Besluit Van De Waalse Regering van 05 februari 2015
gepubliceerd op 17 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging in de statuten van de « SA SOGEPA »

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015200741
pub.
17/02/2015
prom.
05/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging in de statuten van de « SA SOGEPA »


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 16 juni 1989;

Gelet op de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van Gewestelijke Investeringsmaatschappijen, inzonderheid op het enig artikel ervan;

Gelet op het decreet van 6 mei 1999 tot wijziging van Hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962, inzonderheid op artikel 22, §§ 1 en 2, alsook op de daaruit voortvloeiende overeenkomst gesloten in mei 1999 die in de fusie-overname met ontbinding zonder vereffening van de "SOWAGEP" door de "SWS" en de omzetting van laatstgenoemde in "SA SOGEPA" voorziet;.

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 juli 2014 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering keurt volgende wijziging in de statuten van de "SOGEPA" goed waarbij laatstgenoemde haar maatschappelijk doel, artikel 3, aanvult met een paragraaf 4 en bijgevolg de nummering van de nakomende paragrafen wijzigt : « § 4. In het kader van verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, haar opdrachten op eigen fondsen of haar gedelegeerde opdrachten of die van aard zijn om er de verwezenlijking van te bevorderen, kan de "SOGEPA" een waarborg op financiële activa of passiva toekennen. ».

Art. 2.De Minister van Economie is belast met de uitvoering van deze beslissing.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 5 februari 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-C. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^