Besluit Van De Waalse Regering van 04 december 2014
gepubliceerd op 17 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de « Société de Transport en commun du Hainaut »

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014207541
pub.
17/12/2014
prom.
04/12/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

4 DECEMBER 2014. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de « Société de Transport en commun du Hainaut » (Openbare Vervoermaatschappij Henegouwen)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest, inzonderheid op artikel 18;

Gelet op de statuten van de "Société de Transport en commun du Hainaut" goedgekeurd bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 30 mei 1991, zoals gewijzigd bij: - het besluit van de Waalse Regering van 22 december 1994; - het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999027580 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de "Société de transport en commun du Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999027579 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de "Société de transport en commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 08/09/1999 numac 1999027669 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de gewijzigde statuten van de "Société wallonne du Logement" en tot vaststelling van haar minimumkapitaal sluiten; - het besluit van de Waalse Regering van 27 september 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2001 pub. 20/10/2001 numac 2001027586 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de « Société de transport en commun du Hainaut » (Maatschappij van Openbaar Vervoer van Henegouwen type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2001 pub. 20/10/2001 numac 2001027585 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de « Société de transport en commun de Liège-Verviers » type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2001 pub. 20/10/2001 numac 2001027588 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de "Société de transport en commun de Namur-Luxembourg" type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2001 pub. 20/10/2001 numac 2001027584 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de "Société de transport en commun du Brabant wallon" type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2001 pub. 20/10/2001 numac 2001027583 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de « Société de transport en commun de Charleroi » sluiten; - het besluit van de Waalse Regering van 10 november 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203258 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de openbare vervoersmaatschappij van Henegouwen type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203260 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de "Société régionale wallonne du Transport" type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203255 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de openbare vervoersmaatschappij van Namen-Luxemburg sluiten; - het besluit van de Waalse Regering van 20 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205621 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van "TEC Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205629 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de « Société de Transport en commun du Hainaut » type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205628 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de « Société de Transport en commun de Charleroi » type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205630 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de « Société de Transport en commun de Namur-Luxembourg » type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205623 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van "TEC Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205627 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de « Société de Transport en commun du Brabant wallon » type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205626 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 maart 2009 tot aanwijzing van de raad van bestuur van de « Société de Transport en commun de Liège-Verviers » sluiten;

Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van bedoelde maatschappij van 6 juni 2014;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, Besluit :

Artikel 1.De bijgaande wijzigingen in de statuten van de "Société de Transport en commun du Hainaut" zoals beslist bij de buitengewone algemene vergadering van 6 juni 2014 worden goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 4 december 2014.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

Bijlage 1) Er wordt een artikel 25bis toegevoegd : "Voor wat niet bepaald wordt bij het decreet van 21 december 1989, en met name de artikelen 21bis en 21ter, worden de procedures voor de aanwerving en de evaluatie van de directeur-generaal en van de adjunct-directeur-generaal bepaald bij het bezoldigings- en evaluatiecomité opgericht binnen de raad van bestuur van de "SRWT" ";2) In artikel 28 vervallen de woorden "van de directeur-generaal en van de adjunct-directeur-generaal";3) Na artikel 28 wordt een ondertitel ingevoegd, luidend als volgt "Coördinatiecomité";4) Er wordt een artikel 28bis toegevoegd : "Er wordt een Coördinatiecomité binnen de TEC-groep opgericht.Dat comité bestaat uit de administrateur-generaal, de adjunct-administrateur-generaal van de "SRWT" en van het geheel van de directeurs-generaal en adjunct-directeurs-generaal van de vijf exploitatiemaatschappijen.

Het Coördinatiecomité heeft als hoofdopdracht de activiteiten van de "SRWT" en van de exploitatiemaatschappijen te coördineren om de coherentie, de doeltreffendheid en de efficiëntie van de werking van de TEC-groep te verzekeren. In dit kader is het Coördinatiecomité op voorstel van de administrateurs-generaal van de "SRWT" met name belast met de volgende opdrachten : - de door de groep uit te voeren strategie bepalen om zijn opdracht uit te voeren en zijn doelstellingen te bereiken; - alle beslissingen over gebieden die vallen onder het gemene beleid van de groep en over dossiers die door de functionele commissies opgemaakt worden, nemen; - de voornamelijke processen in coherentie met de verwachtingen van de ontvangende partijen en met de strategische doelstellingen vaststellen en zich van hun correcte declinatie binnen de maatschappijen van de groep vergewissen; - de geschillen tussen de maatschappijen van de groep oplossen; - ervoor zorgen dat het management de belangrijke risico's heeft geïdentificeerd en de gepaste maatregelen heeft genomen om ze te beheren; - de structuur, de organisatie en de planning van de op schaal van de groep ontwikkelde projecten bepalen en hun verantwoordelijken aanwijzen; - de uitvoering van de activiteiten en van de projecten superviseren en de resultaten op basis van gepaste indicatoren analyseren; - de aanpassingen en de verbeteringsmaatregelen beslissen, die het nodig acht om de projecten tot een goed einde te brengen en de doelstellingen van de groep te bereiken; - de verslagen van de interne audit, de daaruit voortvloeiende actieplannen en de opvolging van hun uitvoering goedkeuren.".

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^