Besluit Van De Waalse Regering van 05 februari 2015
gepubliceerd op 16 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratieve en geldelijke statuut van het personeel van "Wallonie-Bruxelles International"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015200726
pub.
16/02/2015
prom.
05/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratieve en geldelijke statuut van het personeel van "Wallonie-Bruxelles International"


De Waalse Regering, Gelet op het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen van "Wallonie-Bruxelles", inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratieve en geldelijke statuut van het personeel van « Wallonie-Bruxelles-International »;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 maart 2014;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 27 maart 2014;

Gelet op protocol nr. 648 van Sectorcomité nr. XVI, opgesteld op 31 maart 2014;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 27 maart 2014;

Gelet op het advies nr. 56.278/2 van de Raad van State, gegeven op 26 mei 2014, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van het Directiecomité van "Wallonie-Bruxelles International", gegeven op 16 juli 2014;

Gelet op het decreet van 8 mei 2008 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen "Wallonie-Bruxelles", gesloten op 20 maart 2008;

Op de voordracht van de Minister-President en de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratieve en geldelijke statuut van het personeel van « Wallonie-Bruxelles-International », wordt een artikel 29/1 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 29/1.In afwijking van de artikelen 22 tot 29, wordt het contractuele personeelslid dat overeenkomstig artikel 98bis aangeworven is voor de betrekking die hij bekleedt van de stage vrijgesteld als hij gedurende de looptijd van zijn contract een gunstige evaluatie krijgt overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van « Wallonie-Bruxelles-International ».

Art. 2.In Boek I, Titel VI, hoofdstuk I, afdeling II, van hetzelfde besluit, wordt een artikel 98/1 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 98/1.In afwijking van de artikelen 13, 15 en 96, wordt het contractuele personeelslid dat voor onbepaalde duur in dienst genomen wordt en dat op de organieke personeelsformatie van het personeel van « Wallonie-Bruxelles-International » wordt opgenomen, zoals bepaald bij het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008 tot vastlegging van de organieke personeelsformatie van « Wallonie-Bruxelles-International » - interne loopbaan, geworven als het de volgende voorwaarden vervult: 1° voldoen aan de algemene toelaatbaarheidsvoorwaarden bedoeld in artikel 19, 1° tot 5°, en 8°;2° geslaagd zijn voor een wervingsexamen dat georganiseerd wordt door SELOR;3° in nuttige volgorde gerangschikt zijn om geworven te worden voor de betrekking die het in de organieke personeelsformatie « Wallonie-Bruxelles International » bekleedt of voor een andere betrekking van hetzelfde niveau en hetzelfde beroep die vacant verklaard is.».

Art. 3.In artikel 244, § 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in punt 1°, worden de woorden "357,9 euro" vervangen door de woorden "434,71 euro";b) in punt 2° van de Franse versie, wordt het woord "euro" vervangen wordt door het woord "euros".

Art. 4.Artikel 3 van dit besluit heeft uitwerking op 1 december 2011.

Art. 5.De Ministers bevoegd voor Internationale Betrekkingen en Ambtenarenzaken zijn, elk wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 5 februari 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^