Besluit Van De Waalse Regering van 05 juni 2008
gepubliceerd op 26 juni 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de sectorale voorwaarden inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene organismen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008202281
pub.
26/06/2008
prom.
05/06/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 JUNI 2008. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de sectorale voorwaarden inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene organismen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, inzonderheid op de artikelen 4, 5, § 2, 3, 7, § 1, 8 en 9;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de sectorale voorwaarden inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene organismen;

Gelet op het advies nr. 44.256/4 van de Raad van State, gegeven op 9 april 2008, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Richtlijn 98/81/EG van de Raad van 26 oktober 1988 tot wijziging van Richtlijn 90/219/EEG inzake het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen wordt bij dit besluit gedeeltelijk omgezet.

Art. 2.In het opschrift van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de sectorale voorwaarden inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene organismen worden de woorden "en integrale" toegevoegd na het woord "sectorale".

Art. 3.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "en integrale" toegevoegd na het woord "sectorale".

Art. 4.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt : 1° in het eerste en het tweede lid worden de woorden "en integrale" toegevoegd na het woord "sectorale"; 2° in het eerste lid worden de rubrieknummers 73.90.01 en 73.90.02 vervangen door de rubrieknummers 73.19.01 en 73.19.02.

Art. 5.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 4.De onderstaande bepalingen moeten in acht genomen worden bij de risicobeoordeling van het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene oganismen, waarvan gewag moet worden gemaakt in de aanvraag om milieuvergunning of in de aangifte overeenkomstig de formulieren bedoeld in bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de sectorale voorwaarden inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene organismen en verschillende uitvoeringsmaatregelen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning. "

Art. 6.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt : 1° in het eerste lid worden de woorden "in het derde deel van het aanvraagformulier voor de milieuvergunning bedoeld in bijlage I bij het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure voor de toekenning van de milieuvergunning en de globale vergunning, de verklaringen en de administratieve politiemaatregelen, of die de aangever in zijn aangifte overeenkomstig bijlage III mag vermelden" vervangen door de woorden "in het aanvraagformulier voor de milieuvergunning bedoeld in bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de sectorale voorwaarden inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene organismen, of die de aangever in het in bijlage bedoelde aangifteformulier mag vermelden"; 2° er wordt een tweede lid toegevoegd, luidend als volgt : "Na raadpleging van de aanvrager of van de aangever en na advies van de technisch deskundige beslist de technisch ambtenaar welke gegevens vertrouwelijk zullen zijn en informeert er deze laatste over.".

Art. 7.In artikel 17 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, luidend als volgt : "Wat betreft de inrichtingen van klasse 3 en als de exploitant geen bioveiligheidscomité opricht, worden de opdrachten van bovenvermeld comité toevertrouwd aan de verantwoordelijke voor de bioveiligheid."

Art. 8.Elke lopende aanvraag die vóór de inwerkingtreding van dit besluit is ingediend, wordt overeenkomstig dit besluit onderzocht.

Art. 9.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 5 juni 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^