Besluit Van De Waalse Regering van 04 oktober 2007
gepubliceerd op 23 oktober 2007

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2006 betreffende de overdracht van toeslagrechten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007203203
pub.
23/10/2007
prom.
04/10/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

4 OKTOBER 2007. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/06/2006 pub. 17/08/2006 numac 2006202605 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de overdracht van toeslagrechten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid sluiten betreffende de overdracht van toeslagrechten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 3, § 1, 1°, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001, laatst gewijzigd bij de Verordening (EG) nr. 2012/2006 van de Raad van 19 december 2006, inzonderheid op artikel 42, § 8;

Gelet op Verordening (EG) nr. 795/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1291/2006 van de Commissie van 30 augustus 2006;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de federale overheid op 14 augustus 2007;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de verplichting om zich onverwijld te schikken naar de verordeningen van de Raad en van de Commissie bedoeld in de aanhef en in de wijzigingen ervan;

Overwegende dat vanaf 1 januari 2006 toeslagrechten kunnen worden overgedragen door de landbouwers en dat de voorwaarden voor die overdrachten bij artikel 42, § 8, van de Verordening (EG) nr. 2012/2006 van de Raad van 19 december 2006 en bij de artikelen 3 en 24, § 3, van de Verordening (EG) nr. 1291/2006 van de Commissie van 30 augustus 2006 worden gewijzigd;

Overwegende dat de voorwaarden voor die overdrachten van rechten tussen landbouwers gewijzigd moeten worden voor elke aanvraag die vanaf 1 januari 2007 wordt ingediend en dat laatstgenoemden deze overdrachten van rechten met kennis van zaken kunnen verrichten;

Overwegende dat een van de grondprincipes van de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van 2003 is dat de toeslagrechten toegekend aan landbouwers die grond uitbaten tijdens een referentieperiode, onafhankelijk worden berekend buiten alle overwegingen i.v.m. het eigendomsrecht dat die landbouwers bezitten op de grond die ze uitbaten tijdens die referentieperiode en dat, bijgevolg, de hoedanigheid van eigenaar of huurder dus niet in aanmerking komt voor hun overdrachten;

Overwegende dat straffen voorzien zijn bij slechte toepassing van de nieuwe rechtstreekse bedrijfstoeslagregeling of bij niet-naleving van de termijnen opgelegd bij de Europese regelgeving voor de instelling van dat stelsel of van de wijzigingen ervan;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/06/2006 pub. 17/08/2006 numac 2006202605 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de overdracht van toeslagrechten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid sluiten betreffende de overdracht van toeslagrechten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt de tweede paragraaf vervangen door de volgende bepaling : « § 2. In de loop van de periode bedoeld in § 1 kunnen toeslagrechten evenwel overgedragen worden in gevallen van feitelijke of verwachte vererving, van fusie of van splitsing.

Behalve in geval van oprichting of ontbinding van een groepering van zuivelproducenten moet een kopie van de notariële akte bij het overdrachtsformulier worden gevoegd.

De gevallen van statuut- of benamingswijziging bedoeld in artikel 14 van Verordening (EG) nr. 795/2004 worden niet beschouwd als overdrachten van rechten.

De in § 1 bedoelde verplichtingen betreffende de oorspronkelijke landbouwer worden voortgezet door de landbouwer-overnemer. »

Art. 2.In artikel 9 worden de volgende wijzigingen aangebracht : Aan het einde van de eerste paragraaf wordt een tweede lid ingevoegd, luidend als volgt : "Heeft de landbouwer minstens 80 % van alle tijdens het kalenderjaar 2005 toegekende rechten daarnaast al dan niet gebruikt, dan mag hij vrijwillig en definitief zijn rechten aan de Nationale Reserve afstaan, met uitsluiting van de braakleggingsrechten." De derde paragraaf wordt vervangen door de volgende bepaling : « § 3. In geval van definitieve overdracht zonder grond, kunnen de door de overdrager gehouden volle rechten niet worden gesplitst.

Gesplitste rechten moeten eerst worden overgedragen of nog meer worden gesplitst alvorens een vol recht over te dragen of te splitsen. »

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2007.

Art. 4.De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 4 oktober 2007.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^