Besluit Van De Waalse Regering van 05 februari 2015
gepubliceerd op 16 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regring tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2010 houdende overdracht van bevoegdheden en delegatie van handtekeningen aan de administrateur-generaal of administratrice-generaal en aan de ambtenaren-generaal

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015200728
pub.
16/02/2015
prom.
05/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Waalse Regring tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2010 houdende overdracht van bevoegdheden en delegatie van handtekeningen aan de administrateur-generaal of administratrice-generaal en aan de ambtenaren-generaal van « Wallonie-Bruxelles International »


De Waalse Regering, Gelet op het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen van "Wallonie-Bruxelles", inzonderheid op artikel 3, § 6;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2010 houdende overdracht van bevoegdheden en delegatie van handtekeningen aan de administrateur-generaal of administratrice-generaal en aan de ambtenaren-generaal van "Wallonie-Bruxelles International";

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 januari 2015;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 5 februari 2015;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 5 februari 2015;

Gelet op het decreet van 8 mei 2008 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen "Wallonie-Bruxelles", gesloten op 20 maart 2008;

Op de voordracht van de Minister-President en de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2010 houdende overdracht van bevoegdheden en delegatie van handtekeningen aan de administrateur-generaal of administratrice-generaal en aan de ambtenaren-generaal van "Wallonie-Bruxelles International", wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 2.In artikel 20, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "5.000 euro" vervangen door de woorden "7.500 euro".

Art. 3.De Ministers bevoegd voor Internationale Betrekkingen en Ambtenarenzaken zijn, elk wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 5 februari 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^