Besluit Van De Waalse Regering van 04 december 2014
gepubliceerd op 17 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de "Société régionale wallonne du Transport"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014207542
pub.
17/12/2014
prom.
04/12/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

4 DECEMBER 2014. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de "Société régionale wallonne du Transport" (Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op de statuten van de "Société régionale wallonne du Transport" goedgekeurd bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990, zoals gewijzigd bij: - het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 30 juli 1992; - het besluit van de Waalse Regering van 24 juni 1993; - het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 1994; - het besluit van de Waalse Regering van 31 oktober 1996; - het besluit van de Waalse Regering van 27 september 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2001 pub. 20/10/2001 numac 2001027587 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van een wijziging in de statuten van de "Société régionale wallonne du Transport" type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2001 pub. 20/10/2001 numac 2001027586 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de « Société de transport en commun du Hainaut » (Maatschappij van Openbaar Vervoer van Henegouwen type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2001 pub. 20/10/2001 numac 2001027588 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de "Société de transport en commun de Namur-Luxembourg" type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2001 pub. 20/10/2001 numac 2001027585 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de « Société de transport en commun de Liège-Verviers » type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2001 pub. 20/10/2001 numac 2001027583 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de « Société de transport en commun de Charleroi » type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2001 pub. 20/10/2001 numac 2001027584 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de "Société de transport en commun du Brabant wallon" sluiten; - het besluit van de Waalse Regering van 10 november 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203260 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de "Société régionale wallonne du Transport" type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203255 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de openbare vervoersmaatschappij van Namen-Luxemburg sluiten; - het besluit van de Waalse Regering van 20 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205622 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de SRWT type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205621 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van "TEC Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205620 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van "TEC Brabant wallon" type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205623 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van "TEC Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205624 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van "TEC Namur-Luxembourg" type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205628 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de « Société de Transport en commun de Charleroi » type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205626 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 maart 2009 tot aanwijzing van de raad van bestuur van de « Société de Transport en commun de Liège-Verviers » sluiten;

Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van bedoelde maatschappij van 11 juni 2014;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, Besluit :

Artikel 1.De bijgaande wijzigingen in de statuten van de "Société régionale wallonne du Transport" zoals beslist bij de buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2014 worden goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 4 december 2014.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

Bijlage 1) In artikel 11 wordt een tweede lid toegevoegd : "In geval van uitgifte van obligaties door de maatschappij kunnen ze op naam of gedematerialiseerd worden uitgegeven.". 2) Er wordt een artikel 25bis toegevoegd, luidend als volgt: " § 1. Binnen de Raad van bestuur wordt een Bezoldigings- en evaluatiecomité opgericht dat de volgende opdrachten heeft: 1) advies uitbrengen over de uitvoering van het globale loonbeid van de TEC-groep;2) de bezoldigingen vaststellen van de Administrateur-generaal en van de adjunct-administrateur-generaal en van de directeurs van de "SRWT" alsook van de Directeur-generaal en van de Adjunct-directeur-generaal en de directeurs van de exploitatiemaatschappijen;3) de procedures voor de selectie en de aanwerving van de Administrateur-generaal en van de adjunct-administrateur-generaal van de "SRWT" alsook van de Directeur-generaal en van de Adjunct-directeur-generaal van de exploitatiemaatschappijen overeenkomstig het decreet van 21 december 1989 en deze statuten onderzoeken;4) overgaan tot de periodieke evaluaties van de Administrateur-generaal en van de adjunct-administrateur-generaal van de "SRWT" alsook van de Directeur-generaal en van de Adjunct-directeur-generaal van de exploitatiemaatschappijen overeenkomstig het decreet van 21 december 1989 en deze statuten; § 2. Het Comité bestaat uit de voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad van bestuur alsook uit drie andere leden die door de Raad uit zijn midden worden aangewezen. Het wordt door de ondervoorzitter van de Raad voorgezeten. § 3. Het Comité bepaalt aan de hand van een huishoudelijk reglement de wijze waarop het zijn bevoegdheden overeenkomstig deze statuten uitoefent.

Dit reglement wordt ter informatie aan de Raad van bestuur meegedeeld." 3) Er wordt een artikel 25ter toegevoegd, luidend als volgt : " § 1.Binnen de Raad van bestuur wordt een Auditcomité opgericht dat hetgeen volgt tot doel heeft : - de goedkeuring van het interne auditbeleid voorgesteld door de Directeur van de interne audit. Deze goedkeuring heeft betrekking op de voornamelijke doelstellingen van de interne audit en op de voor hun uitvoering nodige hulpbronnen; - de goedkeuring van het jaarlijkse programma van de activiteiten van de interne audit voorgesteld door de Directeur van de interne audit.

Dat programma omvat het geheel van de activiteiten die door de leden van de dienst van de interne audit tijdens het betrokken jaar uitgevoerd zullen worden, waaronder voornamelijk de auditopdrachten; - het onderzoek van de definitieve auditopdrachten voorgesteld door de Directeur van de interne audit en de goedkeuring van de aanbevelingen van de interne audit; - het onderzoek van de uitvoering van de aanbevelingen. De directeur van de interne audit verstrekt het Auditcomité de inlichtingen over de maatregelen genomen door de verantwoorlelijken van de maatschappijen om de beslissingen betreffende de recente audits toe te passen. - de opvolging van de financiële toestanden, van de doeltreffendheid van de interne controle en van de evaluatie van de risico's; - de betrekkingen met de externe audit. § 2. Het Comité bestaat uit : - één voorzitter en vier leden die door de Raad van bestuur uit zijn midden worden aangewezen, - een onafhankelijk lid, dat in boekhouding en audit deskundige is en dat door de Raad van bestuur aangewezen wordt; - de Administrateur-generaal en de Adjunct-administrateur-generaal.

De Directeur van de interne audit neemt het secretariaat van de vergaderingen van het comité waar. § 3. Het Comité bepaalt aan de hand van een huishoudelijk reglement de wijze waarop het zijn bevoegdheden overeenkomstig deze statuten uitoefent. Dit reglement wordt ter informatie aan de Raad van bestuur meegedeeld." 4) In artikel 31 vervallen de woorden "van de administrateur-generaal en van de adjunct-administrateur-generaal";5) Na artikel 31 wordt een ondertitel ingevoegd, luidend als volgt "Coördinatiecomité";6) Er wordt een artikel 31bis toegevoegd : "Er wordt een Coördinatiecomité binnen de TEC-groep opgericht.Dat comité bestaat uit de Administrateur-generaal, de Adjunct-administrateur-generaal van de "SRWT" en van het geheel van de directeurs-generaal en adjunct-directeurs-generaal van de exploitatiemaatschappijen.

Het Coördinatiecomité heeft als hoofdopdracht de activiteiten van de "SRWT" en van de exploitatiemaatschappijen te coördineren om de coherentie, de doeltreffendheid en de efficiëntie van de werking van de TEC-groep te verzekeren. In dit kader is het Coördinatiecomité op voorstel van de administrateurs-generaal van de "SRWT" met name belast met de volgende opdrachten : - de door de groep uit te voeren strategie bepalen om zijn opdracht uit te voeren en zijn doelstellingen te bereiken; - alle beslissingen over gebieden die vallen onder het gemene beleid van de groep en over dossiers die door de functionele commissies opgemaakt worden, nemen; - de voornamelijke processen in coherentie met de verwachtingen van de ontvangende partijen en met de strategische doelstellingen vaststellen en zich van hun correcte declinatie binnen de maatschappijen van de groep vergewissen; - de geschillen tussen de maatschappijen van de groep oplossen; - ervoor zorgen dat het management de belangrijke risico's heeft geïdentificeerd en de gepaste maatregelen heeft genomen om ze te beheren; - de structuur, de organisatie en de planning van de op schaal van de groep ontwikkelde projecten bepalen en hun verantwoordelijken aanwijzen; - de uitvoering van de activiteiten en van de projecten superviseren en de resultaten op basis van gepaste indicatoren analyseren; - de aanpassingen en de verbeteringsmaatregelen beslissen, die het nodig acht om de projecten tot een goed einde te brengen en de doelstellingen van de groep te bereiken; - de verslagen van de interne audit, de daaruit voortvloeiende actieplannen en de opvolging van hun uitvoering goedkeuren.".

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^