Besluit Van De Waalse Regering van 04 april 2019
gepubliceerd op 20 juni 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering betreffende de audit van een woning

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019202871
pub.
20/06/2019
prom.
04/04/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202871

WAALSE OVERHEIDSDIENST


4 APRIL 2019. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de audit van een woning


De Waalse Regering, Gelet op het programmadecreet van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 18/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004200252 bron ministerie van het waalse gewest Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake gewestelijke fiscaliteit, thesaurie en schuld, organisatie van de energiemarkten, leefmilieu, landbouw, plaatselijke en ondergeschikte besturen, erfgoed, huisvesting en ambtenarenzaken sluiten houdende verschillende maatregelen inzake gewestelijke fiscaliteit, thesaurie en schuld, organisatie van de energiemarkten, leefmilieu, landbouw, plaatselijke en ondergeschikte besturen, erfgoed, huisvesting en ambtenarenzaken, inzonderheid op artikel 36bis, eerste lid;

Gelet op het decreet van 28 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/11/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013207272 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de energieprestatie van gebouwen sluiten betreffende de energieprestatie van gebouwen, artikel 2 en artikel 46, § 2, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012206685 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de energie-audit van een woning sluiten betreffende de energie-audit van een woning;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 30/07/2014 numac 2014027210 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014027224 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen. - Addendum sluiten ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/11/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013207272 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de energieprestatie van gebouwen sluiten betreffende de energieprestaties van gebouwen;

Gelet het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van de woningen;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013205955 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de verschillende categorieën energie-audit bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de energie-audit van een woning sluiten tot bepaling van de verschillende categorieën energie-audit bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012206685 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de energie-audit van een woning sluiten betreffende de energie-audit van een woning;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 juli 2018;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 12 juli 2018;

Gelet op het rapport van 3 juli 2018, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op advies nr. 20/2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 6 februari 2019;

Gelet op de aanvraag om adviesverlening binnen een termijn van 30 dagen, gericht aan de Raad van State op 4 februari 2019, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017030923 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het advies van de beleidsgroepen "Energie" en "Huisvesting", gegeven op 20 september 2018;

Op de voordracht van de Minister van Energie en van de Minister van Huisvesting;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied en begripsomschrijvingen

Artikel 1.Bij dit besluit wordt Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen gedeeltelijk omgezet.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder : 1° de Administratie : de Waalse Overheidsdienst Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed en Energie;2° het EPB-besluit : het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 30/07/2014 numac 2014027210 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014027224 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen. - Addendum sluiten ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/11/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013207272 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de energieprestatie van gebouwen sluiten betreffende de energieprestaties van gebouwen;3° audit : de audit, georganiseerd in verschillende verplichte of facultatieve modules, die door een auditeur wordt uitgevoerd op een woning of een woning in wording, en waarvan de resultaten worden weergegeven in de rapporten die door de software worden gegenereerd;4° auditeur : de auditeur die overeenkomstig de eisen van dit besluit erkend is;5° databank : de databank gebonden aan de software en de procedures : 6° werkenpakket : het werkenpakket dat bestaat uit een of meerdere werken die door de auditeur voorgeschreven worden om de woning of de woning in wording te verbeteren;elk pakket vormt een ondeelbaar geheel; 7° centrum: het opleidingscentrum dat overeenkomstig de eisen van dit besluit erkend is;8° certificaat : het EPB-certificaat van een residentiële eenheid opgesteld overeenkomstig de artikelen 31 en volgende van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 30/07/2014 numac 2014027210 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014027224 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen. - Addendum sluiten ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/11/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013207272 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de energieprestatie van gebouwen sluiten betreffende de energieprestaties van gebouwen;9° het EPB-decreet : het decreet van 28 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/11/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013207272 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de energieprestatie van gebouwen sluiten betreffende de energieprestaties van gebouwen;10° hiërarchie : de hiërarchie die tussen de werkenpakketten is vastgesteld;11° woning : het bebouwd onroerend goed of een gedeelte ervan dat structureel bestemd is voor de huisvesting van een of meerdere gezinnen;12° woning in wording : het bebouwd onroerend goed dat aanvankelijk niet voor bewoning bestemd was, maar waarin werken worden uitgevoerd om een of meerdere woningen te bouwen; 13° software : de software i.v.m. de procedure; 14° Ministers : de Ministers van Energie en Huisvesting;15° module : het deel van de audit dat de beschrijving van de woning en van de woning in wording of van hun gebruik of de werken die daar worden uitgevoerd, dekt; 16° procedure : de procedure i.v.m. een module die alle instructies bevat voor het onderzoeken, met behulp van de software, van de betrokken woning en de woning in wording en voor het vaststellen van de specifieke verbeteringen aan deze woningen; 17° rapport : de synthetische of gedetailleerde voorstelling van de resultaten van de modules of de audit;18° AVG : de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. HOOFDSTUK II. - Audit Afdeling 1. - Audit

Art. 3.§ 1. Iedere houder van een zakelijk recht of huurder van een woning of van een woning in worden kan om de uitvoering van een audit verzoeken. § 2. De audit omvat minstens de in artikel 5, § 1, bedoelde basismodule. § 3. De audit kan de volgende modules omvatten : 1° de in artikel 5, § 3, bedoelde module "opvolging van de werken";2° de in artikel 5, § 2, bedoelde module "gezondheid en comfort van de inwoners". De Ministers kunnen de in het eerste lid bedoelde modules verplicht stellen en andere aanvullende modules vaststellen. Afdeling 2. - Categorieën van audits

Art. 4.De Ministers kunnen verschillende categorieën van audits bepalen naar gelang van de specifieke bestemmingen van de woningen of woningen in wording en rekening houdende met de gemeenschappelijke of individuele aard van de technische installaties. Afdeling 3. - Modules

Art. 5.§ 1. De basismodule maakt het minstens mogelijk om : 1° de bestaande situatie van de woning of van de woning in wording te beschrijven rekening houdend met, in voorkomend geval, de door de aanvrager voorgestelde projecten tot wijziging van de beschermde volume of van de energiesectoren;2° in de woning of de woning in wording na te gaan of de minimumeisen inzake veiligheid, waterdichtheid en stabiliteit die door de Ministers zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 6, § 4, van het besluit van de Waalse regering van 4 april 2019 tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van de woningen, in acht worden genomen en om de mogelijke verbeteringen vast te stellen;3° de energieprestatie van de woning of van de woning in wording te analyseren, de verbeteringen ervan vast te stellen en de potentiële energiewinsten te kwantificeren;4° een samenvatting van de vergelijking van de resultaten van de in de punten 2 en 3 bedoelde analyses op te maken;5° de uit te voeren werkenpakketten en de hiërarchie daarvan volgens de in 2° en 3° vastgestelde mogelijke verbeteringen vast te stellen. In het geval vermeld in het eerste lid, 5°, houdt de hiërarchie rekening met de technische, veiligheids-, waterdichtheid- en stabiliteitsbeperkingen en met de verwachte energiewinsten. De Ministers kunnen de hiërachiseringsprincipes bepalen die de auditeur op de werkenpakketten toepast. § 2. De module "gezondheid en comfort van de inwoners" maakt het minstens mogelijk om : 1° gezondheidscriteria, comfortaspecten in verband met oververhitting in de zomer, geluidshinder en verlichting van de ruimte te analyseren en de mogelijke verbeteringen ervan vast te stellen;2° een lijst op te stellen van de werken die moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de in § 1, lid 1, 5°, vastgestelde werkenpakketten. § 3. De module "opvolging van de werken" maakt het minstens mogelijk o : 1° na te gaan of de hiërarchie van de werkenpakketten die in de basismodule is vastgesteld, wordt nageleefd;2° de hiërarchie die in de basismodule is vastgelegd, alleen op verzoek van de houder van het zakelijk recht of van de huurder die om de audit heeft verzocht, in voorkomend geval en om dwingende redenen, te corrigeren;3° de kenmerken van de uitgevoerde werken te valideren ten opzichte van degen die zijn vastgesteld in de in § 1, eerste lid, 5°, bedoelde werkenpakketten en de energiewinsten ervan te kwantificeren wanneer deze werken krachtens § 1, eerste lid, 3°, worden uitgevoerd;4° de kenmerken van de uitgevoerde werken te wijzigen en ze dan te valideren ten opzichte van degene die zijn vastgesteld in de in § 1, eerste lid, 5°, bedoelde werkenpakketten en de energiewinsten ervan te kwantificeren wanneer deze werken krachtens § 1, eerste lid, 3°, worden uitgevoerd;5° een samenvatting van de vergelijking van de resultaten van de in § 1, eerste lid, 2° en 3°, bedoelde analyses op te maken. § 4. De Ministers kunnen de inhoud van de modules, rekening houdend met name met de auditcategorieën, aanvullen. § 5. De in de §§ 1 tot 3 bedoelde modules omvatten bovendien een becijferde evaluatie van de kosten van de werken, met inbegrip van de berekening van de op de datum van de audit geldende premies.

De Ministers kunnen, elk wat hem betreft, een marktbericht vaststellen dat voor de becijferde evaluatie van de werken binnen de modules betrokken bij een becijferde evaluatie dient. Afdeling 4. - Procedures en software

Art. 6.De Ministers kunnen de procedures die op elke van de modules toepasselijk zijn, vaststellen.

Art. 7.De Administratie stelt de software ter beschikking van de kandidaat-auditeurs en van de auditeurs. De kandidaat-auditeurs hebben een toegang tot de software die beperkt is tot het berekeningssyteem. Afdeling 5. - Gegevens en databank

Art. 8.Vóór de uitgave van de rapporten worden de in de verschillende modules verzamelde en verwerkte gegevens in de databank geregistreerd via de software die door de Administratie ter beschikking wordt gesteld van de auditeurs.

Art. 9.De in het kader van de uitvoering van een audit verzamelde en verwerkte objectieve gegevens kunnen hergebruikt worden door een andere auditeur om een bestaande audit aan te vullen of om een nieuwe audit uit te voeren.

Art. 10.De Minister van Energie kan de hypothesen bepalen waarin de gegevens die in het kader van het opstellen van een certificaat worden verzameld en verwerkt, worden gebruikt voor de uitvoering van de audit, alsook de modaliteiten voor het gebruik van deze gegevens.

Art. 11.De Administratie is verantwoordelijk voor het beheer van de databank in de zin van de AVG.

Art. 12.In het kader van de uitvoering van de audit hebben de erkende auditeurs toegang tot de databank via de software.

De Administratie heeft toegang tot de databank om het onderhoud ervan, de toekenning van toegangen aan de auditeurs en de controle van de auditeurs en de audits te verzekeren.

Art. 13.De databank bevat de in artikel 15, § 2, bedoelde gegevens.

Art. 14.In het kader van de uitvoering van een audit registreert de auditeur de audit- en opvolgingsrapporten via de software in de databank. Een elektronisch afschrift van het rapport wordt aan de auditeur overgemaakt. Afdeling 6. - Rapporten

Art. 15.§ 1. De Ministers of hun afgevaardigden kunnen de modellen van de rapporten vaststellen. § 2. De rapporten bevatten minstens de volgende informatie : 1° het adres van de woning of van de woning in wording;2° een foto van de buitenkant van het gebouw waarop desgevallend de betrokken woning of woning in wording geïdentificeerd wordt;3° de versie van de gebruikte software;4° de datum van het bezoek van de auditeur, de datum van opstelling van het auditrapport en, desgevallend, de datum van wijziging;5° de auditcategorie en het referentienummer ervan;6° de identificatie van de aanvrager;7° de identificatie van de auditeur, zijn erkenningsnummer en zijn handgeschreven of digitale handtekening. § 3. Het rapport van de basismodule bevat, naast wat in § 2 vermeld wordt, het resultaat van de in artikel 5, §§ 1 en 2 bedoelde analyses, de samenvatting daarvan en de becijferde evaluaties bedoeld in artikel 5, § 5. § 4. Het rapport over de opvolging van de werken bevat, naast wat in § 2 vermeld wordt, het resultaat van de verificatie van de eventuele wijzigingen en van de synthese bedoeld in artikel 5, § 3.

Het bevat ook het resultaat van de in artikel 5, § 5, bedoelde becijferde evaluaties.

De Ministers stellen de lijst van de stukken en bewijzen die nodig zijn voor de in artikel 5, § 3, 1°, bedoelde verificatie van de werken. § 5. De Ministers kunnen de inhoud van de rapporten, rekening houdend met name van de auditcategorieën, aanvullen.

De Minister van Energie kan de auditcategorieën bepalen waarvoor de auditeur naast de rapporten een certificaat opstelt, dat hij aan de aanvrager meedeelt in de vormen en binnen de termijnen voorgeschreven in de artikelen 30 en volgende van het EPB-decreet en de artikelen 31 en volgende van het EPB-besluit. HOOFDSTUK III. - Auditeurs Afdeling 1. - Erkenning

Art. 16.§ 1. A Iedere persoon die aan de volgende voorwaarden voldoet, kan als auditeur kan erkend worden: 1° houder zijn van een diploma architect, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, bio-ingenieur of een master in de wetenschappen en milieubeheer;2° beschikken over een geldige erkenning als EPB-certificeerder voor een residentiële eenheid bedoeld in de artikelen 42 en volgende van het EPB-decreet en in de artikelen 57 en volgende van het EPB-besluit;3° het geheel van de opleiding gevolgd hebben en geslaagd zijn voor de proeven omschreven in de artikelen 22 en 24 van dit besluit; 4° niet minder dan drie jaar vٕóór de indiening van de erkenningsaanvraag het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing tot intrekking van de erkenning als bedoeld in hoofdstuk 5 van dit besluit. § 2. Worden ook toegelaten, de diploma's die zijn behaald in het kader van een buitenlandse regeling en die op grond van verdragen of internationale overeenkomsten of overeenkomstig de procedure voor het verlenen van de gelijkwaardigheid als bedoeld in het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juni 2016 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs, als gelijkwaardig met een van de in § 1, punt 1, bedoelde diploma's worden verklaard. § 3. Iedere rechtspersoon die onder zijn personeel of zijn medewerkers minstens één erkende auditeur heeft, kan ook erkend worden. § 4. De Administratie wordt als auditeur erkend voor de opmaking van het in artikel 15, §§ 2 en 4, bedoelde rapport over de opvolging van de werken en slechts voor de gevallen bedoeld in artikel 5, § 3, 1°, 3° en 5°.

Art. 17.§ 1. De erkenningsaanvraag als auditeur wordt aan de Administratie gericht. De Administratie stelt een aanvraagformulier ter beschikking, dat minstens de volgende gegevens vermeldt: 1° de naam, voornaam en personalia van de kandidaat-auditeur;2° de referentie van de erkenning als EPB-certificeerder voor een residentiële eenheid;3° als het om een natuurlijke persoon gaat, het afschrift van het diploma van de kandidaat-auditeur of de in artikel 16, § 2, bedoelde gelijkwaardigheid; 4 als het om een rechtspersoon gaat, het bedrijfsnummer; 5° als het om een rechtspersoon gaat, een afschrift van de overeenkomst die de kandidaat-auditeur verbindt aan de houder van de erkenning en het nummer van de erkenning. § 2. Binnen tien dagen na ontvangst van het kandidatuurdossier richt de Administratie een bericht van ontvangst aan de kandidaat-auditeur dat de volgende informatie vermeldt: 1° de datum waarop de aanvraag in ontvangst is genomen;2° de termijn waarin de beslissing genomen moet worden;3° de beroepsmiddelen en de bevoegde instanties almede de in acht te nemen vormen en termijnen. Binnen een termijn van veertig dagen, te rekenen van de datum van verzending van het bericht van ontvangst, geeft de Administratie de kandidaat-auditeur kennis van haar beslissing waarbij ze de kandidatuur al dan niet aanneemt.

Als het dossier onvolledig is en in afwijking van het tweede lid wordt de kandidaat-auditeur zo spoedig mogelijk daarover ingelicht. Deze kennisgeving vermeldt de ontbrekende stukken en verduidelijkt dat de in het tweede lid bedoelde termijn bij de ontvangst van het geheel van de ontbrekende stukken begint te lopen.

Na kennisgeving van de aanvaarding van de kandidatuur mag de kandidaat-auditeur zich inschrijven voor de opleidingen en examens bedoeld in de artikelen 22 en 24. De kennisgeving vermeldt de praktische modaliteiten voor de organisatie van die opleidingen en examens.

Het vierde lid is niet van toepassing op de rechtspersoon die een erkenningsaanvraag indient en die minstens één erkende auditeur onder zijn personeel of medewerkers heeft. § 3. Aan het einde van de opleidingen en examens bedoeld in de artikelen 22 en 24 en na ontvangst van het in artikel 26 bedoelde rapport erkennen de Ministers de kandidaat-auditeurs die voor de in artikel 24 bedoelde proeven zijn geslaagd. § 4. In afwijking van de § 2, vierde lid, en § 3, erkennen de Ministers de rechtspersoon die bij de indiening van zijn aanvraag minstens één erkende auditeur onder zijn personeel of medewerkers heeft.

Art. 18.§ 1. De beslissing tot toekenning van de erkenning vermeldt het erkenningsnummer.

De beslissing tot toekenning van de erkenning aan een rechtspersoon vermeldt de verplichting voor laatstgenoemde om de Administratie binnen 30 dagen in kennis te stellen van de beëindiging van de overeenkomst tussen deze rechtspersoon en zijn personeelslid of medewerker die een erkende auditeur is. § 2. De beslissing tot toekenning van de erkenning wordt aan de erkende kandidaat-auditeur meegedeeld binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van het in artikel 26 bedoelde rapport.

De modaliteiten betreffende de toegang tot de overeenkomstig artikel 8 aan te wenden hulpmiddelen worden nader bepaald in de kennisgeving.

In afwijking van het eerste lid wordt de beslissing tot toekenning van de erkenning aan de erkende rechtspersoon meegedeeld binnen een termijn van zestig dagen na de beslissing van de Administratie waarbij ze de kandidatuur van de rechtspersoon al dan niet aanneemt. § 3. De erkenning begint te lopen op de datum van de ondertekening van de beslissing.

Art. 19.De auditeur die zijn activiteiten wenst te staken, dient een verzoek tot intrekking van de erkenning op vrijwillige basis bij de Administratie in.

De Administratie bericht ontvangst daarvan binnen tien dagen na de aanvraag.

De beslissing tot intrekking van de erkenning op vrijwillige basis wordt door de Ministers genomen binnen zestig dagen na de datum van het ontvangstbewijs.

De intrekking van de erkenning op vrijwillige basis begint te lopen vanaf de ondertekening van de beslissing.

Art. 20.Tenzij kan worden aangetoond dat de rechtspersoon onder zijn personeel of medewerkers een andere natuurlijke persoon heeft die erkend is als auditeur, leidt de beëindiging van de overeenkomst tussen de rechtspersoon die houder is van een erkenning en zijn personeelslid of medewerker die een erkende auditeur is, van rechtswege tot het verlies van de erkenning voor de rechtspersoon.

Art. 21.De Administratie maakt de lijst van de erkende auditeurs bekend op haar website en werkt ze bij. Afdeling 2. - Opleiding van de auditeurs

Onderafdeling 1. - Oorspronkelijke opleiding met het oog op de erkenning

Art. 22.§ 1. De opleidingen en de examens van de kandidaat-auditeurs worden georganiseerd door de erkende opleidingscentra bedoeld in de artikelen 32 en volgende van dit besluit. § 2. De kandidaat-auditeur die niet het geheel van de opleiding volgt, mag niet deelnemen aan de proeven van het examen en volgt een nieuwe volledige opleiding.

In afwijking van het eerste lid kan een afwezigheid die niet langer dan één dag mag duren, gerechtvaardigd worden aan de hand van een medisch attest of een bewijsstuk waaruit blijkt dat ze aan overmacht te wijten is.

Art. 23.De inhoud en de opleidingsdragers worden door de Administratie ter beschikking gesteld van de centra en omvat minstens : 1° een module theorie van minimum één dag betreffende: a) de werking en de toepassing van de procedure, de software en de databank;b) de erkenningsvoorwaarden en -procedure bedoeld in de artikelen 16 en volgende;c) de opdrachten van de auditeur bedoeld in de artikelen 29 en volgende;d) de inhoud van de basismodule en van de modules "gezondheid en comfort van de inwoners", "opvolging van de werken", de inhoud van de rapporten en het gebruik van de uitlegbrochure, bedoeld in de artikelen 5 en 15;2° een module theorie en praktijk van minimum twee dagen betreffende de evaluatie van de criteria inzake veiligheid-waterdichtheid-stabiliteit, de criteria energieprestatie en de criteria inzake gezondheid en comfort van de woning die in artikel 5 bedoeld zijn;3° een module theorie en praktijk van minimum één dag betreffende de verbeteringen bedoeld in artikel 5;4° een module praktijk van minimum een dag, dat minstens praktische voorbeelden geeft van het uitvoerig coderen van de verschillende modules in de software;5° een module praktijk van minimum een halve dag, dat de voorstelling van de rapporten en van de uitlegbrochure omvat. De gezamenlijke opleiding mag niet meer dan zes dagen in beslag nemen.

Art. 24.Het examen bestaat uit een schriftelijke en uit een mondelinge proef. Er wordt voor het examen geslaagd indien minstens 10/20 in elke van de schriftelijke en mondelinge proeven en minstens 12/20 in totaal wordt behaald.

De schriftelijke proef wordt georganiseerd op basis van een multiplechoice-vragenlijst en betreft de theoretische en praktische aspecten bedoeld in artikel 23.

De mondelinge proef slaat op de kennis van de toe te passen regelgeving, de opdrachten van de auditeur, de software en de procedure, het auditrapport en de uitlegbrochure.

De kandidaat-auditeur die niet opdaagt voor een proef moet een volledige nieuwe opleiding volgen en beide proeven afleggen.

De kandidaat-auditeur die niet slaagt voor een proef moet een volledige nieuwe opleiding volgen en beide proeven afleggen.

In afwijking van het vierde lid, kan een afwezigheid, die niet langer dan één dag mag duren, gerechtvaardigd worden aan de hand van een medisch certificaat of een bewijsstuk waaruit blijkt dat ze aan overmacht te wijten is. In dat geval moet de kandidaat de gemiste proef afleggen in het centrum waar hij ingeschreven is.

Behoudens buitengewone, niet te voorziene, niet van de wil van de kandidaat-auditeur afhankelijke en behoorlijk gemotiveerde omstandigheden, mag de inschrijving voor een nieuwe opleiding niet meer dan één keer hernieuwd worden.

Art. 25.De data van de cursussen en examens worden minstens vijftien werkdagen vóór aanvang ervan door het centrum aan de Administratie meegedeeld.

De Administratie mag de opleidingen en examens bijwonen om de verbeteringen en evoluties van het verloop of de dragers van de opleiding of van de proeven vast te stellen.

Ze kan ook problemen aan het licht brengen in verband met de kwaliteit van het onderwijs dat door de opleider wordt gegeven, de onderwijsmethoden en -praktijken van de opleider of van het centrum.

Wanneer ze de opleidingen en proeven bijwoont, kan de Administratie niet actief deelnemen aan het verloop van de opleidingen en proeven.

Art. 26.Binnen vijftien dagen na de mondelinge proef richt het centrum een attest aan de kandidaat-auditeurs die de opleiding in haar geheel gevolgd hebben en voor de proeven geslaagd zijn.

Binnen dezelfde termijn richt het centrum een rapport aan de Administratie, waarin de aanwezigheden op de opleidingen en de uitslagen van de schriftelijke en mondelinge proeven van elke kandidaat vermeld worden.

De attesten en het rapport worden door de verantwoordelijke van het centrum ondertekend.

Art. 27.Om de kosten van de organisatie van de opleidingen en examens te dekken, mag het centrum een inschrijvingsrecht bij de kandidaat-auditeurs innen.

De Ministers kunnen het maximumbedrag van het inschrijvingsrecht vastleggen.

Onderafdeling 2. - Voortgezette en aanvullende opleidingen

Art. 28.§ 1. De auditeurs moeten voortgezette of aanvullende opleidingssessies volgen, die door de Ministers of hun afgevaardigden of de opleidingscentra georganiseerd worden. § 2. De Ministers kunnen de vorm, de minimale inhoud, de duur en de frequentie van de door de auditeur gevolgde voortgezette of aanvullende opleidingen beslissen. § 3. De voortgezette opleidingssessies hebben met name betrekking op het bijsturen van de procedure, de software en de uitlegbrochure ingevolge de technische ontwikkelingen en de verbeteringen verricht bij het in aanmerking nemen van de gegevens uit de certificaten en audits. § 4. De voortgezette opleidingssessies maken het met name mogelijk om algemene informatie over de reglementaire evoluties, over de toepassing van de procedure en de software, alsook over de links tussen de audit en de hulpmechanismen die in Wallonië georganiseerd worden, aan de auditeurs mede te delen. Afdeling 3. - Opdrachten van de auditeurs

Art. 29.§ 1. De auditeur vervult persoonlijk of per gedeeltelijke delegatie alle taken die nodig zijn voor het opmaken van de audit, met name: 1° het bezoek van het gebouw, de inzameling en verwerking van de gegevens en de opslag ervan in de databank;2° de vaststellingen van de verbeteringen bedoeld in artikel 5. § 2. In het kader van de in artikel 5 bedoelde verbeteringen moet de auditeur rekening houden met de wens van de aanvrager wat betreft de geplande wijzigingen van het beschermde volume of de energiesectoren. § 3. De rapporten worden in aanwezigheid van de aanvrager door de auditeur uitgelegd aan de hand van de uitlegbrochure die door de Administratie ter beschikking wordt gesteld.

Dit deel van de opdracht mag niet worden gedelegeerd.

Wanneer de auditeur een rechtspersoon is, wordt dit deel van de opdracht verplicht vervuld door een auditeur die een personeelslid of een medewerker van de rechtspersoon is.

Wanneer de werken overeenkomstig de aanbevelingen van de audit zijn uitgevoerd, kan het rapport over de opvolging van de werken, in afwijking van het eerste lid, zonder aanvullende uitleg overgemaakt worden aan de aanvrager. § 4. De auditeur registreert de in artikel 8 bedoelde gegevens binnen 30 dagen na het bezoek van het gebouw dat nodig is voor het verzamelen van de gegevens voor het opstellen van het rapport over de basismodule.

De overmaking van het rapport over de basismodule aan de aanvrager alsook de uitleg en de toelichting bedoeld in § 3 2, worden door de auditeur uitgevoerd binnen dertig dagen, te rekenen van de datum van de registratie bedoeld in artikel 8.

De auditeur registreert de in artikel 8 bedoelde gegevens binnen 30 dagen na het bezoek van het gebouw of na ontvangst van de gegevens nodig voor het verzamelen van de gegevens voor het opstellen van het rapport over de opvolging van de werken.

De overmaking van het rapport over opvolging van de werken en, in voorkomend geval, de uitleg van dit rapport worden door de auditeur uitgevoerd binnen dertig dagen na de in artikel 8 bedoelde registratie van de gegevens. § 5. Wanneer de auditeur een deel van zijn opdracht delegeert, neemt hij persoonlijk de verantwoordelijkheid voor de gehele opdracht op zich en ondertekent hij de rapporten persoonlijk. § 6. De auditeur informeert de Administratie over de registratie van de rapporten.

Art. 30.§ 1. De auditeurs vervullen hun opdracht in alle onafhankelijkheid.

De auditeur mag niet overgaan tot de audit van een woning of een woning in wording waarvoor hij houder is van een zakelijk recht of waarvoor een van zijn bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad houder is van een zakelijk recht. § 2. De auditeur gebruikt de databank alleen om de audit uit te voeren.

In het kader van hun opdrachten doen de auditeurs geen enkel commercieel voorstel betreffende de energievoorziening van het gebouw of de verbeteringen aanbevolen in de audit.

Onverminderd de controles bedoeld in de artikelen 36 en volgende, verstrekken de auditeurs geen informatie aan derden i.v.m. de resultaten van de audit, behoudens voorafgaande toestemming van de aanvrager.

Art. 31.De auditeurs geven binnen dertig dagen de Administratie onmiddellijk kennis van elke wijziging in de gegevens opgenomen in het formulier bedoeld in artikel 17. HOOFDSTUK IV. - Erkende opleidingscentra Afdeling 1. - Erkenning van de opleidingscentra

Art. 32.Om erkend te worden, verstrekt en organiseert het opleidingscentrum de opleidingen en examens bedoeld in de artikelen 22 en 24 alsook de voortgezette of aanvullende opleidingssessies bedoeld in artikel 28 en voldoet het aan de volgende voorwaarden : 1° beschikken over de nodige technische en informaticamiddelen en over lokalen geschikt voor het aantal kandidaat-auditeurs; 2° beschikken over onderwijzend personeel dat voldoet aan de volgende voorwaarden : a) sinds minstens twee jaar houder zijn van een geldige erkenning die overeenkomstig dit besluit verkregen werd, minstens 16.00/20 behaald hebben voor het examen bedoeld in artikel 22, niet het voorwerp zijn geweest van een sanctie bedoeld in artikel 22 en vijf audits uitgevoerd hebben in de loop van de twee jaren die voorafgaan aan de aanwijzing als opleider door het centrum; b) niet het voorwerp zijn geweest van een sanctie bedoeld in artikel 54 van het EPB-decreet en vijf certificaten hebben opgesteld in de loop van de twee jaren die voorafgaan aan de aanwijzing als opleider door het centrum.

Art. 33.§ 1. De erkenningsgaanvraag wordt door de vertegenwoordiger van het centrum ingediend d.m.v. het door de Administratie ter beschikking gestelde formulier.

Het erkenningsaanvraagformulier vermeldt op zijn minst de volgende gegevens : 1° de identificatie van het centrum en de personalia van iedere persoon die het vertegenwoordigt, alsook zijn handtekening;2° de identificatie van de leden van het onderwijzend personeel aangewezen door het centrum en hun handtekening. De vorm en de inhoud van het erkenningsaanvraagformulier worden nader bepaald worden door de Ministers. § 2. Binnen tien dagen na ontvangst van het kandidatuurdossier voor de erkenning richt de Administratie een bericht van ontvangst aan het kandidaat-opleidingscentrum dat de volgende informatie vermeldt : 1° de datum waarop de aanvraag in ontvangst is genomen;2° de termijn waarin de beslissing genomen moet worden;3° de beroepsmiddelen en de bevoegde instanties almede de in acht te nemen vormen en termijnen. Binnen een termijn van zestig dagen, te rekenen van de datum van verzending van het bericht van ontvangst, geeft de Ministers of zijn afgevaardigde de kandidaat kennis van zijn beslissing.

Als het dossier onvolledig is en in afwijking van het derde lid wordt het opleidingscentrum zo spoedig mogelijk daarover ingelicht. Deze kennisgeving vermeldt de ontbrekende stukken en verduidelijkt dat de in het derde lid bedoelde termijn bij de ontvangst van het geheel van de ontbrekende stukken begint te lopen. § 3. Het ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning vermeldt het erkenningsnummer.

De erkenning begint te lopen op de datum van ondertekening van het ministerieel besluit.

Art. 34.De Administratie maakt de lijst van de erkende opleidingscentra bekend op haar website en werkt ze bij. Afdeling 2. - Opdrachten

Art. 35.§ 1. De centra geven de kandidaat-auditeurs die de in artikel 17, § 2, bedoelde kennisgeving van aanvaarding ontvangen hebben, de in de artikelen 22 en 24 bedoelde opleiding met het oog op de erkenning.

Ze geven ook aan de auditeurs de voortgezette opleiding bedoeld in artikel 28.

Ze maken gebruik van de opleidingsdragers bedoeld in de artikelen 23 en 28.

De praktische modaliteiten voor de organisatie van de opleidingen en examens bedoeld in de artikelen 22 en 24 alsook van de voortgezette opleiding bedoeld in artikel 28 kunnen nader bepaald worden door de Ministers.

De modaliteiten bedoeld in het vierde lid betreffen op zijn minst de geharmoniseerde organisatie en de coördinatie tussen de centra : 1° de aanwijzing van de leden van het onderwijzend personeel, overeenkomstig artikel 32; 2° de toegang tot de opleidingen en examens voor de kandidaat-auditeurs toegelaten krachtens artikel 17 en de aan die kandidaat-auditeurs te verstrekken informatie i.v.m. de organisatie van die opleidingen en examens; 3° de toegang tot de voortgezette opleiding en de aan de auditeurs te verstrekken informatie i.v.m. de organisatie van de voortgezette opleidingssessies; 4° de pedagogische inhoud van de opleidingsdragers;5° de evaluatie bedoeld in artikel 24;6° de procedure voor de mededeling van de resultaten van de evaluaties door de centra. § 2. De centra kunnen op eigen initiatief voortgezette of aanvullende opleidingssessies organiseren nadat de Administratie het programma, de dragers en de duur van de opleiding heeft goedgekeurd. HOOFDSTUK V. - Controles, sancties en beroep Afdeling 1. - Controle van de auditeurs

Art. 36.§ 1. De Administratie is gemachtigd om controle te voeren op de audits. § 2. In het kader van de in paragraaf 1 bedoelde controle kan de Administratie van de auditeur verlangen dat hij haar alle documenten voorlegt, op grond waarvan de rapporten zijn opgesteld en die hij gedurende acht jaar na de datum van registratie van de rapporten moet bewaren.

In het kader van de in paragraaf 1 bedoelde controle kan de Administratie van de auditeur verlangen dat hij haar alle documenten voorlegt op grond waarvan het opvolgingsrapport is opgesteld en die hij gedurende vijf jaar na de datum van registratie van elk rapport moet bewaren.

De controle wordt uitgevoerd op basis van deze documenten, dan wel op basis van de gegevens die zijn vastgesteld in de betrokken woning of de betrokken woning in wording, of op basis van de gegevens die zijn opgenomen in de in artikel 8 bedoelde databank, of op basis van enige relevante informatie waarover de Administratie beschikt.

Art. 37.Wanneer de Administratie vaststelt dat een audit tekortkomingen aan het licht brengt, kan zij, onverminderd de mogelijkheid van sancties, de opsteller van de audit verzoeken deze te corrigeren.

De Administratie stelt de auditeur in kennis van de vastgestelde vergissing en geeft hem de opdracht deze binnen een door de Administratie te bepalen termijn, die niet meer dan drie maanden mag bedragen, te corrigeren.

De auditeur stelt de persoon die de audit hem heeft besteld, in kennis van de vergissing en verstrekt hem de verbeterde versie. Afdeling 2. - Sancties van de auditeurs

Art. 38.Als een auditeur zijn verplichtingen verzuimt na te komen, kan hij door de Ministers bestraft worden.

De bedoelde tekortkomingen zijn : 1° de slechte kwaliteit van de audits, vastgesteld o.a. : a) wegens tekortkomingen op het vlak van de kwaliteit en de volledigheid van de opgenomen gegevens of de resultaten;b) wegens tekortkomingen op het vlak van de kwaliteit, de haalbaarheid en de cohesie van de verbeteringsvoorstellen opgenomen in de aanbevelingen;2° het niet-naleven van de procedure, de regels voor het gebruik van de software of van de databank;3° de niet-naleving van de verplichtingen bedoeld in de artikelen 8, 28 tot en met 31, en 36, § 2;4° het niet rechtzetten of aanvullen van de audits die overeenkomstig artikel 37 zijn gecontroleerd of waarvan de slechte kwaliteit is vastgesteld.

Art. 39.Mogelijke sancties zijn de waarschuwing, de tijdelijke opschorting en de intrekking van de erkenning.

Art. 40.Het voornemen om de erkende auditeur te sanctioneren wordt hem door de Administratie meegedeeld.

Deze verzending vermeldt : 1° de vastgestelde tekortkomingen;2° de eventueel overwogen sanctie;3° de datum van het verhoor waarin de auditeur, in voorkomend geval vergezeld van zijn advocaat, verzocht wordt zijn opmerkingen mede te delen;4° de wijze waarop de auditeur het volledige dossier betreffende de tekortkomingen die hem worden verweten kan raadplegen. Het proces-verbaal van het verhoor wordt door de Administratie aan de erkende auditeur betekend binnen twintig dagen na het verhoor.

De beslissing om de erkende auditeur al dan niet te sanctioneren wordt door de Ministers genomen en binnen 60 dagen na het verhoor aan de erkende auditeur meegedeeld.

De sanctie moet in verhouding staan tot de ernst van de tekortkomingen waarop de beslissing is gebaseerd.

De beslissing tot opschorting of intrekking van de erkenning wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Art. 41.In geval van opschorting of intrekking van de erkenning, verwittigt de auditeur binnen 30 dagen alle aanvragers met wie contracten lopen met het oog op de uitvoering van een audit.

De opschorting duurt zolang hij de nieuwe opleiding als bedoeld in de artikelen 22 en 24 niet heeft gevolgd en daarvoor is geslaagd. Afdeling 3. - Controle van de erkende opleidingscentra

Art. 42.Als een centrum zijn verplichtingen verzuimt na te komen, kan het door de Ministers bestraft worden.

Mogelijke sancties zijn de opschorting en de intrekking van de erkenning.

Art. 43.Het voornemen om het erkende opleidingscentrum te sanctioneren wordt door de Administratie aan het centrum meegedeeld.

Deze verzending vermeldt : 1° de vastgestelde tekortkomingen;2° de eventueel overwogen sanctie;3° de datum van het verhoor waarin de vertegenwoordiger van het erkende opleidingscentrum, in voorkomend geval vergezeld van zijn advocaat, verzocht wordt zijn opmerkingen mede te delen;4° de wijze waarop de vertegenwoordiger van het erkende opleidingscentrum het volledige dossier betreffende de aan het centrum verweten tekortkomingen kan raadplegen. Het proces-verbaal van het verhoor wordt door de Administratie aan het erkende opleidingscentrum betekend binnen twintig dagen na het verhoor.

De beslissing om het erkende opleidingscentrum te sanctioneren wordt door de Ministers genomen en betekend aan het erkende opleidingscentrum binnen zestig dagen na het verhoor.

De sanctie moet in verhouding staan tot de ernst van de tekortkomingen waarop de beslissing is gebaseerd.

De opschorting duurt zolang het bestrafte centrum niet heeft aangetoond dat het aan de eisen van artikel 32 kan voldoen. HOOFDSTUK VI. - Bescherming van de gegevens

Art. 44.De Administratie, de Ministers, de auditeur en de erkende opleidingscentra zijn, elk wat hen betreft, verantwoordelijk voor de verwerking in de zin van AVG voor de verwerking van de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de audit en voor de toekenning van de erkenning. artDe gegevens verkregen door de verantwoordelijken voor de verwerking worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt met een maximale bewaartermijn die verstrijkt op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de verjaring plaatsvindt van alle handelingen die tot de bevoegdheid van de verwerkingsverantwoordelijken vermeld in artikel 44 behoren en, in voorkomend geval, waarin de definitieve beëindiging van de ermee verbonden procedures en administratieve en gerechtelijke beroepen, is geschied.

Art. 45.De Administratie en de auditeurs nemen de nodige en passende maatregelen opdat alle persoonsgegevens voortkomende van de verzamelde documenten, op een beveiligde wijze, zowel fysiek als op informaticagebied, worden bewaard of uitgewisseld in het kader van de toepassing van dit besluit. HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen

Art. 46.In artikel 74, derde lid, van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 30/07/2014 numac 2014027210 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014027224 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen. - Addendum sluiten ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/11/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013207272 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de energieprestatie van gebouwen sluiten betreffende de energieprestaties van gebouwen worden de woorden "het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012206685 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de energie-audit van een woning sluiten betreffende de energie-audit van een woning" vervangen door de woorden "het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 betreffende de audit van een woning".

Art. 47.Het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012206685 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de energie-audit van een woning sluiten betreffende de energie-audit van een woning, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 21 december 2012 en 15 mei 2014, wordt opgeheven op een door de Minister van Energie vastgestelde datum.

Art. 48.De personen die krachtens het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012206685 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de energie-audit van een woning sluiten betreffende de energie-audit van een woning erkend zijn als auditeur voor de uitvoering van audits in de sector van de huisvesting, beschikken over een erkenning als auditeur in de zin van dit besluit.

Art. 49.De centra die krachtens het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012206685 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de energie-audit van een woning sluiten betreffende de energie-audit van een woning erkend zijn als opleidingscentra, beschikken over een erkenning van centrum in de zin van dit besluit.

Art. 50.In afwijking van artikel 32, 2°, a), kan het gekwalificeerd onderwijzend personeel ook worden aangeworven onder de personen bedoeld in artikel 49 die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een sanctie bedoeld in hoofdstuk V van het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012206685 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de energie-audit van een woning sluiten betreffende de energie-audit van een woning of in hoofdstuk 5 van dit besluit: a) wanneer zij sinds ten minste twee jaar beschikken over een erkenning verkregen op grond van artikel 7 van het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012206685 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de energie-audit van een woning sluiten betreffende de energie-audit van een woning, nadat zij voor het in artikel 13 van hetzelfde besluit bedoelde examen een resultaat hebben verkregen dat gelijk is aan of hoger is dan 16 op 20, of b) onder de auditeurs opgenomen in de reserve die is ingesteld overeenkomstig artikel 33 van het besluit van de Waalse regering van 15 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012206685 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de energie-audit van een woning sluiten betreffende de energie-audit van een woning.

Art. 51.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2019.

Art. 52.De Minister van Energie en de Minister van Huisvesting zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 4 april 2019.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastructuren, V. DE BUE


begin


Publicatie : 2019-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^