Besluit Van De Waalse Regering van 04 mei 2017
gepubliceerd op 18 mei 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de strategische geluidsbelastingkaarten van de spoorwegassen die jaarlijks in Wallonië door minstens 30.000 treinen gebruikt worden

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017202592
pub.
18/05/2017
prom.
04/05/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017202592

WAALSE OVERHEIDSDIENST


4 MEI 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de strategische geluidsbelastingkaarten van de spoorwegassen die jaarlijks in Wallonië door minstens 30.000 treinen gebruikt worden


De Waalse Regering, Gelet op Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai;

Gelet op de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 mei 2004 betreffende de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2007 tot afbakening van de agglomeraties en infrastructuren die het voorwerp van geluidshinderkaarten moeten uitmaken, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 12 maart 2009;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 maart 2009 tot vastlegging van de strategische geluidsbelastingkaarten betreffende de belangrijke spoorwegassen die jaarlijks door meer dan 60 000 treinen gebruikt worden;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 juli 2010 betreffende de voorwaarden en modaliteiten tot erkenning van de laboratoria of instellingen inzake geluidshinder;

Gelet op het decreet van 22 december 2010 betreffende de Waalse infrastructuur voor ruimtelijke informatie;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Op de voordracht van de Minister van Vervoer;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Regering neemt de bijgevoegde strategische geluidsbelastingkaarten aan van de spoorwegassen die jaarlijks in Wallonië door minstens 30.000 treinen gebruikt worden.

Art. 2.De Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 4 mei 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

BIJLAGE Strategische geluidsbelastingkaarten van de spoorwegassen die jaarlijks in Wallonië door minstens 30.000 treinen gebruikt worden De geluidscartografie van de spoorwegassen die jaarlijks in Wallonië door minstens 30.000 treinen gebruikt worden bestaat uit 225 papieren kaarten op schaal 1: 10 000; die originele stukken liggen ter inzage bij de Directie Effecten van Wegen op Economie en Leefmilieu (Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen) 8, Boulevard du Nord te 5000 Namen.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 4 mei 2017 tot aanneming van de strategische geluidsbelastingkaarten van de spoorwegassen die jaarlijks in Wallonië door minstens 30.000 treinen gebruikt worden.

Namen, 4 mei 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO


begin


Publicatie : 2017-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^