en voor de helft door de Minister van Leefmilieu. »

Art. 4.In artikel 5, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « de in artikel 4 bedoelde premies » vervangen door de woorden « de krachtens artikel 4 jaarlijks toegekende punten »;2° in punt 1° worden de woorden « artikel 1, 4°, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 10 maart 1983 » vervangen door de woorden « artikel 1, 5°, van dit besluit »;3° punt 3° wordt aangevuld als volgt : « De toegang tot het containerpark kan ook verleend worden aan andere gebruikers dan particulieren in het kader van de afvalterugname bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 25 april 2002 tot invoering van een terugnameplicht voor bepaalde afvalstoffen met het oog op de valorisatie of het beheer ervan.»

Art. 5.In artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « de in artikel 4 bedoelde premies » vervangen door de woorden « de krachtens artikel 4 jaarlijks toegekende punten »;2° in punt 2° worden de woorden « artikel 1, 4°, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 10 maart 1983 » vervangen door de woorden « artikel 1, 5°, van dit besluit »;3° punt 4° wordt aangevuld als volgt : « De toegang tot het containerpark kan ook verleend worden aan andere gebruikers dan particulieren in het kader van de afvalterugname bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 25 april 2002 tot invoering van een terugnameplicht voor bepaalde afvalstoffen met het oog op de valorisatie of het beheer ervan.»

Art. 6.§ 1. In artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het inleidende gedeelte worden de woorden « de in artikel 4 van dit besluit bedoelde premies » vervangen door de woorden « de krachtens artikel 4 jaarlijks toegekende punten »;2° in punt 3° wordt het getal « 50 000 » vervangen door « 65 000 »;3° er wordt een punt 4° toegevoegd, luidend als volgt : « 4° voor een containerpark van meer dan 65 000 gebruikers : 6 Geco's. » § 2. Paragraaf 2 van hetzelfde artikel wordt opgeheven.

Art. 7.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden « de in artikel 4 van dit besluit bedoelde premies » vervangen door de woorden « de krachtens artikel 4 jaarlijks toegekende punten »;2° in paragraaf 3 worden de woorden « bovenop 38 uur per tranche van 20 uur » geschrapt.

Art. 8.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 4 van dit besluit bedoelde premies » vervangen door de woorden « de krachtens artikel 4 jaarlijks toegekende punten ».

Art. 9.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « de in artikel 4 van dit besluit bedoelde premies » vervangen door de woorden « de krachtens artikel 4 jaarlijks toegekende punten » en worden de woorden « voor gesubsidieerde contractuelen » vervangen door de woorden « voor gesubsidieerde contractuelen die bij een containerpark aangesteld worden »;2° het derde lid wordt vervangen als volgt : « De beslissing tot toekenning van elke premie is ondergeschikt aan de inachtneming van bovenbedoeld decreet van 25 april 2002 en van het desbetreffende uitvoeringsbesluit van 19 december 2002.Het model van de beslissing is opgenomen in bijlage 3 bij dit besluit. »

Art. 10.Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « Dit besluit treedt in werking op 1 janvier 2004 wat het grondgebied van het Franse taalgebied betreft. »

Art. 11.De bijlagen I, II en III bij hetzelfde besluit worden vervangen door de bijlagen bij dit besluit.

Art. 12.De Minister van Leefmilieu en de Minister van Tewerkstelling zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 3 juni 2004.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Ph. COURARD

BIJLAGE 1 AANTAL GEBRUIKERS PER CONTAINERPARK Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

BIJLAGE 2 Model voor de aanvraag van punten voor gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van aan te leggen containerparken Puntenaanvraag 1° De stad, de gemeente .. . . . vertegenwoordigd door de heer/Mevr. . . . . ., burgemeester en vertegenwoordigd door heer/Mevr. . . . . . gemeentesecretaris 2° De vereniging van gemeenten .. . . . met zetel te . . . . . vertegenwoordigd door de heer/Mevr. . . . . ., voorzitter van de raad van bestuur en vertegenwoordigd door de heer/Mevr. . . . . ., secretaris van de raad van bestuur hierna « het plaatselijk bestuur » genoemd. 1. Als het plaatselijk bestuur een gemeente is A.Wenst in aanmerking te komen voor de punten die jaarlijks toegekend worden krachtens artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken voor ............... voltijdse contractuelen die het zal aanstellen bij het (de) volgende containerpark(en) : Nr. 1 Park van . . . . ., gelegen . . . . .

Nr. 2 Park van . . . . ., gelegen . . . . .

Nr. 3 Park van . . . . ., gelegen . . . . .

Nr. 4 Park van . . . . ., gelegen . . . . .

B. Verzoekt om de vergunning bedoeld in artikel 5, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995. De vergunning betreft het (de) volgende containerpark(en) : Nr. 1 Park van . . . . ., gelegen . . . . . toegankelijk . . . . . uren/week, waarvan minstens 4 op zaterdag.

Nr. 2 Park van . . . . ., gelegen . . . . . toegankelijk . . . . . uren/week, waarvan minstens 4 op zaterdag.

Nr. 3 Park van . . . . ., gelegen . . . . . toegankelijk . . . . . uren/week, waarvan minstens 4 op zaterdag.

Nr. 4 Park van . . . . ., gelegen . . . . . toegankelijk . . . . . uren/week, waarvan minstens 4 op zaterdag.

De Geco's zullen hun overblijvende wekelijkse arbeidstijd opvullen met de volgende milieutaken : 1. Activiteit : .. . . .

Aantal uren/week : . . . . . 2. Activiteit : .. . . .

Aantal uren/week : . . . . . 3. Activiteit : .. . . .

Aantal uren/week : . . . . . 4. Activiteit : .. . . .

Aantal uren/week : . . . . .

C. De gesubsidieerde contractueel (contractuelen) wordt (worden) voor die containerparken in dienst genomen en aangesteld vanaf : Contractueel 1 . . . . . bij park nr . . . . .

Contractueel 2 . . . . . bij park nr . . . . .

Contractueel 3 . . . . . bij park nr . . . . .

Contractueel 4 . . . . . bij park nr . . . . .

D. Aantal potentiële gebruikers van het containerpark . . . . . (zie referentieaantal gebruikers in bijlage 1).

Maximumaantal punten dat aan de gemeente toegekend kan worden : 2. Als het plaatselijk bestuur een vereniging van gemeenten is A.Gemeenten die de exploitatie van containerparken toevertrouwd hebben aan de vereniging van gemeenten die om punten verzoekt : - Gemeente . . . . .

Containerpark van . . . . . - Gemeente . . . . .

Containerpark van . . . . . - Gemeente . . . . .

Containerpark van . . . . . - Gemeente . . . . .

Containerpark van . . . . .

Aantal potentiële gebruikers van elk van die containerparken : - Containerpark van . . . . . potentiële gebruikers - Containerpark van . . . . . potentiële gebruikers - Containerpark van . . . . . potentiële gebruikers - Containerpark van . . . . . potentiële gebruikers B. Verzoekt om de vergunning bedoeld in artikel 6, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995. (N.B. : voor elke gemeente gaat als bijlage een lijst van de containerparken waarop de vergunning slaat, overeenkomstig de lijst waarvan sprake in punt 1 B).

Maximumaantal punten dat krachtens artikel 4 jaarlijks aan de vereniging van gemeenten toegekend kan worden : - Containerpark van . . . . . punten - Containerpark van . . . . . punten - Containerpark van . . . . . punten - Containerpark van . . . . . punten Totaal : . . . . . punten 3. Gemeenschappelijke clausules A.Het plaatselijk bestuur dient deze aanvraag in met inachtneming van de onderhandelingsprocedure bepaald bij de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en voegt er het protocol van de vakbondsonderhandeling bij.

B. Bijgevolg verzoekt het plaatselijk bestuur : - de Minister van Tewerkstelling om de toekenning van alle aangevraagde punten of van een deel ervan; - de Minister van Leefmilieu erom in te stemmen met de toekenning van punten door de Minister van Tewerkstelling.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken.

BIJLAGE 3 Geachte heer Voorzitter, WAALS GEWEST Steun ter bevordering van de werkgelegenheid Sector plaatselijke besturen.

Containerparken nr. PB ............/00.

BESLISSING Overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 25 april 2002 (Belgisch Staatsblad van 24 mei 2002) en, meer bepaald, artikel 15, § 5, en van het desbetreffende uitvoeringsbesluit van 19 december 2002 (Belgisch Staatsblad van 30 januari 2003);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken (Belgisch Staatsblad van ... );

Naar aanleiding van uw verzoek dat geregistreerd werd op ..., komt u in aanmerking voor een jaarlijkse steun van maximum punten met het oog op de subsidiëring van de arbeidsplaatsen die voor de containerparken bestemd zijn (7 punten per arbeidsplaats);

Uw intercommunale kan die steun genieten voorzover het globale tewerkstellingsvolume gehandhaafd wordt i.v.m. het referentiebestand, met name voltijds equivalent werknemers op ...

Deze beslissing heeft gevolg op ...

Datum van de beslissing : De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Ph. COURARD

Geachte heer Burgemeester, WAALS GEWEST Steun ter bevordering van de werkgelegenheid Sector plaatselijke besturen.

Containerparken nr. PB ............/00.

BESLISSING Overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 25 april 2002 (Belgisch Staatsblad van 24 mei 2002) en, meer bepaald, artikel 15, § 5, en van het desbetreffende uitvoeringsbesluit van 19 december 2002 (Belgisch Staatsblad van 30 januari 2003);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken (Belgisch Staatsblad van ... );

Naar aanleiding van uw verzoek dat geregistreerd werd op ..., komt u in aanmerking voor een jaarlijkse steun van maximum punten ... met het oog op de subsidiëring van de arbeidsplaatsen die voor de containerparken bestemd zijn (7 punten per arbeidsplaats);

Uw gemeente kan die steun genieten voorzover het globale tewerkstellingsvolume gehandhaafd wordt t.o.v. het referentiebestand, met name voltijds equivalent werknemers op ...

Deze beslissing heeft gevolg op ...

Datum van de beslissing : De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Ph. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^