Besluit Van De Waalse Regering van 04 mei 2017
gepubliceerd op 31 mei 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering waarbij vereist wordt, de aanleg van de gasvervoerinstallaties van de Vennootschap FLUXYS te wijzigen te Saint-Ghislain , op het openbaar domein van het Waals Gewest, gelegen op het grondgebied van de stad Saint-Ghislain, le

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017202829
pub.
31/05/2017
prom.
04/05/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017202829

WAALSE OVERHEIDSDIENST


4 MEI 2017. - Besluit van de Waalse Regering waarbij vereist wordt, de aanleg van de gasvervoerinstallaties van de Vennootschap FLUXYS te wijzigen te Saint-Ghislain (Tertre - Hautrage Croisette - 3.44511), op het openbaar domein van het Waals Gewest, gelegen op het grondgebied van de stad Saint-Ghislain, leidingstuk vastgehecht aan de brug Goulet de la Darse (BDOA 1453)


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980, tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993 en 16 juli 1993, inzonderheid op artikel 6, § 1, X;

Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, artikel 9;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1966 tot wijziging van de ligging of het tracé van een gasvervoerinstallatie ter uitvoering van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 mei 1970 waarbij een vergunning voor gasvervoer via leidingen wordt toegekend aan de Vennootschap DISTRIGAZ (aansluiting S.E.F.I. te Hautrage);

Gelet op het ministerieel besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006011407 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 2006 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 7°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, gewijzigd door de type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006203181 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006003416 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de bijzondere reglementen van de publieke entrepots van het type F te Brussel, Aalst, Aat, Bergen, Bierset, Dendermonde, Doornik, Eupen, Genk, Gosselies, Herentals, Herve, La Louvière, Leuven, Mechelen, Meer, sluiten (referentie A329-2813) ter verlenging van de vergunning voor het vervoer van aardgas via leidingen van 11 mei 1970 (referentie A323-365), toegekend aan de NV FLUXYS (voormalig NV DISTRIGAZ) voor de installatie "aansluiting S.E.F.I. te Hautrage";

Overwegende dat bovenbedoelde leidingen op het openbaar domein van het Waalse Gewest gelegen zijn;

Overwegende dat het noodzakelijk blijkt, de aardgasleiding bij de oversteek van de "Darse" te verplaatsen om de brug Goulet de la Darse te Saint-Ghislain (BDOA 1453) te slopen en herop te bouwen;

Overwegende dat die wijziging in het belang van de openbare weg gebeurt en dat ze krachtens artikel 9, lid 3, van de wet van 12 april 1965 op kosten van de uitbater van vervoerinstallaties voor gasachtige producten uitgevoerd wordt;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De naamloze vennootschap FLUXYS, Kunstlaan 31 te 1040 Brussel, houder van de vergunning voor het vervoer van aardgas via leidingen, opgenomen in het ministerieel besluit van 11 mei 1970 verlengd bij de vergunning voor het vervoer van aardgas via leidingen van 22 augustus 2006, is ertoe verplicht op eigen kosten de verplaatsingen van haar installaties uit te voeren, gelegen op het openbaar domein van het Waalse Gewest, op het grondgebied van Saint-Ghislain, om het slopen en de heropbouw van de brug Goulet de la Darse mogelijk te maken.

Art. 2.Dit besluit wordt gericht aan de federale Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling met het oog op kennisgeving ervan aan de Vennootschap FLUXYS.

Art. 3.De Minister van Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 4 mei 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT


begin


Publicatie : 2017-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^