Besluit Van De Waalse Regering van 04 maart 2004
gepubliceerd op 05 april 2004
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004200907
pub.
05/04/2004
prom.
04/03/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

4 MAART 2004. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren, gewijzigd bij de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en bij de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 14 oktober 1996;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd;

Gelet op het overleg voorzien bij de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in haar artikel 6, § 3bis, 5°, ingevoegd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de beraadslaging van de Regering over het verzoek om adviesverlening door de Raad van State binnen hoogstens een maand;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 oktober 2003;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 22 oktober 2003;

Gelet op het advies 36.401/4 van de Raad van State, gegeven op 2 februari 2004, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en Landelijke aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De verenigingen die erkend zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen en van artikel 1 van het ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen, staan vermeld in bijlage bij dit besluit.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Landbouw is ermee belast alle wijzigingen aan te brengen in de bijlage bij dit besluit overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen en van artikel 1 van het ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 23 december 1992 tot erkenning en betoelaging van verenigingen met betrekking tot paardachtigen wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 4 maart 2004.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART

Bijlage Verenigingen die erkend zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen en van artikel 1 van het ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen a) Fokkersverenigingen : 1° de koninklijke maatschappij "Le Cheval de Trait ardennais" voor het ras van het Ardennertrekpaard;2° de koninklijke maatschappij "Het Belgisch Trekpaard" voor het ras van het Belgisch trekpaard;3° het "Belgisch Fjordenpaardenstamboek" voor de Fjord;4° de "Royal Belgian Palomino" voor de palomino paarden; 5° de "Nationale Belgische Federatie van het R.Z.S. Paard v.z.w. » voor het Raszuivere Spaanse Paard en voor het Spaans-Arabische paard; 6° de vereniging "Adodane" v.z.w. voor her ras van de Waalse ezel; 7° de v.z.w. "Association belge du Cheval barbe" voor het berberpaard. b) Coördinatieorgaan voor verschillende activiteiten i.v.m. de fokkerij van paardachtigen : 1° de "Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval" v.z.w.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 2004.

Namen, 4 maart 2004.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^