Besluit Van De Waalse Regering van 04 februari 2004
gepubliceerd op 18 mei 2004
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de tegemoetkomingsmodaliteiten en -voorwaarden inzake de materiële hulp verleend voor de integratie van gehandicapte personen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004027097
pub.
18/05/2004
prom.
04/02/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

4 FEBRUARI 2004. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de tegemoetkomingsmodaliteiten en -voorwaarden inzake de materiële hulp verleend voor de integratie van gehandicapte personen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, inzonderheid op de artikelen 6, 14 en 15;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de gehandicapte persoon, inzonderheid op de artikelen 50, 71, 72, 85, 1°, a en b, en 93, 5°;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 november 1965 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van gehandicapte personen leningen toestaat of waarborgt met het oog op hun plaatsing;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 1999 tot bepaling van de tegemoetkomingsvoorwaarden en -modaliteiten inzake de materiële hulp verleend voor de integratie van gehandicapte personen;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 december 1967 houdende vaststelling van de criteria van toekenning der tegemoetkomingen inzake sociale hulp op het gebied van de sociale reclassering van de gehandicapte personen;

Gelet op het advies van het "Conseil consultatif wallon des personnes handicapées" (Waalse adviesraad voor gehandicapte personen) Gelet op het advies van het beheerscomité van het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » (Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen), gegeven op 23 september 2003;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 juli 2003;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 24 juli 2003;

Gelet op het advies van de Raad van State, uitgebracht op 14 januari 2004, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996, bij de wet van 8 september 1997 en bij de wet van 2 april 2003;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, van de Grondwet.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° decreet : het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen;2° Agentschap : het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées";3° gehandicapte persoon : persoon zoals bedoeld in het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen;4° materiële hulp : de technische hulpmiddelen en de inrichtingen bestemd om de handicap te compenseren of de verergering ervan te voorkomen.

Art. 3.Overeenkomstig de bepalingen van dit besluit en van de desbetreffende bijlage kunnen de uitgaven i.v.m. individuele materiële hulp binnen de perken van de begrotingskredieten geheel of gedeeltelijk het voorwerp uitmaken van een tegemoetkoming ten gunste van gehandicapte personen.

Art. 4.§ 1. De tegemoetkoming in de materiële hulp die aan de gehandicapte persoon verleend wordt, dekt de kosten die wegens zijn handicap noodzakelijk zijn voor zijn sociale integratie. § 2. De kosten bedoeld in het vorige lid zijn bijkomende kosten bovenop die welke een valide persoon betaalt in identieke omstandigheden.

Het bedrag van de uitgaven voor materiële hulp wordt door het Agentschap berekend op grond van een vergelijkende marktstudie rekening houdende met de kenmerken, kwaliteiten en garantie- of onderhoudsvoorwaarden betreffende de verschillende materiële hulpverleningen.

Art. 5.De tegemoetkoming wordt slechts verleend aan een gehandicapte persoon die bij de indiening van de aanvraag de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft, als de kosten rechtstreeks gebonden zijn aan de handicap die het Agentschap vastgesteld heeft vóór de leeftijd van 65 jaar.

Art. 6.In afwijking van artikel 40 van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 1996 tot uitvoering van het decreet, voorziet de bijlage bij dit besluit al naar gelang de materiële hulpverstrekking in de noodzaak van een multidisciplinair verslag en in het soort vereiste multidisciplinaire gegevens.

Art. 7.Het Agentschap komt niet tegemoet in de kosten die de gehandicapte persoon voor materiële hulpverlening betaalt : 1° als de gehandicapte persoon in het kader van een wetgeving inzake vergoedingen of burgerlijk recht : a) nalaat in rechte de schadevergoeding op te eisen waarvoor hij een aanvraag bij het Agentschap heeft ingediend, b) van de procedure of van het recht zelf afziet;2° als de gehandicapte persoon op basis van dezelfde handicap en dezelfde behoefte als die bedoeld in dit artikel, voor een sociale prestatie in aanmerking komt krachtens andere wettelijke of reglementaire bepalingen, behalve de uitzonderingen bedoeld in de bijlage bij dit besluit; 3° als de kosten vergoed worden d.m.v. een tegemoetkoming verleend krachtens andere bepalingen van het decreet of de uitvoeringsbesluiten ervan.

Art. 8.De tegemoetkoming mag niet verleend worden voor : 1° apparatuur voor medische of paramedische behandeling of voor het onderhoud van de fysieke conditie, behalve die bedoeld in de bijlage bij dit besluit;2° diensten die door natuurlijke of rechtspersonen verstrekt worden, behalve die bedoeld in de bijlage bij dit besluit, alsmede de studiekosten, erkenningskosten en architectenhonoraria bedoeld in artikel 9;3° het geleende, gehuurde of geleasde materiaal;4° het tweedehands materiaal behalve de uitzonderingen vermeld in bijlage.

Art. 9.De gemaakte kosten zijn kosten voor de verstrekking van materiële hulp, alsmede studiekosten, erkenningskosten en architectenhonoraria die er eventueel aan gebonden zijn, verhoogd met de BTW.

Art. 10.§ l. De gemaakte kosten worden slechts aangerekend ten belope van : 1° de kosten bedoeld in artikel 4;2° het in deze bijlage vastgelegde bedrag, voor de dienstverstrekkingen inzake materiële hulp bedoeld in dezelfde bijlage. § 2. Het bedrag van de schadevergoeding verkregen krachtens een gerechtelijke beslissing wordt afgetrokken van het bedrag van de kosten bedoeld in § 1. § 3. Onverminderd de bepalingen van § 2, verleent het Agentschap de gehandicapte persoon op diens verzoek en in afwachting van de schadevergoeding bedoeld in artikel 7, 1°, een voorschot waarvan het bedrag wordt vastgelegd overeenkomstig de bepalingen van dit besluit en de bijlagen ervan.

Om dat voorschot te kunnen genieten, doet de gehandicapte persoon het Agentschap bij overeenkomst in zijn rechten en beroepen treden jegens de derde die moet instaan voor de schadevergoeding bedoeld in artikel 7, 1°.

Art. 11.§ l. De aanvraag om tegemoetkoming gaat vergezeld van de documenten vereist krachtens artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 1996 tot uitvoering van het decreet. Enkel de uitzonderingen bedoeld in de bijlage eisen dat een kostenraming wordt bijgevoegd.

Art. 12.De verstrekkingen inzake materiële hulp komen slechts in aanmerking voor een tegemoetkoming als ze plaatsvinden op ten vroegste op de dag van de aanvraag om tegemoetkoming.

De tegemoetkomingen van het Agentschap worden betaald op grond van de facturen betreffende de verstrekkingen, die ingediend moeten worden binnen een termijn van één jaar, te rekenen van de kennisgeving van de beslissing tot tegemoetkoming. Die termijn wordt op twee jaar gebracht voor globale huisinrichtingen en -verbouwingen betreffende de ISO 18, vermeld onder de punten 13 tot 15 en onder de codes ISO 18.21.03, 18.30.06 en 18.30.09.

Art. 13.Als het Agentschap vaststelt dat een aanvraag om tegemoetkoming inzake materiële hulpverlening voldoet aan de voorwaarden van dit besluit maar dat hetzij er geen sprake is van die hulp in de bijlage, hetzij dat er wel sprake van is maar dat bepaalde voorwaarden niet vervuld zijn om de tegemoetkoming te verlenen, dan wordt de aanvraag voor advies voorgelegd aan de Raad voor individuele hulpverlening inzake integratie en vervolgens aan het beheerscomité, dat moet beslissen, onverminderd de toepassing van artikel 8 en de uitsluitingen uitdrukkelijk vermeld in de bijlage bij dit besluit.

Art. 14.§ 1. Onverminderd artikel 11 van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 1996 tot uitvoering van het decreet, kan het Agentschap een door hem bevoegd verklaarde gespecialiseerde dienst of zelfstandige deskundige om zijn gemotiveerd advies vragen in het kader van een aanvraag om materiële hulpverlening : 1° hetzij bedoeld in artikel 13 van dit besluit;2° hetzij in verband met : a) het thuishouden; b) de geïnformatiseerde hulp i.v.m. communicatie, informatie, seingeving, domotica; c) de hulpverlening voor de persoonlijke mobiliteit, met inbegrip van de wagenaanpassingen bedoeld in rubriek 7.2. § 2. Onder gespecialiseerde dienst wordt een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde dienst verstaan. § 3. Het Agentschap verklaart de in § l bedoelde gespecialiseerde diensten en zelfstandige deskundigen bevoegd na een selectie uitgevoerd op grond van de volgende criteria : 1° hun zetel hebben in het Franse taalgebied; 2° het bewijs leveren van vijf volle jaren ervaring, analyse en adviesverlening inzake de technische hulp i.v.m. één van de domeinen bedoeld in § 1; 3° beschikken over een pluridisciplinaire ploeg, met hoe dan ook een functie van ergotherapeut;4° op verzoek van het Agentschap zicht ertoe verbinden een gemotiveerd advies te geven binnen een termijn van zestig dagen vanaf de datum van de aanvraag, hoe dan met inachtneming van de kwaliteit en de kosten;5° het beroepsgeheim en het privé-leven respecteren;6° afzien van elke commercialisering van de prestaties bedoeld in dit besluit;7° geen enkele financiële bijdrage eisen van de gehandicapte persoon. § 4. Het Agentschap komt in de onderzoekskosten tegemoet ten belope van een forfaitair bedrag bedoeld in de bijlage bij dit besluit voorzover de verstrekking van de dienst of van de deskundige niet gedekt wordt door overheidskredieten of -subsidies. Van de gehandicapte persoon mag geen bijdrage in de kosten van de dienstverstrekking geëist worden.

Art. 15.De voor het gehandicaptenbeleid bevoegde Minister kan de bijlage bij dit besluit jaarlijks bijwerken op voorstel van het beheerscomité.

Art. 16.Opgeheven worden : 1° de artikelen 50, 71, 72, 85, 1°, a en b, en 93, 5°, van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de gehandicapte persoon;2° het ministerieel besluit van 17 november 1965 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van gehandicapte persoon leningen toestaat of waarborgt met het oog op hun plaatsing;3° het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 1999 tot bepaling van de tegemoetkomingsvoorwaarden en modaliteiten inzake de materiële bijstand verleend voor de integratie van gehandicapte personen;4° de hoofdstukken IV, V, VI en VIbis van het ministerieel besluit van 27 december 1967 houdende vaststelling van de criteria van toekenning der tegemoetkomingen inzake sociale hulp op het gebied van de sociale reclassering van de gehandicapte persoon.

Art. 17.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 18.De Minister die bevoegd is voor het Gehandicaptenbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 4 februari 2004.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE

BIJLAGE BIJ HET BESLUIT VAN DE WAALSE REGERING TOT BEPALING VAN DE TEGEMOETKOMINGSVOORWAARDEN EN MODALITEITEN INZAKE DE MATERIELE HULP VERLEEND VOOR DE INTEGRATIE VAN GEHANDICAPTE PERSONEN I. Algemeen 1.1. Om een vlottere toegang te verlenen tot de informatie over de technische hulpmiddelen voor gehandicapte personen zijn al de in de bijlage opgenomen dienstverstrekkingen ingedeeld op grond van de ISO-classificatie (INTERNATIONAL STANDARD ORGANISATION) van de « Technische hulpmiddelen voor personen met een handicap » EN ISO 9999-2002 F. De verwijzing naar de ISO-categorieën houdt niet in dat het Agentschap tegemoetkomt voor het geheel van de technische hulpmiddelen die bij die categorieën ingedeeld zijn. 1.2. De in de bijlage vermelde tegemoetkomingsbedragen zijn maximumbedragen die aan de basisgezondheidsindex gekoppeld zijn.

Vanaf l januari 2005 worden ze jaarlijks op l januari (jaar n) aan de hand van onderstaande formule aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen bedoeld in hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 24 december 1993 tot uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van de concurrentie van het land, hierna gezondheidsindex genoemd : Bedrag op 31 december jaar n - l x gezondheidsindex maand december jaar n -1 gezondheidsindex maand december jaar n -2 1.3. Het Agentschap mag geen hernieuwing van een dienstverstrekking toestaan, noch afwijken van de hernieuwingsvoorwaarden die in deze bijlage vastliggen, behalve als de handicap verergert, als de dienstverstrekking onmogelijk vergoed kan worden of in de gevallen waarin uitdrukkelijk voorzien wordt in deze bijlage. 1.4. Het bedrag voorzien voor het onderzoek bedoeld in artikel 14, § 4, bedraagt 375 II. Soorten tegemoetkoming HULPMIDDELEN VOOR LICHAAMSVERZORGING EN BESCHERMING (ISO 09) 3. HULPMIDDELEN VOOR HYGIENE (ISO 09.12) De hulpmiddelen mogen niet toegekend worden voor een gebruik binnen de door het Agentschap erkende en gesubsidieerde diensten. 1.1. Kamerstoelen (met of zonder wieltjes) (ISO 09.12.03) 1.1.1. Kamerstoelen Algemene tegemoetkomingsvoorwaarden a) Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen brengt de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uit waaruit blijkt dat betrokkene een deficiëntie vertoont waardoor hij zich moeilijk kan verplaatsen.b) Het hulpmiddel wordt door de ligging van de plaats gewettigd. Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot : 1.1.1.1. Kamerstoel zonder wieltjes : 121,95 EUR, exclusief BTW. 1.1.1.2. Kamerstoel met wieltjes : 186,69 EUR, exclusief BTW. 1.1.2. Kamerstoel met bijzondere zit Algemene tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen brengt de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uit waaruit blijkt dat betrokkene ernstige moeilijkheden ondervindt om de zithouding aan te nemen.

Tegemoetkomingsmodaliteiten Kamerstoel voor toilet en douche met speciale zit (toebehoren inbegrepen) : 850,00 EUR exclusief BTW 2. HULPMIDDELEN VOOR HET ABSORBEREN VAN DE URINE EN HULPMIDDELEN VOOR DE DEFECATIE (ISO 09.30) 2.1. Hulpmiddelen voor het absorberen van de urine die voor het dragen bestemd zijn (ISO 09.30.04) en spelden en haakjes voor absorberende beschermingen (ISO 09.30.09) Er wordt geen tegemoetkoming verleend voor zalven en poeders.

Tegemoetkomingsvoorwaarden a) Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen brengt de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uit waaruit blijkt dat betrokkene een urinaire of faecale incontinentie vertoont die te wijten is aan : 1° neurologische mergletsels of (aangeboren of opgelopen) letsels aan het onderste urine- en darmstelsel;2° een achterstand van de psychomotorische of geestelijke ontwikkeling;3° een psychische aandoening. Het advies specificeert eveneens : 1° de graad van incontinentie, hetzij : Urine-incontinentie (mictieoefeningen en gebruik van een blaassonde inbegrepen); Urine en stoelgangincontinentie, behalve accidentele incontinenties. 2° of het om een dag- en/of nachtelijke urine- en/of faecale incontinentie gaat;3° of de persoon sondes gebruikt.b) De beslissing van het Agentschap slaat op twee kalenderjaren : ze kan verlengd worden na advies van de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap waaruit blijkt dat de tegemoetkomingsvoorwaarden vervuld zijn. Tegemoetkomingsmodaliteiten : De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt gemoduleerd als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (*) tegemoetkoming beperkt tot het kwart van het jaarlijkse plafond voor de aanvragers die een internaat of een residentiële dienst bezoeken dat gesubsidieerd wordt door een andere overheid dan het Agentschap, en die tijdens de schoolvakantie weer naar huis gaan. 3. HULPMIDDELEN OM ZICH TE WASSEN EN EEN BAD OF EEN DOUCHE TE NEMEN (ISO 09.33) De hulpmiddelen worden niet toegekend voor een gebruik binnen de door het Agentschap erkende en gesubsidieerde diensten. 3.1. Badzit/douchezetels (met of zonder wieltjes), badplank, krukjes, rugleuningen en zetels (ISO 09.33.03) Algemene tegemoetkomingsvoorwaarde a) Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat betrokkene bijzondere moeilijkheden ondervindt waardoor het wassen moeilijk wordt en zelfs onmogelijk zonder de nodige hulp. 3.1.1. Douchezetels Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat betrokkene een ernstige motorische deficiëntie vertoont waardoor hij niet of heel moeilijk zonder steun overeind kan blijven.

Specifieke tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot : 3.1.1.1. muurdouchezetel : 215,00 EUR exclusief BTW 3.1.1.2. Steunvoet voor muurdouchezetel : 70 EUR exclusief BTW. 3.1.1.3. Douchestoel voorzien van 4 kleine draaiende wielen, van opklapbare armleuningen : 442,49 EUR exclusief BTW 3.1.1.4. Douchestoel voorzien van 2 grote wielen, al dan niet met een gat in de zitting) : 763,51 EUR exclusief BTW. 3.1.2. Badzetels Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat betrokkene een ernstige motorische deficiëntie vertoont waardoor hij niet of heel moeilijk overeind kan vanuit een zithouding op de vloer.

Specifieke tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 155,00 EUR exclusief BTW. 3.1.3. Badzetels met badrelaxzit Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat betrokkene een ernstige deficiëntie vertoont, hetgeen de zithouding zeer moeilijk en zelfs onmogelijk maakt.

Specifieke tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot : 450,00 EUR exclusief BTW. 3.2. Brancards, douchetafel en luiertafel (09.33.12) 3.2.1. Luiertafels (aan de muur gehecht, opklapbaar en kussen in simili-leder) Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat betrokkene een ernstige deficiëntie vertoont waardoor het zich aankleden moeilijk wordt en zelfs onmogelijk zonder de nodige hulp.

Specifieke tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 820,00 EUR exclusief BTW. 3.2.2. Douchebrancards (zonder hoogteregeling, op wieltjes, verstelbare rugleuning in de vorm van een receptakel) Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat betrokkene een ernstige deficiëntie vertoont waardoor het gebruik van de douche of het bad moeilijk wordt en zelfs onmogelijk zonder de nodige hulp.

Specifieke tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 1085,00 EUR exclusief BTW. 3.2.3. Veiligheidshek Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat betrokkene een ernstige deficiëntie vertoont, hetgeen een val kan veroorzaken.

Specifieke tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 136,00 EUR exclusief BTW/stuk.

Er wordt een tegemoetkoming verleend voor maximum twee hekken. 3.3. Badopstapje (ISO 09.33.24) Tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat betrokkene een ernstige motorische deficiëntie vertoont waardoor de toegang tot of het verlaten van het bad moeilijk en zelfs onmogelijk wordt zonder de nodige hulp.

Tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 60 EUR exclusief BTW. 4. UURWERK (ISO 09.51) 4.1. Universele wekker met flash lamp en/of trillend dispositief Tegemoetkomingsvoorwaarde Een medisch verslag opgesteld door een neus- oor- keelspecialist specificeert dat de aanvrager een gemiddelde gehoorvermindering van 60 dba vertoont aan het beste oor zonder apparaat, berekend volgens de IPA van FOURNIER. Tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 107,00 EUR exclusief BTW. 5. DIVERSE TECHNISCHE HULPMIDDELEN Tegemoetkomingsvoorwaarden a) Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat betrokkene wegens de aan zijn deficiëntie te wijten functionele beperkingen bepaalde activiteiten niet kan uitvoeren zonder de gevraagde technische hulp.b) Het mag niet gaan om een in deze bijlage bedoelde dienstverstrekking waarvoor een tegemoetkomingsbedrag vastgelegd is. c) De eenheidsprijs, of de prijstoeslag t.o.v. het basisproduct, is niet hoger dan 118,62 EUR exclusief BTW. Tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 120,05 EUR per technisch hulpmiddel, exclusief BTW. HULPMIDDELEN VOOR DE PERSOONLIJKE MOBILITEIT (ISO 12) 6. WANDELHULPMIDDELEN GEHANTEERD DOOR EEN ARM (ISO 12.03) Tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat betrokkene een deficiëntie vertoont met gevolgen voor de voortbeweging.

In elk geval bevat het medisch dossier een voorschrift van de huisdokter betreffende het type wandelhulpmiddel en het vereiste aantal wandelstokken.

Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot : 6.1. Wandelstok (ISO 12.03.03) : 10,18 EUR exclusief BTW/stuk. 6.2. Wandelstok met steun voor voorarm (ISO 12.03.06) : 16,77 EUR, exclusief BTW/stuk. 6.3. Kruk met okselsteun (ISO.12.03.12) : 33,01 EUR, exclusief BTW/stuk. 6.4. Drie of meerpotige wandelstok, een handvat en/of een steun voor voorarm of een klein handvat (ISO 12.03.16). 6.4.1. Driepotige wandelstok (ISO 12.03.15) : 31.73 EUR exclusief BTW/stuk. 6.4.2. Vierpotige wandelstok (ISO 12.03.18) : 46,23 EUR exclusief BTW/stuk. 7. WAGENAANPASSINGEN (ISO 12.12) Er wordt geen tegemoetkoming verleend voor standaard afstandsbedieningen, centrale vergrendeling, airconditioning in het voertuig, bijkomende verwarming, elektrische ruiten, elektrische achteruitkijkspiegels en stuurbekrachtiging.

Algemene tegemoetkomingsvoorwaarden a) De aanpassingen moeten dienen voor de gehandicapte persoon die het voertuig bestuurt.Betrokkene bezorgt een afschrift van zijn aangepast rijbewijs, dat geldig is en aan de wetsbepalingen inzake rijbewijs voldoet. Als de gehandicapte persoon door een derde vervoerd moet worden, wordt de tegemoetkoming slechts verleend voor de aanpassingen bedoeld in de rubrieken 7.1.7 en 7.2. b) De aanvragen van de aanpassingen bedoeld in de rubriek 7.1 gaan vergezeld van een verslag van het "Centre d'Adaptation à la Route pour Automobilistes handicapés (C.A.R.A.)" (Centrum voor de aanpassing van gehandicapte automobilisten aan de weg). c) De aanpassing wordt uitgevoerd : 1° op een nieuw voertuig;2° op een voertuig dat nieuw of tweedehands gekocht is en dat minder dan vijf jaar is op het ogenblik van de aanvraag om tegemoetkoming. De voorwaarde i.v.m. de leeftijd van de wagen geldt niet voor overdraagbare aanpassingen. d) De hernieuwingstermijn voor niet-overdraagbare aanpassingen loopt 5 jaar.e) In geval van verandering van voertuig vóór afloop van de in punt d) bedoelde termijn wordt slechts een tegemoetkoming voor een nieuwe aanpassing verleend als de verandering te wijten is aan een intensief gebruik beroepshalve, een wijziging in de beroepstoestand of in de gezinssamenstelling of aan een verergering van de deficiëntie.f) De aanpassing wordt niet hernieuwd binnen vijf jaar als het voertuig hersteld of vervangen moet worden ten gevolge van een ongeval.g) De kosten voor de overdraagbare aanpassingen worden slechts in aanmerking genomen voor een tegemoetkoming bij een verandering van voertuig.h) De tegemoetkoming van het Agentschap wordt slechts verleend na overlegging van een afschrift van het erkenningsattest van de aanpassing van het voertuig opgemaakt door het Ministerie van Verkeerswezen en Infrastructuur overeenkomstig de reglementaire richtlijnen terzake. Algemene tegemoetkomingsmodaliteiten a) Het Agentschap komt tegemoet in het BTW-bedrag betreffende de aanpassingen, mits overlegging van een attest van de BTW-Controledienst van het ambtsgebied van de woonplaats van de aanvrager, waarin het tarief vermeld staat dat voor zijn rekening blijft. b) De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten van de verschillende aanpassingen voor een vlottere toegang tot het voertuig wordt beperkt tot 8.538,09 EUR exclusief BTW; deze aanpassingen worden vermeld in de rubrieken 7.1.7 (met uitsluiting van 7.1.7.1.), 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3. en 7.2.5. 7.1. Aanpassing betreffende het besturen van een voertuig (ISO 12.12.04) 7.1.1. Aangepaste/gecombineerde gasklep- en remsystemen Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager een belangrijk functioneel verlies van de onderste ledematen vertoont of dat ze afgezet zijn.

Specifieke tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot : 7.1.1.1. Mechanische gasklep en remsysteem - onder het stuur : 1.055,97 EUR, exclusief BTW. - op het stuur : 1.524,24 EUR, exclusief BTW. 7.1.1.2. Pneumatische gasklep en remsysteem aan het stuur : 1735,25 EUR exclusief BTW 7.1.1.3. Elektronische gasklep en remsysteem aan het stuur : 2.401,33 EUR exclusief BTW 7.1.2. Aanpassing van een pedaal (of plaatsing van een afgedekte pedaal) Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager een belangrijk functioneel verlies van de onderste ledematen vertoont of dat één ervan afgezet is.

Specifieke tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 263,65 EUR per pedaal of afgedekte pedaal exclusief BTW. 7.1.3. Verhoging van de vloer. (ISO 12.12.27) Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager een deficiëntie vertoont waardoor hij de pedalen onmogelijk kan bereiken.

Specifieke tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 250,00 EUR per pedaal of afgedekte pedaal exclusief BTW. 7.1.4. Aanpassingen van de versnellingsbak en van de koppeling (ISO 12.12.04) Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager een belangrijk functioneel verlies van de onderste of bovenste ledematen vertoont of dat een bovenste en/of onderste lid afgezet is.

Specifieke tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 830,44 exclusief BTW. 7.1.5. Aanpassing van het stuur. (ISO 12.12.07) Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager een belangrijk functioneel verlies van een bovenste lid vertoont of dat één ervan afgezet is.

Specifieke tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot : 7.1.5.1. Stuurbol : 37,18 EUR exclusief BTW 7.1.5.2. Orthese aan het stuur : 150,00 EUR exclusief BTW 7.1.5.3. Aangepast stuur : 380,00 EUR exclusief BTW 7.1.6. Aangepaste bedieningsapparatuur (lichten, ruitenwissers/ruitensproeiers, claxon, richtingwijzer, mistlampen,...) (ISO 12.12.08) Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager een belangrijk functioneel verlies van de bovenste ledematen vertoont of dat één ervan afgezet is.

Specifieke tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 1.555,42 exclusief BTW. 7.1.7. Aangepaste wagenzetels (ISO 12.12.12) Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager een rolstoel gebruikt of ernstig motorisch gehandicapt is of een afwijking heeft, hetgeen de zithouding en/of de hantering van de zetel zeer moeilijk maakt.

Specifieke tegemoetkomingsmodaliteiten 7.1.7.1. Ergonomische zetel : 1.387,44 EUR, exclusief BTW. 7.1.7.2. Draaionderstel : 3 deuren : 1.250,00 EUR, exclusief BTW. 5 deuren : 1.500,00 EUR, exclusief BTW 7.1.7.3. Uitschuifbaar draaionderstel : 3 deuren : 2.000,00 EUR, exclusief BTW. 5 deuren : 2.250,00 EUR, exclusief BTW 7.1.7.4. Elektrische bijstelling van de bestuurderszetel (vooruit-achteruit-hoog-laag) : 1.040,57 EUR, exclusief BTW. 7.1.7.5. Uitschuifbare elektrische bijstelling van de bestuurderszetel (vooruit-achteruit-hoog-laag) : 3.346,56 EUR, exclusief BTW. 7.1.7.6. Veiligheidsgordels en harnas : 226,79 EUR 7.1.7.7. Schuiven (plaatsing of verlenging of verplaatsing) 7.1.7.7.1. mechanisch : 743,68 EUR exclusief BTW 7.1.7.7.2. elektrisch : 1.487,36 EUR exclusief BTW 7.2. Wijzigingen aan de voertuigen 7.2.1. Personenheftoestel voor wagen (niet voorzien voor rolstoelen) (ISO 12.12.15) Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager een rolstoel gebruikt.

Specifieke tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 2.854.92 EUR, exclusief BTW. 7.2.2. Personenheftoestel om de in de rolstoel zittende persoon in het voertuig te heffen (ISO 12.12.18) Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager een rolstoel gebruikt.

Specifieke tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 5.336,31 EUR exclusief BTW. 7.2.3.. Hulpmiddelen om de rolstoel op of in de wagen te laden (ISO 12.12.21) Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager een rolstoel gebruikt.

Specifieke tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot : 7.2.3.1. Laden in de cabine via een elektrisch manoeuvreerbare arm : 2.241,23 EUR*, exclusief BTW *Met ombouw van het achterportier : 5.042,84 EUR, exclusief BTW. 7.2.3.2. Laden in de kofferbak via een manoeuvreerbare arm : 7.2.3.2.1.. Laden van een manuele vouwbare rolstoel : 1.600,87 EUR, exclusief BTW 7.2.3.2.2. Laden van een elektrische rolstoel : 2.614,80 EUR, exclusief BTW 7.2.3.3. Laden van de rolstoel op het dak : 3.868,81 EUR, exclusief BTW 7.2.4. Uitrustingen om een rolstoel in een wagen vast te zetten (ISO 12.12.24) Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager een rolstoel gebruikt Specifieke tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten van de sluitingen en sluitingsrails wordt beperkt tot 852,81 EUR, exclusief BTW. 7.2.5. Aanpassingen van de structuur van de wagen voor een vlottere toegankelijkheid (ISO 12.12.27) Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager een rolstoel gebruikt Specifieke tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot : 7.2.5.1. Verlaging van de achtervloer : 7.204,02 EUR, exclusief BTW 7.2.5.2. Verhoging van het dak : 667,03 EUR, exclusief BTW 7.2.5.3.. Vlak maken van de vloer : 533,62 EUR, exclusief BTW. 8. ROLSTOELEN (ISO 12.21) Algemene tegemoetkomingsvoorwaarden a) De rolstoel moet opgenomen worden op de lijst van de toestellen die in aanmerking komen voor de terugbetaling van de verplichte ziekteverzekering.b) Naast de medische criteria die recht geven op de terugbetaling van de verplichte ziekteverzekering kan het Agentschap, op grond van een met redenen omkleed medisch advies, een tegemoetkoming verlenen voor personen die motorisch gestoord zijn ten gevolge van een cardiovasculaire ziekte of van ademhalingsproblemen. Een medisch rapport bevestigt dat het maximale zuurstofverbruik kleiner is dan of gelijk is aan een gemiddelde drempel van 16 ml/kg/minuut, gewogen op grond van de leeftijd, het geslacht en het gewicht, overeenkomstig de zogenaamde WEBER-classificatie voor personen met hart- en longproblemen. c) Het Agentschap past dezelfde hernieuwingstermijnen toe als de verplichte ziekteverzekering. Het Agentschap kan evenwel binnen een kortere termijn een tegemoetkoming verlenen voor een nieuwe rolstoel op voorwaarde dat een met redenen omkleed medisch advies specificeert dat die noodzaak te wijten is aan een belangrijke anatomische verandering die te maken heeft met de evolutie van de deficiëntie. d) Het Agentschap kan tegemoetkomen in de kosten van een bijkomende rolstoel op voorwaarde dat de aanvrager er de noodzaak van rechtvaardigt, met name wegens het gebruik thuis van een traplift met zetel of, als de auto niet aangepast is, wegens moeilijkheden i.v.m. het vervoer en/of de hantering van de stoel e) Voor de aan de gewone slijtage van de rolstoel gebonden onderhoudskosten kan een tegemoetkoming worden verleend ten belope van een jaarlijks plafond gelijk aan 10 % van de waarde van de stoel en zijn geïnventariseerde toebehoren, zoals vastgesteld door de verplichte ziekteverzekering op het ogenblik van de aankoop.Deze tegemoetkoming kan opgesplitst worden. f) Voor de herstelkosten i.v.m. een kapotte of beschadigde rolstoel kan een tegemoetkoming worden verleend ten belope van een plafond gelijk aan 40 % van de waarde van de stoel en zijn geïnventariseerde toebehoren, zoals vastgesteld door de verplichte ziekteverzekering op het ogenblik van de aankoop. Dit plafond is van toepassing op de duur van de door de verplichte ziekteverzekering vastgelegde minimale hernieuwingstermijn.

Algemene tegemoetkomingsvoorwaarden Behalve de hiernavolgende specifieke voorwaarden, wordt de tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten beperkt tot de waarde van de rolstoel en zijn toebehoren, zoals vastgelegd in de nomenclatuur van de gezondheidsuitkeringen inzake de verplichte ziekteverzekering en met inachtneming van de desbetreffende terugbetalingsbedragen. 8.1. Manuele rolstoelen gehanteerd door een begeleider (ISO 12.21.03) 8.2. Manuele rolstoelen aangedreven door de gebruiker (ISO 12.21.06, 12.21.09, 12.21.12) 8.2.1. Rolstoelen die meer dan 17 kg wegen 8.2.2. Rolstoelen die minder dan 17 kg wegen Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde De aanvrager voert activiteiten uit waarvoor hij zijn woonplaats moet verlaten.

Specifieke tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap vult die van de verplichte ziekteverzekering aan. Ze wordt ten belope van de gemaakte kosten beperkt tot de helft van tegemoetkoming van de ziekteverzekering. 8.3. Rolstoelen met elektrische aandrijving (ISO 12.21.24,12.21.27) Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde Het Agentschap kan op grond van een met redenen omkleed medisch advies een tegemoetkoming verlenen aan personen van wie de bovenste ledematen stoornissen vertonen waardoor ze niet meer in staat zijn om hun rolstoel zelf aan te drijven, of aan personen die de noodzaak van het hulpmiddel rechtvaardigen door het feit dat ze hun woonplaats moeten verlaten om hun activiteit uit te oefenen.

Specifieke tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap vult die van de verplichte ziekteverzekering aan. Ze wordt ten belope van de gemaakte kosten beperkt tot de helft van de tegemoetkoming van de ziekteverzekering, afgezien van de specifieke tegemoetkomingsmodaliteiten bedoeld in het volgende lid.

Als de verplichte ziekteverzekering in de rolstoelkosten tegemoetkomt ten belope van de terug te betalen prijs van een manuele rolstoel en zijn toebehoren, of voor een waarde gelijk aan het verschil tussen een elektrische rolstoel en een manuele rolstoel, is de tegemoetkoming van het Agentschap ten belope van de gemaakte kosten gelijk aan maximum 150 % van de terug te betalen prijs van een rolstoel met elektrische aandrijving, na aftrek van de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering. 9. HEFHULPMIDDELEN (ISO 12.36) De hulpmiddelen worden niet toegekend voor een gebruik binnen de door het Agentschap erkende en gesubsidieerde diensten.

Algemene tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager wegens een ernstige deficiëntie onbekwaam is om zich alleen te verplaatsen. 9.1. Mobiele Heftoestellen met riemen (ISO 12.36.03) met zetels (ISO 12.36.06) Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot : 9.1.1. Elektrisch model (riemen niet inbegrepen) : 1408,49 EUR, exclusief BTW 9.1.2. Bijkomende kit voor het heftoestel bestemd voor wagens (ISO 12.12.15) voor huisgebruik : 910,00 EUR exclusief BTW 9.2. Heftoestel vastgemaakt aan de muur, tussen de muren, aan de grond en/of het plafond (ISO 12.36.12) 9.2.1.Elektrisch heftoestel op rails Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot : 9.2.1.1. Systeem beperkt tot een kamer met manueel laterale verplaatsing : 3.861,83 EUR, exclusief BTW 9.2.1.2. Systeem in meerdere kamers met manueel laterale verplaatsing : 5.138,44 EUR, exclusief BTW 9.2.1.3. Systeem beperkt tot een kamer met gemotoriseerde verplaatsing : 4.117,30 EUR, exclusief BTW 9.2.1.3. Systeem in meerdere kamers met gemotoriseerde verplaatsing : 5.263,91 EUR, exclusief BTW 9.3. Heftoestellen vastgemaakt aan, gemonteerd in of op een ander product (ISO 12.36.15) 9.3.1. Mechanisch, elektrisch of door waterdruk aangedreven heftoestellen voor badkuipen Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt : 9.3.1.1. Elektrische modellen : 995,00 EUR exclusief BTW 9.3.1.2. Draaionderstel : 132,56 EUR exclusief BTW 9.3.2. Liftsysteem aanpasbaar aan badzetels met zit van het type badrelax opgenomen in rubriek 3.1.3 Tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 630,00 EUR exclusief BTW. 9.4. Steunelementen voor heftoestellen (ISO 12.36.21) Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde De hernieuwingstermijn wordt op vijf jaar vastgelegd.

Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot : 9.4.1. Riemen : 9.4.1.1. Universele riem : 182,95 EUR, exclusief BTW 9.4.1.2. Hangmatriem : 181,82 EUR, exclusief BTW 9.4.1.3. Toiletriem : 210,74 EUR, exclusief BTW 9.4.1.4. Badriem : 197,52 EUR exclusief BTW 9.4.2. Handenraam : 645,89 EUR, exclusief BTW 9.4.3. Dijsteun : 99,46 EUR, exclusief BTW. De tegemoetkoming van het Agentschap wordt beperkt tot maximum twee steunelementen : het handenraam en de dijsteun worden als één steunelement beschouwd. 9.5. Herstellingen van de heftoestellen Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap is pas mogelijk na afloop van de waarborgtermijn.

De tegemoetkoming van het Agentschap in de herstellingskosten wordt beperkt tot 40 % van de maximumwaarde van het heftoestel. Dat percentage is van toepassing op de totale duur van het gebruik van het toestel. De tegemoetkoming kan opgesplitst worden. 10. HULPMIDDELEN OM ZICH TE ORIENTEREN (ISO 12.39) 10.1. Tactiele blindenstokken en blindenstokken (ISO 12.39.03) Tegemoetkomingsvoorwaarden a) Het medisch rapport van een oogarts specificeert dat de aanvrager, na optische correctie, aan ieder oog hetzij een scherpte van één tiende of minder vertoont, hetzij een gezichtsveld kleiner dan 20° of dat hij aan hemeralopie lijdt.b) De aanvrager moet de verplaatsingstechnieken beheersen of volgt lessen in die zin.c) De hernieuwingstermijn wordt op één jaar vastgelegd. Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 25,81 EUR per stok, exclusief BTW, en tot 14,55 EUR voor een speciaal opzetstuk, exclusief BTW. 10.2. Geleidehond Tegemoetkomingsvoorwaarden a) Het medisch rapport van een oogarts specificeert dat de aanvrager, na optische correctie, aan ieder oog hetzij een scherpte van één tiende of minder vertoont, hetzij een gezichtsveld kleiner dan 20°.b) De hond wordt bezorgd door bemiddeling van een instelling die door het beheerscomité van het Agentschap erkend is voor de aflevering van geleidehonden en de opleiding van gehandicapte personen met het oog op het gebruik van een geleidehond.De tegemoetkoming door het Agentschap wordt slechts verleend na overlegging van een positief opvolgingsattest, opgemaakt door de erkende instelling, drie maanden na de datum waarop de hond ter beschikking is gesteld van de gehandicapte persoon. c) De tegemoetkoming in de aankoopkosten van een geleidehond kan hernieuwd worden op grond van een attest van een dierenarts die niet afhangt van het dressuurcentrum en de erkende instantie die de hond bezorgd heeft. Tegemoetkomingsmodaliteit Het Agentschap verleent een forfaitaire tegemoetkoming in de aankoop- en dressuurkosten van de hond, alsook in de kosten voor de opleiding van de aanvrager. Deze tegemoetkoming wordt beperkt tot 4.322,41 EUR exclusief BTW. 11. DIVERSE TECHNISCHE HULPMIDDELEN Tegemoetkomingsvoorwaarden a) Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat betrokkene ernstige functionele beperkingen vertoont die te wijten zijn aan zijn deficiëntie en dat hij bepaalde activiteiten niet kan uitvoeren zonder de gevraagde technische hulp.b) Het mag niet gaan om een in deze bijlage bedoelde dienstverstrekking waarvoor een tegemoetkomingsbedrag vastgelegd is. c) De eenheidsprijs, of de prijstoeslag t.o.v. het basisproduct, mag niet hoger zijn dan 120,05 EUR, exclusief BTW. Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 120,05 EUR per technisch hulpmiddel, exclusief BTW. HULPMIDDELEN VOOR HUISELIJKE ACTIVITEITEN (ISO 15) 12. DIVERSE TECHNISCHE HULPMIDDELEN Tegemoetkomingsvoorwaarden a) Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat betrokkene ernstige functionele beperkingen vertoont die te wijten zijn aan zijn deficiëntie en dat hij bepaalde activiteiten niet kan uitvoeren zonder de gevraagde technische hulp.b) Het mag niet gaan om een in deze bijlage bedoelde dienstverstrekking waarvoor een tegemoetkomingsbedrag vastgelegd is. c) De eenheidsprijs, of de prijstoeslag t.o.v. het basisproduct, mag niet hoger zijn dan 120,05 EUR, exclusief BTW. Tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 120,05 EUR per technisch hulpmiddel, exclusief BTW. HUISINRICHTINGEN EN -AANPASSINGEN (ISO 18) 13. BOUW VAN EEN AANGEPASTE WONING Er wordt geen tegemoetkoming verleend voor terrassen en veranda's. Tegemoetkomingsvoorwaarden a) Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager een rolstoel gebruikt of zou kunnen gebruiken gezien de evolutie van de pathologie die hij vertoont.b) Een attest van de architect bevestigt dat verplaatsingen in een rolstoel een grotere oppervlakte eisen zodat de woning aangepast moet worden.Bij het attest wordt een afschrift van de plannen gevoegd. c) Een met redenen omkleed verslag van een gespecialiseerde dienst of onafhankelijke ergotherapeut specificeert de bouw van een aangepaste woning overeenkomstig de deficiëntie, het vermogen of onvermogen en de handicap van de aanvrager.d) De gehandicapte persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger legt over : 1° indien hij eigenaar of mede-eigenaar is, de eigendomsakte van het terrein, de eventuele stedenbouwkundige en esthetische voorschriften en de bouwvergunning;2° indien het voorzien is dat de gehandicapte persoon de te bouwen woning zal huren, een akte waarmee de eigenaar van de woning zich ertoe verbindt de woning aan de gehandicapte persoon te verhuren, door het afsluiten van een geregistreerd huurcontract, voor een periode van één jaar vanaf de inbezitneming van de woning, per tegemoetkomingschijf van 526,08 EUR exclusief BTW, zonder negen jaar te overschrijden. De verhuurder mag in geen enkel geval een maatschappij voor sociale woningen zijn; 3° indien voorzien is dat de gehandicapte persoon gehuisvest wordt bij zijn echtgenoot, bij zijn wettelijke samenwoner, bij de persoon waarmee zij een gezin vormt, bij een bloed- of aanverwante in de eerste of de tweede graad, of bij een pleeggezin geselecteerd door een dienst voor gezinsplaatsing erkend door het Agentschap, eigenaar van de te bouwen woning, een akte waarmee de eigenaar van de woning zich ertoe verbindt de woning aan de gehandicapte persoon te verhuren in geval van breuk van het gemeenschappelijk leven, voor een periode van één jaar vanaf de inbezitneming van de woning, per tegemoetkomingschijf van 526,08 EUR exclusief BTW, zonder negen jaar te overschrijden.e) Het Agentschap kan een tweede tegemoetkoming verlenen in geval van verhuizing gerechtvaardigd : 1° door de wil om de ouderlijke woning te verlaten en een autonoom leven te gaan leiden;2° om beroepsredenen, wanneer de afstand tussen de nieuwe werkplaats en de vroegere woning tot gevolg heeft dat de betrokken persoon meer dan twaalf uren weg is van zijn woning.f) De tegemoetkoming voor de bouw van een aangepaste woning en die voor de aanpassing van een bestaande woning mogen niet gecumuleerd worden, behalve in geval van gewettigde verhuizing, zoals hierboven bedoeld (punt d).g) De tegemoetkoming van het Agentschap kan gecumuleerd worden met die van andere overheden op voorwaarde dat deze niet het voorkomen of de compensatie van een handicap tot doel hebben. Tegemoetkomingsmodaliteit De gezamenlijke tegemoetkoming van het Agentschap wordt beperkt tot 8 % van de kosten van de te bouwen woning, exclusief BTW, ten belope van een bedrag van 7.801,65 EUR exclusief BTW. 14. AANPASSING VAN EEN BESTAANDE WONING Tegemoetkomingsvoorwaarden a) Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager : 1° de aanvrager een rolstoel gebruikt of zou kunnen gebruiken gezien de evolutie van de pathologie die hij vertoont;2° de aanvrager aan stoornissen lijdt ten gevolge van een hartziekte, een vaatziekte of ademhalingsproblemen, dat hij motorisch gestoord is wegens een deficiëntie aan de wervelkolom of aan de onderste en/of bovenste ledematen en daardoor moeilijkheden ondervindt om zich te verplaatsen en hindernissen te nemen. Voor de mensen met motorische stoornissen ten gevolge van een cardiovasculaire pathologie moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap op basis van een medisch verslag opgesteld door een cardioloog, een advies uitbrengen waarmee het bestaan van ernstige functionele tekens van zeer gestoorde paraklinische onderzoeken en een beperkte autonomie wordt aangetoond.

Voor de mensen met motorische stoornissen ten gevolge van een cardiovasculaire pathologie moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap op basis van een medisch verslag opgesteld door een pneumoloog, een advies uitbrengen waarmee het bestaan van een zeer pathologische graad van dyspneu alsook van zeer gestoorde bloedgassen worden aangetoond. b) De gehandicapte persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger legt de volgende stukken over : 1° indien hij eigenaar of mede-eigenaar is, de eigendomsakte van de aan te passen woning;2° als hij huurder is, een geregistreerd huurcontract alsook een schriftelijke verklaring van de eigenaar waarin hij instemt met de geplande inrichtingen.De huurperiode, die niet meer dan negen jaar mag lopen, wordt vastgesteld op één jaar vanaf de inbezitneming van de woning per tegemoetkomingsschijf van 526,08 EUR, exclusief BTW. Als de woning een maatschappij voor sociale woningen toebehoort, moet het bewijs geleverd worden dat de huurder en de maatschappij van te voren overleg hebben gepleegd en dat ze een aanpassingsproject uitgewerkt hebben op grond van de specifieke behoeften van de huurder; 3° indien voorzien is dat de gehandicapte persoon gehuisvest wordt bij zijn echtgenoot, bij zijn wettelijk samenwoner, bij de persoon waarmee zij een gezin vormt, bij een bloed- of aanverwante in de eerste of de tweede graad, of bij een pleeggezin geselecteerd door een dienst voor gezinsplaatsing erkend door het Agentschap, eigenaar van de te aan te passen woning,, een akte waarmee de eigenaar van de woning zich ertoe verbindt de woning aan de gehandicapte persoon te verhuren in geval van breuk van het gemeenschappelijk leven, voor een periode van één jaar vanaf de inbezitneming van de woning, per tegemoetkomingschijf van 526,08 EUR exclusief BTW, zonder negen jaar te overschrijden;4° als de gehandicapte persoon gehuisvest wordt bij een persoon bedoeld in 3° die huurder is, de stukken vermeld in 2;5° het plan van de woning vóór en na de aanpassing.c) Een met redenen omkleed verslag van een gespecialiseerde dienst of onafhankelijke ergotherapeut specificeert de aanpassingen van de bestaande woning overeenkomstig de deficiëntie, het vermogen of onvermogen en de handicap van de aanvrager.d) De tegemoetkoming van het Agentschap kan gecumuleerd worden met de door andere overheden verleende tegemoetkomingen op voorwaarde dat deze niet het voorkomen of de compensatie van een handicap tot doel hebben.e) Het Agentschap kan een tweede tegemoetkoming verlenen in geval van verhuizing gerechtvaardigd : 1° door de wil om de ouderlijke woning te verlaten en een autonoom leven te gaan leiden;2° om beroepsredenen, wanneer de afstand tussen de nieuwe werkplaats en de vroegere woning tot gevolg heeft dat de betrokken persoon meer dan 12 uren weg is van zijn woning.f) De tegemoetkoming voor de aanpassing van een bestaande woning mag niet gecumuleerd worden met die voor de bouw van een aangepaste woning, behalve in geval van verhuizing, zoals bedoeld in punt d) hierboven. Tegemoetkomingsmodaliteiten a) De tegemoetkoming van het Agentschap betreft de kosten die gemaakt worden in het kader van : 1° de verbouwing van bestaande kamers (afbraak, wederopbouw, afwerking) behalve het keuken- en badkamermeubilair en de sanitaire installaties;2° de bouw van bijkamers gerechtvaardigd door de noodzakelijke herinrichting van de woning ten gevolge van de evolutie van de handicap. b) De totale tegemoetkoming van het Agentschap wordt beperkt tot 15.287,20 EUR exclusief BTW. c) De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten voor de aanpassing van de toegangswegen tot de woning, met inbegrip van de toegang tot de bestaande terrassen en veranda's, wordt beperkt tot 3.919,76 EUR, exclusief BTW. d) De tegemoetkoming kan opgesplitst worden.15. KEUKENMEUBILAIR/BADKAMERMEUBILAIR/SANITAIRE INSTALLATIES De hulpmiddelen worden niet toegekend voor een gebruik binnen de door het Agentschap erkende en gesubsidieerde diensten. Tegemoetkomingsvoorwaarden a) Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager een rolstoel gebruikt of een deficiëntie vertoont, met als gevolg motorische stoornissen en/of moeilijkheden om een standaarduitrusting te gebruiken.b) De tegemoetkoming betreft : 1° de vervanging en/of de aanpassing van keuken- en/of badkamermeubelen;2° de aankoop en de plaatsing van voorzieningen waardoor de betrokken persoon weer autonoom kan leven.c) Als het om een niet-overplaatsbare uitrusting gaat, moet de aanvrager de volgende stukken overleggen : 1° indien hij eigenaar of mede-eigenaar is, de eigendomsakte betreffende de uit te rusten woning;2° als hij huurder is, een geregistreerd huurcontract alsook een schriftelijke verklaring van de eigenaar waarin hij instemt met de geplande inrichtingen.De huurperiode, die niet meer dan negen jaar mag lopen, wordt vastgesteld op één jaar vanaf de aanvraag tot tegemoetkoming, per tegemoetkomingsschijf van 526,08 EUR, exclusief BTW. Als de woning een maatschappij voor sociale woningen toebehoort, moet het bewijs geleverd worden dat de huurder en de maatschappij van te voren overleg hebben gepleegd en dat ze een aanpassingsproject uitgewerkt hebben op grond van de specifieke behoeften van de huurder; 3° Indien voorzien is dat hij gehuisvest wordt bij zijn echtgenoot, bij zijn wettelijk samenwoner, bij de persoon waarmee hij een gezin vormt, bij een bloed- of aanverwante in de eerste of de tweede graad, eigenaar van de te aan te passen woning,, een huurcontract waarmee de eigenaar van de woning zich ertoe verbindt de woning aan de gehandicapte persoon te verhuren in geval van breuk van het gemeenschappelijk leven, voor een periode berekend zoals in 2°;4° als hij gehuisvest wordt bij een persoon bedoeld in 3° die huurder is, de stukken vermeld in 2 .d) Als het om een niet-overplaatsbare uitrusting gaat, kan het Agentschap een tweede tegemoetkoming verlenen in geval van verhuizing gerechtvaardigd : 1° door de wil om de ouderlijke woning te verlaten en om een autonoom leven te gaan leiden;2° om beroepsredenen, wanneer de afstand tussen de nieuwe werkplaats en de vroegere woning tot gevolg heeft dat de betrokken persoon meer dan 12 uren weg is van zijn woning. Tegemoetkomingsmodaliteiten a) De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 1.912,69 EUR, exclusief BTW. b) De tegemoetkoming kan opgesplitst worden. 16. ZITMEUBILAIR (ISO 18.09) De hulpmiddelen worden niet toegekend voor een gebruik binnen de door het Agentschap erkende en gesubsidieerde diensten. 16.1. Speciale zetels (ISO 18.09.21) 16.1.1. Liftzetel Tegemoetkomingsvoorwaarden a) Het met redenen omkleed medisch advies van een specialist in de neurologie, reumatologie of orthopedische chirurgie specificeert dat betrokkene aan een spierzwakte lijdt met, als gevolg, ernstige bewegings- en grijpmoeilijkheden en/of evenwichtsstoornissen.b) De zetel wordt gebruikt voor de regelmatige uitoefening van een activiteit. c) Een met redenen omkleed verslag van een gespecialiseerde dienst of onafhankelijke ergotherapeut specificeert de noodzaak van de liftzetel overeenkomstig de deficiëntie, het vermogen of onvermogen en de handicap van de aanvrager Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten van een liftzetel wordt beperkt tot : 16.1.1.1. Werkstoel met vijzel : 950,41 EUR, exclusief BTW. 16.1.1.2. Elektrische werkstoel : 2.194,21 EUR, exclusief BTW 16.2. Kussens en steunen (ISO 18.09.42) Algemene tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager een rolstoel gebruikt of een pathologie vertoont, met als gevolg een verhoogd risico op doorligwonden. 16.2.1. Fiber-, schuim-, gelkussens of met gel + andere stof Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde De hernieuwingstermijn wordt op twee jaar vastgelegd.

Specifieke tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 115,77 EUR, exclusief BTW. 16.2.2. Regelbare luchtkussens, of in composietgel Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen dat de keuze van het geschikt type kussen specificeert al naar gelang het gevaar voor doorligwonden.

De hernieuwingstermijn wordt op vier jaar vastgelegd.

Specifieke tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 368,68 EUR, exclusief BTW 17. BEDDEN (ISO 18.12) De hulpmiddelen worden niet toegekend voor een gebruik binnen de door het Agentschap erkende en gesubsidieerde diensten. 17.1. Verwijderbare bedden en bedveringen/matrassteun, elektrisch regelbaar (ISO 18.12.10) Algemene tegemoetkomingsvoorwaarden Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat betrokkene aan een spierzwakte lijdt met ernstige bewegings- moeilijkheden en/of evenwichtsstoornissen met, als gevolg, moeilijkheden om zijn bed in te stappen en te verlaten en/of van positie te veranderen.

Specifieke tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 990,91 EUR, exclusief BTW. 17.1.1. Verwijdbare elektrische bedveringen opvouwbaar in maximum 4 delen Algemene tegemoetkomingsvoorwaarden Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat betrokkene aan een spierzwakte lijdt met, als gevolg, ernstige moeilijkheden om al naar gelang zijn behoeften in zijn bed van positie te veranderen.

Specifieke tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 521,00 EUR, exclusief BTW. 17.2. Matrassen en matrasbeschermers (ISO 18.12.18) Er wordt geen tegemoetkoming toegestaan voor bedzeiltjes.

Algemene tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen dat de aanvrager een pathologie vertoont met als gevolg een gevaar voor doorligwonden. 17.2.1. Statische matrassen Tegemoetkomingsvoorwaarden Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen dat de noodzaak aan hulpmiddelen specificeert in het kader van het voorkomen van doorligwonden bij mensen die door hun deficiëntie niet in staat zijn om zich op eigen krachten te bewegen.

Tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 256,26 EUR, exclusief BTW. 17.3. Bedhekken en aan het bed te bevestigen bedgalgen (ISO 18.12.27) 17.3.1. Bedhekken Tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager aan een ernstige deficiëntie lijdt waardoor gevaar voor vallen ontstaat.

Tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 135,14 EUR per stuk, exclusief BTW met een maximum ten lasten neming van twee hekken. 17.3.2. Aan het bed te bevestigen bedgalgen Tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager aan een ernstige motorische stoornis lijdt.

Tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 113,29 EUR, exclusief BTW. 18. STEUNMATERIEEL (ISO 18.18) De hulpmiddelen worden niet toegekend voor een gebruik binnen de door het Agentschap erkende en gesubsidieerde diensten. 18.1. Steunstang en -handvatten (ISO 18.18.06) 18.2. In de hoogte verstelbare steunstangen Tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager aan een ernstige motorische stoornis lijdt.

Tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 587,51 EUR, exclusief BTW voor het geheel van de ISO 18.18. 19. VOORZIENINGEN VOOR DE OPENING EN DE SLUITING VAN DEUREN, VENSTERS EN GORDIJNEN (ISO 18.21) De hulpmiddelen worden niet toegekend voor een gebruik binnen de door het Agentschap erkende en gesubsidieerde diensten. 19.1. Voorzieningen voor de opening en de sluiting van deuren (ISO 18.21.03) 19.1.1. Afstandsbediening voor de opening en de sluiting van de garagedeur Tegemoetkomingsvoorwaarden a) Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager : 1° een rolstoel gebruikt;2° een ernstige pathologie aan de wervelkolom of de onderste en/of bovenste ledematen vertoont;3° of aan stoornissen lijdt als gevolg van een cardiopulmonale ziekte. In dat geval : Voor de mensen met motorische stoornissen ten gevolge van een cardiovasculaire pathologie moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap op basis van een medisch verslag opgesteld door een cardioloog, een advies uitbrengen waarmee het bestaan van ernstige functionele tekens van zeer gestoorde paraklinische onderzoeken en een beperkte autonomie wordt aangetoond.

Voor de mensen met motorische stoornissen ten gevolge van een cardiovasculaire pathologie moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap op basis van een medisch verslag opgesteld door een pneumoloog, een advies uitbrengen waarmee het bestaan van een zeer pathologische graad van dyspneu alsook van zeer gestoorde bloedgassen worden aangetoond. b) De aanvrager is de bestuurder van het voertuig;als dat niet het geval is, is de garage voor hem de enige mogelijke toegang tot de woning.

Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot : 19.1.1.1. Bedieningssysteem voor een uitstekende deur : 667,03 EUR, exclusief BTW 19.1.1.2. Bedieningssysteem voor een niet-uitstekende deur : 999,24 EUR exclusief BTW 19.1.2. Afstandsbediening voor de opening en de sluiting van de deuren Tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager een rolstoel gebruikt of een pathologie vertoont, met als gevolg een ernstige spierzwakte.

Tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten van het systeem wordt beperkt tot 1.827,68 EUR, exclusief BTW. 20. VOORZIENINGEN OM ZICH VAN DE ENE VERDIEPING NAAR DE ANDERE TE BEGEVEN (ISO 18.30) De hulpmiddelen worden niet toegekend voor een gebruik binnen de door het Agentschap erkende en gesubsidieerde diensten De kost van de herinrichtingswerken van de woning veroorzaakt door de installatie van de voorzieningen om zich van de ene verdieping naar de andere te begeven is toe te schrijven aan punt 14 « Aanpassing van een bestaande woning » binnen de perken van de enveloppe voorzien in punt b) van de tegemoetkomingsmodaliteiten. Tegemoetkomingsvoorwaarden a) Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager : 1° een rolstoel gebruikt;2° motorisch gestoord is waardoor hij nooit meer gebruik kan maken van de trap zonder de hulp van derde of dat het gebruik ervan zijn fysische integriteit in het gedrang brengt. In dat geval : Voor de mensen met motorische stoornissen ten gevolge van een cardiovasculaire pathologie moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap op basis van een medisch verslag opgesteld door een cardioloog, een advies uitbrengen waarmee het bestaan van ernstige functionele tekens van zeer gestoorde paraklinische onderzoeken en een beperkte autonomie wordt aangetoond.

Voor de mensen met motorische stoornissen ten gevolge van een cardiovasculaire pathologie moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap op basis van een medisch verslag opgesteld door een pneumoloog, een advies uitbrengen waarmee het bestaan van een zeer pathologische graad van dyspneu alsook van zeer gestoorde bloedgassen worden aangetoond.

Het medisch advies specificeert eveneens dat de duur van de onbekwaamheid geschat wordt op meer dan één jaar, te rekenen van de aanvraagdatum. b) De inrichting van de woning rechtvaardigt de installatie van zo'n voorziening. Het apparaat mag alleen in een ééngezinshuis geplaatst worden. c) De gehandicapte persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger legt de volgende stukken over : 1° indien hij eigenaar of mede-eigenaar is, de eigendomsakte van de aan te passen woning;2° als hij huurder is, een geregistreerd huurcontract alsook een schriftelijke verklaring van de eigenaar waarin hij instemt met de geplande inrichtingen.De huurperiode, die niet meer dan negen jaar mag lopen, wordt vastgesteld op één jaar vanaf de inbezitneming van de woning per tegemoetkomingsschijf van 526,08 EUR, exclusief BTW. Als de woning een maatschappij voor sociale woningen toebehoort, moet het bewijs geleverd worden dat de huurder en de maatschappij van te voren overleg hebben gepleegd en dat ze een aanpassingsproject uitgewerkt hebben op grond van de specifieke behoeften van de huurder; 3° indien voorzien is dat de gehandicapte persoon gehuisvest wordt bij zijn echtgenoot, bij zijn wettelijk samenwoner, bij de persoon waarmee zij een gezin vormt, bij een bloed- of aanverwante in de eerste of de tweede graad, of bij een pleeggezin geselecteerd door een dienst voor gezinsplaatsing erkend door het Agentschap, eigenaar van de te aan te passen woning, een akte waarmee de eigenaar van de woning zich ertoe verbindt de woning aan de gehandicapte persoon te verhuren in geval van breuk van het gemeenschappelijk leven, voor een periode van één jaar vanaf de inbezitneming van de woning, per tegemoetkomingschijf van 526,08 EUR exclusief BTW, zonder negen jaar te overschrijden.4° als de gehandicapte persoon gehuisvest wordt bij een persoon bedoeld in 3° die huurder is, de stukken vermeld in 2;5° het plan van de woning vóór en na de aanpassing.d) Het Agentschap kan een tweede tegemoetkoming verlenen in geval van verhuizing gerechtvaardigd : 1° door de wil om de ouderlijke woning te verlaten en een autonoom leven te gaan leiden;2° om beroepsredenen, wanneer de afstand tussen de nieuwe werkplaats en de vroegere woning tot gevolg heeft dat de betrokken persoon meer dan twaalf uren weg is van zijn woning.e) Voor de onderhoudskosten gebonden aan de gewone slijtage van de voorzieningen waarvoor het Agentschap is tussengekomen kan een tegemoetkoming worden verleend ten belope van een jaarlijks plafond gelijk aan 3 % van het bedrag van de gemaakte kosten. Deze tegemoetkoming kan opgesplitst worden. f) Voor de herstelkosten gebonden aan een beschadigde apparatuur kan een tegemoetkoming worden verleend ten belope van een plafond gelijk aan 30 % van het bedrag van de gemaakte kosten. Deze tegemoetkoming kan opgesplitst worden. 20.2. Goederenlift en heftafels (ISO 18.30.06) Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarden a) Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de persoon onbekwaam is om zich van de rolstoel op een traplift met zetel over te plaatsen of het zou kunnen gezien de pathologie die hij vertoont.b) Een met redenen omkleed verslag van een gespecialiseerde dienst of onafhankelijke ergotherapeut specificeert de noodzaak van de installatie van een goederenlift of een heftafel overeenkomstig de deficiëntie, het vermogen of onvermogen en de handicap van de aanvrager.c) Voorafgaandelijk aan de installatie wordt een risicoanalyse uitgevoerd door een bevoegd en erkend orgaan om de aannemingsvoorwaarden vast te leggen.d) Het toestel moet voldoen aan de Europese richtlijn van toepassing op dit soort installatie. Daartoe moet het : 1° de "EG" certificatie dragen;2° voorzien zijn van het door de fabrikant opgemaakte EG-conformiteitsattest. c) Toestellen waarvan de verticale valhoogte meer dan drie meter bedraagt (alleen voor de toestellen bedoeld in punt 20.1.3.), worden onderworpen aan een controle van het type "EG" die door een erkend orgaan wordt uitgevoerd. d) Een bevoegd verklaard en erkend controleorgaan moet aan de hand van een attest bewijzen dat het geplaatste toestel aan de aannemingsvoorwaarden bedoeld in b voldoet. Specifieke tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot : 20.1.1. X-vormige systemen voor kleine opheffingen : 3.668,72 EUR. exclusief BTW 20.1.2. Systemen voor opheffingen tot 3 m : 12.146,78 EUR, exclusief BTW 20.1.3. Systemen voor opheffingen boven de 3 m : 20.000,00 EUR, exclusief BTW 20.1.4. Bijkomende kosten in rechtstreeks verband met de installatie van een heftafel : 1.735,25 EUR exclusief BTW 22.3. Trapliften (ISO 18.30.09) Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarden a) Het toestel moet voldoen aan de Europese richtlijn van toepassing op dit soort installatie. Daartoe moet het : 1° de "EG" certificatie dragen;2° voorzien zijn van het door de fabrikant opgemaakte EG-conformiteitsattest.b) Een bevoegd verklaard en erkend controleorgaan moet aan de hand van een attest bewijzen dat het geplaatste toestel aan de vigerende normen voldoet. 20.2.1. Traplift met zetel Specifieke tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot : 20.2.1.1. Traplift met zetel voor steektrap : 4,400,00 EUR, exclusief BTW 20.2.1.2. Traplift met zetel voor trap met één kromming : 6.500,00 EUR, exclusief BTW 20.2.1.3. Traplift met zetel voor trap met twee krommingen : 7.535,00 EUR, exclusief BTW 20.2.2. Traplift met platform voor rolstoelen Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde a) Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de persoon onbekwaam is om zich in een zetel voor traplift over te plaatsen of het zou kunnen worden. Specifieke tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt : Traplift voor steektrap : 5.216,23 EUR, exclusief BTW. 20.2.3. Elektrificatie van de rail Specifieke tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt : 793,26 EUR exclusief BTW. 22.4. Draagbare bruggen (ISO 18.30.15) Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager een rolstoel gebruikt.

Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot : 20.3.1. Schuifbare toegangsbruggen van 2 m : 533,62 EUR, exclusief BTW 20.3.2. Schuifbare toegangsbruggen van 3 m : 800,45 EUR, exclusief BTW 20.3.3. Schuifbare toegangsvloer van 2 m : 1.027,24 EUR, exclusief BTW DIVERSE TECHNISCHE HULPMIDDELEN Tegemoetkomingsvoorwaarden a) Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat betrokkene ernstige functionele beperkingen vertoont die te wijten zijn aan zijn deficiëntie en dat hij bepaalde activiteiten niet kan uitvoeren zonder de gevraagde technische hulp.b) Het mag niet gaan om een in deze bijlage bedoelde dienstverstrekking waarvoor een tegemoetkomingsbedrag vastgelegd is. c) De eenheidsprijs, of de prijstoeslag t.o.v. het basisproduct, is niet hoger dan 120,05 EUR, exclusief BTW. Tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 120,05 EUR per technisch hulpmiddel, exclusief BTW. COMMUNICATIE-, INFORMATIE- EN SIGNALERINGSMIDDELEN (ISO 21) 22. OPTISCHE HULPMIDDELEN (ISO 21) Tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat betrokkene een visuele deficiëntie vertoont waardoor hij niet zonder loep kan lezen. Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap wordt beperkt tot : 22.1. Loepen met geïntegreerde verlichting (ISO 21.03.12) : 92,75 EUR, exclusief BTW. 22.2. Loep zonder verlichting (ISO 21.03.15) : 42,16 EUR, exclusief BTW. 23. ELEKTRO-OPTISCHE HULPMIDDELEN (ISO 21.06) 23.1. Videosystemen met beeldvergroting (ISO 21.06.03) Algemene tegemoetkomingsvoorwaarden a) De aanvrager legt het medisch rapport van een oogarts over waarin bevestigd wordt dat betrokkene, na optische correctie, aan het beste oog een gezichtsscherpte vertoont van twee tiende of minder, of een functionele balans, volgens een model door het Agentschap goedgekeurd, van een oogarts gespecialiseerd in revalidatie waaruit blijkt dat betrokkene een visuele deficiëntie vertoont waardoor hij niet zonder video loep kan lezen.b) Het rapport van een door het Agentschap erkend centrum voor de evaluatie van de technische hulpmiddelen specificeert het aanbevolen type systeem op grond van de pathologie, het soort activiteiten, de gebruiksfrequentie en het resultaat van de met het aanbevolen materieel uitgevoerde proeven. 23.1.1. Videoloep met plaat en aangepast scherm en/of draagbare videoloep Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde De aanvraag om tegemoetkoming in de kosten van dit materieel wordt gerechtvaardigd door het gebruik op school in het kleuteronderwijs, of in het lager, secundair of hoger onderwijs, of in het buitengewoon onderwijs dat niet aangepast is aan gehandicapten met gezichtsstoornissen, of op de plaats waar de beroepsactiviteit wordt uitgeoefend, of thuis voor de uitvoering van verschillende werken.

Specifieke tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot : 23.1.1.1. Vast monochroom : 2.650,00 EUR, exclusief BTW. 23.1.1.2. Vast kleur : 3.600,00 EUR, exclusief BTW. 23.1.2.3. Draagbaar systeem zonder scherm monochroom model : 889,00 EUR, exclusief BTW. 23.1.2.4. Draagbaar systeem zonder scherm kleurenmodel : 1651,57 EUR, exclusief BTW. 23.1.2.5. Volledig draagbaar systeem : 3.774,00 EUR, exclusief BTW. 23.1.1.6. Vast of draagbaar systeem aan te sluiten op het tv-toestel : 3.128,00 EUR, exclusief BTW. 23.1.2. Video loep met dubbele camera Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde De aanvraag om tegemoetkoming in de kosten van dit materieel wordt gerechtvaardigd door het gebruik op school : in het lager, secundair of hoger onderwijs, of in het buitengewoon onderwijs dat niet aangepast is aan gehandicapten met gezichtsstoornissen, of op de plaats waar de beroepsactiviteit wordt uitgeoefend wanneer de vergroting van informaties die zich op twee verschillende plaatsen bevinden, noodzakelijk is.

Specifieke tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 7.200,00 EUR exclusief BTW. 23.1.3. Videoloep voor computers Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde De aanvraag om tegemoetkoming in de kosten van dit materieel wordt gerechtvaardigd door het gebruik op school in het lager, secundair of hoger onderwijs, of in het buitengewoon onderwijs dat niet aangepast is aan gehandicapten met gezichtsstoornissen, of op de plaats waar de beroepsactiviteit wordt uitgeoefend, of thuis voor de uitvoering van verschillende werken.

Specifieke tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 3.981,00 EUR, exclusief BTW. 23.1.4. Gemotoriseerde draaitafel voor videoloep Specifieke tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat : 1° dat de aanvrager motorisch gestoord is (bovenste ledematen, of hyperkinesie, of stoornissen ruimtecoördinatie of oog- en handcoördinatie) waardoor hij de draaitafel onmogelijk kan hanteren of verplaatsen, 2° of bevestigt dat het materieel onontbeerlijk is voor de volledige autonomie. Specifieke tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 1.376,16 EUR, exclusief BTW. 23.2. Vergrotingssoftware (ISO 21.06.09) Tegemoetkomingsvoorwaarde De aanvrager legt het medisch rapport van een oogarts over waarin bevestigd wordt dat betrokkene, na optische correctie, aan het beste oog een gezichtsscherpte vertoont van twee tienden of minder, of een functionele balans, volgens een model door het Agentschap goedgekeurd, van een oogarts gespecialiseerd in revalidatie waaruit blijkt dat betrokkene een visuele deficiëntie vertoont waardoor hij niet zonder vergrotingssoftware kan lezen.

Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot : 23.2.1. Vergrotingssoftware : 560,00 EUR, exclusief BTW 23.2.2. Vergrotingssoftware met gesproken antwoord : 790,00 EUR, exclusief BTW. 24. INPUT- EN OUTPUVOORZIENINGEN VOOR COMPUTERS, SCHRIJFMACHINES EN ELEKTRONISCHE UIRUSTINGEN (ISO 21.10) 24.1. Schermen (ISO 21.10.03) 24.1.1. Grote schermen Tegemoetkomingsvoorwaarde De aanvrager legt het medisch rapport van een oogarts over waarin bevestigd wordt dat betrokkene, na optische correctie, aan het beste oog een gezichtsscherpte vertoont van twee tienden of minder of een gezichtsveld van minder dan 20 graden, ofwel een functionele balans, volgens een model door het Agentschap goedgekeurd, van een oogarts gespecialiseerd in revalidatie waaruit blijkt dat betrokkene een visuele deficiëntie vertoont waardoor hij geen standaardscherm kan gebruiken.

Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot : 24.1.1.1. Schermen 19 duimen : 330,00 EUR, exclusief BTW. 23.2.2. Schermen 21 duimen : 630,00 EUR, exclusief BTW. 24.1.2. Tastscherm 24.1.2.1. Brailleleeslijn Tegemoetkomingsvoorwaarde a) De aanvrager legt het medisch rapport van een oogarts over waarin bevestigd wordt dat betrokkene, na optische correctie, aan het beste oog een gezichtsscherpte vertoont van twee tiende of minder, of een functionele balans, volgens een model door het Agentschap goedgekeurd, van een oogarts gespecialiseerd in revalidatie waaruit blijkt dat betrokkene een visuele deficiëntie vertoont waardoor hij geen optische of elektro-optische systemen voor laag gezichtsvermogen kan gebruiken.b) Het rapport van een door het Agentschap erkend centrum voor de evaluatie van de technische hulpmiddelen specificeert het aanbevolen type systeem op grond van het soort uitgeoefende activiteiten, de gebruiksfrequentie en het resultaat van de uitgevoerde proeven. Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot : 24.1.2.1.1. Leeslijn 40 letters : 6.600,00 EUR exclusief BTW. 24.1.2.1.2. Leeslijn 70 letters : 11.600,00 EUR exclusief BTW. 24.1.2.1.3. Leeslijn 80 letters : 11.887,00 EUR exclusief BTW. 24.2. Printers en schrijvers (ISO 21.09.06) 24.2.1. Gewone printers Tegemoetkomingsvoorwaarden a) De aanvrager legt het medisch rapport van een oogarts over waarin bevestigd wordt dat betrokkene, na optische correctie, aan het beste oog een gezichtsscherpte vertoont van twee tiende of minder waardoor met de hand schrijven heel moeilijk en zelfs onmogelijk wordt, ofwel een functionele balans, volgens een model door het Agentschap goedgekeurd, van een oogarts gespecialiseerd in revalidatie waaruit blijkt dat betrokkene een visuele deficiëntie vertoont waardoor hij niet zonder vergrotingssoftware kan lezen b) ofwel, op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat betrokkene aan de bovenste ledematen een ernstige deficiëntie van het bewegingsapparaat of van de proprioceptieve sensibiliteit vertoont of motorisch gestoord is (coördinatiestoornissen, tremor, abnormale bewegingen, spasticiteit), waardoor met de hand schrijven heel moeilijk en zelfs onmogelijk wordt.c) Er wordt geen tegemoetkoming verleend : 1° voor de aankoop van printers die gebruikt worden in het kader van beroepsactiviteiten bezoldigd of uitgevoerd binnen de VZW en gesubsidieerd door de overheid;2° voor de aankoop van printers die in een school voor buitengewoon onderwijs gebruikt worden, behalve wanneer de aanvrager, wegens verschillende deficiënties, het type onderwijs niet volgt waarin voorzien wordt voor lichamelijk gehandicapte personen of personen met gezichtsstoornissen. Tegemoetkomingsmodaliteit b) De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot : 24.2.1.1. Gewone printers : 100,00 EUR exclusief BTW. 24.2.2. Brailleprinters Tegemoetkomingsvoorwaarden a) De aanvrager legt het medisch rapport van een oogarts over waarin bevestigd wordt dat betrokkene, na optische correctie, aan het beste oog een gezichtsscherpte vertoont van één tiende of minder of een gezichtsveld van minder dan 20 graden, ofwel een functionele balans, volgens een model door het Agentschap goedgekeurd, van een oogarts gespecialiseerd in revalidatie waaruit blijkt dat betrokkene een visuele deficiëntie vertoont waardoor hij geen standaardscherm kan gebruiken.b) een rapport van een door het Agentschap erkend centrum voor de evaluatie van de technische hulpmiddelen specificeert het aanbevolen type printer op grond van het soort uitgeoefende activiteiten. Tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 3.700,00 EUR, exclusief BTW. 24.3. Uitrustingen voor stemsynthese (ISO 21.10.09) 24.3.1. Synthesizer Tegemoetkomingsvoorwaarden a) De aanvrager legt het medisch rapport van een oogarts over waarin bevestigd wordt dat betrokkene, na optische correctie, aan het beste oog een gezichtsscherpte vertoont van twee tiende of minder, of een functionele balans, volgens een model door het Agentschap goedgekeurd, van een oogarts gespecialiseerd in revalidatie waaruit blijkt dat betrokkene een visuele deficiëntie vertoont waardoor een uitrusting voor stemsynthese noodzakelijk is b) ofwel, op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat betrokkene aan een zware dysartrie of aan een ernstige afasie lijdt. Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot : 24.3.1.1. Eentalige synthesizer Stemsynthese : 460,00 EUR, exclusief BTW 24.3.1.2. Meertalige synthesizer : 750,00 EUR, exclusief BTW. 24.3.2. Schermlezer Tegemoetkomingsvoorwaarden a) De aanvrager legt het medisch rapport van een oogarts over waarin bevestigd wordt dat betrokkene, na optische correctie, aan het beste oog een gezichtsscherpte vertoont van twee tienden of minder, of een functionele balans, volgens een model door het Agentschap goedgekeurd, van een oogarts gespecialiseerd in revalidatie waaruit blijkt dat betrokkene een visuele deficiëntie vertoont waardoor een uitrusting voor stemsynthese noodzakelijk is b) ofwel, op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat betrokkene aan een zware dysartrie of aan een ernstige afasie lijdt.c) Het rapport van een door het Agentschap erkend centrum voor de evaluatie van de technische hulpmiddelen specificeert het aanbevolen type printer op grond van het soort uitgeoefende activiteiten. Tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot : Schermlezers : 1.900,00 EUR, exclusief BTW. COMPUTERS (ISO 21.12) Algemene tegemoetkomingsvoorwaarden a) De aanvrager legt het medisch rapport van een oogarts over waarin bevestigd wordt dat betrokkene, na optische correctie, aan het beste oog een gezichtsscherpte vertoont van twee tiende of minder, of een functionele balans, volgens een model door het Agentschap goedgekeurd, van een oogarts gespecialiseerd in revalidatie waaruit blijkt dat betrokkene een visuele deficiëntie vertoont waardoor het gebruik van een computer noodzakelijk is b) ofwel, op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat betrokkene aan de bovenste ledematen een ernstige deficiëntie van het bewegingsapparaat of van de proprioceptieve sensibiliteit vertoont of motorisch gestoord is (coördinatiestoornissen, tremor, abnormale bewegingen, spasticiteit);c) er wordt geen tegemoetkoming verleend : 1° voor de aankoop van computers die gebruikt worden in het kader van beroepsactiviteiten bezoldigd of uitgevoerd binnen de VZW en gesubsidieerd door de overheid.2° voor de aankoop van computers die in een school voor buitengewoon onderwijs gebruikt worden, behalve wanneer de aanvrager, wegens verschillende deficiënties, het type onderwijs niet volgt waarin voorzien wordt voor lichamelijk gehandicapte personen of personen met gezichtsstoornissen. 25.1. Kantoorcomputers (ISO 21.12.03) Tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 800,00 EUR exclusief 25.2. Draagbare computers (ISO 21.12.06) Algemene tegemoetkomingsvoorwaarden a) Behalve de naleving van de algemene tegemoetkomingsvoorwaarden, moet de aanvrager eveneens aantonen dat een draagbare computer noodzakelijk is om persoonlijke gebruiksredenen.b) In het kader van het secundair onderwijs wordt de tegemoetkoming verleend vanaf de secundaire studies.c) Het gebruik van een computer wordt aanbevolen door een door het Agentschap erkend centrum voor de evaluatie van de technische hulpmiddelen. Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten beperkt tot : 25.2.1. Draagbare computers met scherm van maximum 15'' : 1.323,00 EUR, exclusief BTW 25.2.2. Draagbare computer met scherm van meer dan 15'' : 2.348,00 EUR, exclusief BTW 26. SCHRIJFMACHINES EN TEKSTVERWERKERS (ISO 21.15) 26.1. Brailleschrijfmachines (ISO 21.15.12) Tegemoetkomingsvoorwaarden a) De aanvrager legt het medisch rapport van een oogarts over waarin bevestigd wordt dat hij, na optische correctie, aan het beste oog een gezichtsscherpte van één tiende of minder vertoont of een gezichtsveld van minder dan 20 graden, waardoor met de hand schrijven onmogelijk wordt. b) De aanvrager bewijst d.m.v. een attest van een erkende blindenvereniging of een inrichting van het buitengewoon onderwijs dat hij voldoende Braillevaardig is of aan het leren is.

Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 735,00 EUR, exclusief BTW en koffer inbegrepen. 27. HULPMIDDELEN OM TE TEKENEN EN TE SCHRIJVEN (ISO 21.24) 27.1. Draagbare elektronische voorzieningen om nota's te nemen voor de braille gebruikers (ISO 21.24.19) Tegemoetkomingsvoorwaarden a) De aanvrager legt het medisch rapport van een oogarts over waarin bevestigd wordt dat betrokkene, na optische correctie, aan het beste oog een gezichtsscherpte vertoont van één tiende of minder of een gezichtsveld van minder dan 20 graden, ofwel een functionele balans, volgens een model door het Agentschap goedgekeurd, van een oogarts gespecialiseerd in revalidatie waaruit blijkt dat betrokkene een visuele deficiëntie vertoont waardoor hij geen optische of elektro-optische hulpmiddelen kan gebruiken.b) De aanvraag om tegemoetkoming in de kosten van dit materieel wordt gerechtvaardigd door het gebruik in het kader van het lager, secundair of hoger onderwijs, of in het buitengewoon onderwijs dat niet aangepast is aan gehandicapten met gezichtsstoornissen, of in een specifieke beroepsactiviteit waar men genoodzaakt is om regelmatig nota's te nemen op een andere plaats dan die waar de hoofdactiviteit uitgeoefend wordt.c) Het rapport van een door het Agentschap erkend centrum voor de evaluatie van de technische hulpmiddelen specificeert het aanbevolen type elektronische voorziening op grond van het soort uitgeoefende activiteiten, de gebruiksfrequentie en het resultaat van de proeven. Tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 9.672,06 EUR exclusief BTW. 28. TELEVISIE- EN RADIO-UITRUSTINGEN (ISO 21.33) 28.1. Decodeerapparaat voor ondertitelde televisieprogramma's (21.33.09) Tegemoetkomingsvoorwaarde De aanvrager legt het medisch rapport van een K.N.O.-arts over waarin wordt bevestigd dat hij aan het beste oor zonder apparatuur een gemiddeld gehoorverlies van 60 dB vertoont, berekend volgens de "I.P.A. » van FOURNIER. Tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten van de prestatie wordt beperkt tot 123,95 EUR exclusief BTW. 29. TELEFOON EN TELEFOONHULPMIDDELEN (ISO 21.36) De tegemoetkomingen betreffen geenszins de kosten van de netaansluiting en het eventueel toebehoren.

Tegemoetkomingsvoorwaarden a) 1° Ofwel moet de aanvrager het medisch rapport van een K.N.O.-arts overleggen waarin wordt bevestigd dat hij aan het beste oor zonder apparatuur een gemiddeld gehoorverlies van 60 dB vertoont, berekend volgens de "I.P.A." van FOURNIER of een laryngectomie ondergaan heeft waardoor hij het spraakvermogen niet teruggevonden heeft; 2° ofwel op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat aanvrager aan ernstige afasie lijdt. b) Het Agentschap verleent een tegemoetkoming voor de volgende dienstverstrekkingen : 29.1. Mobiele telefonen met geïntegreerde telefax (GSM fax) (ISO 21.36.06) 29.2. Telefonen met geluidsversterkers en toebehoren (ISO 21.36.12) (standaardtoestellen met hogere versterking) 29.3. Telexen en telefaxapparaten (type fax) (ISO 21.36.13) 29.4. Geluidsversterkers voor telefoonhoorns (ISO 21.36.21) 29.5. Aansluitingsvoorzieningen voor telefoonhulpmiddelen (ISO 21.36.24) (modem voor de kabelaansluiting of voor een snelle verbinding) c) Personen met gehoorstoornissen komen slechts in aanmerking voor één van de dienstverstrekkingen bedoeld onder 29.1., 29.3. of 29.5. als ze niet bekwaam zijn om de telefoon te gebruiken, zelfs niet met een versterkte ontvangst en/of een aangepaste gehoorprothese. d) De tegemoetkomingen hebben in geen geval betrekking op de prijs voor de aansluiting op het net, noch op eventuele toebehoren.d) De hernieuwingstermijn wordt op vijf jaar vastgelegd. Tegemoetkomingsmodaliteiten a) De tegemoetkoming van het Agentschap voor het geheel van de dienstverstrekkingen wordt beperkt tot 619,73 EUR, exclusief BTW. b) De in punt 29.1. bedoelde tegemoetkoming moet verminderd worden met de kosten van een standaard GSM toestel, namelijk 74,37 EUR inclusief BTW. c) De in punt 29.2. bedoelde tegemoetkoming moet verminderd worden met de kosten van een standaardtelefoontoestel, namelijk 44,35 EUR inclusief BTW. 30. SYSTEMEN VOOR GELUIDSTRANSMISSIE (ISO 21.39) De hulpmiddelen worden niet toegekend voor een gebruik binnen de door het Agentschap erkende en gesubsidieerde diensten. 30.1. Ingangsintercoms en geluidsversterkers voor ingangsintercoms (ISO 21.39.18) Tegemoetkomingsvoorwaarde Op basis van het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager : 1° een rolstoel gebruikt;2° een pathologie van de wervelkolom of van de onderste ledematen vertoont;3° of bewegingsproblemen vertoont als gevolg van een cardiopulmonale ziekte. Tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten van het systeem (installatie en eventueel aanvullend toestel inbegrepen) wordt beperkt tot 747,08 EUR, exclusief BTW. 30.2. SYSTEMEN VOOR RADIOFREQUENTIETRANSMISSIE (ISO 21.39.24) 30.2.1. Draadloze geluidszenders Tegemoetkomingsvoorwaarde a) De aanvrager legt het medisch rapport van een K.N.O.-arts over die onder een door het Agentschap erkend centrum ressorteert, en bevestigt dat het beste oor van de aanvrager een gemiddeld gehoorverlies van minimum 55 dB vertoont, berekend volgens de "I.P.A." van FOURNIER. b) Voor de aanvrager tot 6 jaar moet de K.N.O.-arts die onder een door het Agentschap erkend centrum ressorteert een rapport overleggen waarin hij aangeeft of het kind zich al dan niet aan de apparatuur aanpast. c) Het rapport van een door het Agentschap erkend centrum voor de evaluatie van de technische hulpmiddelen specificeert het gebruik van de draadloze geluidszender op grond van het soort uitgeoefende activiteiten, de gebruiksfrequentie en het resultaat van de proeven. Tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 2.521,45 EUR exclusief BTW. 31. GEHOORHULPMIDDELEN (ISO - 21.45) 31.1. Tactiele gehoorhulpmiddelen (ISO - 21.45.15) Er wordt geen tegemoetkoming voorzien voor kinderen van minder dan drie jaar.

Tegemoetkomingsvoorwaarden : a) De aanvrager moet het medisch rapport van een specialist in de revalidatie voor gehandicapten met spraak- en gehoorstoornissen overleggen waarin wordt bevestigd dat het beste oor van de aanvrager een gemiddeld gehoorverlies van minstens 110 dB of meer vertoont (FLETCHER-gemiddelde) of een diepe gehoordeficiëntie van de IIIe groep volgens de indeling van het "Bureau International d'Audiophonologie". Voor de kinderen tussen 3 en 6 jaar wordt het gehoorverlies van minstens 110 dba teruggebracht op 90 dba. b) De aanvrager legt een aanvullend medisch rapport aan het Agentschap over na een proefperiode van het tactiele gehoorhulpmiddel van één maand.c) De aanvrager moet bovendien een rapport van een specialist voor oorprothesen overleggen dat aantoont dat het conventionele prothetische apparaat de gehoordrempels niet op het niveau van de spraakwaarneming brengt. d) De verslagen bedoeld in a) tot c) zijn niet van toepassing op kinderen die nog een andere zware deficiëntie vertonen (blindheid, mentale retardatie,...). In dergelijk geval moeten zij een met redenen omkleed medisch advies overleggen. e) Het apparaat wordt gebruikt buiten het revalidatiecentrum. Tegemoetkomingsmodaliteit : De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 1.077,92 EUR exclusief BTW. 32. SIGNALISERINGSHULPMIDDELEN EN SIGNALEN (ISO 21.48) Tegemoetkomingsvoorwaarden a) De aanvrager moet een rapport van een K.N.O.-arts overleggen waarin wordt bevestigd dat het beste oor van de aanvrager zonder apparatuur een gemiddeld gehoorverlies van 60 dB vertoont, berekend volgens de "I.P.A." van FOURNIER. b) het rapport van een door het Agentschap erkend centrum voor de evaluatie van de technische hulpmiddelen specificeert het aanbevolen type signaliseringshulpmiddelen en signalen op grond van het soort uitgeoefende activiteiten, de gebruiksfrequentie en het resultaat van de proeven. c) De tegemoetkoming van het Agentschap is van toepassing op de volgende vaste en/of verlichte draagbare en/of vibrerende signaliseringssystemen : 32.1. Deursignalen en waarschuwingssystemen voor deursignalen (ISO 21.48.03) (Zender) 32.2. Geluidssignalen (ISO 21.48.15) (elektronische bewaking van baby's) 32.3. Signalen (ISO 21.48.18) 32.4. Systemen om telefoonoproepen, bezette nummers, bellen te signaleren (ISO 21.36.15) Tegemoetkomingsmodaliteit a) De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 900,00 EUR, exclusief BTW.33. DIVERSE TECHNISCHE HULPMIDDELEN Tegemoetkomingsvoorwaarden a) Op basis van gegevens van het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat aanvrager wegens functionele beperkingen te wijten aan zijn deficiëntie, sommige activiteiten niet kan uitvoeren zonder de gevraagde technische hulp.b) Het mag niet gaan om een in deze bijlage bedoelde dienstverstrekking waarvoor een tegemoetkomingsbedrag vastgelegd is. c) De eenheidsprijs, of de prijstoeslag t.o.v. het basisproduct, mag niet hoger zijn dan 118,62 EUR, exclusief BTW. Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 120,05 EUR per technisch hulpmiddel, exclusief BTW. HULPMIDDELEN VOOR DE HANTERING VAN PRODUCTEN EN GOEDEREN (ISO 24) 34. DIVERSE TECHNISCHE HULPMIDDELEN Tegemoetkomingsvoorwaarden a) Op basis van gegevens van het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat aanvrager wegens functionele beperkingen te wijten aan zijn deficiëntie, sommige activiteiten niet kan uitvoeren zonder de gevraagde technische hulp.b) Het mag niet gaan om een in deze bijlage bedoelde dienstverstrekking waarvoor een tegemoetkomingsbedrag vastgelegd is. c) De eenheidsprijs, of de prijstoeslag t.o.v. het basisproduct, mag niet hoger zijn dan 120,05 EUR, exclusief BTW. Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 120,05 EUR per technisch hulpmiddel, exclusief BTW. 35. INPUTVOORZIENINGEN VOOR COMPUTERS EN ELEKTRONISCHE UITRUSTINGEN (ISO 24.10) 35.1. Toetsenborden (ISO 24.10.03) en bedieningsystemen 35.1. Standaardinputvoorzieningen Tegemoetkomingsvoorwaarden Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat betrokkene aan de bovenste ledematen een ernstige deficiëntie van het bewegingsapparaat of van de proprioceptieve sensibiliteit vertoont of motorisch gestoord is (coördinatiestoornissen, tremor, abnormale bewegingen, spasticiteit), waardoor de toegang tot de computer heel moeilijk en zelfs onmogelijk wordt.

Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 250,00 EUR, exclusief BTW. 35.1.2. Aangepaste inputvoorzieningen : Tegemoetkomingsvoorwaarden a) Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat betrokkene aan de bovenste ledematen een ernstige deficiëntie van het bewegingsapparaat of van de proprioceptieve sensibiliteit vertoont of motorisch gestoord is (coördinatiestoornissen, tremor, abnormale bewegingen, spasticiteit), waardoor de toegang tot de computer heel moeilijk en zelfs onmogelijk wordt.b) het rapport van een door het Agentschap erkend centrum voor de evaluatie van de technische hulpmiddelen specificeert het aanbevolen type aangepaste input voorzieningen op grond van het soort uitgeoefende activiteiten, de gebruiksfrequentie en het resultaat van de proeven. Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 2.500,00 EUR, exclusief BTW. 35.2. Andere inputvoorzieningen (ISO 24.10.12) 35.2.1. Scanners Tegemoetkomingsvoorwaarden a) Ofwel legt de aanvrager het medisch rapport van een oogarts over waarin bevestigd wordt dat hij, na optische correctie, aan het beste oog een gezichtsscherpte van één tiende of minder vertoont of een gezichtsveld van minder dan 20 graden. Ofwel, op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat : 1° ofwel vertoont betrokkene aan de bovenste ledematen een ernstige deficiëntie van het bewegingsapparaat of van de proprioceptieve sensibiliteit of is hij motorisch gestoord (coördinatiestoornissen, tremor, abnormale bewegingen, spasticiteit), 2° ofwel vertoont betrokkene ernstige communicatie- en spraakstoornissen.b) De aanvraag om tegemoetkoming in de kosten van dit materieel wordt gerechtvaardigd in het kader van het lager, secundair of hoger onderwijs, of in het buitengewoon onderwijs dat niet aangepast is aan gehandicapten met fysieke of gezichtsstoornissen, of op de plaats waar een beroepsactiviteit met burotica kennis wordt uitgeoefend, of thuis voor de uitvoering van verschillende werken. Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot : 35.2.1.1. Scanners : 164,00 EUR, exclusief BTW 35.2.1.2. Software om lettertypes te erkennen : 143,42 EUR exclusief BTW 35.2.2. Overige 35.2.2.1. Bediening met hoofdbewegingen : Tegemoetkomingsvoorwaarden a) Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat betrokkene aan de bovenste ledematen een ernstige deficiëntie van het bewegingsapparaat of van de proprioceptieve sensibiliteit vertoont of motorisch gestoord is (coördinatiestoornissen, tremor, abnormale bewegingen, spasticiteit), waardoor het gebruik van een standaard toetsenbord heel moeilijk en zelfs onmogelijk wordt.b) het rapport van een door het Agentschap erkend centrum voor de evaluatie van de technische hulpmiddelen specificeert het aanbevolen type bediening per hoofdbewegingen op grond van het soort uitgeoefende activiteiten, de gebruiksfrequentie en het resultaat van de proeven. Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 3.161,00 EUR, exclusief BTW. 35.2.2.2. Software met stemherkenning a) Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat betrokkene aan de bovenste ledematen een ernstige deficiëntie van het bewegingsapparaat of van de proprioceptieve sensibiliteit vertoont of motorisch gestoord is (coördinatiestoornissen, tremor, abnormale bewegingen, spasticiteit), waardoor het gebruik van een standaard toetsenbord heel moeilijk en zelfs onmogelijk wordt. Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 193,36 EUR, exclusief BTW. 35.2.2.3. Tactiele schermen a) Op basis van gegevens in het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat betrokkene aan de bovenste ledematen een ernstige deficiëntie van het bewegingsapparaat of van de proprioceptieve sensibiliteit vertoont of motorisch gestoord is (coördinatiestoornissen, tremor, abnormale bewegingen, spasticiteit), waardoor het gebruik van een standaard toetsenbord heel moeilijk en zelfs onmogelijk wordt. Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 690,00 EUR, exclusief BTW. 35.3. Wijzigingen van de inputvoorzieningen (ISO 24.10.18) 35.3.1. Brailledecoders Tegemoetkomingsvoorwaarde De aanvrager legt het medisch rapport van een oogarts over waarin bevestigd wordt dat hij, na optische correctie, aan het beste oog een gezichtsscherpte van één tiende of minder vertoont of een gezichtsveld van minder dan 20 graden.

Tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 1.201,76 EUR, exclusief BTW. HULPMIDDELEN EN UITRUSTING VOOR DE VERBETERING VAN DE OMGEVING, DE WERKTUIGEN EN DE MACHINES (ISO 27) 36. DIVERSE TECHNISCHE HULPMIDDELEN Tegemoetkomingsvoorwaarden a) Op basis van gegevens van het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat aanvrager wegens functionele beperkingen te wijten aan zijn deficiëntie, sommige activiteiten niet kan uitvoeren zonder de gevraagde technische hulp.b) Het mag niet gaan om een in deze bijlage bedoelde dienstverstrekking waarvoor een tegemoetkomingsbedrag vastgesteld is. c) De eenheidsprijs, of de prijstoeslag t.o.v. het basisproduct, mag niet hoger zijn dan 120,05 EUR, exclusief BTW. Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 120,05 EUR per technisch hulpmiddel, exclusief BTW. DIENSTVERSTREKKINGEN 37. AANVULLENDE RIJLESSEN 37.1. Aanvullende rijlessen om een aangepast voertuig te besturen Onder aangepast voertuig wordt verstaan een voertuig waarvan de aanpassingen erkend zijn overeenkomstig de reglementaire beschikkingen terzake.

Tegemoetkomingsvoorwaarden a) Op basis van gegevens van het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat hij aanvullende rijlessen moet kunnen volgen.b) De aanvrager moeteen door de CARA opgemaakt attest overleggen waaruit blijkt dat de aanvrager wegens de aanpassing van zijn voertuig en zijn handicap, aanvullende rijlessen moet kunnen volgen.Het attest moet het aantal uren vastleggen. c) Het aantal lesuren wordt beperkt tot 10 uren of 15 uren in geval van meervoudige psychomotorische retardatie. Tegemoetkomingsmodaliteiten a) Het bedrag wordt beperkt tot 37,35 EUR per lesuur, exclusief BTW.b) De tegemoetkoming mag niet opgesplitst worden. 37.2. Aanvullende rijlessen om een niet-aangepast voertuig te besturen Tegemoetkomingsvoorwaarden a) Op basis van gegevens van het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager voldoet aan de eisen die de wetgeving oplegt voor het verkrijgen van het rijbewijs en dat hij de volgende deficiënties vertoont : 1° minstens één deficiëntie van het bewegingsapparaat, wat het aanleren van het besturen vertraagt;2° of een geestelijke deficiëntie als gevolg van een lichte mentale retardatie of een ernstige verslechtering van sommige functies (geheugen, oplettendheid, gezond verstand, tijdruimtelijke oriëntatie), wat het aanleren van het besturen vertraagt. b) Ofwel moet de aanvrager een rapport van een K.N.O.-arts overleggen waarin wordt bevestigd dat het beste oor van de aanvrager zonder apparatuur een gemiddeld gehoorverlies van 60 dB vertoont, berekend volgens de "I.P.A." van FOURNIER. c) Het aantal lesuren wordt beperkt tot : 1° 10 uren voor personen die een deficiëntie van het bewegings- of gehoorapparaat vertonen;2° 15 uren voor personen die een geestelijke deficiëntie vertonen. Tegemoetkomingsmodaliteiten a) Het bedrag wordt beperkt tot 37,35 EUR per lesuur, exclusief BTW.b) De tegemoetkoming mag niet opgesplitst worden. 37.3. Aanvullende theorie lessen voor het verkrijgen van een rijbewijs Tegemoetkomingsvoorwaarde De aanvrager moet een rapport van een K.N.O.-arts overleggen waarin wordt bevestigd dat het beste oor van de aanvrager zonder apparatuur een gemiddeld gehoorverlies van 60 dB vertoont, berekend volgens de "I.P.A." van FOURNIER. Tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot 82 EUR, exclusief BTW. 37.4. Kosten in verband met de technische controle voor de aangepaste voertuigen Tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap in de kosten wordt beperkt tot : 1° 30,24 EUR, exclusief BTW, als er geen dieselvervuilingstest is.2° 35,94 EUR, exclusief BTW, als er een dieselvervuilingstest is.38. AANLEREN VAN ORIENTATIE EN MOBILITEITSTECHNIEKEN Tegemoetkomingsvoorwaarden a) De aanvrager moet het medisch rapport van een oogarts overleggen waaruit blijkt dat hij, na optische correctie, aan ieder oog hetzij een scherpte van één tiende of minder vertoont, hetzij een gezichtsveld kleiner dan 20°, of dat hij aan hemeralopie lijdt. b) De opleiding wordt gegeven door één van de volgende organen : De Braille-Liga, "Les Amis des Aveugles" en de "I.R.S.A." .

Het orgaan bedoeld onder b) moet een uitvoerig programma aan het Agentschap overleggen waarin de inhoud en de duur van de opleiding vermeld staan. c) Het aantal uren voor de opleiding wordt beperkt tot : 1° 100 uren over maximum negen maanden voor volwassenen;2° 200 uren voor jongeren tot achtien jaar. Tegemoetkomingsmodaliteit De tegemoetkoming van het Agentschap wordt beperkt tot 25,00 EUR per lesuur, reiskosten inbegrepen. 39. AANVULLENDE OPLEIDING OM DE TECHNIEKEN BETREFFENDE VERPLAATSINGEN MET EEN GELEIDEHOND AAN TE LEREN Tegemoetkomingsvoorwaarden a) Personen die een tegemoetkoming van het Agentschap in de aankoopkosten van een geleidehond genoten hebben, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van een aanvullende opleiding in geval van belangrijke en duurzame verandering van de verplaatsingsgewoonten (minimum zes maanden). b) Die aanvullende opleiding wordt gegeven door één van de in punt 10.2.b. bedoelde organen, die de noodzaak ervan zal rechtvaardigen en na afloop van de opleiding een rapport zal overleggen. c) Deze tegemoetkoming is hernieuwbaar onder dezelfde voorwaarden als nieuwe omstandigheden het eisen. Tegemoetkomingsmodaliteiten De tegemoetkoming voor een aanvullende opleiding wordt beperkt tot 25,00 EUR per lesuur (reiskosten inbegrepen) en voor maximum twintig uren. 40. PEDAGOGISCHE BEGELEIDING Tegemoetkomingsvoorwaarden a) De pedagogische begeleiding is bestemd voor gehandicapte personen die : 1° universitaire studies of niet-universitaire hogere studies volgen die erkend zijn door de Franse Gemeenschap, 2° of een opleiding voor volwassenen die erkend of gesubsidieerd wordt door een openbare overheid en georganiseerd op het grondgebied ofwel van het Waalse Gewest ofwel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.b) De pedagogische begeleiding beoogt de begeleiding van de student in termen van mondelinge uitleg, herhaling van de informatie, pedagogisch toezicht of vertaling in gebarentaal en dit, om de aan de handicap te wijten begripsproblemen te ondervangen; c) 1° De aanvrager legt een medisch rapport over : 1.1. hetzij van een oogarts waarin bevestigd wordt dat de gezichtsscherpte, na correctie, aan het beste oog gelijk is aan of kleiner is dan drie tiende of dat het gezichtsveld tot minstens 20° beperkt is, ofwel een functionele balans, volgens een model door het Agentschap goedgekeurd, van een oogarts gespecialiseerd in revalidatie waaruit blijkt dat betrokkene een visuele deficiëntie vertoont waardoor hij een pedagogische begeleiding nodig heeft. 1.2. hetzij van een K.N.O.-arts waarin bevestigd wordt dat het gemiddelde gehoorverlies minimum 60 dB bereikt zonder apparatuur, op grond hetzij van de "I.P.A." van FOURNIER, hetzij van de "B.O.B.I." (freqentie van 500, 1 000 en 2 000 Hertz) 2° op basis van gegevens van het medisch dossier of van de aangevraagde verslagen moet de geneesheer van het bevoegd gewestelijk bureau van het Agentschap een advies uitbrengen waaruit blijkt dat de aanvrager een hersenletsel of een centraal neurologisch letsel vertoont met eventueel een motorisch handicap van de bovenste ledematen waardoor belangrijke moeilijkheden onvoldoende gecompenseerd worden door de technische hulpmiddelen.d) Het Agentschap moet over een schoolattest beschikken dat behaald werd in een onderwijstype erkend door de Franse Gemeenschap.e) De begeleiding wordt gegeven binnen één van de door het beheerscomité van het Agentschap erkende structuur of binnen één van de door het College van de Franstalige Gemeenschapscommissie erkende dienst.f) De begeleider bewijst dat hij bevoegd is voor de vakken die de aanvrager moet volgen. Anderzijds verklaart hij op erewoord dat hij geen andere bezoldiging geniet voor de begeleidingsuren.

Als de begeleiding een vertaling in gebarentaal betreft, moet de begeleider deze bevoegdheid tenminste kunnen bewijzen. g) De erkende structuur dient bij het Agentschap een begeleidingsproject ten gunste van de aanvrager in;h) Aan het einde van elk academisch jaar of van de cyclus voor korte opleidingen wordt door de erkende structuur een evaluatieverslag overgemaakt aan het Agentschap. Tegemoetkomingsmodaliteiten a) De beslissing van het Agentschap wordt genomen voor de duur van de opleidingscyclus.Als de aanvrager niet slaagt, in geval van heroriëntering of evolutie van de handicap, stelt de aanvrager het Agentschap daarvan in kennis zodat het opnieuw kan beslissen op grond van de ingewonnen inlichtingen. b) De tegemoetkoming van het Agentschap wordt beperkt tot 25,00 EUR/begeleidingsuur en tot maximum 450 uren per academisch jaar of per opleidingsjaar voor gehandicapten met gezichtsstoornissen, tot 600 uren voor gehandicapten met gehoorstoornissen en tot 300 uren voor motorische gehandicapten. Voor een opleidingscyclus van minder dan één jaar wordt het maximum aantal uren beperkt tot 15 per week voor gehandicapten met gezichtsstoornissen, tot 20 per week voor gehandicapten met gehoorstoornissen en tot 10 per week voor motorische gehandicapten zonder evenwel de toegestane maxima bedoeld in punt b) te overschrijden.

De dienstverstrekkingen voor de coördinatie tussen de verschillende interveniënten en de opleiding van de begeleiders van gehandicapte studenten worden ingerekend in het vastgestelde aantal uren.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 4 februari 2004 tot bepaling van de tegemoetkomingsvoorwaarden en -modaliteiten inzake de materiële hulp verleend voor de integratie van gehandicapte personen.

Namen, 4 februari 2004.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^