Besluit Van De Waalse Regering van 05 februari 2009
gepubliceerd op 23 februari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de hulpverlening aan rechtsonderhorigen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009200675
pub.
23/02/2009
prom.
05/02/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 FEBRUARI 2009. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de hulpverlening aan rechtsonderhorigen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet II van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op artikel 11 van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de hulpverlening aan rechtsonderhorigen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de hulpverlening aan rechtsonderhorigen, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 oktober 2008;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 15 oktober 2008;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" (Hoge Raad van de Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest), gegeven op 18 november 2008;

Gelet op het advies van de "Commission wallonne de l'aide sociale aux justiciables" (Waalse commissie inzake de hulpverlening aan rechtsonderhorigen), gegeven op 17 november 2008;

Gelet op het advies 45.738/4 van de Raad van State, gegeven op 21 januari 2009 overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gewijzigd bij de wet van 2 april 2003;

Overwegende dat de diensten voor hulpverlening aan de rechtsonderhorigen over meer middelen moeten kunnen beschikken in het raam van de tenuitvoerlegging van een coherent beleid inzake de bestrijding van gezinsgeweld;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit decreet regelt overeenkomstig 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2.In artikel 20 van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de hulpverlening aan rechtsonderhorigen worden de punten 1°, 2° en 3° vervangen als volgt : 1° categorie I : 0,5 voltijds equivalent psycholoog en 1 voltijds equivalent maatschappelijk werker;2° categorie II : 0,5 voltijds equivalent psycholoog, 0,5 voltijds equivalent houder van een academische graad van de tweede cyclus in het vak sociale en menswetenschappen, 1,25 voltijds equivalent maatschappelijke werkers en 0,25 voltijds equivalent maatschappelijk werker of administratief beambte;3° categorie III : een voltijds equivalent psycholoog, 0,5 voltijds equivalent houder van een academische graad van de tweede cyclus in het vak sociale en menswetenschappen, 1,50 voltijds equivalent maatschappelijke werkers en 0,5 voltijds equivalent maatschappelijk werker of administratief beambte.

Art. 3.Er wordt een artikel 25bis ingevoegd, luidend als volgt : « Het aandeel dat voor rekening van de werkgever blijft in het raam van de programma's voor beroepsinschakeling of werkloosheidsbestrijding kan geboekt worden bij de personeelsuitgaven.

Die boeking geldt slechts als de som die voor het personeel voorzien wordt een ongebruikt saldo vertoont. »

Art. 4.Dit besluit wordt van kracht op 1 januari 2009.

Art. 5.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 5 februari 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, D. DONFUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^