Besluit Van De Waalse Regering van 04 april 2019
gepubliceerd op 29 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 betreffende de landinrichting van de landeigendommen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019202550
pub.
29/05/2019
prom.
04/04/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202550

WAALSE OVERHEIDSDIENST


4 APRIL 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203900 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de landinrichting van de landeigendommen sluiten betreffende de landinrichting van de landeigendommen


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, inzonderheid op de artikelen D.50, D.61, § 2, D.63, D.269, gewijzigd bij het programmadecreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018204997 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 08/10/2018 numac 2018070047 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstelling, vorming, economie, industrie, onderzoek, innovatie, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie sluiten, D.271/1, lid 2, ingevoegd bij het programmadecreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018204997 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 08/10/2018 numac 2018070047 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstelling, vorming, economie, industrie, onderzoek, innovatie, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie sluiten, D.272, lid 4, gewijzigd bij het programmadecreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018204997 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 08/10/2018 numac 2018070047 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstelling, vorming, economie, industrie, onderzoek, innovatie, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie sluiten, D.275, § 3, lid 2, ingevoegd bij het programmadecreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018204997 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 08/10/2018 numac 2018070047 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstelling, vorming, economie, industrie, onderzoek, innovatie, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie sluiten, D.295/1, lid 4, ingevoegd bij het programmadecreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018204997 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 08/10/2018 numac 2018070047 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstelling, vorming, economie, industrie, onderzoek, innovatie, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie sluiten, D.309, lid 1, D.310, lid 2, D.316, lid 6, ingevoegd bij het programmadecreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018204997 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 08/10/2018 numac 2018070047 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstelling, vorming, economie, industrie, onderzoek, innovatie, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie sluiten, D.324, lid 5, vervangen door het programmadecreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018204997 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 08/10/2018 numac 2018070047 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstelling, vorming, economie, industrie, onderzoek, innovatie, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie sluiten, D.333, § 1, lid 2, gewijzigd bij het programmadecreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018204997 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 08/10/2018 numac 2018070047 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstelling, vorming, economie, industrie, onderzoek, innovatie, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie sluiten, D.335, gewijzigd bij het programmadecreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018204997 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 08/10/2018 numac 2018070047 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstelling, vorming, economie, industrie, onderzoek, innovatie, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie sluiten, en D.349/1, lid 6, ingevoegd bij het programmadecreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018204997 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 08/10/2018 numac 2018070047 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstelling, vorming, economie, industrie, onderzoek, innovatie, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie sluiten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203900 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de landinrichting van de landeigendommen sluiten betreffende de landinrichting van de landeigendommen;

Gelet op het rapport van 16 november 2018 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het overleg tussen de gewestelijke Regeringen en de federale overheid van 22 november 2018;

Gelet op het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 6 februari 2019;

Gelet op het verzoek om adviesverlening binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op 1 maart 2019, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3, lid 1, van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203900 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de landinrichting van de landeigendommen sluiten betreffende de landinrichting van de landeigendommen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) punt 1° wordt vervangen als volgt : « 1° ofwel het Departement Landbouw;»; b) punt 2° wordt vervangen als volgt : « 2° ofwel het Departement Ontwikkeling, Landelijke Aangelegenheden, Waterlopen en Dierenwelzijn;»; c) punt 3° wordt opgeheven.

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, worden de woorden "lid 2," ingevoegd tussen de woorden "D.269, § 1," en de woorden "1° tot 4°"; 2° in lid 3, worden de woorden « de provinciale landbouwkamer bedoeld » vervangen door de woorden « de vereniging die een operationele steun verleent aan het Producentencollege krachtens artikel D.76 van het Wetboek, of, bij gebreke daarvan, rechtstreeks het Producentencollege bedoeld ».

Art. 3.In hoofdstuk II van hetzelfde besluit wordt een afdeling 3 ingevoegd, bevattende artikel 7/1, luidend als volgt : « Afdeling 3 - Verkavelingscomité

Art. 7/1.De Minister wijzigt de samenstelling en gaat tot de ontbinding over van de verkavelingscomités ingesteld overeenkomstig de wetten van 22 juli 1970 betreffende de ruilverkaveling van landeigendommen, van 12 juli 1976 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken en van 10 januari 1978 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen in der minne, krachtens de modaliteiten bedoeld in artikelen 2 tot 6. ».

Art. 4.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de woorden « D.279, § 3, » vervangen door de woorden « D.269, § 4, ".

Art. 5.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « , de leden van de verkavelingscomités » worden ingevoegd tussen de woorden « subregionale comités voor landinrichting » en de woorden « en de leden van de adviescommissies »;b) in 2°, b), worden de woorden « artikelen 530 tot 534 van » ingevoegd tussen de woorden « onder de voorwaarden van » en de woorden « het besluit van de Waalse Regering »;c) in 2°, b), worden de woorden « Boek IV, Titel II, Hoofdstuk I » opgeheven.

Art. 6.In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de woorden "of verkaveling" ingevoegd tussen de woorden "voor landinrichting" en de woorden "en van de adviescommissies".

Art. 7.Tussen hoofdstuk IV en V van hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk IV/1 ingevoegd, bevattende artikel 15/1, luidend als volgt : « HOOFDSTUK IV/ 1.- Activiteitenverslag van de comités voor landinrichting

Art. 15/1.§ 1. Het activiteitenverslag van het Comité bedoeld in artikel D.271/1 van het Wetboek bevat de volgende informatie : 1° een lijst van de vergaderingen, met vermelding van de agenda, een samenvatting van de beslissingen die tijdens elke vergadering genomen zijn en een indicatie van de beslissingen waarover de adviescommissie een advies uitgebracht heeft;2° een samenvatting van de uitgevoerde stappen en een tijdschema voor de uit te voeren stappen overeenkomstig bijlage 3;3° een inventaris van de uitgevoerde werken en een tijdschema voor de uit te voeren werken;4° een tabel voor de budgetaire opvolging van de uitgaven en ontvangsten. § 2. Het activiteitenverslag van het Comité wordt om de drie jaar aan de Regering overgemaakt, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze bepaling voor de bestaande comités of vanaf de oprichting van het comité voor de andere comités. ».

Art. 8.Tussen hoofdstuk V en VI van hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk V/1 ingevoegd, bevattende artikelen 16/1 tot 16/4, luidend als volgt : « HOOFDSTUK V/ 1. - Mededeling van gegevens door instrumenterende ambtenaren

Art. 16/1.§ 1. Overeenkomstig artikel D.275, § 3, van het Wetboek delen de instrumenterende ambtenaren de in artikel 16/3 bedoelde informatie bij elke onroerende overgang van de goederen die het voorwerp uitmaken van de landinrichting aan de Administratie mee.

Met onroerende overgang worden verstaan : r verkopen, aankopen, schenkingen, delingen, ruilverrichtingen en inbrengen aan een natuurlijke persoon.

De kennisgeving gebeurt binnen dertig dagen na de onroerende overgang.

Bij een openbare verkoop wordt de in lid 3 bedoelde termijn op twee maanden gebracht, volgend op de dag waarop de aanbesteding definitief geworden is. § 2. Wanneer de instrumenterend ambtenaar een notaris is wiens standplaats in België gelegen is, gebeurt de kennisgeving bedoeld in paragraaf 1 via het e-notariaat webportaal van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

De kennisgeving wordt voor echt verklaard, gedagtekend, getekend en gewaarmerkt via het webportaal e-notariaat van de Koninklijke federatie van het Belgisch Notariaat. § 3. Voor de andere instrumenterende ambtenaren gebeurt de kennisgeving bedoeld in paragraaf 1 door verzending van een formulier vastgesteld door de Minister.

Overeenkomstig artikel D.62 van het Wetboek, wordt de elektronische kennisgeving voor echt verklaard, gedagtekend en getekend door verzending van het formulier door de instrumenterend ambtenaar. § 4. De Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Departement Ontwikkeling, Landelijke Aangelegenheden, Waterlopen en Dierenwelzijn van de Administratie verklaart de ontvangstdatum van de kennisgeving voor echt door een automatisch elektronisch bericht van ontvangst te verzenden.

Art. 16/2.Overeenkomstig de artikelen D.272, D.316 en D.333 van het Wetboek maken de instrumenterende ambtenaren, op verzoek van de Administratie, de gevraagde informatie binnen 30 dagen na het verzoek aan de Administratie over. De verstrekte informatie blijft beperkt tot de in artikel 16/3 bedoelde informatie.

Art. 16/3.De te verstrekken of mee te delen informatie omvat het volgende : 1° de identiteit van de instrumenterende ambtenaar : a) benaming of naam en voornaam;b) postadres;c) elektronisch adres;2° de aard van de akte;3° datum van de akte;4° de identificatie van elk gekadastreerd perceel : a) gemeente, afdeling, sectie, kadastraal nummer, desgevallend geprekadastreerd;b) oppervlakte volgens kadaster;c) aard volgens kadaster;d) huurstaat;e) in voorkomend geval, identiteit van de koper en aard van het huurcontract;f) desgevallend, het identificatienummer van het plan in de databank van de Algemene administratie van de Erfgoeddocumentatie;5° de identiteit van de partijen : a) natuurlijke persoon : naam, voornaam, Rijksregisternummer;b) rechtspersoon : benaming, bedrijfsnummer.

Art. 16/4.De in artikel 16/3 bedoelde informatie wordt door het Directoraat Landelijke Grondinrichting van het Departement Ontwikkeling, Landelijke Aangelegenheden, Waterlopen en Dierenwelzijn van de Administratie voor een duur van dertig jaar bewaard, te rekenen van de datum van ondertekening van de akte van grondinrichting waarop deze informatie betrekking heeft. ».

Art. 9.Artikel 17 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 17.De Minister keurt het situatieplan van het openbaar domein bedoeld in de artikelen D.295/1, D.324 en D.349/1 van het Wetboek goed. ».

Art. 10.In artikel 22, 9°, van hetzelfde besluit worden de woorden « in 2° » vervangen door de woorden « in 1° tot 8° ".

Art. 11.In bijlage 1, artikel 3, lid 2, van hetzelfde besluit, worden de woorden « de provinciale landbouwkamer van de provincie " telkens vervangen door de woorden « de vereniging die een operationele steun verleent aan het Producentencollege of, bij gebreke daarvan, aan de Administratie ».

Art. 12.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 3 ingevoegd, luidend als volgt : « Bijlage 3. Fasen van de landinrichting Aanvang van de landinrichting D.424 = in voorkomend geval, het voorzetten ab initio D.268 = beslissing van de Regering om tot de landinrichting over te gaan Comité voor landinrichting D.269 = oprichting of vervolledigen van het Comité door de Minister Voorafgaande formaliteiten D.272 = uitwerking van het ontwerp van landinrichtingsprogramma door de Administratie D.273 = goedkeuring van het ontwerp van landinrichtingsprogramma door het Comité D.274 = openbaar onderzoek in verband met het ontwerp van landinrichtingsprogramma D.276 = goedkeuring van het landinrichtingsprogramma door het Comité D.276/1 = goedkeuring van het landinrichtingsprogramma door de Regering Adviescommissie D.279 = oprichting van de adviescommissie door het Comité Landinrichtingsverrichtingen D.280 = afpaling D.281 = rangschikking van de gronden en realisatie van de tabellen D.284 = werken D.286 en D.286/1 = realisatie van het landinrichtingsplan met inbegrip van het openbaar domein D.294 = realisatie van de plannen en tabellen D.295 = openbaar onderzoek in verband met de rangschikking van de gronden, het landinrichtingsplan met inbegrip van het openbaar domein, en de tabellen D.295/1 = in voorkomend geval, wijziging en goedkeuring van het plan van het openbaar domein D.296 = raadpleging van de betrokkenen over de overdracht van de zakelijke rechten D.297 = ondertekening van de akte van grondinrichting D.298 = debet- en kredietsaldi D.300 = inbezitneming van de nieuwe percelen Kosten en eventuele aanvullende akte D.302 = realisatie van de tabellen met betrekking tot de kostenomslag D.303 = raadpleging van de betrokkenen over de kostenomslag D.306 = eventuele aanvullende akte Eindformaliteiten D.309 = ontbinding van het Comité en vereffening van de rekeningen D.314 = eventuele verbeteringsakten ».

Art. 13.Artikel 8 treedt in werking op 1 januari 2020.

Art. 14.De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 4 april 2019.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^