Besluit Van De Waalse Regering van 04 mei 2006
gepubliceerd op 16 mei 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 augustus 2005 tot goedkeuring van het reglement van de leningen van de "Societé wallonne du Crédit social"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006201626
pub.
16/05/2006
prom.
04/05/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

4 MEI 2006. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 augustus 2005 tot goedkeuring van het reglement van de leningen van de "Societé wallonne du Crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet)


De Waalse Regering, Gelet op de Waalse Huisvestingscode, inzonderheid op artikel 175.2;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 augustus 2005 tot goedkeuring van het reglement van de leningen van de "Societé wallonne du Crédit social";

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van de "Société wallonne du Crédit social" van 13 februari 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 maart 2006;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 30 maart 2006;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Besluit :

Artikel 1.Punt 4 van het reglement van de leningen van de "Société wallonne du Crédit social" wordt aangevuld met een vierde lid, luidend als volgt : "Voor de toepassing van dit reglement worden met belastbare inkomens gelijkgesteld de uitkeringen ontvangen door gehandicapte personen, de vergoedingen ontvangen overeenkomstig wetgevingen tot bevordering van de tewerkstelling die het voorwerp zijn van een fiscale vrijstelling, alsook de niet-belastbare inkomens betaald door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering of het Nationaal fonds voor wetenschappelijk onderzoek."

Art. 2.In punt 7 van het reglement van de leningen van de "Société wallonne du Crédit social" (leningen van categorie I) worden de woorden "minimum 8.900 euro bedragen en" geschrapt.

Art. 3.In punt 7 van het reglement van de leningen van de "Société wallonne du Crédit social" (leningen van categorie I) wordt het percentage "1,4 pct." vervangen door het percentage "1,2 pct.".

Art. 4.In punt 7 van het reglement van de leningen van de "Société wallonne du Crédit social" (leningen van categorie II) wordt het percentage "0,4 pct." vervangen door het percentage "0,2 pct.".

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2006.

Namen, 4 mei 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^